ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 132 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 132 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
26010001
วัดกุดตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 09:33:16
2
26010002
วัดวังทิพย์พันธาราม
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 10:54:28
3
26010003
วัดเกาะกระชาย
ยืนยันแล้ว
2020-09-11 11:22:14
4
26010005
วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 09:34:46
12 
5
26010006
วัดหนองทองทราย
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 21:19:39
18 
6
26010008
วัดคลองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 14:47:48
7
26010010
วัดสันติวัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-09-02 10:31:48
8
26010011
บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-09-02 15:10:51
9
26010012
บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2020-08-26 10:45:07
19 
10
26010013
วัดดอนยอ
ยืนยันแล้ว
2020-09-07 15:02:28
19 
11
26010014
บ้านชวดบัว
ยืนยันแล้ว
2020-09-09 12:16:07
12
26010015
วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-29 10:27:57
13
26010016
ชลนายกสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 09:29:02
15 
14
26010017
วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 09:45:13
15
26010018
วัดโบสถ์การ้อง
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 09:00:56
16
26010019
อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 10:14:33
10 
17
26010021
วัดท่าทราย
ยืนยันแล้ว
2020-09-13 14:52:09
12 
18
26010023
อนุบาลนครนายก
ยืนยันแล้ว
2020-08-26 16:27:19
64 
19
26010024
วัดวังไทร
ยืนยันแล้ว
2020-09-13 14:31:59
20
26010025
วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
ยืนยันแล้ว
2020-09-13 14:23:19
21
26010026
วัดวังตูม
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 09:14:41
22
26010027
วัดโคกลำดวน
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 12:53:47
23
26010028
วัดวังปลาจีด
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 18:40:10
13 
24
26010029
วัดเอี่ยมประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 13:16:23
11 
25
26010030
วัดธรรมปัญญา
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 14:25:01
26
26010031
วัดสุตธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
2020-09-08 15:12:36
15 
27
26010032
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 10:46:17
13 
28
26010033
วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 08:38:24
29
26010034
วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 15:40:56
30
26010035
วัดสันตยาราม
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 13:48:25
28 
31
26010036
ชุมชนบ้านคลองเหมือง
ยืนยันแล้ว
2020-08-26 10:17:36
32
26010037
บ้านดอนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 10:09:44
33
26010038
วัดบางปรัง
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 12:02:30
13 
34
26010039
บ้านกำแพงเศียร
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 10:51:33
35
26010040
วัดบางหอย
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 13:14:37
36
26010041
วัดศรีจุฬา
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 12:24:26
20 
37
26010042
วัดคีรีวัน
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 10:39:55
15 
38
26010043
วัดสบกเขียว
ยืนยันแล้ว
2020-08-26 10:30:33
39
26010044
ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
ยืนยันแล้ว
2020-09-11 08:19:00
10 
40
26010045
วัดพราหมณี
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 09:39:41
10 
41
26010046
สาริกา
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 14:28:41
17 
42
26010047
วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 09:35:05
43
26010048
หัวเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-09-01 14:53:05
44
26010049
วังดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2020-08-26 08:49:05
45
26010050
บ้านดงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-08-30 20:53:08
18 
46
26010051
วัดหุบเมย
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 13:36:24
47
26010052
วัดวังยายฉิม
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 11:09:31
10 
48
26010053
วัดท่าด่าน
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 13:19:07
18 
49
26010054
วัดท่าชัย
ยืนยันแล้ว
2020-09-13 15:32:56
50
26010055
วันครู 2504
ยืนยันแล้ว
2020-09-02 09:30:36
51
26010058
บ้านดงแขวน
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 13:08:10
13 
52
26010059
อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
ยืนยันแล้ว
2020-09-02 13:10:13
53
26010061
วัดพรหมเพชร
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 12:52:20
11 
54
26010062
วัดเกาะกา
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 08:46:46
19 
55
26010063
วัดลำบัวลอย
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 14:00:28
56
26010066
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 14:39:37
16 
57
26010067
วัดท่ามะปราง
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 10:50:17
58
26010068
วัดนาหินลาด
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 11:24:30
59
26010070
วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 09:07:53
12 
60
26010071
วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 10:03:50
61
26010072
บ้านบุ่งเข้
ยืนยันแล้ว
2020-09-11 14:29:57
62
26010073
วัดเนินสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 10:34:45
63
26010074
บ้านเขาเพิ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 10:17:04
64
26010075
บ้านเขาส่องกล้อง
ยืนยันแล้ว
2020-09-08 08:01:00
16 
65
26010076
บ้านเขาหัวนา
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 15:44:45
14 
66
26010077
วัดโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 09:00:22
67
26010078
บ้านเขาไม้ไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 07:51:58
68
26010079
บ้านคลอง 30
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 13:39:54
69
26010080
วัดโบสถ์เจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 08:52:24
11 
70
26010082
วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 14:30:39
71
26010083
วัดท่าทราย (พิมพานุสร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 10:55:17
72
26010084
วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 13:19:07
11 
73
26010085
วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 11:10:21
74
26010086
อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-26 10:39:19
38 
75
26010087
วัดทองจรรยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 13:00:02
10 
76
26010088
ชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 08:37:01
12 
77
26010089
วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 10:03:03
26 
78
26010090
ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 10:39:51
79
26010091
วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 08:35:35
10 
80
26010092
วัดหนองรี
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 09:16:50
20 
81
26010093
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 14:23:14
15 
82
26010094
วัดศรีสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2020-09-11 14:52:13
83
26010095
วัดบ้านพริก
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 08:05:37
24 
84
26010096
วัดหนองคันจาม
ยืนยันแล้ว
2020-09-09 09:28:26
85
26010097
บ้านคลอง 33
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 10:00:39
86
26010098
บ้านชะวากยาว
ยืนยันแล้ว
2020-08-26 14:04:04
87
26010100
บ้านคลอง 31
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 09:59:11
11 
88
26010101
ชุมชนวัดป่าขะ
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 09:50:24
11 
89
26010102
วัดหนองเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 13:29:07
90
26010103
วัดแหลมไม้ย้อย
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 13:59:13
91
26010104
วัดพิกุลแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-09-13 15:12:23
13 
92
26010105
วัดเกาะพิกุล
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 09:49:05
11 
93
26010106
บ้านหนองกันเกรา
ยืนยันแล้ว
2020-09-13 13:56:34
94
26010107
บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 15:12:48
17 
95
26010108
วัดกุฎีเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2020-08-22 08:25:54
10 
96
26010109
วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 14:37:21
11 
97
26010110
ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
ยืนยันแล้ว
2020-09-08 11:49:30
98
26010111
บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:37:07
99
26010112
ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 08:27:17
23 
100
26010113
บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-09-10 18:06:11
16 
101
26010114
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 09:30:39
102
26010115
บ้านคลอง 14
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 16:40:02
16 
103
26010116
บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-09-02 14:33:31
10 
104
26010117
วัดทวีพูลรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 14:31:21
11 
105
26010118
บ้านคลอง 1
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 10:33:26
106
26010119
วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-09-10 11:17:30
13 
107
26010120
วัดประสิทธิเวช
ยืนยันแล้ว
2020-09-07 11:06:17
20 
108
26010121
บ้านกลางคลอง 30
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 13:03:52
109
26010123
วัดใหม่พงษ์โสภณ
ยืนยันแล้ว
2020-09-13 13:11:02
110
26010124
วัดอรุณรังษี
ยืนยันแล้ว
2020-09-13 15:47:51
19 
111
26010125
วัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฏร์นาวีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 15:32:18
14 
112
26010126
วัดปากคลองพระอาจารย์
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 20:00:55
113
26010127
บ้านเตยใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-09-13 13:34:17
114
26010128
วัดจันทร์เรือง
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 13:36:52
115
26010130
วัดเข็มทอง
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 12:46:48
18 
116
26010131
บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 14:17:29
19 
117
26010132
บ้านหัวหมอน
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 15:07:32
118
26010133
บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2020-09-13 14:59:59
119
26010134
บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 12:54:02
120
26010135
บ้านปากคลอง 17
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 15:01:32
121
26010136
บ้านคลองหกวา
ยืนยันแล้ว
2020-09-01 10:24:22
122
26010137
วัดสุนทรพิชิตาราม
ยืนยันแล้ว
2020-09-08 14:57:58
16 
123
26010138
บ้านปากคลอง31
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 11:20:28
12 
124
26010139
วัดโพธิ์แทน
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 12:17:04
16 
125
26010140
วัดอารีราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 14:32:50
126
26010141
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2020-09-13 22:45:20
127
26010142
บ้านคลอง 24
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 10:30:36
10 
128
26010144
บ้านคลอง 23
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 13:22:51
129
26010145
บ้านปลายคลอง 22
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 11:21:38
130
26010146
บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 13:56:41
14 
131
26010147
อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
ยืนยันแล้ว
2020-08-26 15:43:24
72 
132
26010148
วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 13:29:57
     
132 (100.00%)