ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 132 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 132 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
26010001
วัดกุดตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-10-10 13:50:18
2
26010002
วัดวังทิพย์พันธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 12:08:25
3
26010003
วัดเกาะกระชาย
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 15:50:48
4
26010005
วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 14:56:18
13 
5
26010006
วัดหนองทองทราย
ยืนยันแล้ว
2019-10-13 15:37:09
16 
6
26010008
วัดคลองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 22:09:38
7
26010010
วัดสันติวัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 15:24:15
8
26010011
บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 12:38:53
9
26010012
บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:16:39
16 
10
26010013
วัดดอนยอ
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 10:54:07
17 
11
26010014
บ้านชวดบัว
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 10:59:17
12
26010015
วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 15:33:35
10 
13
26010016
ชลนายกสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 08:49:42
14 
14
26010017
วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:58:10
15
26010018
วัดโบสถ์การ้อง
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 11:21:35
16
26010019
อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
ยืนยันแล้ว
2019-10-10 10:53:55
11 
17
26010021
วัดท่าทราย
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:50:42
12 
18
26010023
อนุบาลนครนายก
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 10:51:59
65 
19
26010024
วัดวังไทร
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 10:55:00
20
26010025
วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
ยืนยันแล้ว
2019-10-08 09:52:27
21
26010026
วัดวังตูม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 10:02:15
22
26010027
วัดโคกลำดวน
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 12:22:29
23
26010028
วัดวังปลาจีด
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 14:31:27
12 
24
26010029
วัดเอี่ยมประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 17:48:51
10 
25
26010030
วัดธรรมปัญญา
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 13:18:28
26
26010031
วัดสุตธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 12:29:23
10 
27
26010032
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 14:11:49
13 
28
26010033
วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 16:56:50
29
26010034
วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:20:51
30
26010035
วัดสันตยาราม
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 02:49:38
36 
31
26010036
ชุมชนบ้านคลองเหมือง
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 14:35:06
32
26010037
บ้านดอนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 11:47:20
33
26010038
วัดบางปรัง
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 11:55:37
14 
34
26010039
บ้านกำแพงเศียร
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 13:48:58
35
26010040
วัดบางหอย
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 11:45:35
36
26010041
วัดศรีจุฬา
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 12:17:36
19 
37
26010042
วัดคีรีวัน
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 09:40:44
13 
38
26010043
วัดสบกเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 15:45:33
39
26010044
ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 09:43:43
40
26010045
วัดพราหมณี
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 13:43:26
10 
41
26010046
สาริกา
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 13:29:23
12 
42
26010047
วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 10:45:39
11 
43
26010048
หัวเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 11:02:54
44
26010049
วังดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2019-10-10 09:39:01
45
26010050
บ้านดงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 17:20:09
19 
46
26010051
วัดหุบเมย
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:54:32
47
26010052
วัดวังยายฉิม
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 22:46:50
48
26010053
วัดท่าด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 06:48:21
15 
49
26010054
วัดท่าชัย
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:57:17
50
26010055
วันครู 2504
ยืนยันแล้ว
2019-10-11 12:54:55
51
26010058
บ้านดงแขวน
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:07:30
12 
52
26010059
อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 12:15:14
53
26010061
วัดพรหมเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-10-08 11:37:50
54
26010062
วัดเกาะกา
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 14:39:59
55
26010063
วัดลำบัวลอย
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 20:57:45
56
26010066
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 09:21:42
13 
57
26010067
วัดท่ามะปราง
ยืนยันแล้ว
2019-10-09 10:55:23
58
26010068
วัดนาหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 13:21:05
59
26010070
วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 14:53:38
11 
60
26010071
วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-10 10:14:29
61
26010072
บ้านบุ่งเข้
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 10:26:17
62
26010073
วัดเนินสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 10:52:52
63
26010074
บ้านเขาเพิ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 21:27:06
64
26010075
บ้านเขาส่องกล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 16:11:31
14 
65
26010076
บ้านเขาหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 14:02:07
14 
66
26010077
วัดโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 08:06:30
67
26010078
บ้านเขาไม้ไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 11:41:50
68
26010079
บ้านคลอง 30
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 11:52:28
69
26010080
วัดโบสถ์เจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 14:26:51
12 
70
26010082
วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-10-11 09:26:24
71
26010083
วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 11:07:46
72
26010084
วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 23:10:20
73
26010085
วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 17:52:57
74
26010086
อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
ยืนยันแล้ว
2019-10-09 08:33:23
28 
75
26010087
วัดทองจรรยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 11:15:32
76
26010088
ชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 12:00:49
12 
77
26010089
วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 11:14:22
25 
78
26010090
ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
ยืนยันแล้ว
2019-10-14 13:37:07
79
26010091
วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 16:08:18
10 
80
26010092
วัดหนองรี
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 11:29:12
19 
81
26010093
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:26:06
19 
82
26010094
วัดศรีสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 11:47:36
83
26010095
วัดบ้านพริก
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 14:21:42
27 
84
26010096
วัดหนองคันจาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 12:21:21
85
26010097
บ้านคลอง 33
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 12:27:52
86
26010098
บ้านชะวากยาว
ยืนยันแล้ว
2019-10-11 13:23:40
87
26010100
บ้านคลอง 31
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 10:40:22
11 
88
26010101
ชุมชนวัดป่าขะ
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 13:38:38
11 
89
26010102
วัดหนองเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 10:50:54
90
26010103
วัดแหลมไม้ย้อย
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 13:29:40
91
26010104
วัดพิกุลแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 08:55:25
13 
92
26010105
วัดเกาะพิกุล
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 10:19:28
10 
93
26010106
บ้านหนองกันเกรา
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 09:04:16
94
26010107
บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 13:13:49
17 
95
26010108
วัดกุฎีเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-10-08 09:58:48
96
26010109
วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 09:35:28
10 
97
26010110
ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 10:08:43
98
26010111
บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 14:30:21
99
26010112
ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 11:01:51
24 
100
26010113
บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-10-14 11:45:57
14 
101
26010114
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 10:50:20
102
26010115
บ้านคลอง 14
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 10:22:32
16 
103
26010116
บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 15:39:44
104
26010117
วัดทวีพูลรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 15:25:09
13 
105
26010118
บ้านคลอง 1
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 10:10:02
106
26010119
วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 11:06:48
10 
107
26010120
วัดประสิทธิเวช
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:43:59
19 
108
26010121
บ้านกลางคลอง 30
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 13:42:16
109
26010123
วัดใหม่พงษ์โสภณ
ยืนยันแล้ว
2019-10-11 11:18:07
110
26010124
วัดอรุณรังษี
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 09:54:43
15 
111
26010125
วัดพลอยกระจ่างศรี
ยืนยันแล้ว
2019-10-10 14:02:59
15 
112
26010126
วัดปากคลองพระอาจารย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 12:59:27
113
26010127
บ้านเตยใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-10-08 11:19:25
114
26010128
วัดจันทร์เรือง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 11:33:50
115
26010130
วัดเข็มทอง
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 09:06:20
13 
116
26010131
บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-10-10 14:48:46
17 
117
26010132
บ้านหัวหมอน
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 11:53:59
10 
118
26010133
บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:00:48
119
26010134
บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-09 15:29:08
120
26010135
บ้านปากคลอง 17
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:19:53
121
26010136
บ้านคลองหกวา
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 11:02:04
122
26010137
วัดสุนทรพิชิตาราม
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 12:11:03
18 
123
26010138
บ้านปากคลอง31
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:06:59
11 
124
26010139
วัดโพธิ์แทน
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 13:24:26
18 
125
26010140
วัดอารีราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-10-03 11:08:16
126
26010141
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 14:19:07
127
26010142
บ้านคลอง 24
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 10:55:24
10 
128
26010144
บ้านคลอง 23
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 13:20:10
129
26010145
บ้านปลายคลอง 22
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 09:18:14
130
26010146
บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-10 10:27:02
12 
131
26010147
อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 13:33:33
75 
132
26010148
วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 13:46:23
     
132 (100.00%)