ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 175 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 174 (99.43%)
ครู/บุคลากร
1
30020001
ไทรทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:39:51
2
30020002
บ้านดงพลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:03:17
14 
3
30020003
บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:23:35
4
30020004
บ้านพระนารายณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:25:18
17 
5
30020005
บ้านหนองขามน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:45:21
14 
6
30020006
วัดหนองบัวยอดแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:55:33
12 
7
30020007
จักราชราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:49:02
38 
8
30020009
บ้านตะกุดเครือปลอก
ยังไม่ยืนยัน
14 
9
30020010
บ้านโนนพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:51:27
10
30020011
บ้านหนองบัวกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:33:07
13 
11
30020012
บ้านหนองนกกวัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:11:04
11 
12
30020013
หนองพลวงพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:06:43
10 
13
30020014
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:51:34
18 
14
30020015
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:29:08
15
30020016
รัฐการุณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:27:38
13 
16
30020017
วัดเหมสูง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 09:40:55
11 
17
30020019
บ้านโนนตาพรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:37:48
18
30020020
บ้านช่องโค
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:44:19
19
30020021
บ้านละกอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:56:58
17 
20
30020022
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:38:52
21
30020023
อรพิมพ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:06:41
22
30020024
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:52:40
23
30020025
บ้านโกรกไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:38:44
24
30020026
บ้านโคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:01:21
11 
25
30020027
วัดหินมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:45:24
26
30020028
บ้านบุวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 19:55:16
12 
27
30020029
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:59:18
12 
28
30020030
ขามสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:21:30
29
30020031
ชุมชนสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:44:06
21 
30
30020032
ชาติวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:26:23
16 
31
30020033
บ้านโนนทะยุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:55:00
32
30020034
บ้านโนนพะไล
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:06:51
12 
33
30020035
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:35:10
20 
34
30020036
ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:17:24
35
30020037
สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:40:16
36
30020038
บ้านหนองแมว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:45:07
37
30020039
วัดหนองนกคุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:34:05
38
30020040
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 07:57:25
18 
39
30020041
บ้านโคกพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:59:30
12 
40
30020042
วัดหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:14:51
41
30020043
วัดหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:36:26
13 
42
30020044
บ้านสวนปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:26:37
43
30020045
บ้านหินโคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:06:21
18 
44
30020046
เสมาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:08:33
23 
45
30020047
บ้านหนองจระเข้หิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:53:58
46
30020048
บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:47:49
47
30020050
วัดพะโค
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:09:05
48
30020051
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:31:34
91 
49
30020052
บ้านบิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:18:55
10 
50
30020053
บ้านบึงทับปรางค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:44:46
51
30020054
บ้านพิชิตคเชนทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 09:40:57
17 
52
30020055
บ้านด่านเกวียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:02:25
26 
53
30020056
บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:43:12
54
30020057
บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:12:42
16 
55
30020058
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:32:08
20 
56
30020059
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:04:31
18 
57
30020060
ชลประทานบ้านกอโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:58:32
21 
58
30020061
บ้านโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:23:29
11 
59
30020062
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:46:07
10 
60
30020063
บ้านโนนเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:47:30
61
30020064
ชุมชนดอนไพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:17:33
62
30020065
ชลประทานนาตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:43:01
20 
63
30020066
บ้านบึงพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:05:06
19 
64
30020067
บ้านท่าลาดขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:52:55
65
30020068
บ้านบึงไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:39:09
66
30020069
บ้านท่าอ่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:34:17
19 
67
30020070
บ้านกุดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:46:47
68
30020071
บ้านดอนพราหมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 15:47:07
69
30020072
บ้านหนองเสาเดียว
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 12:59:19
70
30020073
บ้านโนนปอแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:10:39
10 
71
30020074
บ้านโค้งกระโดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:30:22
72
30020075
บ้านดอนเกตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:11:15
14 
73
30020076
บ้านดะแลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:45:44
74
30020077
บ้านปอพราน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:24:33
21 
75
30020078
บ้านหนองปรึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:17:13
10 
76
30020079
บ้านปรางค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 19:27:42
77
30020080
วัดกุดสวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:09:12
78
30020081
ชุมชนพลับพลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:01:19
10 
79
30020082
บ้านกอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:58:34
80
30020083
บ้านคลองกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:11:41
81
30020084
บ้านท่าตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:40:22
82
30020085
บ้านละลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:56:13
14 
83
30020086
บ้านกุดจอกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:09:47
84
30020087
บ้านกุดจอกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:01:33
10 
85
30020089
บ้านซ่าเลือด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:31:25
86
30020090
บ้านโนนขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:58:31
87
30020092
บ้านหัวทำนบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:31:58
18 
88
30020093
บ้านจอมศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:04:25
89
30020094
บ้านหนองม่วงหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:09:08
20 
90
30020095
บ้านหนองม่วงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:33:17
19 
91
30020096
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:35:09
92
30020097
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:14:30
93
30020098
วัดหนองนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:48:46
16 
94
30020099
บ้านนาตะคุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:13:44
11 
95
30020100
บ้านตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:55:46
96
30020101
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:19:25
14 
97
30020102
ชุมชนบ้านทับสวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:53:42
21 
98
30020103
บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:45:36
14 
99
30020104
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:12:12
100
30020105
บ้านเมืองพลับพลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:44:45
101
30020106
บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:44:36
15 
102
30020107
บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:27:30
103
30020108
บ้านหนองชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:59:49
104
30020109
บ้านหลุ่งตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:40:58
13 
105
30020110
รักชาติประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:54:54
106
30020111
บ้านกระทุ่มแท่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:30:16
10 
107
30020112
บ้านตะแกรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:54:32
108
30020113
บ้านหนองนกเขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:56:09
15 
109
30020114
บ้านหนองสาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:55:21
19 
110
30020115
บ้านกู่โกสีย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:46:26
13 
111
30020116
บ้านเมืองรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:49:23
112
30020117
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:38:29
11 
113
30020118
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:06:49
114
30020119
บ้านหลุ่งประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:27:04
17 
115
30020120
บ้านโคกพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:17:27
116
30020121
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:46:33
117
30020122
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:28:16
118
30020123
บ้านห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:36:10
18 
119
30020124
อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:23:09
35 
120
30020125
บ้านห้วยปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:35:57
121
30020126
บ้านสวนหอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:37:02
19 
122
30020127
บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:29:15
19 
123
30020128
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:29:35
124
30020129
บ้านหัวสะพาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:36:49
12 
125
30020130
บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:21:35
19 
126
30020131
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 00:31:43
127
30020132
บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:58:55
128
30020133
บ้านสระมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:29:58
129
30020134
บ้านหนองพลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:49:24
130
30020135
บ้านซับตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 14:45:20
10 
131
30020136
บ้านสระซาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:50:22
132
30020137
บ้านใหม่ไทยเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:30:50
20 
133
30020138
บ้านใหม่สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:05:23
134
30020139
บ้านถนนหัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:05:55
135
30020140
บ้านลุงเขว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:50:51
20 
136
30020141
บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:51:26
137
30020142
บ้านท่าตะแบก
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:23:20
21 
138
30020143
บ้านทุ่งหัวขวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:16:39
139
30020144
บ้านพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:18:57
20 
140
30020145
บ้านสารภี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:01:36
23 
141
30020146
บ้านยอกขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:03:57
142
30020147
บ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:43:44
19 
143
30020148
บ้านสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:54:26
22 
144
30020149
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:20:07
145
30020150
บ้านหนองบุนนาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:56:22
23 
146
30020151
เทียมนครวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:17:18
20 
147
30020152
บ้านหนองไม้ไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 07:30:36
16 
148
30020153
บ้านสระมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:47:37
149
30020154
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 00:18:35
150
30020155
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 15:31:39
19 
151
30020156
บ้านบุกระโทก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:52:53
17 
152
30020157
บ้านคลองสารเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:43:07
153
30020158
บ้านหนองลูกควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:04:04
154
30020159
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:24:02
22 
155
30020160
บ้านหนองหัวแรด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:11:59
45 
156
30020161
บ้านกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:27:21
13 
157
30020162
สมบูรณ์วัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:42:17
13 
158
30020163
เพชรมาตุคลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:28:47
159
30020164
พิมานประชาสันต์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:21:31
160
30020165
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:26:57
161
30020166
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:22:32
13 
162
30020167
โนนตาวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:44:49
163
30020168
บ้านกันผม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:01:41
10 
164
30020169
บ้านพระพุทธ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:56:25
17 
165
30020170
บ้านด่านพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:26:45
11 
166
30020171
ภูทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:40:16
167
30020172
ชุมชนวัดรวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:23:45
17 
168
30020173
บ้านนาตาวงษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:35:29
10 
169
30020174
วัดสลักได
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:12:41
170
30020175
สมานมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:54:56
13 
171
30020176
อำนวยศิลป์สารกิจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:14:41
172
30020177
โคกวังวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:50:58
11 
173
30020178
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 16:43:02
10 
174
30020179
บ้านหนองบัวโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:33:54
175
30020180
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:18:31
10 
     
174 (99.43%)