ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 225 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 225 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
30070001
บ้านกระทุ่มราย
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 20:25:17
10 
2
30070002
บ้านเขว้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 10:32:25
17 
3
30070003
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 14:04:38
4
30070004
วัดบ้านดอนตะหนิน
ยืนยันแล้ว
2020-09-24 14:55:32
12 
5
30070005
วัดบ้านสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 15:56:15
6
30070006
วัดบ้านหนองเดิ่น
ยืนยันแล้ว
2020-09-17 14:50:41
7
30070007
หนองกรดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:53:01
8
30070008
บ้านละเลิงหิน
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 09:06:44
9
30070009
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 09:30:09
10
30070010
ดอนมัน
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 11:41:00
23 
11
30070011
ช่องแมวพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-26 08:55:48
17 
12
30070012
ดอนใหญ่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-09-21 13:25:23
13
30070013
วัดปลักแรต
ยืนยันแล้ว
2020-10-01 13:12:49
10 
14
30070014
สระประดู่
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:08:57
11 
15
30070015
วัดบ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2020-09-17 09:00:07
16
30070016
ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2020-09-17 10:33:07
10 
17
30070017
บ้านตลาดไทร
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:20:10
15 
18
30070018
บ้านประทาย
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 11:13:49
19
30070019
วัดบ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:20:10
20
30070020
วัดบ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 10:26:15
15 
21
30070021
บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 13:53:01
10 
22
30070022
บ้านฝาผนัง
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 10:27:09
23
30070023
บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 10:42:06
24
30070024
บ้านหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 11:47:53
17 
25
30070025
วัดบ้านหนองสะแบง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:44:12
26
30070026
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 16:27:56
20 
27
30070027
ปราสาทหินนางรำ
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 16:55:23
10 
28
30070028
บ้านหนองห่าง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:38:26
29
30070029
บ้านหนองบัวนาค
ยืนยันแล้ว
2020-09-18 14:21:16
15 
30
30070032
รวมมิตรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 11:13:51
12 
31
30070033
โนนเพ็ดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:27:26
32
30070034
ชุมชนประทาย
ยืนยันแล้ว
2020-09-28 09:43:04
40 
33
30070035
บ้านเตยกระโตน
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:26:33
12 
34
30070036
บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 12:50:10
35
30070037
บ้านหันเตย
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 14:50:16
36
30070038
วัดบ้านถนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 11:49:50
37
30070039
วัดบ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 20:59:11
38
30070040
บ้านดอนวัว
ยืนยันแล้ว
2020-09-23 12:40:09
39
30070041
บ้านดอนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 13:52:07
40
30070042
เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 12:47:43
17 
41
30070043
วัดบ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:05:34
10 
42
30070044
หนองม่วงหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 15:06:35
10 
43
30070045
บ้านคึมหญ้านาง
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 11:13:07
44
30070046
บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 11:29:11
12 
45
30070047
บ้านหนองพลวงน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 14:32:33
11 
46
30070048
วัดบ้านโคกพระ
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 15:06:27
12 
47
30070049
วัดบ้านโคกสีโนนรัง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:17:00
48
30070050
วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 16:38:51
15 
49
30070051
บ้านทุ่งมนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-09-18 09:48:41
50
30070052
ไตรราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-09-23 11:49:42
10 
51
30070053
วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-18 11:21:30
52
30070054
วัดบ้านตำแย
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 10:17:16
18 
53
30070055
บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 10:05:15
18 
54
30070056
วัดบ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 11:30:07
10 
55
30070057
วัดบ้านหนองคึม
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 11:14:04
18 
56
30070058
หนองกุงวันชาติ
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:12:01
57
30070059
ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 15:33:38
58
30070060
คมเพชรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 10:21:09
59
30070061
บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-09-24 09:55:57
15 
60
30070062
สัมพันธมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-23 10:00:25
61
30070063
สี่แยกศรีอรัญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:16:59
13 
62
30070064
อัมพวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 10:30:04
63
30070066
บ้านกระเบื้อง
ยืนยันแล้ว
2020-09-18 12:41:26
64
30070067
บ้านตลาดประดู่
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 10:31:54
65
30070068
บ้านโนนตะแบก
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 14:10:44
66
30070069
บ้านโนนพุทรา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 16:08:51
12 
67
30070070
ราษฎร์สโมสร
ยืนยันแล้ว
2020-09-24 14:05:54
21 
68
30070071
บ้านกระเบื้องใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-09-24 10:23:45
20 
69
30070072
บ้านเตยประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 12:55:50
13 
70
30070073
บ้านทับควาย
ยืนยันแล้ว
2020-09-18 09:37:41
71
30070074
บ้านชีวาน
ยืนยันแล้ว
2020-09-23 10:24:03
72
30070075
บ้านซาด
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 13:41:45
73
30070076
บ้านดอนเขว้า
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 14:19:22
18 
74
30070077
บ้านขามใต้
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 12:05:06
75
30070078
บ้านดงประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-09-21 16:16:24
24 
76
30070079
บ้านโนนโชงโลง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 16:26:10
19 
77
30070080
บ้านมะกอก
ยืนยันแล้ว
2020-09-24 09:47:47
17 
78
30070081
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2020-09-28 09:20:40
10 
79
30070082
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:41:03
16 
80
30070083
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-09-18 14:38:14
81
30070084
บ้านท่าหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-09-23 08:54:49
16 
82
30070085
บ้านถนน
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 13:33:08
83
30070086
จารย์ตำรา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:16:12
19 
84
30070087
บ้านหวายโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 09:16:52
85
30070088
มะค่าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:04:18
18 
86
30070090
นิคมสร้างตนเองพิมาย 3
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 16:18:23
14 
87
30070091
นิคมสร้างตนเองพิมาย ๖
ยืนยันแล้ว
2020-09-21 08:36:27
10 
88
30070092
บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 11:03:22
17 
89
30070093
บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 14:13:54
12 
90
30070094
บ้านสะแกงาม
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 11:00:43
10 
91
30070095
บ้านใหม่ฉมวก
ยืนยันแล้ว
2020-09-21 11:16:45
15 
92
30070096
นิคมสร้างตนเองพิมาย 2
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:59:44
16 
93
30070097
กุลโน
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 13:21:41
46 
94
30070098
ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 13:33:11
20 
95
30070099
บ้านม่วงขามประชารักษ์
ยืนยันแล้ว
2020-09-24 09:33:03
96
30070100
อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 13:57:56
58 
97
30070101
ชุมชนบ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2020-09-17 14:42:34
13 
98
30070102
บ้านดอนแซะ
ยืนยันแล้ว
2020-09-18 09:23:08
13 
99
30070103
บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2020-09-18 09:26:01
22 
100
30070105
ชุมชนบ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 12:46:15
21 
101
30070106
บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2020-09-20 10:23:56
18 
102
30070107
บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:01:13
11 
103
30070108
บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 12:27:44
25 
104
30070109
บ้านลุงตามัน
ยืนยันแล้ว
2020-09-23 15:52:06
25 
105
30070110
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 14:10:23
18 
106
30070111
บ้านฉกาจช่องโค
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 17:39:07
10 
107
30070112
บ้านพุทรา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:32:53
17 
108
30070113
พิมายสามัคคี ๑
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:25:45
36 
109
30070114
นิคมสร้างตนเองพิมาย 5
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 13:38:54
12 
110
30070115
วัดวังน้ำ
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 15:21:41
13 
111
30070116
บ้านคล้า
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 13:54:22
112
30070117
บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 13:42:41
19 
113
30070118
บ้านท่าแดง
ยืนยันแล้ว
2020-09-24 15:53:11
114
30070119
บ้านสัมฤทธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-09-18 13:49:02
19 
115
30070120
นิคมสร้างตนเองพิมาย 4
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 13:35:39
19 
116
30070121
หนองบัวลอย
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:29:13
117
30070122
บ้านดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 10:06:33
118
30070123
บ้านหนองบัวคำ
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:20:04
10 
119
30070124
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2020-09-24 09:10:54
120
30070125
เพชรหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 14:44:02
27 
121
30070126
พิกุลทอง
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 11:33:36
28 
122
30070127
หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 09:40:07
22 
123
30070128
ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 16:21:59
13 
124
30070129
สองห้องแวงน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 14:45:59
10 
125
30070130
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:13:29
13 
126
30070131
บ้านหนองแวงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 12:35:56
127
30070132
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 15:50:37
16 
128
30070133
วัดโพธิ์ศรีบรรจง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:20:52
19 
129
30070134
บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:32:02
10 
130
30070135
บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
2020-09-21 13:15:43
131
30070136
ท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2020-09-21 09:48:31
35 
132
30070137
บ้านพะงาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 14:33:00
19 
133
30070138
บ้านลุงประดู่
ยืนยันแล้ว
2020-09-23 09:17:38
134
30070139
บ้านหนองตะคลอง
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 16:55:51
135
30070140
บ้านหนองนกคู่
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 13:30:58
14 
136
30070141
บ้านหนองปรือแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 14:40:46
137
30070142
ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:36:16
17 
138
30070143
ห้วยบงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 15:45:50
17 
139
30070144
บ้านโคกหินช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:48:45
140
30070145
โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์"
ยืนยันแล้ว
2020-09-23 15:38:40
13 
141
30070146
บ้านสว่างนาดี
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 22:18:56
142
30070147
บ้านสาหร่ายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 12:14:10
17 
143
30070148
บ้านหนองโดนรกฟ้า
ยืนยันแล้ว
2020-09-21 13:48:06
10 
144
30070149
บ้านหนองหว้าตาดำ
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 14:46:39
18 
145
30070150
วัดสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 14:13:06
18 
146
30070151
หนองปรือแดง
ยืนยันแล้ว
2020-09-24 14:52:25
10 
147
30070152
บ้านโนนยอ
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 19:14:34
28 
148
30070153
บ้านยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-21 15:18:41
20 
149
30070154
อนุบาลชุมพวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-28 09:49:23
29 
150
30070155
บ้านโคกเพชร
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 13:04:24
10 
151
30070156
บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 13:15:13
19 
152
30070157
บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
2020-09-28 11:16:24
19 
153
30070158
บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:53:51
154
30070159
บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-26 14:50:51
155
30070160
บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 13:16:07
156
30070161
บ้านใหม่ปฎิรูป
ยืนยันแล้ว
2020-09-24 14:12:32
16 
157
30070162
บ้านละโว้
ยืนยันแล้ว
2020-09-28 09:38:37
20 
158
30070163
บ้านขามขุนร่ม
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 15:25:20
159
30070164
บ้านดอนลำดวน
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:58:28
13 
160
30070165
บ้านประสุข
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 13:35:12
28 
161
30070166
วัดโชติการาม
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 16:07:24
25 
162
30070167
อาสนาราม (เปล่งอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-09-21 14:28:09
13 
163
30070168
ประโดกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 08:27:21
164
30070169
บ้านเมืองไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-09-17 15:51:58
165
30070170
บ้านหนองหลักสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 11:01:45
24 
166
30070171
โนนขุยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 12:41:14
167
30070172
บ้านโกรกสำโรง
ยืนยันแล้ว
2020-09-23 15:39:40
20 
168
30070173
บ้านดอนยาว
ยืนยันแล้ว
2020-09-19 15:28:59
16 
169
30070174
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 12:18:53
170
30070175
บ้านป่าตะแบง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:30:15
11 
171
30070176
ชุมชนโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 11:14:02
36 
172
30070177
บ้านจาบ
ยืนยันแล้ว
2020-09-21 13:06:27
10 
173
30070178
บ้านดอนตัดเรือ
ยืนยันแล้ว
2020-09-18 16:45:03
18 
174
30070179
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 15:38:55
175
30070180
วัดบ้านตะเภาหนุน
ยืนยันแล้ว
2020-09-21 14:26:20
176
30070181
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:29:33
177
30070182
วัดบ้านโคกหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:25:26
22 
178
30070183
บ้านโนนตาเถร
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:35:51
179
30070184
วัดบ้านทุ่งรี
ยืนยันแล้ว
2020-09-23 13:22:29
10 
180
30070185
วัดบ้านหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
2020-09-24 16:57:57
181
30070186
วังหินประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 09:09:29
22 
182
30070187
แกสำโรงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-17 14:48:58
10 
183
30070188
บ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:26:56
184
30070189
บ้านหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 10:25:49
185
30070190
บ้านสำพะเนียง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:12:46
21 
186
30070191
คูเตยราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-09-24 14:18:32
187
30070192
บ้านกระเบื้องวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-09-24 13:53:28
11 
188
30070193
ท่าเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 14:19:19
189
30070194
บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
ยืนยันแล้ว
2020-09-24 11:25:09
18 
190
30070195
จตุคามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 14:22:00
11 
191
30070196
บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 16:04:43
22 
192
30070197
บ้านโนนปีบ
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:52:58
193
30070198
เมืองจากวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:34:26
14 
194
30070199
บ้านโนนตำหนัก
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 13:58:24
195
30070200
อรพิมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 13:25:56
12 
196
30070201
บ้านโนนไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 10:24:04
10 
197
30070202
เมืองยาง
ยืนยันแล้ว
2020-09-21 15:25:06
22 
198
30070203
บ้านนางโทพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:24:13
15 
199
30070204
บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 11:59:25
200
30070205
บ้านโนนเพชรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 14:23:41
201
30070206
โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 11:16:56
202
30070208
บ้านครบุรีศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 14:33:30
20 
203
30070209
บ้านละหานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:09:38
19 
204
30070210
ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 12:39:41
18 
205
30070211
บ้านขุยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:16:09
18 
206
30070212
บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:25:15
11 
207
30070213
บ้านหนองไผ่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 14:31:09
208
30070214
บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:25:11
22 
209
30070215
บ้านมาบป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 14:16:44
10 
210
30070216
บ้านสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 14:19:05
13 
211
30070217
บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 14:43:42
10 
212
30070218
วัดจันทนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 11:38:53
15 
213
30070219
บ้านหนองมะเขือ
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 10:51:19
19 
214
30070220
บ้านหนองจานใต้
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 11:17:11
14 
215
30070221
บ้านช่องแมว
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 17:01:52
13 
216
30070222
บ้านโสกดู่
ยืนยันแล้ว
2020-09-22 12:11:29
217
30070223
บ้านหนองดู่
ยืนยันแล้ว
2020-09-17 15:38:55
218
30070224
บ้านหนองม่วงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 14:34:51
27 
219
30070225
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 16:18:01
12 
220
30070226
บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-28 09:04:34
221
30070227
หนองอ้อวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:51:09
13 
222
30070228
บ้านลำทะเมนชัย
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 16:28:23
13 
223
30070229
บ้านไพล
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 14:47:00
16 
224
30070230
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 14:14:29
225
30070231
บ้านอ้อประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 09:21:22
24 
     
225 (100.00%)