ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 292 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 292 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
32010001
บ้านขนาด
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 09:49:32
2
32010002
บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 09:53:27
3
32010003
บ้านโคกอารักษ์
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 14:11:05
16 
4
32010004
บ้านขามระกา
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 10:49:54
11 
5
32010005
บ้านแกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2021-01-14 10:20:23
22 
6
32010006
บ้านแกน้อย
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 15:38:08
12 
7
32010007
บ้านนาเกา
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 10:47:51
11 
8
32010009
บ้านจักจรูก
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 15:20:35
9
32010011
บ้านคอโค
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 11:31:05
29 
10
32010012
บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 16:18:54
13 
11
32010013
บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 15:02:40
17 
12
32010014
ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2021-01-30 13:52:25
12 
13
32010015
พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 14:10:02
18 
14
32010016
บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-20 11:18:04
15
32010017
บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 10:03:17
16
32010018
บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 11:33:41
17
32010019
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 12:09:31
18
32010020
อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2021-01-21 13:44:55
19
32010021
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 10:15:49
20
32010022
บ้านตระแสง
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 12:29:47
20 
21
32010023
บ้านโคกเพชร
ยืนยันแล้ว
2021-01-19 13:46:56
13 
22
32010024
รุ่งรัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-21 14:18:37
23
32010025
บ้านตั้งใจ
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 16:17:09
24
32010026
บ้านระกาสังแก
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 14:38:18
12 
25
32010027
บ้านปะตาเมาะ
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 13:46:20
26
32010028
บ้านหนองกระดาน
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 11:08:11
11 
27
32010029
บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 10:19:46
10 
28
32010030
บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 10:38:59
29
32010031
บ้านขยอง
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 09:48:56
30
32010032
เสกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 14:10:32
11 
31
32010033
บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 08:32:23
18 
32
32010034
บ้านตาอ็อง
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 11:15:18
33
32010035
บ้านจันรม
ยืนยันแล้ว
2021-01-18 14:27:33
16 
34
32010036
บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 09:21:05
10 
35
32010037
บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2021-01-21 13:17:24
36
32010038
บ้านกาเกาะ
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 14:20:14
37
32010039
บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 14:50:42
38
32010040
บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 13:58:38
39
32010041
บ้านระเภาว์
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 13:49:06
10 
40
32010042
บ้านกาเกาะระโยง
ยืนยันแล้ว
2021-01-19 09:38:38
34 
41
32010043
บ้านสำโรง-โคกเพชร
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:56:28
16 
42
32010044
บ้านท่าสว่าง
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 10:11:22
16 
43
32010045
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2021-01-18 11:35:09
44
32010046
บ้านตาเพชร
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 16:01:41
45
32010047
บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 09:52:06
12 
46
32010048
บ้านโคกปราสาท
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 09:48:15
47
32010049
บ้านคาบ
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 11:51:18
14 
48
32010050
บ้านเทนมีย์
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 14:23:30
12 
49
32010051
บ้านระหาร
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 15:14:44
50
32010052
บ้านไถงตรง
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 14:46:21
51
32010053
บ้านตะตึงไถง
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 11:58:28
16 
52
32010054
บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 13:44:14
18 
53
32010055
บ้านหนองกง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:22:38
54
32010056
บ้านพันธุลี
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 13:48:12
10 
55
32010057
บ้านโคกกระเพอ
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:19:09
11 
56
32010058
หนองโตง"สุรวิทยาคม"
ยังไม่ยืนยัน
97 
57
32010059
บ้านโคกพระ
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 10:55:07
11 
58
32010060
บ้านประทัดบุอาลอ
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 06:45:46
12 
59
32010061
บ้านตำปูง
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 10:42:03
60
32010062
บ้านโดนออง
ยืนยันแล้ว
2021-01-30 13:55:58
12 
61
32010063
บ้านสำโรงนาดี
ยืนยันแล้ว
2021-01-19 15:10:50
13 
62
32010064
บ้านระไซร์สองชั้น
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 12:11:00
63
32010065
บ้านโคกวัด
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 10:39:20
18 
64
32010066
บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 14:10:20
65
32010067
บ้านนาเสือก
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 10:59:37
66
32010068
บ้านละหุ่งหนองกก
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 15:56:53
11 
67
32010069
บ้านโดนโอก
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 12:20:41
68
32010070
บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 10:08:30
11 
69
32010071
บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 14:21:40
13 
70
32010072
บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 12:55:45
11 
71
32010073
เมืองสุรินทร์
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 17:30:04
140 
72
32010074
อนุบาลสุรินทร์
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 14:28:10
265 
73
32010075
วัดประสพ
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 10:22:30
12 
74
32010076
บ้านบุฤๅษี
ยืนยันแล้ว
2021-01-21 10:02:31
13 
75
32010077
บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 14:53:19
13 
76
32010078
บ้านรัตนะ
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 08:32:24
16 
77
32010079
บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2021-01-18 11:15:57
78
32010080
บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
ยืนยันแล้ว
2021-01-30 13:38:25
11 
79
32010081
บ้านหัวตะพาน
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 13:10:55
12 
80
32010082
บ้านเพี้ยราม
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 12:17:18
12 
81
32010083
บ้านหนองกัว
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 14:22:09
11 
82
32010084
บ้านตาเปาว์
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 13:47:29
14 
83
32010085
บ้านทะนงชัย
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 10:47:38
84
32010086
บ้านบุทม
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 15:41:06
10 
85
32010087
บ้านประปืด
ยืนยันแล้ว
2021-01-21 13:59:27
12 
86
32010088
เมืองที
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 10:00:37
29 
87
32010089
บ้านโคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 09:54:23
88
32010090
บ้านราม
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 19:32:28
89
32010091
บ้านบรมสุข
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 11:22:56
11 
90
32010092
บ้านเล้าข้าว
ยืนยันแล้ว
2021-01-31 13:41:24
91
32010093
บ้านกันแสง
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 11:20:54
10 
92
32010094
บ้านสลักได
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 12:05:47
13 
93
32010095
บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 12:55:21
10 
94
32010096
บ้านตระแบก
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 12:47:41
12 
95
32010097
บ้านตะบัล
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:17:20
13 
96
32010098
บ้านโคกเมือง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:11:24
18 
97
32010099
บ้านสวาย
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 12:53:21
39 
98
32010100
บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-21 13:06:23
20 
99
32010101
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 11:59:20
12 
100
32010102
บ้านทัพกระบือ
ยืนยันแล้ว
2021-01-21 15:17:10
21 
101
32010103
บ้านแสลงพันธ์
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:01:07
13 
102
32010104
บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 10:10:21
103
32010105
บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 20:54:55
10 
104
32010106
บ้านโสน(พิทยศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 11:49:27
19 
105
32010107
บ้านแสลงพันบุณเยิง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 14:34:10
14 
106
32010108
บ้านกันโจรง
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 11:35:32
17 
107
32010109
บ้านเวียย
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 20:28:57
108
32010110
บ้านอันโนง
ยืนยันแล้ว
2021-01-19 09:49:02
109
32010111
อนุบาลจอมพระ
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 13:50:06
43 
110
32010112
บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 11:52:29
111
32010113
บ้านจอมพระ
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 16:27:04
33 
112
32010114
ไตรมิตรวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:24:18
18 
113
32010115
ทวีคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 14:22:08
114
32010118
บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 14:24:18
18 
115
32010119
บ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 14:58:37
17 
116
32010120
บ้านจบก
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 10:37:41
10 
117
32010121
บ้านบุอาไร
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 10:37:41
118
32010122
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 12:32:56
14 
119
32010123
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 10:58:52
16 
120
32010124
สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 11:00:34
121
32010126
บ้านขามศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-01-19 13:20:17
14 
122
32010127
บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 14:56:13
123
32010128
บ้านว่าน
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 10:38:32
124
32010129
บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 13:35:47
125
32010130
บ้านอาแวะ
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 13:02:08
17 
126
32010131
บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 11:55:40
14 
127
32010132
บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 09:43:44
13 
128
32010133
บ้านดินแดง
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 18:47:33
129
32010134
บ้านระวี
ยืนยันแล้ว
2021-01-09 12:04:29
130
32010135
บ้านกรูดหนองซำ
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 15:06:35
10 
131
32010136
บ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 14:59:21
14 
132
32010137
บ้านทวารไพร
ยืนยันแล้ว
2021-01-18 12:21:51
133
32010138
บ้านทุ่งนาค
ยืนยันแล้ว
2021-01-19 15:39:13
20 
134
32010139
บ้านเมืองลีง
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 11:33:18
135
32010140
บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 17:07:53
11 
136
32010141
บ้านตากวน
ยืนยันแล้ว
2021-01-09 20:11:44
18 
137
32010142
ลุ่มระวีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 10:38:39
16 
138
32010143
บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2021-01-06 13:37:47
139
32010144
บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 10:57:13
16 
140
32010145
บ้านโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 15:13:34
141
32010146
บ้านวารไพรศรี
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 10:17:05
142
32010147
บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 12:46:39
14 
143
32010148
บ้านหนองกับ
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 15:00:36
12 
144
32010149
บ้านหนองสนิท
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 13:21:41
13 
145
32010150
บ้านกุดหวาย
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 18:11:33
21 
146
32010151
บ้านโคกสนวน
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 14:06:25
13 
147
32010152
บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 20:23:53
148
32010153
บ้านดงถาวร
ยืนยันแล้ว
2021-01-15 10:39:02
19 
149
32010154
บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 14:53:08
150
32010155
บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 16:03:15
151
32010156
บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 08:12:07
152
32010157
บ้านขวาวใหญ่
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:19:51
153
32010158
บ้านคาละแมะ
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 10:50:25
14 
154
32010159
บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2021-01-30 11:36:21
11 
155
32010160
บ้านบึงขวาง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:32:01
15 
156
32010162
บ้านจารพัต
ยืนยันแล้ว
2021-01-18 12:57:12
14 
157
32010163
บ้านเปรียง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:29:41
14 
158
32010164
กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 15:25:28
10 
159
32010165
บ้านพม่า
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 10:10:41
160
32010166
บ้านพันษี
ยืนยันแล้ว
2021-01-18 15:49:10
19 
161
32010167
บ้านช่างปี่
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 18:30:27
23 
162
32010168
บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 10:52:44
10 
163
32010169
บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 08:27:05
20 
164
32010170
บ้านหัวแรตนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2021-01-20 16:23:23
19 
165
32010171
บ้านโคกลาวหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 13:45:49
166
32010172
บ้านโคกอาโพน
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 13:21:08
167
32010173
บ้านหนองผือโนนแคน
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 13:17:42
10 
168
32010174
บ้านข่า
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 09:46:21
169
32010175
บ้านตรมไพร
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 15:30:03
23 
170
32010176
จตุรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 14:43:27
13 
171
32010177
บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2021-01-30 15:52:37
22 
172
32010178
บ้านตะเคียนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2021-01-19 12:25:56
173
32010179
บึงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 10:44:53
13 
174
32010180
กาเจาะกุดทองหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 11:40:53
175
32010181
บ้านหัวแรต
ยืนยันแล้ว
2021-01-19 10:40:41
10 
176
32010182
บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 10:56:19
177
32010183
บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 11:32:21
43 
178
32010184
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2021-01-10 21:27:15
12 
179
32010185
บ้านบ่อน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2021-01-18 12:46:19
12 
180
32010186
บ้านแตล
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 13:42:52
15 
181
32010187
บ้านประทุนอายอง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:05:18
24 
182
32010188
บ้านสวายไตรภูมิ
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 11:05:32
12 
183
32010189
บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 11:26:08
184
32010190
บ้านหนองท่ม
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 14:40:45
185
32010191
บ้านโนนถ่อน
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 12:26:35
186
32010192
บ้านสังแกหนองคู
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 13:49:52
187
32010193
บ้านอาวุธ
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 12:34:02
188
32010194
บ้านดู่อาราง
ยืนยันแล้ว
2021-01-18 14:12:00
10 
189
32010195
บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 13:45:32
21 
190
32010196
บ้านผักไหม
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 13:17:07
12 
191
32010197
บ้านก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 12:57:36
11 
192
32010198
บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 15:00:20
13 
193
32010199
บ้านทุ่งรูง
ยืนยันแล้ว
2021-01-14 11:35:23
11 
194
32010200
บ้านสว่างโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 12:40:25
19 
195
32010201
บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2021-01-19 13:16:32
196
32010202
บ้านกะลัน
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 12:47:57
197
32010203
บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2021-01-20 14:21:51
13 
198
32010204
บ้านกางของ
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 13:03:59
10 
199
32010205
บ้านระเวียง
ยืนยันแล้ว
2021-01-18 12:44:09
23 
200
32010206
บ้านยางเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 15:07:45
20 
201
32010207
อนุบาลศีขรภูมิ
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 14:00:33
66 
202
32010208
บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 20:56:02
203
32010209
บ้านขะเนก
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 09:03:43
20 
204
32010210
บ้านแกสระใหญ่
ยืนยันแล้ว
2021-01-15 10:35:02
10 
205
32010211
บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 10:54:18
206
32010212
บ้านหนองขามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-01-18 13:06:55
207
32010213
บ้านสะโน
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:01:43
208
32010214
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 10:17:51
18 
209
32010215
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 14:44:11
210
32010216
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 10:29:08
211
32010217
บ้านหนองขนาด
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 13:34:51
212
32010218
บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 13:13:13
19 
213
32010219
บ้านลุมพุกหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:18:04
10 
214
32010220
บ้านโคกลำดวน
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 15:47:49
22 
215
32010221
บ้านห้วยโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 09:44:41
216
32010222
บ้านปะนอยไถง
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 14:02:12
18 
217
32010223
บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 14:48:29
16 
218
32010224
บ้านจารย์
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:03:58
11 
219
32010225
บ้านกระดาน
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:41:30
10 
220
32010226
บ้านภูมิสตึง
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 19:55:37
12 
221
32010227
บ้านโชกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2021-01-14 14:30:47
18 
222
32010228
บ้านตระเปียงเตีย
ยืนยันแล้ว
2021-01-14 16:40:32
13 
223
32010229
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 11:36:18
16 
224
32010230
อมรินทร์ราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-18 13:28:23
17 
225
32010231
ดรุณวิทยากร
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 17:35:58
226
32010232
บ้านตรำดม
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 16:32:33
11 
227
32010233
บ้านระไซร์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 19:03:38
11 
228
32010234
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 10:59:57
12 
229
32010235
ศิริราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 09:18:31
19 
230
32010236
บ้านตาเมาะ
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 11:01:41
231
32010237
บ้านจรวย
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 12:45:17
12 
232
32010238
อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 09:51:42
18 
233
32010239
วัดทักษิณวารี
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:38:45
11 
234
32010240
บ้านอู่โลก
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 11:20:11
18 
235
32010241
บ้านตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 10:19:41
14 
236
32010242
บ้านโชกใต้
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 07:39:49
12 
237
32010243
บ้านโคกเกาะ
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 12:29:39
10 
238
32010244
บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 17:01:28
239
32010245
บ้านกระออม
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 17:12:50
240
32010246
หนองเหล็กเบญจวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 09:30:36
20 
241
32010247
บ้านหนองอีเลิง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:05:53
11 
242
32010248
บ้านเกาะแก้ว
ยืนยันแล้ว
2021-01-30 10:57:49
243
32010249
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 15:13:50
14 
244
32010250
บ้านตะมะหนองกระจาน
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 11:02:01
245
32010251
บ้านตางมาง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 10:53:09
12 
246
32010252
บ้านขนวน
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 10:11:48
247
32010253
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 11:16:16
25 
248
32010254
บ้านหนองพญา
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 12:35:25
249
32010255
บ้านศรีราชา
ยืนยันแล้ว
2021-01-10 18:29:18
250
32010256
บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 11:59:45
10 
251
32010257
สะโนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 10:00:39
17 
252
32010258
บ้านกุง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 10:42:58
253
32010259
บ้านตะเคียนกูยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 12:42:24
23 
254
32010260
อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
ยืนยันแล้ว
2021-01-30 16:12:19
19 
255
32010261
การุญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 16:51:18
18 
256
32010262
บ้านสังแก
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 09:13:36
257
32010263
บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 14:40:04
12 
258
32010264
บ้านจังเอิดหนองแมว
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 14:27:51
259
32010265
บ้านหนองคูสะแบะ
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 08:28:10
13 
260
32010266
บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 13:31:32
261
32010267
บ้านหนองแล้ง
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 16:00:04
262
32010268
บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 10:48:54
20 
263
32010269
บ้านโนนลี
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 10:42:28
264
32010270
บ้านขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 23:35:20
16 
265
32010271
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 20:04:19
266
32010272
บ้านดู่โศกโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:34:05
267
32010273
บ้านหนองฮะ
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 09:38:21
21 
268
32010274
บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 09:30:57
11 
269
32010276
หมื่นศรีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 16:31:56
28 
270
32010277
บ้านหมื่นศรีน้อย
ยืนยันแล้ว
2021-01-30 10:44:34
271
32010278
อนุบาลเขวาสินรินทร์
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 16:22:40
20 
272
32010279
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2021-01-20 15:01:34
12 
273
32010280
บ้านสดอ
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 11:34:14
20 
274
32010281
บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 17:57:34
21 
275
32010282
บ้านตากูก
ยืนยันแล้ว
2021-01-15 09:48:41
19 
276
32010283
บ้านโชค
ยืนยันแล้ว
2021-01-30 14:33:59
277
32010284
บ้านอำปึลสนวน
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 14:43:43
20 
278
32010285
บ้านตากแดด
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 12:21:06
11 
279
32010286
บ้านภูดินหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 12:59:03
11 
280
32010287
บ้านบึง-เบาะอุ่น
ยืนยันแล้ว
2021-01-30 13:26:47
281
32010288
บ้านกันเตรียง
ยืนยันแล้ว
2021-01-26 12:45:45
18 
282
32010289
บ้านพระปืด
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 11:59:19
283
32010290
บ้านตลาดตาโหมก
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 11:30:55
10 
284
32010291
บ้านโคกกรวด
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 15:53:08
285
32010292
บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 14:20:51
10 
286
32010293
บ้านกันตรง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:32:21
10 
287
32010294
บ้านสนวนนางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:07:17
288
32010295
บ้านบุญโลก
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 19:27:55
289
32010296
บ้านแสรออ
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 12:37:45
28 
290
32010297
บ้านสามโค
ยืนยันแล้ว
2021-01-27 15:14:56
291
32010298
บ้านฉันเพล
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 12:37:08
12 
292
32010299
บ้านพะเนา
ยืนยันแล้ว
2021-01-18 10:39:57
10 
     
292 (100.00%)