ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 292 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 89 (30.48%)
ครู/บุคลากร
1
32010001
บ้านขนาด
ยังไม่ยืนยัน
2
32010002
บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
10 
3
32010003
บ้านโคกอารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
16 
4
32010004
บ้านขามระกา
ยังไม่ยืนยัน
11 
5
32010005
บ้านแกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2021-01-14 10:20:23
22 
6
32010006
บ้านแกน้อย
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 15:38:08
12 
7
32010007
บ้านนาเกา
ยังไม่ยืนยัน
11 
8
32010009
บ้านจักจรูก
ยังไม่ยืนยัน
9
32010011
บ้านคอโค
ยังไม่ยืนยัน
32 
10
32010012
บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 16:18:54
13 
11
32010013
บ้านดงมัน
ยังไม่ยืนยัน
18 
12
32010014
ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
12 
13
32010015
พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
18 
14
32010016
บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-15 12:05:29
15
32010017
บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 10:03:17
16
32010018
บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 11:33:41
17
32010019
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 12:09:31
18
32010020
อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
19
32010021
บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
20
32010022
บ้านตระแสง
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 12:29:47
20 
21
32010023
บ้านโคกเพชร
ยังไม่ยืนยัน
13 
22
32010024
รุ่งรัฐวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23
32010025
บ้านตั้งใจ
ยังไม่ยืนยัน
24
32010026
บ้านระกาสังแก
ยังไม่ยืนยัน
12 
25
32010027
บ้านปะตาเมาะ
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 13:46:20
26
32010028
บ้านหนองกระดาน
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 11:08:11
11 
27
32010029
บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
10 
28
32010030
บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 10:38:59
29
32010031
บ้านขยอง
ยังไม่ยืนยัน
30
32010032
เสกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31
32010033
บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
19 
32
32010034
บ้านตาอ็อง
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 11:15:18
33
32010035
บ้านจันรม
ยังไม่ยืนยัน
15 
34
32010036
บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 09:21:05
10 
35
32010037
บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
ยังไม่ยืนยัน
36
32010038
บ้านกาเกาะ
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 14:20:14
37
32010039
บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
38
32010040
บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
39
32010041
บ้านระเภาว์
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 13:49:06
10 
40
32010042
บ้านกาเกาะระโยง
ยังไม่ยืนยัน
34 
41
32010043
บ้านสำโรง-โคกเพชร
ยังไม่ยืนยัน
16 
42
32010044
บ้านท่าสว่าง
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 10:11:22
16 
43
32010045
บ้านส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
44
32010046
บ้านตาเพชร
ยังไม่ยืนยัน
45
32010047
บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 09:52:06
12 
46
32010048
บ้านโคกปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
47
32010049
บ้านคาบ
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 11:51:18
14 
48
32010050
บ้านเทนมีย์
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 14:23:30
12 
49
32010051
บ้านระหาร
ยังไม่ยืนยัน
50
32010052
บ้านไถงตรง
ยังไม่ยืนยัน
51
32010053
บ้านตะตึงไถง
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 11:58:28
16 
52
32010054
บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
18 
53
32010055
บ้านหนองกง
ยังไม่ยืนยัน
54
32010056
บ้านพันธุลี
ยังไม่ยืนยัน
55
32010057
บ้านโคกกระเพอ
ยังไม่ยืนยัน
12 
56
32010058
หนองโตง"สุรวิทยาคม"
ยังไม่ยืนยัน
96 
57
32010059
บ้านโคกพระ
ยังไม่ยืนยัน
11 
58
32010060
บ้านประทัดบุอาลอ
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 06:45:46
12 
59
32010061
บ้านตำปูง
ยังไม่ยืนยัน
60
32010062
บ้านโดนออง
ยังไม่ยืนยัน
12 
61
32010063
บ้านสำโรงนาดี
ยังไม่ยืนยัน
13 
62
32010064
บ้านระไซร์สองชั้น
ยังไม่ยืนยัน
63
32010065
บ้านโคกวัด
ยังไม่ยืนยัน
19 
64
32010066
บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
65
32010067
บ้านนาเสือก
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 10:59:37
66
32010068
บ้านละหุ่งหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
11 
67
32010069
บ้านโดนโอก
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 12:20:41
68
32010070
บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 10:08:30
10 
69
32010071
บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 14:21:40
13 
70
32010072
บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 12:55:45
11 
71
32010073
เมืองสุรินทร์
ยังไม่ยืนยัน
140 
72
32010074
อนุบาลสุรินทร์
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 14:28:10
265 
73
32010075
วัดประสพ
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 10:22:30
12 
74
32010076
บ้านบุฤๅษี
ยังไม่ยืนยัน
12 
75
32010077
บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
ยังไม่ยืนยัน
11 
76
32010078
บ้านรัตนะ
ยังไม่ยืนยัน
16 
77
32010079
บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
78
32010080
บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
ยังไม่ยืนยัน
11 
79
32010081
บ้านหัวตะพาน
ยังไม่ยืนยัน
12 
80
32010082
บ้านเพี้ยราม
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 12:17:18
12 
81
32010083
บ้านหนองกัว
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 14:22:09
11 
82
32010084
บ้านตาเปาว์
ยังไม่ยืนยัน
14 
83
32010085
บ้านทะนงชัย
ยังไม่ยืนยัน
84
32010086
บ้านบุทม
ยังไม่ยืนยัน
85
32010087
บ้านประปืด
ยังไม่ยืนยัน
12 
86
32010088
เมืองที
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 10:00:37
29 
87
32010089
บ้านโคกสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
88
32010090
บ้านราม
ยังไม่ยืนยัน
12 
89
32010091
บ้านบรมสุข
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 11:22:56
11 
90
32010092
บ้านเล้าข้าว
ยังไม่ยืนยัน
91
32010093
บ้านกันแสง
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 11:20:54
10 
92
32010094
บ้านสลักได
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 12:05:47
13 
93
32010095
บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 12:55:21
10 
94
32010096
บ้านตระแบก
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 12:47:41
12 
95
32010097
บ้านตะบัล
ยังไม่ยืนยัน
13 
96
32010098
บ้านโคกเมือง
ยังไม่ยืนยัน
18 
97
32010099
บ้านสวาย
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 12:53:21
39 
98
32010100
บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
20 
99
32010101
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 11:59:20
11 
100
32010102
บ้านทัพกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
21 
101
32010103
บ้านแสลงพันธ์
ยังไม่ยืนยัน
13 
102
32010104
บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
ยังไม่ยืนยัน
103
32010105
บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
10 
104
32010106
บ้านโสน(พิทยศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 11:49:27
19 
105
32010107
บ้านแสลงพันบุณเยิง
ยังไม่ยืนยัน
13 
106
32010108
บ้านกันโจรง
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 11:35:32
17 
107
32010109
บ้านเวียย
ยังไม่ยืนยัน
108
32010110
บ้านอันโนง
ยังไม่ยืนยัน
109
32010111
อนุบาลจอมพระ
ยังไม่ยืนยัน
43 
110
32010112
บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 11:52:29
111
32010113
บ้านจอมพระ
ยังไม่ยืนยัน
33 
112
32010114
ไตรมิตรวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
19 
113
32010115
ทวีคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
114
32010118
บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 
115
32010119
บ้านชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
17 
116
32010120
บ้านจบก
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 10:37:41
10 
117
32010121
บ้านบุอาไร
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 10:37:41
118
32010122
บ้านผือ
ยังไม่ยืนยัน
14 
119
32010123
บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
15 
120
32010124
สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
121
32010126
บ้านขามศึกษาคาร
ยังไม่ยืนยัน
14 
122
32010127
บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 14:56:13
123
32010128
บ้านว่าน
ยังไม่ยืนยัน
124
32010129
บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
125
32010130
บ้านอาแวะ
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 13:02:08
17 
126
32010131
บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 11:55:40
15 
127
32010132
บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 09:43:44
13 
128
32010133
บ้านดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
129
32010134
บ้านระวี
ยืนยันแล้ว
2021-01-09 12:04:29
130
32010135
บ้านกรูดหนองซำ
ยังไม่ยืนยัน
12 
131
32010136
บ้านดงเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
16 
132
32010137
บ้านทวารไพร
ยังไม่ยืนยัน
133
32010138
บ้านทุ่งนาค
ยังไม่ยืนยัน
19 
134
32010139
บ้านเมืองลีง
ยังไม่ยืนยัน
10 
135
32010140
บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
136
32010141
บ้านตากวน
ยืนยันแล้ว
2021-01-09 20:11:44
18 
137
32010142
ลุ่มระวีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 10:38:39
16 
138
32010143
บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2021-01-06 13:37:47
139
32010144
บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 10:57:13
16 
140
32010145
บ้านโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 15:13:34
141
32010146
บ้านวารไพรศรี
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 10:17:05
142
32010147
บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
ยังไม่ยืนยัน
15 
143
32010148
บ้านหนองกับ
ยังไม่ยืนยัน
12 
144
32010149
บ้านหนองสนิท
ยังไม่ยืนยัน
11 
145
32010150
บ้านกุดหวาย
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 18:11:33
21 
146
32010151
บ้านโคกสนวน
ยังไม่ยืนยัน
11 
147
32010152
บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
148
32010153
บ้านดงถาวร
ยืนยันแล้ว
2021-01-15 10:39:02
19 
149
32010154
บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
ยังไม่ยืนยัน
150
32010155
บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
ยังไม่ยืนยัน
151
32010156
บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
152
32010157
บ้านขวาวใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
153
32010158
บ้านคาละแมะ
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 10:50:25
15 
154
32010159
บ้านหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
10 
155
32010160
บ้านบึงขวาง
ยังไม่ยืนยัน
16 
156
32010162
บ้านจารพัต
ยังไม่ยืนยัน
14 
157
32010163
บ้านเปรียง
ยังไม่ยืนยัน
14 
158
32010164
กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
11 
159
32010165
บ้านพม่า
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 10:10:41
160
32010166
บ้านพันษี
ยังไม่ยืนยัน
20 
161
32010167
บ้านช่างปี่
ยังไม่ยืนยัน
23 
162
32010168
บ้านตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
10 
163
32010169
บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
21 
164
32010170
บ้านหัวแรตนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
18 
165
32010171
บ้านโคกลาวหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 13:45:49
166
32010172
บ้านโคกอาโพน
ยังไม่ยืนยัน
167
32010173
บ้านหนองผือโนนแคน
ยังไม่ยืนยัน
11 
168
32010174
บ้านข่า
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 09:59:04
169
32010175
บ้านตรมไพร
ยังไม่ยืนยัน
23 
170
32010176
จตุรมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 
171
32010177
บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
22 
172
32010178
บ้านตะเคียนสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
173
32010179
บึงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
13 
174
32010180
กาเจาะกุดทองหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
175
32010181
บ้านหัวแรต
ยังไม่ยืนยัน
176
32010182
บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
ยังไม่ยืนยัน
177
32010183
บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
40 
178
32010184
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2021-01-10 21:27:15
12 
179
32010185
บ้านบ่อน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
13 
180
32010186
บ้านแตล
ยังไม่ยืนยัน
12 
181
32010187
บ้านประทุนอายอง
ยังไม่ยืนยัน
24 
182
32010188
บ้านสวายไตรภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
14 
183
32010189
บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 11:26:08
184
32010190
บ้านหนองท่ม
ยังไม่ยืนยัน
185
32010191
บ้านโนนถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
186
32010192
บ้านสังแกหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
187
32010193
บ้านอาวุธ
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 12:34:02
188
32010194
บ้านดู่อาราง
ยังไม่ยืนยัน
11 
189
32010195
บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
21 
190
32010196
บ้านผักไหม
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 13:17:07
12 
191
32010197
บ้านก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
14 
192
32010198
บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
ยังไม่ยืนยัน
13 
193
32010199
บ้านทุ่งรูง
ยืนยันแล้ว
2021-01-14 11:35:23
11 
194
32010200
บ้านสว่างโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
19 
195
32010201
บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
11 
196
32010202
บ้านกะลัน
ยังไม่ยืนยัน
197
32010203
บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
14 
198
32010204
บ้านกางของ
ยังไม่ยืนยัน
11 
199
32010205
บ้านระเวียง
ยังไม่ยืนยัน
23 
200
32010206
บ้านยางเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 15:07:45
19 
201
32010207
อนุบาลศีขรภูมิ
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 14:00:33
66 
202
32010208
บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
203
32010209
บ้านขะเนก
ยังไม่ยืนยัน
20 
204
32010210
บ้านแกสระใหญ่
ยืนยันแล้ว
2021-01-15 10:35:02
10 
205
32010211
บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
206
32010212
บ้านหนองขามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
207
32010213
บ้านสะโน
ยังไม่ยืนยัน
208
32010214
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
18 
209
32010215
บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
210
32010216
บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
211
32010217
บ้านหนองขนาด
ยังไม่ยืนยัน
212
32010218
บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 13:13:13
19 
213
32010219
บ้านลุมพุกหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
12 
214
32010220
บ้านโคกลำดวน
ยังไม่ยืนยัน
23 
215
32010221
บ้านห้วยโนนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
216
32010222
บ้านปะนอยไถง
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 14:02:12
18 
217
32010223
บ้านหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
16 
218
32010224
บ้านจารย์
ยังไม่ยืนยัน
11 
219
32010225
บ้านกระดาน
ยังไม่ยืนยัน
12 
220
32010226
บ้านภูมิสตึง
ยังไม่ยืนยัน
12 
221
32010227
บ้านโชกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2021-01-14 14:30:47
17 
222
32010228
บ้านตระเปียงเตีย
ยืนยันแล้ว
2021-01-14 16:40:32
12 
223
32010229
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 11:36:18
16 
224
32010230
อมรินทร์ราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 
225
32010231
ดรุณวิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
226
32010232
บ้านตรำดม
ยังไม่ยืนยัน
11 
227
32010233
บ้านระไซร์
ยังไม่ยืนยัน
11 
228
32010234
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 10:59:57
12 
229
32010235
ศิริราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19 
230
32010236
บ้านตาเมาะ
ยังไม่ยืนยัน
231
32010237
บ้านจรวย
ยังไม่ยืนยัน
10 
232
32010238
อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
18 
233
32010239
วัดทักษิณวารี
ยังไม่ยืนยัน
12 
234
32010240
บ้านอู่โลก
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 11:20:11
18 
235
32010241
บ้านตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
16 
236
32010242
บ้านโชกใต้
ยังไม่ยืนยัน
13 
237
32010243
บ้านโคกเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
238
32010244
บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 17:01:28
239
32010245
บ้านกระออม
ยังไม่ยืนยัน
240
32010246
หนองเหล็กเบญจวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 
241
32010247
บ้านหนองอีเลิง
ยังไม่ยืนยัน
12 
242
32010248
บ้านเกาะแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
243
32010249
บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
17 
244
32010250
บ้านตะมะหนองกระจาน
ยังไม่ยืนยัน
245
32010251
บ้านตางมาง
ยังไม่ยืนยัน
12 
246
32010252
บ้านขนวน
ยังไม่ยืนยัน
247
32010253
บ้านดู่
ยังไม่ยืนยัน
26 
248
32010254
บ้านหนองพญา
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 12:35:25
249
32010255
บ้านศรีราชา
ยืนยันแล้ว
2021-01-10 18:29:18
250
32010256
บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 11:59:45
10 
251
32010257
สะโนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 10:00:39
17 
252
32010258
บ้านกุง
ยังไม่ยืนยัน
253
32010259
บ้านตะเคียนกูยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 
254
32010260
อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
ยังไม่ยืนยัน
18 
255
32010261
การุญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 
256
32010262
บ้านสังแก
ยังไม่ยืนยัน
257
32010263
บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 14:40:04
13 
258
32010264
บ้านจังเอิดหนองแมว
ยังไม่ยืนยัน
259
32010265
บ้านหนองคูสะแบะ
ยังไม่ยืนยัน
15 
260
32010266
บ้านหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
261
32010267
บ้านหนองแล้ง
ยังไม่ยืนยัน
262
32010268
บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
ยังไม่ยืนยัน
20 
263
32010269
บ้านโนนลี
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 10:42:28
264
32010270
บ้านขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 23:35:20
16 
265
32010271
บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
266
32010272
บ้านดู่โศกโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
267
32010273
บ้านหนองฮะ
ยังไม่ยืนยัน
22 
268
32010274
บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
11 
269
32010276
หมื่นศรีประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
28 
270
32010277
บ้านหมื่นศรีน้อย
ยังไม่ยืนยัน
271
32010278
อนุบาลเขวาสินรินทร์
ยังไม่ยืนยัน
21 
272
32010279
บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
12 
273
32010280
บ้านสดอ
ยังไม่ยืนยัน
22 
274
32010281
บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
21 
275
32010282
บ้านตากูก
ยืนยันแล้ว
2021-01-15 09:48:41
19 
276
32010283
บ้านโชค
ยังไม่ยืนยัน
277
32010284
บ้านอำปึลสนวน
ยังไม่ยืนยัน
20 
278
32010285
บ้านตากแดด
ยังไม่ยืนยัน
11 
279
32010286
บ้านภูดินหนองตะครอง
ยังไม่ยืนยัน
11 
280
32010287
บ้านบึง-เบาะอุ่น
ยังไม่ยืนยัน
281
32010288
บ้านกันเตรียง
ยังไม่ยืนยัน
19 
282
32010289
บ้านพระปืด
ยืนยันแล้ว
2021-01-08 11:59:19
283
32010290
บ้านตลาดตาโหมก
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 11:30:55
10 
284
32010291
บ้านโคกกรวด
ยังไม่ยืนยัน
285
32010292
บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
ยังไม่ยืนยัน
10 
286
32010293
บ้านกันตรง
ยังไม่ยืนยัน
287
32010294
บ้านสนวนนางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
288
32010295
บ้านบุญโลก
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 19:27:55
289
32010296
บ้านแสรออ
ยังไม่ยืนยัน
28 
290
32010297
บ้านสามโค
ยังไม่ยืนยัน
11 
291
32010298
บ้านฉันเพล
ยืนยันแล้ว
2021-01-07 12:37:08
12 
292
32010299
บ้านพะเนา
ยังไม่ยืนยัน
10 
     
89 (30.48%)