ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 292 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 292 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
32010001
บ้านขนาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:47:01
2
32010002
บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:19:04
3
32010003
บ้านโคกอารักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:10:31
15 
4
32010004
บ้านขามระกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:43:20
10 
5
32010005
บ้านแกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:44:02
24 
6
32010006
บ้านแกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:38:19
12 
7
32010007
บ้านนาเกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:31:13
12 
8
32010009
บ้านจักจรูก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:04:51
9
32010011
บ้านคอโค
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:34:38
28 
10
32010012
บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:57:18
11
32010013
บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:34:36
19 
12
32010014
ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:13:13
13 
13
32010015
พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:02:04
21 
14
32010016
บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:34:36
11 
15
32010017
บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:20:42
16
32010018
บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:59:34
17
32010019
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:19:02
18
32010020
อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:25:06
12 
19
32010021
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:22:36
20
32010022
บ้านตระแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:03:46
21 
21
32010023
บ้านโคกเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 17:00:59
22
32010024
รุ่งรัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:25:18
23
32010025
บ้านตั้งใจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:21:19
24
32010026
บ้านระกาสังแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:10:16
11 
25
32010027
บ้านปะตาเมาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:32:26
26
32010028
บ้านหนองกระดาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:06:41
12 
27
32010029
บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:24:55
28
32010030
บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:02:04
29
32010031
บ้านขยอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:16:54
30
32010032
เสกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 14:36:02
10 
31
32010033
บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:26:32
16 
32
32010034
บ้านตาอ็อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 23:19:16
33
32010035
บ้านจันรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:54:22
20 
34
32010036
บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:08:20
10 
35
32010037
บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:13:24
36
32010038
บ้านกาเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:21:18
37
32010039
บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:23:21
38
32010040
บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:51:20
39
32010041
บ้านระเภาว์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:38:29
40
32010042
บ้านกาเกาะระโยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:41:42
32 
41
32010043
บ้านสำโรง-โคกเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:55:46
18 
42
32010044
บ้านท่าสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:29:35
16 
43
32010045
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:18:34
44
32010046
บ้านตาเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:35:00
45
32010047
บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:12:38
11 
46
32010048
บ้านโคกปราสาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:49:32
47
32010049
บ้านคาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:22:23
13 
48
32010050
บ้านเทนมีย์
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 10:30:57
12 
49
32010051
บ้านระหาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:16:40
50
32010052
บ้านไถงตรง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:40:42
13 
51
32010053
บ้านตะตึงไถง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:34:26
19 
52
32010054
บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:24:06
20 
53
32010055
บ้านหนองกง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:07:42
54
32010056
บ้านพันธุลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:53:29
55
32010057
บ้านโคกกระเพอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:54:50
10 
56
32010058
หนองโตง"สุรวิทยาคม"
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:29:00
113 
57
32010059
บ้านโคกพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:04:31
11 
58
32010060
บ้านประทัดบุอาลอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:23:05
10 
59
32010061
บ้านตำปูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:06:51
60
32010062
บ้านโดนออง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:45:13
12 
61
32010063
บ้านสำโรงนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:56:41
12 
62
32010064
บ้านระไซร์สองชั้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 16:41:13
63
32010065
บ้านโคกวัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:47:27
20 
64
32010066
บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:01:07
65
32010067
บ้านนาเสือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:20:28
66
32010068
บ้านละหุ่งหนองกก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:54:24
10 
67
32010069
บ้านโดนโอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:05:34
12 
68
32010070
บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:22:47
11 
69
32010071
บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:55:32
70
32010072
บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:32:17
10 
71
32010073
เมืองสุรินทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:54:51
140 
72
32010074
อนุบาลสุรินทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:06:58
270 
73
32010075
วัดประสพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:48:21
13 
74
32010076
บ้านบุฤๅษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:50:55
11 
75
32010077
บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:47:55
12 
76
32010078
บ้านรัตนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:39:44
14 
77
32010079
บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:41:37
78
32010080
บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:59:33
79
32010081
บ้านหัวตะพาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:36:18
15 
80
32010082
บ้านเพี้ยราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 22:08:55
11 
81
32010083
บ้านหนองกัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:03:24
10 
82
32010084
บ้านตาเปาว์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:50:19
12 
83
32010085
บ้านทะนงชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:11:20
84
32010086
บ้านบุทม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:23:53
85
32010087
บ้านประปืด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:37:42
11 
86
32010088
เมืองที
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:44:37
28 
87
32010089
บ้านโคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:24:41
88
32010090
บ้านราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:52:33
11 
89
32010091
บ้านบรมสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:43:43
10 
90
32010092
บ้านเล้าข้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:51:50
91
32010093
บ้านกันแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:08:29
92
32010094
บ้านสลักได
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 16:55:54
12 
93
32010095
บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:20:36
94
32010096
บ้านตระแบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:25:08
12 
95
32010097
บ้านตะบัล
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:36:32
13 
96
32010098
บ้านโคกเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:48:19
18 
97
32010099
บ้านสวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:31:30
37 
98
32010100
บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:10:53
18 
99
32010101
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:55:20
100
32010102
บ้านทัพกระบือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 18:42:30
21 
101
32010103
บ้านแสลงพันธ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 21:13:05
12 
102
32010104
บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:48:34
103
32010105
บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:18:50
12 
104
32010106
บ้านโสน(พิทยศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 09:55:21
21 
105
32010107
บ้านแสลงพันบุณเยิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:00:15
10 
106
32010108
บ้านกันโจรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:01:17
14 
107
32010109
บ้านเวียย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:37:48
108
32010110
บ้านอันโนง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:46:45
109
32010111
อนุบาลจอมพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:45:37
43 
110
32010112
บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:20:49
111
32010113
บ้านจอมพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:11:37
33 
112
32010114
ไตรมิตรวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:12:25
19 
113
32010115
ทวีคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:38:14
114
32010118
บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:24:06
19 
115
32010119
บ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:37:47
15 
116
32010120
บ้านจบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:24:02
117
32010121
บ้านบุอาไร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:30:57
118
32010122
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:27:58
13 
119
32010123
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:40:57
15 
120
32010124
สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:26:37
121
32010126
บ้านขามศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:34:22
10 
122
32010127
บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:29:39
123
32010128
บ้านว่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:52:07
124
32010129
บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 15:29:00
125
32010130
บ้านอาแวะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:31:28
15 
126
32010131
บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:45:54
17 
127
32010132
บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:52:34
13 
128
32010133
บ้านดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 18:08:22
129
32010134
บ้านระวี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:52:20
130
32010135
บ้านกรูดหนองซำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:44:06
12 
131
32010136
บ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:30:56
16 
132
32010137
บ้านทวารไพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:27:55
133
32010138
บ้านทุ่งนาค
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 21:45:40
18 
134
32010139
บ้านเมืองลีง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:40:50
10 
135
32010140
บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:20:45
12 
136
32010141
บ้านตากวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 21:02:09
17 
137
32010142
ลุ่มระวีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:39:49
17 
138
32010143
บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:33:58
10 
139
32010144
บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:56:07
16 
140
32010145
บ้านโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:47:11
141
32010146
บ้านวารไพรศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:26:22
142
32010147
บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:06:24
14 
143
32010148
บ้านหนองกับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:54:26
14 
144
32010149
บ้านหนองสนิท
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 20:33:22
145
32010150
บ้านกุดหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:10:43
22 
146
32010151
บ้านโคกสนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:05:20
12 
147
32010152
บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:33:19
148
32010153
บ้านดงถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:53:47
17 
149
32010154
บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:51:05
150
32010155
บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:24:41
151
32010156
บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:37:07
11 
152
32010157
บ้านขวาวใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:40:49
153
32010158
บ้านคาละแมะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:23:07
17 
154
32010159
บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:43:39
14 
155
32010160
บ้านบึงขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:11:15
14 
156
32010162
บ้านจารพัต
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:10:29
15 
157
32010163
บ้านเปรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:57:09
12 
158
32010164
กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:15:40
159
32010165
บ้านพม่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 16:53:02
160
32010166
บ้านพันษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:44:59
20 
161
32010167
บ้านช่างปี่
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:24:19
18 
162
32010168
บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:16:10
11 
163
32010169
บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 08:01:28
19 
164
32010170
บ้านหัวแรตนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:38:05
20 
165
32010171
บ้านโคกลาวหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:59:39
166
32010172
บ้านโคกอาโพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:30:50
167
32010173
บ้านหนองผือโนนแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:37:56
11 
168
32010174
บ้านข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:45:54
169
32010175
บ้านตรมไพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:18:59
26 
170
32010176
จตุรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:23:56
12 
171
32010177
บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 20:43:52
17 
172
32010178
บ้านตะเคียนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:58:37
173
32010179
บึงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:31:40
13 
174
32010180
กาเจาะกุดทองหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 07:50:43
10 
175
32010181
บ้านหัวแรต
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:39:46
10 
176
32010182
บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:43:18
177
32010183
บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:25:12
44 
178
32010184
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 16:22:28
12 
179
32010185
บ้านบ่อน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 12:24:46
11 
180
32010186
บ้านแตล
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 11:13:33
13 
181
32010187
บ้านประทุนอายอง
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 15:40:05
27 
182
32010188
บ้านสวายไตรภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:13:19
183
32010189
บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:52:39
184
32010190
บ้านหนองท่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:17:21
10 
185
32010191
บ้านโนนถ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 16:51:13
186
32010192
บ้านสังแกหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:11:25
187
32010193
บ้านอาวุธ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:30:01
188
32010194
บ้านดู่อาราง
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 10:57:31
11 
189
32010195
บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:37:28
22 
190
32010196
บ้านผักไหม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:42:58
12 
191
32010197
บ้านก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:19:12
14 
192
32010198
บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:52:39
13 
193
32010199
บ้านทุ่งรูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:11:50
194
32010200
บ้านสว่างโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:22:51
21 
195
32010201
บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:18:30
10 
196
32010202
บ้านกะลัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:06:18
10 
197
32010203
บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:31:10
12 
198
32010204
บ้านกางของ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:34:03
11 
199
32010205
บ้านระเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:08:22
21 
200
32010206
บ้านยางเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:49:04
20 
201
32010207
อนุบาลศีขรภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:20:21
66 
202
32010208
บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:53:28
11 
203
32010209
บ้านขะเนก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:20:07
22 
204
32010210
บ้านแกสระใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:24:58
205
32010211
บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:15:33
206
32010212
บ้านหนองขามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 20:26:01
207
32010213
บ้านสะโน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:42:54
11 
208
32010214
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:58:06
16 
209
32010215
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:20:39
210
32010216
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:26:27
211
32010217
บ้านหนองขนาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 04:20:38
212
32010218
บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:38:38
16 
213
32010219
บ้านลุมพุกหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:06:53
13 
214
32010220
บ้านโคกลำดวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:14:28
23 
215
32010221
บ้านห้วยโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:48:41
216
32010222
บ้านปะนอยไถง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:06:29
19 
217
32010223
บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:54:25
16 
218
32010224
บ้านจารย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:11:44
12 
219
32010225
บ้านกระดาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:35:14
11 
220
32010226
บ้านภูมิสตึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:21:54
12 
221
32010227
บ้านโชกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 23:07:11
19 
222
32010228
บ้านตระเปียงเตีย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:41:09
12 
223
32010229
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:12:09
18 
224
32010230
อมรินทร์ราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:13:05
19 
225
32010231
ดรุณวิทยากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:35:56
226
32010232
บ้านตรำดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:45:17
11 
227
32010233
บ้านระไซร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:30:02
11 
228
32010234
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:23:08
14 
229
32010235
ศิริราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:36:55
17 
230
32010236
บ้านตาเมาะ
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:50:15
231
32010237
บ้านจรวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:35:29
232
32010238
อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 20:28:12
17 
233
32010239
วัดทักษิณวารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:31:42
12 
234
32010240
บ้านอู่โลก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:04:16
17 
235
32010241
บ้านตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:02:21
16 
236
32010242
บ้านโชกใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:53:49
11 
237
32010243
บ้านโคกเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:08:39
238
32010244
บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:52:48
239
32010245
บ้านกระออม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:05:31
240
32010246
หนองเหล็กเบญจวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:16:38
19 
241
32010247
บ้านหนองอีเลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:19:23
10 
242
32010248
บ้านเกาะแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:58:12
10 
243
32010249
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:42:48
17 
244
32010250
บ้านตะมะหนองกระจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:32:06
245
32010251
บ้านตางมาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:39:21
12 
246
32010252
บ้านขนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:09:58
247
32010253
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:00:40
24 
248
32010254
บ้านหนองพญา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:37:55
10 
249
32010255
บ้านศรีราชา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:02:35
250
32010256
บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:23:11
10 
251
32010257
สะโนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:57:29
17 
252
32010258
บ้านกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:28:34
253
32010259
บ้านตะเคียนกูยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:54:51
24 
254
32010260
อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:27:40
18 
255
32010261
การุญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 21:08:22
13 
256
32010262
บ้านสังแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:52:01
10 
257
32010263
บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:36:41
12 
258
32010264
บ้านจังเอิดหนองแมว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:50:29
259
32010265
บ้านหนองคูสะแบะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:38:17
12 
260
32010266
บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:46:37
261
32010267
บ้านหนองแล้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:21:28
262
32010268
บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:21:22
19 
263
32010269
บ้านโนนลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:43:45
264
32010270
บ้านขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:33:49
15 
265
32010271
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:55:44
266
32010272
บ้านดู่โศกโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:45:48
267
32010273
บ้านหนองฮะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:17:51
18 
268
32010274
บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:56:58
13 
269
32010276
หมื่นศรีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:16:23
25 
270
32010277
บ้านหมื่นศรีน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:14:33
271
32010278
อนุบาลเขวาสินรินทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:05:02
21 
272
32010279
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:55:40
11 
273
32010280
บ้านสดอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:53:56
22 
274
32010281
บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:47:33
21 
275
32010282
บ้านตากูก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:29:38
16 
276
32010283
บ้านโชค
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:33:19
277
32010284
บ้านอำปึลสนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:22:40
22 
278
32010285
บ้านตากแดด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:18:43
13 
279
32010286
บ้านภูดินหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:21:22
10 
280
32010287
บ้านบึง-เบาะอุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:07:09
281
32010288
บ้านกันเตรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 14:22:27
21 
282
32010289
บ้านพระปืด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:30:52
11 
283
32010290
บ้านตลาดตาโหมก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:35:12
284
32010291
บ้านโคกกรวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:12:25
285
32010292
บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:16:51
10 
286
32010293
บ้านกันตรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 14:51:54
287
32010294
บ้านสนวนนางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:10:52
13 
288
32010295
บ้านบุญโลก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:16:43
289
32010296
บ้านแสรออ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:43:16
28 
290
32010297
บ้านสามโค
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:38:23
291
32010298
บ้านฉันเพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:40:45
12 
292
32010299
บ้านพะเนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:22:18
11 
     
292 (100.00%)