ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 233 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 233 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
32030001
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 15:13:36
105 
2
32030002
บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 09:57:45
11 
3
32030003
บ้านตาเสาะ
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 15:25:25
18 
4
32030004
บ้านสีโค
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 09:45:21
5
32030005
ปราสาท
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 23:19:07
29 
6
32030006
กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 22:11:46
14 
7
32030007
บ้านทำนบ
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 13:33:09
13 
8
32030008
อมรินทราวารี
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 13:03:25
22 
9
32030009
บ้านจบก
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 09:28:43
12 
10
32030010
บ้านโคกทม
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 14:40:24
20 
11
32030011
บ้านสวายซอ
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:04:26
12 
12
32030012
บ้านกะดาด
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 18:36:01
26 
13
32030013
บ้านโคลด
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 11:09:58
14
32030014
บ้านจรูกแขวะ
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 12:26:48
10 
15
32030015
บ้านกูน
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 22:17:37
18 
16
32030016
บ้านรันเดง
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 10:46:15
13 
17
32030017
บ้านตายัวะ
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 16:05:20
18
32030018
บ้านตาวร
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 13:31:42
21 
19
32030019
บ้านกาบกระบือ
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 13:34:19
12 
20
32030020
นิคมสร้างตนเองปราสาท 3
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 20:25:10
12 
21
32030021
รัฐประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 12:38:45
14 
22
32030022
บ้านโพธิ์กอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 13:02:03
15 
23
32030023
บ้านเชื้อเพลิง
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 14:33:27
14 
24
32030024
บ้านโชคนาสาม
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 10:20:49
23 
25
32030025
บ้านเจ้าคุณ
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 09:12:48
18 
26
32030026
บ้านมะเมียง
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 17:14:32
21 
27
32030027
มหาราช ๔
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 17:05:01
10 
28
32030028
บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 09:53:27
14 
29
32030029
บ้านจีกแดก
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 10:05:58
30
32030030
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 00:10:04
31
32030031
บ้านนาครอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 15:19:37
32
32030032
บ้านตานี
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 14:01:00
14 
33
32030033
บ้านโคกจำเริญ
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 13:46:44
14 
34
32030034
บ้านตาเตียว
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 13:23:32
12 
35
32030035
บ้านสวาย
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 11:47:26
13 
36
32030036
บ้านลำพุก
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 11:28:04
37
32030037
บ้านโชค
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 18:54:31
11 
38
32030038
บ้านตาเบา
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 15:34:57
11 
39
32030039
บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 14:41:23
11 
40
32030040
บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 16:21:21
11 
41
32030041
บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 11:37:50
20 
42
32030042
บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 12:59:20
14 
43
32030043
บ้านเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 16:13:05
10 
44
32030044
บ้านหนองหรี่
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 11:46:08
19 
45
32030045
บ้านกำไสจาน
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 10:23:08
13 
46
32030046
บ้านสะพานหัน
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 22:08:30
10 
47
32030047
บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 09:41:56
22 
48
32030048
บ้านลำดวนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:24:04
49
32030049
วันเจริญสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 07:54:53
25 
50
32030050
บ้านไทร
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 14:27:36
12 
51
32030051
บ้านอำปึลกง
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 15:13:19
14 
52
32030052
บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 06:05:47
19 
53
32030053
เจริญราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 21:43:01
21 
54
32030054
บ้านพนม
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:17:46
55
32030055
บ้านบุอันโนง
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 17:17:37
56
32030056
บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 11:13:58
19 
57
32030057
บ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 14:08:28
58
32030058
บ้านคลอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 02:06:12
18 
59
32030059
นิคมสร้างตนเองปราสาท 1
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 03:03:43
60
32030060
นิคมสร้างตนเองปราสาท
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 16:36:30
18 
61
32030061
บ้านละลมระไซ
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 10:39:33
62
32030062
บ้านบักดอก
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 11:10:58
19 
63
32030063
บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 14:34:10
11 
64
32030064
บ้านสองสะโกม
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 16:01:01
13 
65
32030065
ไพลศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 14:09:23
66
32030066
สุวรรณาคารสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 11:21:02
11 
67
32030067
บ้านสมุด
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 18:58:52
68
32030068
บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 14:44:54
10 
69
32030069
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 09:23:24
10 
70
32030070
บ้านปลัด
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 03:25:07
15 
71
32030071
บ้านสำโรง(บางมด 2514)
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 15:19:04
12 
72
32030072
บ้านก็วล
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 12:05:34
12 
73
32030073
บ้านเสกกอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 14:11:09
18 
74
32030074
บ้านลังโกม
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 14:31:45
24 
75
32030075
บ้านกระวัน
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 13:33:33
76
32030076
อนุบาลกาบเชิง
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 11:42:30
48 
77
32030077
บ้านปราสาทเบง
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 11:23:47
12 
78
32030078
บ้านบักจรัง
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 10:45:54
15 
79
32030079
เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 10:10:18
10 
80
32030080
หวลถวิลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 15:54:24
81
32030081
บ้านคูตัน
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 13:36:27
17 
82
32030082
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 19:02:47
19 
83
32030083
บ้านหนองโยโคกปืด
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 09:18:26
18 
84
32030084
บ้านราวนคร
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 11:55:21
85
32030085
บ้านโคกตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 13:35:20
20 
86
32030086
บ้านจารย์
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 15:10:02
14 
87
32030087
เกษตรอีสานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 13:27:36
10 
88
32030088
บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 11:49:54
20 
89
32030089
บ้านถนนชัย
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 21:27:15
13 
90
32030090
บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:09:12
13 
91
32030091
บ้านกู่
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 08:58:17
11 
92
32030092
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 16:05:11
12 
93
32030093
แสงทองสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 13:13:04
10 
94
32030094
บ้านโจรก
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 12:36:51
24 
95
32030095
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 14:15:38
25 
96
32030096
บ้านเกษตรถาวร
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 13:13:48
18 
97
32030097
เรืองเจริญพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 12:53:15
11 
98
32030098
บ้านสกล
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 15:31:31
12 
99
32030099
บ้านตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 10:51:19
20 
100
32030100
นิคมสร้างตนเองปราสาท2
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 15:32:34
12 
101
32030101
บ้านสระทอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 13:43:08
22 
102
32030102
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 10:38:59
19 
103
32030103
บ้านแนงมุด
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 17:53:22
24 
104
32030104
บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 13:42:26
17 
105
32030105
บ้านแยงมิตรภาพที่ 146
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 19:50:37
15 
106
32030106
บ้านโนนสบาย
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 18:26:03
10 
107
32030107
บ้านถนน
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 16:18:54
108
32030108
บ้านโคกรัมย์
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 12:29:55
19 
109
32030109
สหราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 13:11:05
20 
110
32030110
บ้านขอนแตก
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 13:57:28
24 
111
32030111
บ้านอาวอก
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 18:38:21
112
32030112
บ้านโตงน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 11:08:32
22 
113
32030113
บ้านตอกตรา
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 16:09:59
13 
114
32030114
หนองโสนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 10:34:18
18 
115
32030115
สุขพรหมมีศรัทธาญาติ
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 15:23:29
116
32030116
บ้านศรีมงคล
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 09:13:20
117
32030117
ดมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 13:48:11
13 
118
32030118
บ้านสนบ
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 16:48:33
14 
119
32030119
บ้านเถกิง
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 11:40:42
17 
120
32030120
บ้านกะปู
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 13:54:44
121
32030121
บ้านตาคง
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 12:19:45
13 
122
32030122
จตุคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 14:17:06
12 
123
32030123
บ้านห้วยปูน
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 09:19:37
124
32030124
บ้านสนวน
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 09:32:26
125
32030125
บ้านขนาดมอญ
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 09:10:39
26 
126
32030126
บ้านตาแตรวทัพดัด
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 14:57:32
21 
127
32030127
บ้านปวงตึก
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 13:51:20
15 
128
32030128
บ้านห้วยสิงห์
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 09:42:26
129
32030129
บ้านภูมินิยมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 17:14:39
14 
130
32030130
สตรีวิทยาสมาคม
ยืนยันแล้ว
2020-12-05 14:16:16
131
32030131
บ้านคะนา
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 09:28:46
10 
132
32030132
บ้านทัพทัน
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 10:50:22
10 
133
32030133
บ้านเลิศอรุณ
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 12:02:00
26 
134
32030134
บ้านเสรียง
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 10:11:00
14 
135
32030135
บ้านร่มเย็น
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 13:45:56
12 
136
32030136
บ้านลำหาด
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 12:28:09
20 
137
32030137
บ้านโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 10:46:21
138
32030138
บ้านวังปลัด
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 13:49:29
22 
139
32030139
บ้านตาพราม
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 19:43:26
18 
140
32030140
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 10:52:00
10 
141
32030141
บ้านชำเบง
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 13:22:40
15 
142
32030142
บ้านลันแต้
ยืนยันแล้ว
2020-12-11 09:24:36
13 
143
32030143
บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 16:06:11
12 
144
32030144
บ้านโคกไทร
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 13:56:42
18 
145
32030145
บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 09:39:59
146
32030146
บ้านอังกอล
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 18:25:12
147
32030147
บ้านจารย์
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 13:48:22
29 
148
32030148
บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 09:38:50
149
32030149
บ้านโพนชาย
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 12:37:34
12 
150
32030150
บ้านชำสมิง
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 13:21:50
11 
151
32030151
บ้านศาลาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 07:53:36
27 
152
32030152
บ้านพรหมสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 18:23:04
13 
153
32030153
ราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 14:37:54
22 
154
32030154
บ้านหนองขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 14:04:27
12 
155
32030155
บ้านพระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 19:27:06
25 
156
32030156
บ้านกระสัง
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 07:43:43
22 
157
32030157
บ้านแสนกาง
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 17:05:17
19 
158
32030158
สหมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 14:44:23
12 
159
32030159
บ้านสะกาด
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 14:05:07
21 
160
32030160
บ้านตาโมม
ยืนยันแล้ว
2020-12-05 10:10:14
21 
161
32030161
บ้านจังเอิล
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 11:08:19
162
32030162
บ้านหลัก
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 14:25:39
11 
163
32030163
จัดสรรที่ดินสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 15:16:15
164
32030164
สังขะวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 16:44:49
68 
165
32030165
บ้านสังขะ
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 21:03:28
16 
166
32030166
บ้านศรีนวล
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 12:06:09
20 
167
32030167
บ้านโดง
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 20:45:21
22 
168
32030168
บ้านโชค
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 13:27:23
10 
169
32030169
บ้านจรัส
ยืนยันแล้ว
2020-12-05 12:35:52
20 
170
32030170
กลาโหมราชเสนา 2
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 17:47:30
12 
171
32030171
บ้านโอทะลัน
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 14:03:24
22 
172
32030172
บ้านตาวัง
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 16:12:04
13 
173
32030173
บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 13:26:15
174
32030174
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 16:20:45
175
32030175
บ้านจบก
ยืนยันแล้ว
2020-11-29 15:38:13
10 
176
32030176
บ้านหนองโจงโลง
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:23:11
17 
177
32030177
บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 09:04:12
178
32030178
บ้านออดราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 15:02:39
10 
179
32030179
บ้านบัวเชด
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 21:00:50
20 
180
32030180
อนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ)
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 09:21:23
18 
181
32030181
บ้านโนนสังข์
ยืนยันแล้ว
2020-12-06 21:32:04
15 
182
32030182
บ้านสะเดา
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 09:52:16
30 
183
32030183
บ้านสน
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 11:26:59
27 
184
32030184
บ้านสำเภาลูน
ยืนยันแล้ว
2020-12-06 06:33:22
10 
185
32030185
บ้านไทยเดิม
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 08:58:31
12 
186
32030186
บ้านโคกสมอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 12:47:39
187
32030187
บ้านสวาท
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 10:17:33
188
32030188
บ้านอาโพน
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 07:38:03
26 
189
32030189
บ้านสะแร
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 16:07:39
19 
190
32030190
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 16:08:01
24 
191
32030191
บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 16:52:32
17 
192
32030192
บ้านโคกโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 10:36:00
10 
193
32030193
บ้านโคกกรม
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 15:03:13
18 
194
32030194
บ้านตาลวก
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:01:32
13 
195
32030195
บ้านศรีสวาย
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 10:24:29
196
32030196
บ้านจีกแดก
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 12:26:35
11 
197
32030197
บ้านละเอาะ
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 07:46:44
12 
198
32030198
บ้านพนมดิน
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 18:46:55
14 
199
32030199
บ้านตาเมียง
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 14:17:45
25 
200
32030200
บ้านหนองคันนา
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 16:11:41
22 
201
32030201
บ้านหนองจูบ
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 15:08:24
10 
202
32030202
บ้านอำปึล
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 21:12:18
22 
203
32030203
บ้านรุน
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 00:45:17
40 
204
32030204
นิคมสร้างตนเองปราสาท 4
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 18:37:20
11 
205
32030205
บ้านไทยสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 10:43:51
206
32030207
บ้านอุโลก
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 14:40:14
20 
207
32030208
บ้านเกาะแจนแวน
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 10:11:42
17 
208
32030209
บ้านแดง
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 11:12:26
17 
209
32030210
บ้านตะโนน
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 14:12:55
29 
210
32030211
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 13:02:59
11 
211
32030212
บ้านพะเนาว์
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 16:30:23
212
32030213
อนุบาลศรีณรงค์
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 14:35:52
19 
213
32030214
บ้านละมงค์
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 09:35:54
20 
214
32030215
รัฐราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 10:38:53
215
32030216
บ้านมหาชัย
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 14:48:23
216
32030217
บ้านโสน
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 10:58:51
17 
217
32030218
บ้านณรงค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-27 17:43:56
14 
218
32030219
บ้านตรวจ
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 12:58:13
28 
219
32030220
บ้านฉลีกหนองมะแซว
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 10:56:07
25 
220
32030221
บ้านเตาแดก
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 11:36:20
221
32030222
บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 09:48:36
12 
222
32030223
บ้านเกาะตรวจ
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 17:17:54
20 
223
32030224
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 15:24:37
17 
224
32030225
บ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 18:18:43
13 
225
32030226
ไพลอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 15:32:47
13 
226
32030227
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 09:02:57
13 
227
32030228
พระจันทร์ศรีสุข
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 11:40:57
14 
228
32030229
บ้านขยูงทองยางภิรมย์
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 12:49:25
229
32030230
วิทยาราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 11:52:53
21 
230
32030231
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 20:14:25
17 
231
32030232
บ้านกุง
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 12:45:20
11 
232
32030233
บ้านคูขาด
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 19:26:56
11 
233
32030234
บ้านตราด
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 13:43:56
     
233 (100.00%)