ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 258 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 244 (94.57%)
ครู/บุคลากร
1
33010001
บ้านคูซอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:25:57
11 
2
33010002
บ้านเวาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 05:06:44
3
33010003
บ้านเปือย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:39:03
4
33010004
บ้านจานหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:18:45
16 
5
33010005
บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:00:07
13 
6
33010006
บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:56:16
7
33010007
บ้านแดงเหล่ายอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:39:36
8
33010008
บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:08:27
10 
9
33010009
บ้านแทงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:25:22
17 
10
33010010
บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:45:56
11
33010011
บ้านซำโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:35:28
12
33010012
ตะดอบวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 20:22:47
19 
13
33010014
บ้านหนองแคนหนองเทา
ยืนยันแล้ว
2019-10-14 21:17:10
10 
14
33010015
บ้านหนองม่วงหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 22:07:59
15
33010016
บ้านหางว่าวโนนบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:01:32
16
33010017
บ้านฮ่องแข้ดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:22:06
17
33010018
บ้านทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:13:53
18
33010019
บ้านขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:11:16
19
33010020
บ้านเสือบอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:14:52
20
33010021
บ้านโนนแกด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:08:04
19 
21
33010022
บ้านน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:18:30
10 
22
33010023
บ้านหนองโนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 11:25:16
19 
23
33010025
บ้านหนองคำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:06:34
24
33010026
บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 18:15:29
25
33010028
บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
ยืนยันแล้ว
2021-02-09 13:14:50
13 
26
33010030
บ้านบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:32:26
27
33010031
บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
18 
28
33010032
บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:32:10
18 
29
33010033
บ้านหนองแวงโพนเขวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:32:58
19 
30
33010034
บ้านหนองเข็งเหล่าแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:49:03
31
33010035
บ้านดอนสั้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:21:25
32
33010036
บ้านโพนค้อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:43:13
10 
33
33010037
อนุบาลวัดพระโต
ยืนยันแล้ว
2019-10-14 19:53:02
90 
34
33010038
บ้านหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:52:28
18 
35
33010040
บ้านโนนแย้
ยังไม่ยืนยัน
11 
36
33010041
บ้านเอกสร้างเรือง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:05:42
37
33010042
มหาราช 3
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:20:31
38
33010043
บ้านโนนอีปังโพนวัว
ยังไม่ยืนยัน
39
33010044
บ้านหนองหว้าเข้ากรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:24:28
40
33010045
บ้านหนองแก้วสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:29:48
15 
41
33010046
บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:16:04
42
33010047
บ้านหนองครก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:04:09
16 
43
33010048
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:57:44
44
33010049
บ้านหนองสาดโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:46:44
45
33010050
บ้านหนองสวง
ยืนยันแล้ว
2019-10-14 14:02:17
46
33010051
บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:56:53
47
33010053
อนุบาลศรีสะเกษ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:03:22
248 
48
33010054
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:18:31
49
33010056
บ้านหอยสะเดาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:12:19
50
33010057
บ้านก่อโนนหล่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:34:24
51
33010058
บ้านโพนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:24:13
52
33010059
บ้านแกประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:33:06
53
33010060
จินดาวิทยาคาร 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:52:25
54
33010061
บ้านหมากเขียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:28:04
10 
55
33010062
บ้านก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:50:12
17 
56
33010063
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:02:49
57
33010064
บ้านยางกุดนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:25:25
58
33010065
บ้านยางเครือ
ยังไม่ยืนยัน
12 
59
33010066
บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:05:06
18 
60
33010067
บ้านแก้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:21:28
61
33010068
บ้านคอนกาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:57:35
18 
62
33010069
บ้านค้อเมืองแสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 18:53:06
17 
63
33010070
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:43:38
20 
64
33010071
บ้านหอย-โนนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:31:58
65
33010072
บ้านโนนติ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:29:49
66
33010073
บ้านบอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-14 20:54:20
16 
67
33010074
บ้านจอมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-14 15:05:14
68
33010075
บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:22:25
10 
69
33010076
อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:09:22
35 
70
33010077
บ้านยางชุมใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
12 
71
33010079
บ้านลิ้นฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:41:56
11 
72
33010080
บ้านดินดำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:47:17
73
33010081
บ้านผักขะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:32:59
14 
74
33010082
บ้านหนองอีกว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:01:39
75
33010083
บ้านอีต้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:15:03
76
33010084
บ้านมะกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:39:40
77
33010085
บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:29:21
16 
78
33010086
บ้านหนองทามใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
79
33010087
บ้านจาน
ยังไม่ยืนยัน
19 
80
33010088
บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:09:09
21 
81
33010089
บ้านอาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:57:25
16 
82
33010090
บ้านบูรพา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:34:24
18 
83
33010091
บ้านพะแนงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:18:31
18 
84
33010092
บ้านผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 11:43:17
23 
85
33010093
บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:05:37
15 
86
33010094
บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:19:55
87
33010095
บ้านดู่
ยังไม่ยืนยัน
88
33010096
บ้านดูนสิม(อสพป.8)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:46:34
14 
89
33010097
บ้านหนองมะแซว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:45:40
90
33010098
อนุบาลกันทรารมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:50:31
53 
91
33010099
บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 13:14:41
92
33010100
บ้านทาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:30:43
93
33010101
บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:28:34
22 
94
33010102
บ้านเจี่ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:09:32
17 
95
33010103
บ้านโนนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:31:49
96
33010104
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:31:34
16 
97
33010105
บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 20:58:51
19 
98
33010106
บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
ยังไม่ยืนยัน
99
33010107
บ้านหนองบัวไชยวาน
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 08:39:25
15 
100
33010108
บ้านหนองโอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:17:10
101
33010109
บ้านพันลำ
ยืนยันแล้ว
2019-10-14 21:11:59
10 
102
33010110
บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:52:08
103
33010111
บ้านเทิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:06:47
13 
104
33010112
บ้านบัวน้อยโนนปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:17:49
105
33010113
บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:24:16
11 
106
33010114
บ้านจิกกะลา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 19:02:17
107
33010116
บ้านเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:38:14
15 
108
33010117
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:27:04
109
33010118
บ้านโนนสะอาดอีตู้
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:21:31
110
33010119
บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:14:03
21 
111
33010120
บ้านเมืองน้อยหนองมุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:05:39
17 
112
33010121
บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:22:11
113
33010122
บ้านหนองเทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:14:33
114
33010123
บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:42:54
115
33010124
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:07:03
116
33010125
บ้านหนองกี่
ยังไม่ยืนยัน
117
33010126
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:31:06
17 
118
33010127
บ้านสร้างเหล่าโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:33:50
119
33010128
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 13:24:18
15 
120
33010129
บ้านโพธิ์ลังกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 17:22:40
121
33010130
บ้านละทาย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:15:32
14 
122
33010131
บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:22:43
123
33010132
บ้านเขวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:36:47
124
33010133
บ้านเหม้าหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:02:31
125
33010134
บ้านยางน้อยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 09:53:25
126
33010135
บ้านกอกหัวนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:13:33
16 
127
33010136
บ้านเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:53:06
128
33010137
บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:20:12
129
33010138
บ้านหนองบัวท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:19:20
130
33010139
บ้านโพนทรายโนนเรือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:40:21
11 
131
33010140
บ้านสีถาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:31:04
132
33010141
บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:52:37
133
33010142
บ้านหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:43:30
134
33010143
บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:03:14
25 
135
33010144
บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-10-14 20:13:41
20 
136
33010145
บ้านหนองดุมหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:08:06
137
33010146
บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:48:31
18 
138
33010147
บ้านทุ่งพาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:34:19
139
33010148
บ้านหนองถ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:08:56
140
33010149
บ้านหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
141
33010150
บ้านบกขี้ยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:28:35
15 
142
33010151
บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 12:44:16
143
33010152
บ้านทุ่งมั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:35:32
144
33010153
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:38:36
12 
145
33010154
บ้านอีปาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:16:50
146
33010155
อนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:05:58
22 
147
33010156
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:30:22
13 
148
33010157
บ้านหนองจิกเหล่าเชือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 15:01:15
11 
149
33010158
บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 09:15:20
150
33010160
บ้านเท่อเล่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:47:07
151
33010161
บ้านร่องเก้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:16:44
152
33010162
บ้านบกแดงผักขะย่า
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 09:44:29
153
33010163
บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:23:24
25 
154
33010164
บ้านโปร่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:44:43
155
33010165
บ้านหัวเหล่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:24:36
12 
156
33010166
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:19:55
157
33010167
บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:46:42
158
33010168
บ้านผักขย่าใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:39:34
159
33010169
บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:31:19
11 
160
33010170
บ้านปลาข่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:45:22
161
33010171
บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:52:04
15 
162
33010173
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:38:45
16 
163
33010174
บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:05:43
10 
164
33010175
บ้านม่วงเปเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:42:35
165
33010176
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:41:16
15 
166
33010177
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:37:38
11 
167
33010178
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:19:14
15 
168
33010179
บ้านหนองกุงสนามชัย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:59:16
11 
169
33010180
บ้านก้อนเส้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:19:48
170
33010181
บ้านหนองสนม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:09:58
171
33010182
บ้านเวาะวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11 
172
33010183
บ้านหยอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:41:10
173
33010184
บ้านนาม่องนาเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 19:01:18
174
33010185
บ้านหนองตลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 17:57:44
175
33010186
บ้านเหล่าฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:27:25
16 
176
33010187
บ้านโนนหนองสิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:55:11
17 
177
33010188
อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:41:55
33 
178
33010189
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:00:32
179
33010190
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-10-14 21:00:09
17 
180
33010191
บ้านสะพุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:49:45
181
33010192
บ้านคูบ
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 15:46:05
21 
182
33010193
บ้านสะเต็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:11:24
183
33010194
บ้านสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:50:40
184
33010195
บ้านยางน้อยตองปิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:50:55
10 
185
33010196
บ้านกะวัน
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:13:30
186
33010197
บ้านลุมพุกคูวงศ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:31:22
187
33010198
บ้านบัวระรมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:57:37
13 
188
33010199
บ้านลุมภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:41:15
189
33010200
บ้านหนองนาเวียง
ยังไม่ยืนยัน
190
33010201
บ้านหนองบาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:27:54
191
33010202
บ้านน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:30:17
32 
192
33010203
บ้านรุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:42:07
18 
193
33010204
บ้านหนองพะแนง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:29:08
194
33010205
บ้านสบาย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:00:40
19 
195
33010206
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:27:30
196
33010207
บ้านหนองแลงระไง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:26:27
13 
197
33010208
บ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:45:38
198
33010209
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:11:26
199
33010210
บ้านละเอาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 11:05:37
23 
200
33010211
บ้านแวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:09:31
10 
201
33010212
บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:10:34
19 
202
33010213
บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 18:13:30
25 
203
33010214
บ้านหนองนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:32:47
11 
204
33010215
บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:23:00
18 
205
33010216
บ้านเจ้าทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:19:12
15 
206
33010217
บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 08:40:43
207
33010218
บ้านลิงไอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 19:44:25
12 
208
33010219
บ้านหนองกันจอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:14:38
209
33010220
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:50:38
210
33010221
บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:31:12
211
33010222
บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:51:21
11 
212
33010223
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 08:24:35
16 
213
33010224
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:21:18
214
33010225
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:01:26
215
33010226
บ้านสร้างสะแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:51:47
12 
216
33010227
อนุบาลวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:14:04
217
33010228
บ้านกะเอิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:34:11
20 
218
33010229
บ้านโพนดวน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:55:36
16 
219
33010230
บ้านหัววัวหนองนารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:24:51
16 
220
33010231
ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 13:30:30
19 
221
33010232
บ้านโนนสายหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:17:50
222
33010233
บ้านไทยบวกแต้บวกเตย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:23:16
223
33010234
บ้านโพนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:35:18
19 
224
33010235
บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:35:42
10 
225
33010236
บ้านเห็นอ้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:08:30
13 
226
33010237
บ้านหนองตาเชียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:08:29
227
33010238
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 07:28:01
228
33010239
บ้านสร้างบาก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:38:28
10 
229
33010240
บ้านสะมัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:12:32
230
33010241
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:15:17
231
33010242
ชุมชนหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:09:18
12 
232
33010243
บ้านตีกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:16:43
233
33010244
บ้านหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:18:40
12 
234
33010245
บ้านตำแยหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:22:17
18 
235
33010246
กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:52:37
11 
236
33010247
บ้านกระถุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 19:02:25
237
33010248
บ้านขนวนจานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:10:41
238
33010249
บ้านอะลางหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:52:14
239
33010250
บ้านโนนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:20:36
16 
240
33010251
บ้านสร้างหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:46:47
10 
241
33010252
บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:25:09
242
33010253
บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:50:57
12 
243
33010254
บ้านโคกเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:01:42
244
33010255
อนุบาลพยุห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:52:47
22 
245
33010256
บ้านคูเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:30:02
246
33010257
บ้านหนองรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:58:54
247
33010258
บ้านหนองหว้าทับทัย
ยังไม่ยืนยัน
248
33010260
บ้านหนองม่วงหนองแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:14:15
249
33010261
บ้านเปือยประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:50:42
24 
250
33010262
บ้านสำโรงโคเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:14:06
251
33010263
บ้านกระหวันโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:48:40
252
33010264
บ้านร่องสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-12-06 10:35:46
20 
253
33010265
บ้านป่าไร่
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:31:42
254
33010266
บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
ยืนยันแล้ว
2019-10-14 11:27:22
255
33010267
บ้านหนองเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:22:35
11 
256
33010268
บ้านเสมอใจหนองสลาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:40:12
257
33010269
บ้านหนองค้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:45:30
258
33010270
บ้านหนองออ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:32:24
     
244 (94.57%)