ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 181 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 0 (0.00%)
1
33020001
บ้านเชือก
ยังไม่ยืนยัน
2
33020002
บ้านจิก
ยังไม่ยืนยัน
3
33020003
บ้านมะฟัก
ยังไม่ยืนยัน
4
33020004
บ้านหนองบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
5
33020005
บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
6
33020006
บ้านดงแดง
ยังไม่ยืนยัน
7
33020007
บ้านดู่ค้อ
ยังไม่ยืนยัน
8
33020008
บ้านกระเดาอุ่มแสง
ยังไม่ยืนยัน
9
33020009
บ้านครั่ง
ยังไม่ยืนยัน
10
33020010
บ้านกอย
ยังไม่ยืนยัน
11
33020011
บ้านท่าบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
12
33020012
ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
ยังไม่ยืนยัน
13
33020013
บ้านดอนไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
14
33020014
บ้านโก
ยังไม่ยืนยัน
15
33020015
บ้านบึงหมอก
ยังไม่ยืนยัน
16
33020016
บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
17
33020017
บ้านหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
18
33020018
บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
19
33020019
บ้านห้วย
ยังไม่ยืนยัน
20
33020020
บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
21
33020021
บ้านโนนตุ่น
ยังไม่ยืนยัน
22
33020022
บ้านไผ่
ยังไม่ยืนยัน
23
33020023
บ้านเมี่ยงแคนดวน
ยังไม่ยืนยัน
24
33020024
บ้านคูสระ
ยังไม่ยืนยัน
25
33020025
เมืองคง(คงคาวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
26
33020026
อนุบาลราษีไศล
ยังไม่ยืนยัน
27
33020029
บ้านแสงเมืองแคน
ยังไม่ยืนยัน
28
33020030
บ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
29
33020031
บ้านท่า
ยังไม่ยืนยัน
30
33020033
บ้านสร้างปี่
ยังไม่ยืนยัน
31
33020034
บ้านด่านนอกดง
ยังไม่ยืนยัน
32
33020035
จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
ยังไม่ยืนยัน
33
33020036
บ้านหนองสวง(อสพป.2)
ยังไม่ยืนยัน
34
33020037
บ้านดอนงูเหลือม
ยังไม่ยืนยัน
35
33020038
บ้านปลาขาว
ยังไม่ยืนยัน
36
33020039
บ้านมะยาง
ยังไม่ยืนยัน
37
33020040
บ้านหนองแคสวนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
38
33020041
บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
39
33020042
บ้านตัง
ยังไม่ยืนยัน
40
33020043
บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
ยังไม่ยืนยัน
41
33020044
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
ยังไม่ยืนยัน
42
33020045
บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
43
33020046
บ้านโต่งโต้น
ยังไม่ยืนยัน
44
33020047
บ้านฮ่องข่า
ยังไม่ยืนยัน
45
33020048
บ้านโกทา
ยังไม่ยืนยัน
46
33020049
บ้านเปือยขาม
ยังไม่ยืนยัน
47
33020050
บ้านหนองโง้ง
ยังไม่ยืนยัน
48
33020051
บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
49
33020052
บ้านน้ำอ้อมน้อย
ยังไม่ยืนยัน
50
33020053
บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
51
33020054
บ้านขนวนสีแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
52
33020055
บ้านอ้อมแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
53
33020056
บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
ยังไม่ยืนยัน
54
33020057
บ้านกงพาน
ยังไม่ยืนยัน
55
33020058
บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
ยังไม่ยืนยัน
56
33020059
อนุบาลอุทุมพรพิสัย
ยังไม่ยืนยัน
57
33020060
สระกำแพงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
58
33020061
บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
59
33020063
บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
60
33020064
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
61
33020065
บ้านแข้
ยังไม่ยืนยัน
62
33020066
บ้านโนนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
63
33020067
บ้านอะลาง
ยังไม่ยืนยัน
64
33020068
บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
65
33020069
บ้านแขมโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
66
33020070
บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
ยังไม่ยืนยัน
67
33020071
บ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
68
33020072
บ้านโปร่งสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
69
33020073
บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
70
33020074
บ้านโนนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
71
33020075
บ้านโคกหล่าม
ยังไม่ยืนยัน
72
33020076
บ้านหนองลุงตาเกษ
ยังไม่ยืนยัน
73
33020077
บ้านหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
74
33020078
บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
75
33020079
บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
76
33020080
บ้านแต้(ประชาบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
77
33020081
บ้านกุง
ยังไม่ยืนยัน
78
33020082
บ้านโนนแดงโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
79
33020083
บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
80
33020084
บ้านขวาว
ยังไม่ยืนยัน
81
33020085
บ้านปะหละ
ยังไม่ยืนยัน
82
33020086
บ้านปะอาว
ยังไม่ยืนยัน
83
33020087
บ้านพลับฝางผักหม
ยังไม่ยืนยัน
84
33020088
บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
85
33020089
บ้านบอนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
86
33020090
บ้านสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
87
33020091
บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
88
33020092
บ้านค้อโนนเพ็ก
ยังไม่ยืนยัน
89
33020093
บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
90
33020094
บ้านสระภู
ยังไม่ยืนยัน
91
33020095
บ้านค้อกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
92
33020096
บ้านหนองหัวหมู
ยังไม่ยืนยัน
93
33020097
บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
94
33020098
บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
ยังไม่ยืนยัน
95
33020099
บ้านยางเอือด
ยังไม่ยืนยัน
96
33020101
บ้านหนองห้าง
ยังไม่ยืนยัน
97
33020102
บ้านพงพรต
ยังไม่ยืนยัน
98
33020103
บ้านฟ้าผ่า
ยังไม่ยืนยัน
99
33020104
บ้านสำโรงน้อยหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
100
33020105
บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
101
33020106
บ้านนาโนน
ยังไม่ยืนยัน
102
33020107
บ้านโนนเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
103
33020108
บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
104
33020109
บ้านหนองสำโรงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
105
33020110
บ้านหอย
ยังไม่ยืนยัน
106
33020112
บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
107
33020113
บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
108
33020116
บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
109
33020118
ชุมชนบ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
110
33020119
บ้านหาด(อสพป.13)
ยังไม่ยืนยัน
111
33020120
บ้านโนนลาน
ยังไม่ยืนยัน
112
33020121
อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
ยังไม่ยืนยัน
113
33020122
บ้านกล้วยกว้าง
ยังไม่ยืนยัน
114
33020123
บ้านบุยาว
ยังไม่ยืนยัน
115
33020124
บ้านไพรพะยอม
ยังไม่ยืนยัน
116
33020125
บ้านพอกหนองแข้
ยังไม่ยืนยัน
117
33020126
บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย
ยังไม่ยืนยัน
118
33020127
บ้านพะวร
ยังไม่ยืนยัน
119
33020128
บ้านนานวนหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
120
33020129
บ้านพงสิม
ยังไม่ยืนยัน
121
33020130
บ้านจานแสนไชย
ยังไม่ยืนยัน
122
33020131
บ้านหนองอาคูณ
ยังไม่ยืนยัน
123
33020133
บ้านขะยุง
ยังไม่ยืนยัน
124
33020134
บ้านหว้า
ยังไม่ยืนยัน
125
33020135
บ้านปะโด๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
126
33020136
บ้านอีสร้อย
ยังไม่ยืนยัน
127
33020137
บ้านนาทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
128
33020138
บ้านตาทอง
ยังไม่ยืนยัน
129
33020139
บ้านกระสังข์
ยังไม่ยืนยัน
130
33020140
บ้านกระเต็ล
ยังไม่ยืนยัน
131
33020141
บ้านเมืองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
132
33020142
บ้านจังเอิน
ยังไม่ยืนยัน
133
33020143
บ้านหนองน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
134
33020144
บ้านโทะ
ยังไม่ยืนยัน
135
33020145
บ้านหนองสะมอน
ยังไม่ยืนยัน
136
33020146
บ้านเมืองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
137
33020148
บ้านสร้างเรือ
ยังไม่ยืนยัน
138
33020149
อนุบาลห้วยทับทัน
ยังไม่ยืนยัน
139
33020150
บ้านตาโกน
ยังไม่ยืนยัน
140
33020151
บ้านหนองปลาคูณ
ยังไม่ยืนยัน
141
33020152
บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
142
33020153
บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
ยังไม่ยืนยัน
143
33020154
บ้านเมืองจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
144
33020155
บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
145
33020156
บ้านหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
146
33020157
บ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
147
33020158
บ้านทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
148
33020159
อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
ยังไม่ยืนยัน
149
33020160
บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
150
33020161
บ้านเขวา
ยังไม่ยืนยัน
151
33020162
บ้านโดด
ยังไม่ยืนยัน
152
33020163
อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
153
33020164
บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
154
33020165
บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
155
33020166
บ้านหนองหงอก
ยังไม่ยืนยัน
156
33020167
บ้านผือ
ยังไม่ยืนยัน
157
33020168
บ้านหนองแปน
ยังไม่ยืนยัน
158
33020169
บ้านตลาดหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
159
33020170
บ้านเสียว
ยังไม่ยืนยัน
160
33020171
หนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
161
33020172
บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
162
33020173
บ้านจาน
ยังไม่ยืนยัน
163
33020174
บ้านหนองม้า
ยังไม่ยืนยัน
164
33020175
บ้านโซงเลง
ยังไม่ยืนยัน
165
33020176
บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
166
33020177
เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
167
33020178
อนุบาลศิลาลาด
ยังไม่ยืนยัน
168
33020179
บ้านแต้มะหลี่
ยังไม่ยืนยัน
169
33020180
บ้านกุงขาม
ยังไม่ยืนยัน
170
33020181
บ้านเกิ้ง(อสพป.37)
ยังไม่ยืนยัน
171
33020182
บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
172
33020183
บ้านโจดม่วง
ยังไม่ยืนยัน
173
33020184
บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
ยังไม่ยืนยัน
174
33020185
บ้านคลีกลิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
175
33020186
บ้านโพธิ์แคน
ยังไม่ยืนยัน
176
33020187
บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
177
33020188
บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
ยังไม่ยืนยัน
178
33020190
บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
179
33020191
บ้านหลักด่านหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
180
33020192
บ้านดงเค็งตู้
ยังไม่ยืนยัน
181
33020193
บ้านทัพส่วยหนองพอก
ยังไม่ยืนยัน
     
0 (0.00%)