ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 210 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 2 (0.95%)
ครู/บุคลากร
1
33040001
บ้านไฮ(วันครู 2503)
ยังไม่ยืนยัน
11 
2
33040002
บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
20 
3
33040003
บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
19 
4
33040004
บ้านระโยง
ยังไม่ยืนยัน
11 
5
33040005
บ้านจำนรรจ์
ยังไม่ยืนยัน
16 
6
33040006
บ้านโนนจิก
ยังไม่ยืนยัน
11 
7
33040007
บ้านกระแชงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
30 
8
33040008
บ้านชำเบ็ง
ยังไม่ยืนยัน
9
33040009
บ้านหนองทา
ยังไม่ยืนยัน
10
33040010
บ้านกุดเสลาหนองขวาง
ยังไม่ยืนยัน
12 
11
33040011
บ้านนารังกา
ยังไม่ยืนยัน
12 
12
33040012
บ้านกันจาน
ยังไม่ยืนยัน
13
33040013
บ้านซะวาซอ
ยังไม่ยืนยัน
14
33040014
บ้านโนนคูณ
ยังไม่ยืนยัน
15
33040015
บ้านโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
16
33040016
บ้านสามแยก-หินกอง
ยังไม่ยืนยัน
17 
17
33040017
บ้านหนองรุงพระทะเล
ยังไม่ยืนยัน
12 
18
33040018
บ้านขนุน
ยังไม่ยืนยัน
20 
19
33040019
บ้านตาเครือ
ยังไม่ยืนยัน
20
33040020
บ้านโตนด
ยังไม่ยืนยัน
15 
21
33040021
บ้านนาขนวน
ยังไม่ยืนยัน
14 
22
33040022
บ้านหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
11 
23
33040023
บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
10 
24
33040024
บ้านจานทองกวาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 
25
33040025
บ้านตาลอย-หนองคัน
ยังไม่ยืนยัน
17 
26
33040026
บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
17 
27
33040027
มหาราช 2 (ภูคำ)
ยังไม่ยืนยัน
12 
28
33040028
บ้านไร่เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
29
33040029
บ้านชำแจงแมง
ยังไม่ยืนยัน
21 
30
33040030
ชนะใช้กิจการ
ยังไม่ยืนยัน
14 
31
33040031
บ้านชำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
12 
32
33040032
บ้านตระกาศขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
20 
33
33040033
บ้านโคกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10 
34
33040034
บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
35
33040035
บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11)
ยังไม่ยืนยัน
12 
36
33040036
บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
ยังไม่ยืนยัน
17 
37
33040037
บ้านร่องตาซุน
ยังไม่ยืนยัน
21 
38
33040038
บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
10 
39
33040039
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
19 
40
33040040
บ้านโคก(อสพป.32)
ยังไม่ยืนยัน
21 
41
33040041
บ้านปะทาย
ยังไม่ยืนยัน
17 
42
33040042
บ้านสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
18 
43
33040043
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
135 
44
33040044
บ้านขะยูง
ยังไม่ยืนยัน
18 
45
33040045
บ้านขนา
ยังไม่ยืนยัน
14 
46
33040046
น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
10 
47
33040047
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
20 
48
33040048
บ้านท่าสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
28 
49
33040049
บ้านจันทน์หอมตาเสก
ยังไม่ยืนยัน
18 
50
33040050
บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
51
33040052
บ้านบึงมะลู
ยังไม่ยืนยัน
14 
52
33040053
บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
19 
53
33040054
บ้านตาแท่น
ยังไม่ยืนยัน
17 
54
33040055
บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
ยังไม่ยืนยัน
13 
55
33040056
บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
18 
56
33040057
บ้านหนองตลาด-โนนเปือย
ยังไม่ยืนยัน
57
33040058
บ้านนาไพรงาม
ยังไม่ยืนยัน
12 
58
33040059
บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
14 
59
33040060
บ้านหนองกระทิง
ยังไม่ยืนยัน
12 
60
33040061
บ้านหินวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
61
33040062
บ้านท่าพระตระกาศ
ยังไม่ยืนยัน
14 
62
33040063
บ้านซำผักแว่น-นาซำ
ยังไม่ยืนยัน
10 
63
33040064
บ้านโศกขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
64
33040065
บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
29 
65
33040066
บ้านผือ
ยังไม่ยืนยัน
14 
66
33040067
บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
16 
67
33040068
บ้านจานเลียว
ยังไม่ยืนยัน
13 
68
33040069
บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
69
33040070
บ้านโนนเปือย
ยังไม่ยืนยัน
70
33040071
บ้านรุงสมบุรณ์
ยังไม่ยืนยัน
17 
71
33040072
เกษตรประชาตาทวด
ยังไม่ยืนยัน
19 
72
33040073
บ้านโดนอาว
ยังไม่ยืนยัน
51 
73
33040074
บ้านโคกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
13 
74
33040075
บ้านละลายมีชัย
ยังไม่ยืนยัน
15 
75
33040076
บ้านทุ่งยาวคำโปรย
ยังไม่ยืนยัน
13 
76
33040077
บ้านสามเส้า
ยังไม่ยืนยัน
25 
77
33040078
บ้านเดียง(พลีศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:02:15
17 
78
33040079
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
ยังไม่ยืนยัน
13 
79
33040081
บ้านหนองหิน(อสพป.15)
ยังไม่ยืนยัน
80
33040082
บ้านจำนันสายเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
14 
81
33040083
บ้านสวนกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
18 
82
33040084
บ้านทุ่งขนวน
ยังไม่ยืนยัน
83
33040085
บ้านโนนเรือคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
14 
84
33040086
บ้านโนนแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
85
33040087
บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
19 
86
33040088
บ้านสังเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
22 
87
33040089
บ้านไหล่ดุมตาเหมา
ยังไม่ยืนยัน
12 
88
33040090
บ้านทุ่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
11 
89
33040091
บ้านโนนคำแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
13 
90
33040092
บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
11 
91
33040093
บ้านภูมิซรอล
ยังไม่ยืนยัน
18 
92
33040094
ไทยรัฐวิทยา 27
ยังไม่ยืนยัน
13 
93
33040095
บ้านพรทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
94
33040096
บ้านหนองเม็กพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 
95
33040097
บ้านเสาธงชัย
ยังไม่ยืนยัน
16 
96
33040098
บ้านหนองหญ้าลาด
ยังไม่ยืนยัน
13 
97
33040099
บ้านแก
ยังไม่ยืนยัน
13 
98
33040100
บ้านกระบี่
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:10:04
13 
99
33040101
บ้านจะเนียว
ยังไม่ยืนยัน
12 
100
33040102
บ้านกระหวัน
ยังไม่ยืนยัน
13 
101
33040103
บ้านกันจด
ยังไม่ยืนยัน
10 
102
33040104
บ้านเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
103
33040105
บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
104
33040106
บ้านระหาร
ยังไม่ยืนยัน
12 
105
33040107
หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
22 
106
33040108
บ้านตาเอก
ยังไม่ยืนยัน
19 
107
33040109
บ้านตานวน
ยังไม่ยืนยัน
108
33040110
บ้านกันทรอม
ยังไม่ยืนยัน
14 
109
33040111
บ้านกันทรอมน้อย
ยังไม่ยืนยัน
13 
110
33040112
บ้านจองกอ
ยังไม่ยืนยัน
12 
111
33040113
บ้านขุนหาญ
ยังไม่ยืนยัน
18 
112
33040114
บ้านดู่
ยังไม่ยืนยัน
14 
113
33040115
บ้านโคกระเวียง
ยังไม่ยืนยัน
16 
114
33040116
บ้านดาน
ยังไม่ยืนยัน
14 
115
33040118
บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
11 
116
33040119
บ้านกระเจา
ยังไม่ยืนยัน
10 
117
33040120
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
12 
118
33040121
บ้านกระเบา
ยังไม่ยืนยัน
10 
119
33040122
บ้านบักดอง
ยังไม่ยืนยัน
15 
120
33040123
บ้านสำโรงเกียรติ
ยังไม่ยืนยัน
39 
121
33040124
บ้านหนองบัวเรณ
ยังไม่ยืนยัน
14 
122
33040125
บ้านตาเส็ด
ยังไม่ยืนยัน
123
33040126
บ้านตาปรก
ยังไม่ยืนยัน
11 
124
33040127
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
ยังไม่ยืนยัน
125
33040128
บ้านภูดินพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
20 
126
33040129
หมู่บ้านทับทิมสยาม07
ยังไม่ยืนยัน
127
33040131
บ้านซำตาโตง
ยังไม่ยืนยัน
11 
128
33040132
บ้านหนองเก่า
ยังไม่ยืนยัน
10 
129
33040133
บ้านโนนแฝก
ยังไม่ยืนยัน
13 
130
33040134
บ้านม่วงแยก
ยังไม่ยืนยัน
131
33040135
บ้านทุ่งเลน
ยังไม่ยืนยัน
13 
132
33040136
บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
26 
133
33040137
บ้านซำขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
134
33040138
บ้านอาราง
ยังไม่ยืนยัน
135
33040139
บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
136
33040140
บ้านดอนข่า
ยังไม่ยืนยัน
10 
137
33040141
บ้านพยอม
ยังไม่ยืนยัน
138
33040142
บ้านซำ
ยังไม่ยืนยัน
11 
139
33040143
บ้านสดำ
ยังไม่ยืนยัน
12 
140
33040144
บ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
10 
141
33040145
บ้านหนองขนาน
ยังไม่ยืนยัน
142
33040146
บ้านโพธิ์กระสังข์
ยังไม่ยืนยัน
23 
143
33040147
บ้านโพธิ์กระมัล
ยังไม่ยืนยัน
17 
144
33040148
บ้านกระมัลพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
145
33040149
บ้านตาหมื่น
ยังไม่ยืนยัน
146
33040150
บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
147
33040151
บ้านชำเขียน
ยังไม่ยืนยัน
148
33040152
บ้านกราม
ยังไม่ยืนยัน
12 
149
33040153
บ้านพอกบำรุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
150
33040154
บ้านปุนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
151
33040155
บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
19 
152
33040156
บ้านกุดนาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
13 
153
33040157
บ้านภูทอง
ยังไม่ยืนยัน
154
33040158
บ้านโนนอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
155
33040159
บ้านกระทิง
ยังไม่ยืนยัน
156
33040160
บ้านศิวาลัย
ยังไม่ยืนยัน
10 
157
33040162
อนุบาลขุนหาญ (สิ)
ยังไม่ยืนยัน
66 
158
33040163
บ้านกันตรวจห้วย
ยังไม่ยืนยัน
159
33040164
บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
160
33040165
บ้านตูม
ยังไม่ยืนยัน
58 
161
33040166
บ้านหนองสังข์
ยังไม่ยืนยัน
18 
162
33040167
บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
23 
163
33040168
บ้านศิลาทอง
ยังไม่ยืนยัน
164
33040169
บ้านบกห้วยโนน
ยังไม่ยืนยัน
165
33040170
บ้านตระกวน
ยังไม่ยืนยัน
10 
166
33040171
บ้านศรีแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
20 
167
33040172
อนุบาลศรีรัตนะ
ยังไม่ยืนยัน
13 
168
33040173
บ้านตระกาจ
ยังไม่ยืนยัน
11 
169
33040174
บ้านตาแบน
ยังไม่ยืนยัน
11 
170
33040175
บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
ยังไม่ยืนยัน
171
33040177
โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
15 
172
33040178
บ้านหนองรุง
ยังไม่ยืนยัน
173
33040179
บ้านโนนแก
ยังไม่ยืนยัน
174
33040180
บ้านปุน
ยังไม่ยืนยัน
28 
175
33040181
บ้านสลับ
ยังไม่ยืนยัน
12 
176
33040182
บ้านขนาด
ยังไม่ยืนยัน
10 
177
33040183
บ้านตายู(อสพป.32)
ยังไม่ยืนยัน
178
33040184
บ้านหนองบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
14 
179
33040185
บ้านทุ่งสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
10 
180
33040186
บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
13 
181
33040187
บ้านสะพุง
ยังไม่ยืนยัน
13 
182
33040188
บ้านหนองปิงโปง
ยังไม่ยืนยัน
183
33040189
บ้านจานบัว
ยังไม่ยืนยัน
19 
184
33040190
บ้านเสื่องข้าว
ยังไม่ยืนยัน
22 
185
33040191
บ้านกระหวัน
ยังไม่ยืนยัน
12 
186
33040192
บ้านท่าคล้อ
ยังไม่ยืนยัน
19 
187
33040193
บ้านหนองบักโทน
ยังไม่ยืนยัน
11 
188
33040194
บ้านหนองคับคา
ยังไม่ยืนยัน
189
33040195
บ้านโนนสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
190
33040196
บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
16 
191
33040197
บ้านคำสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
18 
192
33040198
บ้านคำกลาง
ยังไม่ยืนยัน
193
33040199
บ้านดอนเขียว
ยังไม่ยืนยัน
11 
194
33040200
อนุบาลเบญจลักษ์
ยังไม่ยืนยัน
17 
195
33040201
บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
13 
196
33040202
บ้านโนนไหล่-หนองเลิง
ยังไม่ยืนยัน
197
33040203
บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
ยังไม่ยืนยัน
21 
198
33040204
บ้านหนองนกเขียน
ยังไม่ยืนยัน
199
33040205
บ้านเขวาธะนัง
ยังไม่ยืนยัน
200
33040206
บ้านโนนจักจั่น
ยังไม่ยืนยัน
201
33040207
บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
ยังไม่ยืนยัน
202
33040209
บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
13 
203
33040210
โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)
ยังไม่ยืนยัน
15 
204
33040211
บ้านเพ็ก
ยังไม่ยืนยัน
205
33040212
บ้านหนองบัวใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
15 
206
33040213
บ้านหนองฮาง
ยังไม่ยืนยัน
10 
207
33040214
บ้านไผ่หนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
13 
208
33040215
บ้านสร้างเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
17 
209
33040216
บ้านกุดผักหนามคำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
210
33040217
บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
13 
     
2 (0.95%)