ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 144 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 144 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
34040001
บ้านแฮหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:24:54
2
34040002
บ้านคำขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 18:46:54
23 
3
34040004
บ้านท่าข้องเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:46:32
4
34040005
บ้านคำนางรวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:54:38
5
34040006
บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:23:29
10 
6
34040007
บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:55:33
10 
7
34040008
วัดบ้านค้อหวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:45:00
8
34040009
บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:58:24
12 
9
34040010
บ้านดอนผอุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:50:49
10
34040011
บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:07:22
36 
11
34040012
บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:28:12
17 
12
34040013
บ้านโนนทรายน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:02:04
24 
13
34040014
บ้านถ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:26:38
13 
14
34040015
บ้านโนนเกษม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:20:43
15
34040016
บ้านบัววัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:09:24
16
34040017
บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:41:14
14 
17
34040018
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:43:53
18
34040019
บ้านจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:25:11
12 
19
34040020
บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:04:00
19 
20
34040021
บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:37:28
21
34040022
บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:32:14
10 
22
34040023
บ้านคอนสาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:15:32
23
34040024
บ้านนาโหนนน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:40:40
24
34040025
บ้านท่างอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:28:40
25
34040026
บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:02:32
17 
26
34040027
บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:20:20
21 
27
34040028
บ้านบุ่งหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:40:55
14 
28
34040029
บ้านดอนชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 07:57:34
29
34040030
บ้านห่องชัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 05:23:34
30
34040031
บ้านกุดระงุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:33:09
12 
31
34040032
บ้านยางวังกางฮุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:45:11
11 
32
34040033
บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:29:00
26 
33
34040035
บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 03:23:26
19 
34
34040036
บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:30:48
35
34040037
โนนชาดผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:28:49
12 
36
34040038
ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:33:36
10 
37
34040039
บ้านหาดสวนยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:04:10
38
34040040
บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:22:41
39
34040041
ชุมชนบ้านกุดเป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:49:33
11 
40
34040042
บ้านกุดปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:14:26
41
34040043
บ้านหนองตาปู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:33:10
42
34040044
บ้านหนองบัวแดนเกษม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:05:52
43
34040045
บ้านบาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:43:37
10 
44
34040046
บ้านสระสมิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:42:22
16 
45
34040047
บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:20:14
46
34040048
ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:29:09
11 
47
34040049
บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:30:17
10 
48
34040050
บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:06:27
49
34040051
อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:16:59
14 
50
34040052
บ้านธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:29:54
11 
51
34040053
บ้านปากกุดหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:21:20
52
34040054
บ้านทางสาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:21:58
10 
53
34040055
บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:31:33
15 
54
34040056
บ้านคูสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:25:45
55
34040057
บ้านกุดชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:42:56
56
34040058
บ้านนาสะแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:53:41
57
34040059
บ้านหนองกินเพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:13:33
14 
58
34040060
บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:06:07
19 
59
34040061
บ้านน้ำเที่ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:24:08
60
34040062
บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:56:29
61
34040063
บ้านโนนแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:38:27
62
34040064
บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:29:18
12 
63
34040067
บ้านสร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:17:17
64
34040068
บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 20:27:26
65
34040069
บ้านหินแห่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:14:15
66
34040070
บ้านกระแอกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:39:38
67
34040071
บ้านสำโรงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 20:45:15
68
34040072
บ้านคำสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:26:06
69
34040073
บ้านค้อน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:54:46
15 
70
34040074
บ้านอาเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:15:31
71
34040075
บ้านผำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:03:48
72
34040076
บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:51:52
19 
73
34040077
บ้านแกนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:09:49
10 
74
34040078
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:29:28
75
34040080
บ้านหนองจิกนาเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:01:30
76
34040081
บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:18:59
14 
77
34040083
บ้านวังคกอูบมุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:45:27
78
34040084
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:55:03
15 
79
34040085
บ้านคุ้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:17:39
18 
80
34040086
บ้านกะแอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:49:49
10 
81
34040087
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:07:16
82
34040088
บ้านสระดอกเกษ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:56:59
16 
83
34040089
บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:53:30
10 
84
34040090
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:56:24
85
34040091
หนองมังโนนกลางห่องแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:48:49
86
34040092
บ้านโนนสัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:40:07
87
34040093
บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:49:42
12 
88
34040094
บ้านดอนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:27:23
89
34040095
โพนเมืองโนนกาเล็น (ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:58:41
17 
90
34040096
บ้านเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:54:49
91
34040097
บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:56:40
92
34040098
บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 19:58:38
10 
93
34040099
บ้านหนองผือโปร่งคำ
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:47:41
10 
94
34040100
บ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:37:03
11 
95
34040101
บ้านห่องขอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:17:05
96
34040102
บ้านบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:41:42
11 
97
34040103
บ้านค้อบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:32:46
10 
98
34040104
บ้านห่องยูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:32:49
99
34040105
บ้านหนองหัวงัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:02:38
10 
100
34040106
บ้านหนองเทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:00:48
19 
101
34040107
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:13:42
10 
102
34040108
บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:16:47
26 
103
34040109
บ้านผับแล้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:13:29
104
34040110
บ้านหว้านแกเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:35:48
18 
105
34040111
บ้านน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:42:15
106
34040112
บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 11:26:06
107
34040113
บ้านนานวล
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:41:31
108
34040114
บ้านสร้างโหง่น
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 15:06:23
13 
109
34040115
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 18:47:48
12 
110
34040116
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:23:59
111
34040117
บ้านดอนยู
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:30:41
13 
112
34040118
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:13:48
14 
113
34040119
บ้านนาดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:08:30
19 
114
34040120
บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 14:41:20
12 
115
34040121
บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:42:29
33 
116
34040122
บ้านนาประชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:53:38
12 
117
34040123
ชุมชนบ้านนาเยีย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:42:55
29 
118
34040124
บ้านแก้งยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:57:54
119
34040125
บ้านนาเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:00:13
18 
120
34040126
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:02:40
121
34040127
บ้านหนองกระบือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:10:49
122
34040128
บ้านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:26:10
123
34040129
บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:06:18
124
34040130
บ้านโคกสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:10:43
10 
125
34040131
บ้านผึ้งโดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:53:10
126
34040132
บ้านแก่งโดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:57:29
10 
127
34040133
บ้านคำหมากอ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:23:03
128
34040134
อนุบาลสว่างวีระวงศ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:28:40
15 
129
34040135
บ้านสะพานโดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:54:23
11 
130
34040136
บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:42:10
24 
131
34040137
บ้านคำโพธิ์โคกก่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:31:58
12 
132
34040138
บ้านบัวท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:12:58
133
34040139
บ้านบัวเทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:43:29
134
34040140
บ้านบุ่งมะแลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:42:01
19 
135
34040141
บ้านป่าข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:06:08
136
34040142
บ้านสุขสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:03:13
10 
137
34040143
บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:17:02
12 
138
34040144
บ้านคำข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:21:19
139
34040145
บ้านทุ่งเพียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:20:32
10 
140
34040146
บ้านคำสมิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:38:25
141
34040147
บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขาบ้านหนองแวง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:17:15
142
34040148
บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:03:49
14 
143
34040149
บ้านแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:35:15
144
34040150
บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:09:59
     
144 (100.00%)