ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 231 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 231 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
36010001
บ้านผือวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:37:06
2
36010002
สระไข่น้ำขุนีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:58:33
3
36010003
บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:51:29
4
36010004
บ้านหนองเขื่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:11:10
5
36010005
กุดตุ้มสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:15:31
13 
6
36010006
บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 13:16:14
18 
7
36010007
โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:41:58
8
36010008
โสกตลับราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:28:27
9
36010011
บ้านห้วยตะแคง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:15:16
10
36010012
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:43:00
11
36010013
โนนหว้านไพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:27:12
12
36010014
วัดพุทโธวาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:11:27
13
36010015
หนองสระสำราญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:09:40
14
36010016
บ้านหนองบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:39:24
13 
15
36010018
โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:58:20
16
36010019
บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:44:33
17
36010020
บ้านท่าหินโงม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:31:03
23 
18
36010021
บ้านห้วยหมากแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:46:56
19
36010022
บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:19:59
15 
20
36010025
บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:11:06
21
36010026
นาฝายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:52:30
21 
22
36010027
บ้านช่อระกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:14:22
22 
23
36010028
บ้านกุดขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:03:53
24
36010029
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:39:11
14 
25
36010031
นาเสียวศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:41:07
26
36010032
บ้านนาวัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:07:23
27
36010033
บ้านซับรวงไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:03:05
28
36010034
ไทรงามผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:31:42
29
36010035
บ้านนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:14:29
30
36010036
บ้านแจ้งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:51:42
31
36010038
โนนสำราญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:32:33
19 
32
36010039
ฉิมพลีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 20:06:49
24 
33
36010041
เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:01:41
13 
34
36010044
บ้านขี้เหล็กใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:14:42
35
36010045
สุนทรวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:31:41
82 
36
36010046
อนุบาลชัยภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:30:52
120 
37
36010048
ชุมพลสวรรค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:23:43
16 
38
36010049
โค้งน้ำตับวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:36:53
25 
39
36010050
วังก้านเหลืองดรุณกิจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:22:16
17 
40
36010051
กุดเวียนวิทย์ผดุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:25:40
11 
41
36010052
อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:50:29
25 
42
36010053
บ้านเล่าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:11:45
15 
43
36010054
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 14:32:58
44
36010056
บ้านโพธิ์ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:43:41
45
36010059
บ้านเสี้ยวน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:58:13
10 
46
36010060
ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:51:15
16 
47
36010061
บ้านขวาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:20:49
48
36010067
บ้านซับพระไวย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:24:52
49
36010068
บ้านหนองหญ้ารังกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:08:30
50
36010069
บ้านซับม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:33:57
51
36010070
โพนทองพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:10:44
10 
52
36010071
บ้านนางเม้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:40:37
11 
53
36010072
บ้านโนนกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:49:36
54
36010075
บ้านลาดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 22:26:18
30 
55
36010077
บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:40:46
56
36010079
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 22:35:38
57
36010080
บ้านกุดเวียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 21:05:26
58
36010081
บ้านกุดละลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:40:19
59
36010082
หนองนาแซงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:16:32
21 
60
36010083
บ้านหนองโง้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:38:12
61
36010084
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:07:48
62
36010085
บ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:48:20
63
36010086
บ้านหนองไผ่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:26:01
64
36010087
โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:34:12
65
36010088
ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:49:45
66
36010089
บ้านหนองแหนดอนกู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:23:59
67
36010090
ห้วยต้อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:15:43
15 
68
36010091
บ้านโป่งคองเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:37:19
69
36010093
บ้านชีลองกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:12:28
70
36010094
บ้านชีลองใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:05:33
17 
71
36010095
สามพันตาราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:53:19
13 
72
36010097
ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:33:03
13 
73
36010098
บ้านชีลองเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:32:24
21 
74
36010099
บ้านม่วงเงาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:15:55
75
36010100
บ้านห้วยบงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:21:01
20 
76
36010101
บ้านหินกอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:13:45
77
36010102
บ้านห้วยหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:47:50
15 
78
36010103
บ้านห้วยบงใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:22:06
79
36010104
บ้านสงแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:26:10
80
36010106
บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:50:03
81
36010107
บ้านวังกำแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:46:26
82
36010108
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:11:56
83
36010109
ยางนาดีราษฎร์ดำรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:39:58
84
36010110
บ้านหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:42:12
16 
85
36010111
บ้านหลุบโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:01:57
86
36010112
บ้านกุดไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:28:53
22 
87
36010113
บ้านห้วยหนองจันทิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:25:45
88
36010114
บ้านโนนขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:20:44
89
36010115
บ้านกุดยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:20:09
90
36010117
บ้านโนนเปลือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:48:44
18 
91
36010119
บ้านกุดหูลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:03:30
20 
92
36010121
บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:15:20
15 
93
36010122
บ้านต้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:19:54
94
36010123
อนุบาลบ้านเขว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:05:20
14 
95
36010124
บ้านเขว้าศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 07:43:02
13 
96
36010125
บ้านโนนตาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:19:43
97
36010126
บ้านกุดฉนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:07:56
11 
98
36010127
บ้านคลองไผ่งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:18:49
99
36010129
บ้านหนองโสมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:48:12
100
36010130
บ้านหว้าเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 07:50:50
10 
101
36010131
บ้านซับปลากั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:53:45
13 
102
36010132
บ้านแก้งยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:46:36
21 
103
36010133
บ้านนาอินทร์แต่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:32:11
104
36010134
บ้านห้วยน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:01:16
105
36010135
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:25:51
11 
106
36010136
ท่าแกวิทยากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:09:17
107
36010137
โนนน้อยแผ่นดินทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:36:28
20 
108
36010138
บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:26:23
109
36010139
บ้านค่ายหางเรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:05:02
110
36010140
บ้านวังปลาฝา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:37:37
111
36010141
บ้านวังกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:27:19
112
36010143
บ้านโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:12:08
113
36010144
บ้านห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:04:24
114
36010145
ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 16:31:38
30 
115
36010146
บ้านคอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:59:29
24 
116
36010148
บ้านโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:19:00
11 
117
36010151
สหราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:50:44
16 
118
36010152
บ้านหนองโนน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:31:48
119
36010153
บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:10:53
20 
120
36010155
บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:39:23
18 
121
36010156
บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 18:55:49
122
36010157
บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 15:45:40
21 
123
36010158
บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:24:54
15 
124
36010159
บ้านโนนพันชาติกุดโดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:25:50
125
36010160
บ้านดอนหันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 19:13:39
126
36010161
บ้านลำชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 05:25:48
127
36010162
ชุมชนบ้านโสก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:09:42
20 
128
36010163
บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:13:41
129
36010164
บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:56:16
130
36010165
ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:04:28
131
36010166
บ้านโปร่งโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:47:10
132
36010167
บ้านยางหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:22:25
21 
133
36010168
บ้านท่าฉาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:43:19
134
36010170
บ้านนาโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:24:18
135
36010172
บ้านนามน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:03:39
11 
136
36010173
บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:32:34
11 
137
36010174
บ้านนาฮี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:39:55
138
36010175
บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:28:02
12 
139
36010176
บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:35:00
11 
140
36010177
บ้านฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:12:29
10 
141
36010178
หนองตาไก้วิทยากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:10:32
11 
142
36010179
บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:26:50
14 
143
36010180
ห้วยไร่วิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:07:56
144
36010181
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:11:28
145
36010182
บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:21:32
10 
146
36010183
บ้านโสกมูลนาค
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:32:01
147
36010184
บ้านหนองไฮโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:10:46
21 
148
36010186
บ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:51:00
23 
149
36010187
บ้านกุดชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:37:46
22 
150
36010188
บ้านนาทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 14:22:45
11 
151
36010189
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 15:54:36
15 
152
36010190
บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:59:46
11 
153
36010191
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:49:23
154
36010192
บ้านโชคอำนวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:24:39
155
36010193
คุรุประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:45:04
18 
156
36010194
บ้านห้วยกนทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:06:03
27 
157
36010195
บ้านปากห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:45:41
158
36010196
บ้านท่าข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:00:18
12 
159
36010197
หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:58:40
22 
160
36010198
บ้านหัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:53:45
19 
161
36010199
บ้านโนนลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:42:02
10 
162
36010200
บ้านโนนถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:54:53
10 
163
36010201
บ้านหนองไห
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:48:23
164
36010202
บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:41:30
23 
165
36010204
ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:16:07
166
36010205
ศรีสว่างสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:55:10
10 
167
36010206
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:53:44
21 
168
36010207
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:14:12
20 
169
36010208
บ้านโนนศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:16:35
13 
170
36010209
บ้านห้วยข่าเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:39:41
171
36010210
บ้านโนนเหม่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 07:59:12
15 
172
36010211
บ้านโหล่นสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:17:08
27 
173
36010212
บ้านห้วยกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:56:13
23 
174
36010213
บ้านนางแดด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:45:12
13 
175
36010214
บ้านโนนศรีสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:25:39
24 
176
36010215
บ้านคลองเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:56:36
14 
177
36010216
บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:55:31
178
36010217
บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:02:08
179
36010218
บ้านโคกกรวดหนองพวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:23:51
21 
180
36010219
บ้านนางแดดเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:22:48
21 
181
36010220
บ้านห้วยหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:19:04
19 
182
36010221
บ้านโนนตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:26:37
11 
183
36010222
บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:25:06
184
36010223
บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:21:04
11 
185
36010224
บ้านท่าวังย่างควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:36:28
186
36010225
บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:44:31
187
36010226
บ้านหนองไฮเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:11:01
188
36010227
บ้านลาดเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:05:11
11 
189
36010228
บ้านโสกรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:22:33
190
36010229
บ้านหนองนกออกประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:35:15
191
36010230
บ้านราษฎร์ดำเนิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:45:15
12 
192
36010231
บ้านหนองไฮใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:04:46
12 
193
36010232
ชุมชนบ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 17:26:50
48 
194
36010233
บ้านลาดใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:52:21
12 
195
36010234
หนองเบ็นเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:09:16
14 
196
36010235
บ้านหนองแห้วพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:04:34
197
36010236
ชุมชนบ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:33:41
23 
198
36010237
บ้านห้วยหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:36:26
199
36010238
บ้านนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:23:22
12 
200
36010239
บ้านนารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:31:31
20 
201
36010240
บ้านหนองปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:23:41
36 
202
36010241
บ้านห้วยไผ่ใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:36:19
203
36010242
บ้านสะพุงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:47:05
204
36010243
บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:56:21
205
36010244
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:00:02
206
36010245
บ้านหนองกุงบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:41:18
207
36010246
บ้านเจาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:17:19
20 
208
36010247
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 18:48:14
13 
209
36010248
บ้านลาดชุมพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:11:14
18 
210
36010249
บ้านลาดไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:02:52
13 
211
36010250
บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:19:19
212
36010251
บ้านพัฒนาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:49:58
13 
213
36010252
หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:54:30
20 
214
36010253
แจ้งตราดคลองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:13:22
17 
215
36010254
บ้านคลองจันลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:36:30
16 
216
36010255
บ้านนาระยะพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:13:56
17 
217
36010257
บ้านห้วยร่วม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:41:38
11 
218
36010258
สหประชาสรร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:13:12
15 
219
36010259
บ้านซับชมภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:56:36
21 
220
36010260
บ้านเจาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:53:42
221
36010261
บ้านปรางค์มะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 21:15:08
17 
222
36010262
แหลมทองผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 19:15:26
23 
223
36010263
บ้านโนนผักหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:40:52
224
36010264
หินเหิบซับภูทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:10:55
225
36010265
บ้านสามแยกดงสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:08:53
226
36010266
บ้านวังตะกู
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 12:03:07
12 
227
36010267
บ้านซับสีทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:42:45
228
36010268
บ้านลาดผักหนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:34:24
20 
229
36010269
บ้านห้วยผักหนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:39:23
230
36010270
บ้านหนองฉนวนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:01:58
11 
231
36010271
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:08:16
13 
     
231 (100.00%)