ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 226 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 226 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
36010001
บ้านผือวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:37:06
2
36010002
สระไข่น้ำขุนีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:58:33
3
36010003
บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:51:29
4
36010004
บ้านหนองเขื่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:11:10
5
36010005
กุดตุ้มสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:15:31
12 
6
36010006
บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 13:16:14
17 
7
36010007
โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:41:58
8
36010011
บ้านห้วยตะแคง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:15:16
9
36010012
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:43:00
10
36010013
โนนหว้านไพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:27:12
11
36010014
วัดพุทโธวาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:11:27
12
36010015
หนองสระสำราญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:09:40
13
36010016
บ้านหนองบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:39:24
15 
14
36010018
โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:58:20
15
36010019
บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:44:33
16
36010020
บ้านท่าหินโงม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:31:03
22 
17
36010021
บ้านห้วยหมากแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:46:56
18
36010022
บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:19:59
19 
19
36010025
บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:11:06
20
36010026
นาฝายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:52:30
17 
21
36010027
บ้านช่อระกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:14:22
22 
22
36010028
บ้านกุดขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:03:53
23
36010029
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:39:11
13 
24
36010031
นาเสียวศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:41:07
25
36010032
บ้านนาวัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:07:23
26
36010033
บ้านซับรวงไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:03:05
27
36010034
ไทรงามผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:31:42
28
36010035
บ้านนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:14:29
29
36010036
บ้านแจ้งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:51:42
30
36010038
โนนสำราญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:32:33
20 
31
36010039
ฉิมพลีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 20:06:49
24 
32
36010041
เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:01:41
14 
33
36010044
บ้านขี้เหล็กใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:14:42
34
36010045
สุนทรวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:31:41
68 
35
36010046
อนุบาลชัยภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:30:52
120 
36
36010048
ชุมพลสวรรค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:23:43
16 
37
36010049
โค้งน้ำตับวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:36:53
26 
38
36010050
วังก้านเหลืองดรุณกิจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:22:16
15 
39
36010051
กุดเวียนวิทย์ผดุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:25:40
11 
40
36010052
อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:50:29
25 
41
36010053
บ้านเล่าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:11:45
15 
42
36010054
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 14:32:58
43
36010056
บ้านโพธิ์ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:43:41
44
36010059
บ้านเสี้ยวน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:58:13
10 
45
36010060
ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:51:15
17 
46
36010061
บ้านขวาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:20:49
47
36010067
บ้านซับพระไวย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:24:52
48
36010068
บ้านหนองหญ้ารังกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:08:30
49
36010069
บ้านซับม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:33:57
50
36010070
โพนทองพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:10:44
10 
51
36010071
บ้านนางเม้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:40:37
11 
52
36010072
บ้านโนนกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:49:36
53
36010075
บ้านลาดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 22:26:18
30 
54
36010077
บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:40:46
55
36010079
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 22:35:38
56
36010081
บ้านกุดละลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:40:19
57
36010082
หนองนาแซงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:16:32
21 
58
36010084
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:07:48
59
36010085
บ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:48:20
60
36010086
บ้านหนองไผ่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:26:01
61
36010087
โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:34:12
62
36010088
ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:49:45
63
36010089
บ้านหนองแหนดอนกู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:23:59
64
36010090
ห้วยต้อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:15:43
15 
65
36010091
บ้านโป่งคองเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:37:19
66
36010093
บ้านชีลองกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:12:28
67
36010094
บ้านชีลองใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:05:33
17 
68
36010095
สามพันตาราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:53:19
13 
69
36010097
ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:33:03
13 
70
36010098
บ้านชีลองเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:32:24
18 
71
36010099
บ้านม่วงเงาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:15:55
72
36010100
บ้านห้วยบงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:21:01
22 
73
36010101
บ้านหินกอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:13:45
74
36010102
บ้านห้วยหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:47:50
16 
75
36010103
บ้านห้วยบงใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:22:06
76
36010104
บ้านสงแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:26:10
77
36010106
บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:50:03
78
36010107
บ้านวังกำแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:46:26
79
36010108
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:11:56
12 
80
36010109
ยางนาดีราษฎร์ดำรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:39:58
81
36010110
บ้านหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:42:12
15 
82
36010111
บ้านหลุบโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:01:57
83
36010112
บ้านกุดไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:28:53
20 
84
36010113
บ้านห้วยหนองจันทิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:25:45
85
36010114
บ้านโนนขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:20:44
86
36010115
บ้านกุดยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:20:09
87
36010117
บ้านโนนเปลือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:48:44
18 
88
36010119
บ้านกุดหูลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:03:30
20 
89
36010121
บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:15:20
13 
90
36010122
บ้านต้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:19:54
91
36010123
อนุบาลบ้านเขว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:05:20
15 
92
36010124
บ้านเขว้าศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 07:43:02
13 
93
36010125
บ้านโนนตาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:19:43
94
36010126
บ้านกุดฉนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:07:56
12 
95
36010127
บ้านคลองไผ่งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:18:49
96
36010129
บ้านหนองโสมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:48:12
97
36010130
บ้านหว้าเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 07:50:50
10 
98
36010131
บ้านซับปลากั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:53:45
10 
99
36010132
บ้านแก้งยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:46:36
17 
100
36010133
บ้านนาอินทร์แต่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:32:11
101
36010134
บ้านห้วยน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:01:16
102
36010135
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:25:51
11 
103
36010136
ท่าแกวิทยากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:09:17
104
36010137
โนนน้อยแผ่นดินทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:36:28
19 
105
36010138
บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:26:23
106
36010139
บ้านค่ายหางเรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:05:02
107
36010140
บ้านวังปลาฝา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:37:37
108
36010141
บ้านวังกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:27:19
109
36010143
บ้านโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:12:08
110
36010144
บ้านห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:04:24
111
36010145
ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 16:31:38
30 
112
36010146
บ้านคอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:59:29
18 
113
36010148
บ้านโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:19:00
11 
114
36010151
สหราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:50:44
16 
115
36010152
บ้านหนองโนน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:31:48
116
36010153
บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:10:53
19 
117
36010155
บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:39:23
12 
118
36010156
บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 18:55:49
119
36010157
บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 15:45:40
18 
120
36010158
บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:24:54
14 
121
36010159
บ้านโนนพันชาติกุดโดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:25:50
122
36010160
บ้านดอนหันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 19:13:39
123
36010161
บ้านลำชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 05:25:48
124
36010162
ชุมชนบ้านโสก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:09:42
20 
125
36010163
บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:13:41
126
36010164
บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:56:16
127
36010165
ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:04:28
128
36010166
บ้านโปร่งโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:47:10
129
36010167
บ้านยางหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:22:25
21 
130
36010170
บ้านนาโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:24:18
131
36010172
บ้านนามน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:03:39
11 
132
36010173
บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:32:34
11 
133
36010174
บ้านนาฮี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:39:55
134
36010175
บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:28:02
12 
135
36010176
บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:35:00
10 
136
36010177
บ้านฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:12:29
137
36010178
หนองตาไก้วิทยากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:10:32
10 
138
36010179
บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:26:50
10 
139
36010180
ห้วยไร่วิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:07:56
140
36010181
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:11:28
141
36010182
บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:21:32
10 
142
36010183
บ้านโสกมูลนาค
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:32:01
143
36010184
บ้านหนองไฮโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:10:46
21 
144
36010186
บ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:51:00
22 
145
36010187
บ้านกุดชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:37:46
23 
146
36010188
บ้านนาทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 14:22:45
10 
147
36010189
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 15:54:36
14 
148
36010190
บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:59:46
11 
149
36010191
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:49:23
150
36010192
บ้านโชคอำนวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:24:39
151
36010193
คุรุประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:45:04
18 
152
36010194
บ้านห้วยกนทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:06:03
27 
153
36010195
บ้านปากห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:45:41
154
36010196
บ้านท่าข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:00:18
11 
155
36010197
หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:58:40
21 
156
36010198
บ้านหัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:53:45
20 
157
36010199
บ้านโนนลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:42:02
10 
158
36010200
บ้านโนนถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:54:53
10 
159
36010201
บ้านหนองไห
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:48:23
160
36010202
บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:41:30
23 
161
36010204
ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:16:07
162
36010205
ศรีสว่างสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:55:10
10 
163
36010206
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:53:44
23 
164
36010207
บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:14:12
20 
165
36010208
บ้านโนนศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:16:35
10 
166
36010210
บ้านโนนเหม่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 07:59:12
14 
167
36010211
บ้านโหล่นสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:17:08
26 
168
36010212
บ้านห้วยกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:56:13
22 
169
36010213
บ้านนางแดด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:45:12
11 
170
36010214
บ้านโนนศรีสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:25:39
22 
171
36010215
บ้านคลองเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:56:36
13 
172
36010216
บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:55:31
173
36010217
บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:02:08
174
36010218
บ้านโคกกรวดหนองพวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:23:51
21 
175
36010219
บ้านนางแดดเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:22:48
18 
176
36010220
บ้านห้วยหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:19:04
19 
177
36010221
บ้านโนนตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:26:37
11 
178
36010222
บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:25:06
179
36010223
บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:21:04
11 
180
36010224
บ้านท่าวังย่างควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:36:28
181
36010225
บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:44:31
182
36010226
บ้านหนองไฮเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:11:01
183
36010227
บ้านลาดเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:05:11
11 
184
36010228
บ้านโสกรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:22:33
185
36010229
บ้านหนองนกออกประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:35:15
186
36010230
บ้านราษฎร์ดำเนิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:45:15
187
36010231
บ้านหนองไฮใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:04:46
13 
188
36010232
อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 17:26:50
51 
189
36010233
บ้านลาดใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:52:21
12 
190
36010234
หนองเบ็นเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:09:16
14 
191
36010235
บ้านหนองแห้วพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:04:34
192
36010236
ชุมชนบ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:33:41
24 
193
36010237
บ้านห้วยหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:36:26
194
36010238
บ้านนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:23:22
12 
195
36010239
บ้านนารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:31:31
20 
196
36010240
บ้านหนองปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:23:41
36 
197
36010241
บ้านห้วยไผ่ใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:36:19
198
36010242
บ้านสะพุงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:47:05
199
36010243
บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:56:21
200
36010244
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:00:02
201
36010245
บ้านหนองกุงบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:41:18
202
36010246
บ้านเจาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:17:19
20 
203
36010247
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 18:48:14
204
36010248
บ้านลาดชุมพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:11:14
19 
205
36010249
บ้านลาดไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:02:52
12 
206
36010250
บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:19:19
207
36010251
บ้านพัฒนาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:49:58
13 
208
36010252
หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:54:30
20 
209
36010253
แจ้งตราดคลองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:13:22
15 
210
36010254
บ้านคลองจันลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:36:30
16 
211
36010255
บ้านนาระยะพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:13:56
17 
212
36010257
บ้านห้วยร่วม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:41:38
10 
213
36010258
สหประชาสรร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:13:12
13 
214
36010259
บ้านซับชมภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:56:36
21 
215
36010260
บ้านเจาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:53:42
216
36010261
บ้านปรางค์มะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 21:15:08
17 
217
36010262
แหลมทองผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 19:15:26
21 
218
36010263
บ้านโนนผักหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:40:52
219
36010264
หินเหิบซับภูทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:10:55
220
36010265
บ้านสามแยกดงสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:08:53
221
36010266
บ้านวังตะกู
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 12:03:07
12 
222
36010267
บ้านซับสีทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:42:45
223
36010268
บ้านลาดผักหนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:34:24
20 
224
36010269
บ้านห้วยผักหนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:39:23
225
36010270
บ้านหนองฉนวนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:01:58
11 
226
36010271
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:08:16
13 
     
226 (100.00%)