ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 262 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 262 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
36020001
ศาลาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:36:19
10 
2
36020002
บ้านระหัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:04:50
3
36020003
บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:15:00
4
36020004
บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:54:17
11 
5
36020005
บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:18:06
6
36020011
บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:11:11
15 
7
36020012
บ้านเมืองกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:07:16
12 
8
36020013
บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:24:40
9
36020014
บ้านโนนเห็ดไคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:33:26
10
36020015
บุปผาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:46:35
11
36020016
บ้านโนนเขวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:00:01
10 
12
36020017
บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:28:14
13
36020018
บ้านโนนหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:01:11
14
36020019
บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:50:43
15 
15
36020020
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:13:13
16
36020021
บ้านแก้งตาดไซ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:52:08
17
36020022
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:13:40
20 
18
36020023
บ้านนาสีดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:21:40
11 
19
36020024
บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:12:03
20
36020025
บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:16:23
19 
21
36020026
บ้านหัวโสก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:31:40
22
36020027
บึงมะนาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:01:39
23
36020028
บ้านจมื่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:57:28
24
36020029
บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:34:13
17 
25
36020030
บ้านโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:58:50
26
36020031
บ้านเขวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:34:02
27
36020032
บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:44:46
14 
28
36020033
บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 07:44:30
29
36020034
บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:31:47
24 
30
36020035
บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:36:48
10 
31
36020036
บ้านพรมห้วยข่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:12:54
32
36020037
บ้านโนนชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:39:22
33
36020039
ชุมชนบ้านเมืองเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:50:12
12 
34
36020040
บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:47:34
35
36020041
บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:04:08
36
36020042
เกษตรศิลปวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:04:04
18 
37
36020043
ชุมชนบ้านหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:57:45
12 
38
36020044
บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:06:36
15 
39
36020045
บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:13:54
17 
40
36020046
บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:27:36
11 
41
36020047
บ้านตลาดอุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:35:11
42
36020050
สระโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 23:56:26
10 
43
36020051
บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:38:14
10 
44
36020052
บ้านหนองคูวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:17:01
45
36020053
บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:43:28
16 
46
36020054
บ้านพีพวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:29:32
47
36020055
บ้านโจดพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:18:16
48
36020056
บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:58:29
24 
49
36020057
บ้านฉนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:16:03
12 
50
36020058
บ้านท่าคร้อโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:08:00
51
36020059
บ้านนาสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:59:38
52
36020060
บ้านห้วยยางดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:35:21
53
36020061
บ้านหนองแดงกุดจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:41:13
54
36020062
บ้านหนองโพนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:42:38
55
36020063
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:10:53
18 
56
36020064
บ้านสารจอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:40:29
14 
57
36020065
บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:28:18
24 
58
36020066
บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:58:43
11 
59
36020067
บ้านทิกแล้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:54:11
60
36020068
บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:54:51
61
36020069
บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:08:03
62
36020070
บ้านสารจอดเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:39:27
11 
63
36020071
บ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 18:23:56
64
36020072
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:56:51
12 
65
36020073
บ้านสวนอ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:25:58
66
36020074
บ้านหนองปอแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:49:30
67
36020075
บ้านกวางโจนโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:22:07
68
36020077
คุรุราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:25:13
16 
69
36020078
บ้านดอนจำปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:06:04
11 
70
36020079
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:09:58
71
36020081
กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:36:35
72
36020082
บ้านเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:00:28
73
36020083
บ้านโนนสาทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:57:58
74
36020084
ม่วงราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:37:55
75
36020085
บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:37:29
18 
76
36020086
บ้านกุดโคลน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:13:58
77
36020087
บ้านหนองไรไก่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:06:28
10 
78
36020089
บ้านกุดแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:54:31
79
36020090
บ้านโนนสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:51:39
80
36020092
บ้านกุดจอก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:33:40
81
36020093
บ้านหนองปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:19:27
12 
82
36020094
บ้านธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:38:45
18 
83
36020095
บ้านหนองกุงใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:08:27
15 
84
36020096
บ้านฝายพญานาค
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:56:29
13 
85
36020097
บ้านตาดรินทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:59:21
86
36020098
บ้านหนองคัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:16:18
14 
87
36020099
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:39:21
14 
88
36020100
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:25:09
12 
89
36020101
บ้านนาหัวแรด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:15:24
90
36020102
บ้านโนนหินแร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:48:33
91
36020103
บ้านดอนเตาเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:07:56
92
36020104
บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:08:18
93
36020105
บ้านนาหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 00:05:36
94
36020106
บ้านหนองแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:19:03
15 
95
36020107
บ้านโป่งดินดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:08:44
96
36020108
บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:03:38
18 
97
36020109
บ้านฉนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:06:40
17 
98
36020110
บ้านห้างสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:24:22
99
36020111
บ้านดอนไก่เถื่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:40:24
100
36020112
บ้านกุดหมากเห็บ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:51:49
101
36020113
ฉิมพลีมา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:55:16
11 
102
36020114
บ้านดงเมย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:14:00
103
36020115
เพชรราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:59:46
13 
104
36020116
เพชรราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:36:00
105
36020117
บ้านหนองงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:31:24
106
36020118
บ้านโป่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:44:29
107
36020119
บ้านกุดขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:47:24
108
36020120
บ้านเมืองคง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:28:47
109
36020121
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:56:17
110
36020122
บ้านโนนดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:15:39
111
36020123
บ้านโนนสลวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:15:17
112
36020124
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:03:23
113
36020125
ภูมิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:02:07
59 
114
36020126
บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:51:29
13 
115
36020127
บ้านหว้าทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:13:13
10 
116
36020128
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:47:58
14 
117
36020129
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 13:47:45
118
36020131
บ้านพรมใต้พิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:51:03
119
36020132
บ้านกุดหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:15:25
120
36020133
บ้านหนองบัวพรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:42:01
121
36020134
หนองเบนประภากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:34:32
122
36020135
บ้านหนองคอนไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:02:34
12 
123
36020136
บ้านมูลกระบือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:17:20
124
36020137
บ้านสีปลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:04:48
125
36020138
บ้านโนนข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:39:47
126
36020139
บ้านหัวหนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:36:36
127
36020141
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:36:29
128
36020142
หนองเมยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:46:06
129
36020143
บ้านแดงสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:29:58
25 
130
36020144
โนนเสลาประสาทวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:50:31
16 
131
36020145
เนรมิตศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:07:40
24 
132
36020146
บ้านโนนดินจี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:08:31
11 
133
36020147
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:12:42
16 
134
36020148
บ้านห้วยพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:49:01
135
36020149
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:05:37
16 
136
36020150
บ้านหินลาดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:33:42
137
36020151
บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:32:06
10 
138
36020152
บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:08:35
139
36020153
บ้านหนองแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:47:58
140
36020154
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:40:56
141
36020155
ชัยชุมพลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:42:26
19 
142
36020157
ชุมชนแท่นประจัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:58:08
20 
143
36020158
บ้านมอญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:57:38
144
36020159
หัวนานคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:29:19
145
36020160
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:34:31
13 
146
36020161
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:06:04
147
36020162
บ้านหนองผักหลอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:03:55
16 
148
36020163
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:58:51
149
36020164
บ้านข่าเชียงพิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:07:38
13 
150
36020165
บ้านสะเดาหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:16:24
151
36020166
ไตรมิตรพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:00:14
16 
152
36020167
บ้านถนนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:33:12
153
36020168
บ้านนายม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:18:10
154
36020169
บ้านดอนหันนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:09:14
155
36020170
บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:31:26
156
36020171
โคกสะอาดศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:14:14
157
36020172
บ้านเหมือดแอ่หนองโดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:38:25
158
36020173
บ้านหลุบค่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:14:12
159
36020174
สามสวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:13:37
20 
160
36020175
บ้านโจดโนนข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:48:51
16 
161
36020176
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:43:33
17 
162
36020177
บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:49:20
12 
163
36020178
หนองมะเกลือบำรุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:19:19
164
36020179
บ้านดอนเค็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:49:51
165
36020180
บ้านหนองดินดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:40:33
166
36020181
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:09:04
167
36020182
บ้านหนองพีพ่วน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:48:08
168
36020183
บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:01:35
169
36020184
บ้านเก่าวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:36:18
16 
170
36020185
บ้านหนองม่วงบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:33:35
171
36020186
บ้านเซียมป่าหม้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:05:24
17 
172
36020188
บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:04:56
16 
173
36020189
บ้านตลุกหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:35:03
10 
174
36020190
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:40:19
16 
175
36020191
บ้านโปร่งสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:04:47
176
36020192
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:07:00
46 
177
36020193
ศรีแก้งคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:32:29
55 
178
36020194
บ้านหนองแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:44:22
179
36020195
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:57:14
180
36020196
บ้านสระแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:44:11
181
36020198
บ้านยางคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:48:32
182
36020199
บ้านท่ามะไฟหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:24:18
12 
183
36020200
บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:48:43
19 
184
36020201
บ้านท่าทางเกวียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:00:46
185
36020202
บ้านทุ่งคำหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:38:19
186
36020203
บ้านนกเขาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:28:44
187
36020204
บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:13:33
188
36020205
บ้านโคกงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:46:58
10 
189
36020206
บ้านดงพอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:58:10
190
36020207
บ้านนาหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:03:40
12 
191
36020208
บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:00:14
20 
192
36020209
บ้านหนองรวก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:17:06
193
36020210
บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:11:35
15 
194
36020211
บ้านโคกสูง-วังศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:25:41
13 
195
36020212
หว้านไพรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:04:03
196
36020213
กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:06:57
197
36020214
บ้านดงขีสะเดาหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:49:12
198
36020215
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:21:34
10 
199
36020216
บ้านแก้ง-โนนส้มกบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:06:05
11 
200
36020217
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:25:40
201
36020219
บ้านหนองแห้วปรางค์กู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:41:23
202
36020220
บ้านโนนงิ้วงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:19:37
12 
203
36020221
บ้านหนองช้างเอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:21:46
204
36020222
บ้านซำมูลนาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:58:39
17 
205
36020223
บ้านหนองสามขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:02:12
206
36020224
บ้านโปร่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:55:13
207
36020225
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:35:20
208
36020226
บ้านหนองแกหนองโน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:35:01
10 
209
36020227
บ้านหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:15:02
12 
210
36020228
หนองพอกกองศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:12:57
211
36020229
หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:45:25
12 
212
36020230
หนองแต้วรวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:28:19
213
36020231
โคกม่วงศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:42:48
214
36020232
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:49:51
215
36020233
บ้านก่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:07:09
11 
216
36020234
บ้านหนองปลามันหนองไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:21:42
217
36020235
โนนศิลาเหล่าเกษตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:42:34
218
36020236
บ้านเหล่ากาดย่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:08:07
219
36020237
บ้านภูดินหินกอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:42:59
19 
220
36020238
บ้านเลิงทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:30:57
221
36020239
บ้านโคกไพรวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:45:43
222
36020240
บ้านโสกหว้าโนนหอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:34:18
10 
223
36020241
บ้านหลุบคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:57:42
224
36020242
บ้านคอนสาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 06:26:15
20 
225
36020243
บ้านน้ำพุปางวัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:50:07
226
36020245
บ้านคลองบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:28:03
227
36020247
บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:38:07
14 
228
36020248
บ้านดงใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:27:37
229
36020249
บ้านหนองตากล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:57:11
230
36020250
บ้านกุดแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:38:41
231
36020251
บ้านท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:26:53
232
36020252
บ้านโคกนกทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:00:27
233
36020254
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 05:45:43
234
36020255
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:17:57
10 
235
36020256
บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:04:55
236
36020257
บ้านหินรอยเมย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:25:02
237
36020258
บ้านนาเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:17:34
11 
238
36020259
บ้านน้ำอุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:12:37
239
36020260
บ้านนาวงเดือน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:04:53
15 
240
36020261
บ้านน้ำพุหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:01:32
11 
241
36020262
บ้านโนนหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:56:02
242
36020263
บ้านทุ่งพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:06:20
10 
243
36020264
บ้านห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:38:26
244
36020265
บ้านห้วยไห
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:20:30
245
36020266
บ้านท่าเริงรมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:06:35
246
36020267
บ้านห้วยทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:05:45
247
36020268
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:39:08
248
36020269
บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:50:49
21 
249
36020270
บ้านน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:08:54
250
36020272
บ้านหนองเชียงรอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:50:50
251
36020273
บ้านโนนโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:40:04
252
36020274
บ้านโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:54:58
13 
253
36020275
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:00:33
11 
254
36020276
บ้านโสกมะตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:51:11
255
36020277
บ้านโจดกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:13:00
256
36020278
บ้านดอนอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:05:22
11 
257
36020279
ชุมชนห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:54:07
18 
258
36020280
บ้านหนองหล่มคลองเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:51:41
18 
259
36020281
บ้านโนนเพิ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 22:20:22
260
36020282
บ้านป่าว่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:05:01
15 
261
36020283
บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:25:30
262
36020284
บ้านปากช่องผาเบียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:06:03
     
262 (100.00%)