ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 252 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 252 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
37010001
บ้านกุดปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:25:33
18 
2
37010002
บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:13:08
3
37010003
บ้านนาสีนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:32:37
4
37010004
ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:36:48
19 
5
37010005
บ้านนาเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:01:34
6
37010006
โคกศรีหนองคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:26:35
7
37010007
บ้านสามัคคีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:03:24
8
37010008
บ้านไก่คำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:22:08
17 
9
37010009
บ่อบุโปโล
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:22:08
20 
10
37010010
บ้านไร่สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:22:52
11 
11
37010011
บ้านโคกค่าย
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:20:52
12
37010012
บ้านคึมใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 06:49:01
13
37010013
บ้านภูเขาขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:16:39
19 
14
37010014
บ้านดอนไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:14:07
15
37010015
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:29:51
16
37010016
บ้านนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:45:37
17
37010017
บ้านหัวภู
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:20:36
18
37010018
บ้านดอนเมย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:18:34
19
37010019
บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:08:15
10 
20
37010020
บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:21:12
21
37010021
หนองนาเทิงโนนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:06:27
22
37010022
บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:11:34
10 
23
37010023
บ้านเชือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:43:06
24
37010024
นาแต้โคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:36:35
19 
25
37010025
บ้านกุดน้ำกิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 23:08:28
13 
26
37010026
บ้านเหล่าหนาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:26:28
27
37010027
นาผือโคกกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:13:59
17 
28
37010028
โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:59:18
13 
29
37010029
บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:15:42
30
37010030
บ้านนาเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:33:38
31
37010031
บ้านนายม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:03:44
12 
32
37010032
บ้านนาเยีย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:33:56
14 
33
37010033
หนองแห่โนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:41:32
34
37010034
บ้านนาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:43:03
35
37010035
บ้านโคกช้างฮ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:51:39
11 
36
37010036
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 20:03:06
37
37010037
บ้านดงสวาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 20:17:45
38
37010038
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:14:53
39
37010039
นาวังกุดตากล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:45:47
40
37010040
บ้านนาคำสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:48:08
41
37010041
บ้านนาหมอม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:42:58
15 
42
37010042
บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:49:39
43
37010043
แก้งกฐินภูจำปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:30:37
44
37010045
บ้านดงบังพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:59:51
45
37010046
บ้านคำสร้างบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:18:12
46
37010047
บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:34:39
47
37010048
ชุมชนบ้านน้ำปลีก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:00:14
12 
48
37010049
บ้านโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:34:50
49
37010050
โพธิ์ศิลานาหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:41:19
10 
50
37010051
นาห้วยยางสองคอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:25:37
51
37010052
ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:20:02
52
37010053
บ้านโนนหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:36:37
53
37010054
โสกโดนคำไหลคำเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:12:46
13 
54
37010055
บ้านทับเมย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:12:36
55
37010056
บ้านคำกลางคำสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:25:25
12 
56
37010057
บ้านเจริญสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:26:26
10 
57
37010059
มิ่งมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:27:28
11 
58
37010060
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:43:57
59
37010061
บ้านโนนจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:47:16
60
37010062
เมืองอำนาจเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:47:29
41 
61
37010063
ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:11:13
14 
62
37010064
อนุบาลอำนาจเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:34:44
119 
63
37010065
ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น)
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 18:21:00
64
37010067
ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:21:13
11 
65
37010068
บ้านถ่อนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:35:37
10 
66
37010069
บ้านก่อนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:12:55
67
37010070
บ้านโคกก่องนคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:58:51
68
37010071
สร้างนกทาดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:49:18
11 
69
37010072
บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:31:50
16 
70
37010073
บ้านคำมะโค้งหนองแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:55:24
11 
71
37010074
ขามนาเพียงโคกยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:20:03
72
37010075
บ้านบาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:01:56
73
37010076
พัฒนาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:02:14
19 
74
37010077
บ้านดงสีโท
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:29:36
75
37010078
คำมะเบื่อแสงเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:09:33
76
37010080
ห้วยไร่หาดทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 18:06:56
10 
77
37010081
ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:13:54
21 
78
37010083
บ้านคำปอแก้วคำไหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:15:28
16 
79
37010084
เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:24:04
21 
80
37010085
บ้านหนองบัวสงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:03:40
13 
81
37010086
บ้านคำแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 05:36:22
22 
82
37010087
บ้านคำเดือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:11:17
13 
83
37010088
บ้านโคกจักจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:07:42
84
37010089
ดงแสนแก้วดงสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:28:50
15 
85
37010090
บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:03:06
18 
86
37010091
นาเจริญหนองแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:53:29
27 
87
37010092
บ้านโคกก่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:36:44
11 
88
37010093
บ้านบุ่งเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:54:32
33 
89
37010094
บ้านสายนาดงอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:10:10
90
37010095
บ้านหินกองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 13:06:21
91
37010096
บ้านพุทธรักษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:51:50
16 
92
37010097
บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:02:20
93
37010098
บ้านโสกกระแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:53:16
94
37010099
ชุมชนโคกสารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:26:42
34 
95
37010100
บ้านคันสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:11:37
10 
96
37010101
บ้านหินขัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:05:18
97
37010102
บ้านโนนกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:57:23
15 
98
37010103
อนุบาลชานุมาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:58:08
15 
99
37010104
บ้านนาสีดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:09:58
13 
100
37010105
นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:08:43
101
37010106
เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:50:14
10 
102
37010107
นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:15:51
11 
103
37010108
บ้านหินสิ่ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:52:04
11 
104
37010109
บ้านหนองแมงดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:03:46
16 
105
37010110
บ้านห้วยทม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:36:01
18 
106
37010111
สามแยกผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:12:35
20 
107
37010112
บ้านคำโพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:04:18
10 
108
37010113
บ้านนิคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:14:09
109
37010114
บ้านโค้งอร่าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:04:48
110
37010115
หินเกิ้งธารศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:05:53
19 
111
37010116
บ้านหินกอง(บ้านนามน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:49:11
10 
112
37010117
บ้านสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:57:35
10 
113
37010118
บ้านโคกพระวินัยดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:56:41
19 
114
37010119
สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:30:59
115
37010120
บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:56:39
10 
116
37010121
บ้านคำย่านาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:46:25
117
37010122
อนุบาลปทุมราชวงศา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:48:37
29 
118
37010123
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:11:38
119
37010124
บ้านห้วยงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:23:02
120
37010125
บ้านทวีผล
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:55:04
121
37010126
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:05:38
122
37010127
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:11:24
11 
123
37010128
ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:00:38
17 
124
37010129
หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 17:15:02
15 
125
37010130
บ้านชูชาติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:03:41
126
37010131
บ้านลือนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:45:26
11 
127
37010132
บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:25:14
10 
128
37010133
บ้านโสกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:17:52
12 
129
37010134
บ้านเกษมสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:11:59
130
37010135
บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:22:06
131
37010136
บ้านสงยางนาตากล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:39:27
10 
132
37010137
หนองข่าป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:10:43
16 
133
37010138
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:58:12
32 
134
37010139
บ้านตาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:29:49
135
37010140
บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:12:43
18 
136
37010141
บ้านหนองสะโน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:57:41
137
37010142
บ้านคำน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:52:07
138
37010143
บ้านสว่างใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:12:42
17 
139
37010144
บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:48:40
140
37010145
บ้านดอนชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:48:05
141
37010146
บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:36:02
142
37010147
บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:52:47
18 
143
37010148
บ้านจานลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:42:29
15 
144
37010149
บ้านโนนหวางโนนกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:23:49
145
37010150
บ้านผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:29:14
146
37010151
บ้านดอนแดงนาโนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:47:08
10 
147
37010152
บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 07:54:33
148
37010153
อุ่มยางหนองดั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:19:28
149
37010154
บ้านนาแวงหนองหัวลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:50:38
150
37010156
บ้านม่วงสวาสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:02:22
151
37010157
อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:14:26
16 
152
37010159
บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:45:25
153
37010160
บ้านนาสะแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:12:57
154
37010161
ชุมชนบ้านเสารีก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:30:16
16 
155
37010162
บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:25:31
156
37010163
ไม้กลอนดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:16:14
157
37010164
บ้านโพนเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:43:49
158
37010165
บ้านโนนทุ่งดอนชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 14:09:19
11 
159
37010166
บ้านหัวดอนขามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:43:30
18 
160
37010167
โนนสูงโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:33:28
11 
161
37010168
บ้านถ่อนดอนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:56:01
162
37010169
บ้านนายูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:35:20
163
37010170
บ้านจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:56:20
164
37010171
บ้านโคกกลางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:27:45
165
37010172
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:18:22
166
37010173
บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:57:25
167
37010174
บ้านห่องเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:19:50
168
37010175
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:03:04
26 
169
37010176
บ้านโป่งหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:49:13
170
37010177
บ้านหนองโนสวนโคก
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:33:36
171
37010178
บ้านนาหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:33:53
10 
172
37010179
บ้านศรีราชา
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 11:51:10
173
37010180
ชุมชนไร่สีสุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:29:41
23 
174
37010181
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:34:46
18 
175
37010182
บ้านบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:07:45
176
37010183
ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:47:12
15 
177
37010184
บ้านคึมข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:49:41
15 
178
37010185
บ้านนาสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:31:18
179
37010186
อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:35:40
16 
180
37010187
บ้านหนองสามสีหนองดินดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:14:44
20 
181
37010188
บ้านสมสะอาดเนินกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:42:25
10 
182
37010189
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:18:42
183
37010190
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:23:55
26 
184
37010191
บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:23:52
10 
185
37010192
บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:50:30
11 
186
37010193
บ้านดอนหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:15:24
187
37010194
บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:52:23
188
37010195
ชุมชนบ้านคำพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 16:11:04
22 
189
37010196
โคกชาดกลางท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 23:57:16
190
37010197
บ้านท่ายางชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:52:42
191
37010198
บ้านโนนหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:45:02
192
37010199
บ้านโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:40:29
193
37010200
บ้านดู่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:29:27
194
37010201
บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:31:15
195
37010202
หัวดงหนองคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:58:46
10 
196
37010203
เค็งใหญ่หนองงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:25:01
22 
197
37010204
บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:07:34
198
37010205
ชุมชนบ้านจิกดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:26:01
17 
199
37010206
บ้านโพนขวาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 08:32:02
200
37010207
บ้านโนนผักหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:09:37
201
37010208
บ้านหนองเทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:08:07
202
37010209
หนองยอดู่ในวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:17:56
203
37010210
บ้านขุมเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:06:47
204
37010211
คุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:59:16
205
37010212
บ้านชะแงะ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:08:31
206
37010213
บ้านโนนค้อทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:33:22
207
37010214
บ้านโพนเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 15:04:39
12 
208
37010215
บ้านเหล่าขวาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:33:43
209
37010216
บ้านเวียงหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:49:36
210
37010217
อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:29:11
23 
211
37010218
ประชารัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:28:49
12 
212
37010219
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:34:40
213
37010220
บ้านเสียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:04:30
214
37010221
บ้านคำข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:43:55
215
37010222
บ้านคำน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:12:31
216
37010223
บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:19:11
217
37010224
บ้านโนนแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:24:04
12 
218
37010225
หนองไหลคึมน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 23:31:48
13 
219
37010226
บ้านสร้างถ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:48:44
19 
220
37010227
บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:46:10
221
37010228
บ้านโคกเลาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:58:07
222
37010229
บ้านหนองแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 12:27:06
223
37010230
บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:33:33
224
37010231
บ้านบ่อชะเนง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:56:06
11 
225
37010232
บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:53:37
226
37010234
บ้านหนองขอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:00:33
227
37010235
บ้านโสกท่าวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:05:03
228
37010236
บ้านหัวตะพาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:25:19
15 
229
37010237
บ้านกุงชัย
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 10:34:16
13 
230
37010238
บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:46:00
231
37010239
บ้านเหล่าฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:48:31
232
37010240
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:31:16
233
37010241
ดอนชีหนองมะยอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:46:41
234
37010242
บ้านจอกพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:59:17
235
37010243
บ้านดงมะยางหนองนกหอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:59:12
10 
236
37010244
บ้านแยหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:59:07
12 
237
37010245
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:31:27
13 
238
37010246
บ้านกุดสิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:05:50
239
37010247
ม่วงหนองแดงหนองกะเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:45:11
10 
240
37010248
อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:03:22
32 
241
37010249
บ้านน้ำท่วม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:41:48
18 
242
37010250
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:35:35
11 
243
37010251
บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:31:32
244
37010252
บ้านน้ำซับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:47:48
245
37010254
บ้านเหล่าเลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:37:12
246
37010255
บ้านไร่ขี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:55:48
16 
247
37010256
บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:31:43
248
37010257
บ้านฟ้าห่วน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:15:06
249
37010258
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 00:04:48
250
37010259
บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 19:41:44
251
37010261
บ้านยางช้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:07:26
252
37010262
ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:54:26
14 
     
252 (100.00%)