ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 252 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 252 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
37010001
บ้านกุดปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 14:49:22
18 
2
37010002
บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 09:37:34
3
37010003
บ้านนาสีนวน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:53:14
4
37010004
ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 13:59:57
19 
5
37010005
บ้านนาเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:26:59
6
37010006
โคกศรีหนองคลอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 14:59:45
7
37010007
บ้านสามัคคีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:07:56
8
37010008
บ้านไก่คำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 13:34:35
16 
9
37010009
บ่อบุโปโล
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:47:36
18 
10
37010010
บ้านไร่สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:14:15
11 
11
37010011
บ้านโคกค่าย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:58:58
12
37010012
บ้านคึมใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 13:19:38
13
37010013
บ้านภูเขาขาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 16:45:04
19 
14
37010014
บ้านดอนไร่
ยืนยันแล้ว
2020-10-24 10:03:53
15
37010015
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:57:39
16
37010016
บ้านนาคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 12:48:12
17
37010017
บ้านหัวภู
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 10:28:24
18
37010018
บ้านดอนเมย
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 09:57:37
19
37010019
บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 13:20:20
10 
20
37010020
บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 11:06:16
21
37010021
หนองนาเทิงโนนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:20:17
22
37010022
บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 15:19:29
11 
23
37010023
บ้านเชือก
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 17:56:11
24
37010024
นาแต้โคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 09:57:28
15 
25
37010025
บ้านกุดน้ำกิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:33:14
12 
26
37010026
บ้านเหล่าหนาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:26:58
27
37010027
นาผือโคกกอก
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 14:02:33
14 
28
37010028
โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:44:32
10 
29
37010029
บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 09:54:41
30
37010030
บ้านนาเรือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:00:18
31
37010031
บ้านนายม
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 14:36:14
13 
32
37010032
บ้านนาเยีย
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 11:33:50
12 
33
37010033
หนองแห่โนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 14:30:05
34
37010034
บ้านนาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:52:15
35
37010035
บ้านโคกช้างฮ้าย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:59:36
10 
36
37010036
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:03:07
37
37010037
บ้านดงสวาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 13:33:52
38
37010038
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 11:25:07
39
37010039
นาวังกุดตากล้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 12:18:18
40
37010040
บ้านนาคำสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 14:00:55
41
37010041
บ้านนาหมอม้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 13:38:20
13 
42
37010042
บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:13:44
43
37010043
แก้งกฐินภูจำปา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 19:32:16
44
37010045
บ้านดงบังพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:12:36
45
37010046
บ้านคำสร้างบ่อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:48:42
46
37010047
บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:03:15
10 
47
37010048
ชุมชนบ้านน้ำปลีก
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 11:30:19
16 
48
37010049
บ้านโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 13:54:00
49
37010050
โพธิ์ศิลานาหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 01:15:01
50
37010051
นาห้วยยางสองคอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 10:12:32
51
37010052
ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 14:22:35
52
37010053
บ้านโนนหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-24 13:17:26
53
37010054
โสกโดนคำไหลคำเตย
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:36:53
12 
54
37010055
บ้านทับเมย
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 08:50:27
55
37010056
บ้านคำกลางคำสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 11:04:12
10 
56
37010057
บ้านเจริญสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 14:04:06
57
37010059
มิ่งมงคล
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:15:39
11 
58
37010060
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 14:33:30
59
37010061
บ้านโนนจาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:22:04
60
37010062
เมืองอำนาจเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:44:22
41 
61
37010063
ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 12:54:02
13 
62
37010064
อนุบาลอำนาจเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:57:47
114 
63
37010065
ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น)
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 13:11:07
64
37010067
ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 11:10:52
11 
65
37010068
บ้านถ่อนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 08:40:13
11 
66
37010069
บ้านก่อนาดี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:23:22
67
37010070
บ้านโคกก่องนคร
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 10:05:34
68
37010071
สร้างนกทาดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 13:05:46
10 
69
37010072
บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 10:09:01
15 
70
37010073
บ้านคำมะโค้งหนองแฝก
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:59:17
11 
71
37010074
ขามนาเพียงโคกยาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:42:20
72
37010075
บ้านบาก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:27:35
73
37010076
พัฒนาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 18:51:12
18 
74
37010077
บ้านดงสีโท
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:59:17
75
37010078
คำมะเบื่อแสงเพชร
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:48:18
76
37010080
ห้วยไร่หาดทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:49:35
10 
77
37010081
ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:20:19
19 
78
37010083
บ้านคำปอแก้วคำไหล
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:02:41
19 
79
37010084
เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:16:46
20 
80
37010085
บ้านหนองบัวสงยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 15:18:18
14 
81
37010086
บ้านคำแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 15:28:05
23 
82
37010087
บ้านคำเดือย
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:23:06
15 
83
37010088
บ้านโคกจักจั่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:48:43
84
37010089
ดงแสนแก้วดงสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 04:26:04
12 
85
37010090
บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:01:50
17 
86
37010091
นาเจริญหนองแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-24 18:53:55
27 
87
37010092
บ้านโคกก่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 13:51:31
11 
88
37010093
บ้านบุ่งเขียว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:40:51
35 
89
37010094
บ้านสายนาดงอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 09:35:29
90
37010095
บ้านหินกองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:51:02
91
37010096
บ้านพุทธรักษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 14:55:55
15 
92
37010097
บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 19:17:59
10 
93
37010098
บ้านโสกกระแต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 12:57:48
94
37010099
ชุมชนโคกสารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:27:57
40 
95
37010100
บ้านคันสูง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:09:23
96
37010101
บ้านหินขัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 05:51:04
97
37010102
บ้านโนนกุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:24:52
18 
98
37010103
อนุบาลชานุมาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 13:01:33
14 
99
37010104
บ้านนาสีดา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:11:58
11 
100
37010105
นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
ยืนยันแล้ว
2020-10-24 11:00:15
10 
101
37010106
เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 15:06:13
10 
102
37010107
นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 09:09:11
10 
103
37010108
บ้านหินสิ่ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:17:30
11 
104
37010109
บ้านหนองแมงดา
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:42:53
18 
105
37010110
บ้านห้วยทม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:07:02
18 
106
37010111
สามแยกผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:30:38
20 
107
37010112
บ้านคำโพน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:11:03
11 
108
37010113
บ้านนิคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:28:34
109
37010114
บ้านโค้งอร่าม
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 13:47:48
110
37010115
หินเกิ้งธารศิลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:34:42
21 
111
37010116
บ้านหินกอง(บ้านนามน)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:48:37
10 
112
37010117
บ้านสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 10:18:37
113
37010118
บ้านโคกพระวินัยดี
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 17:54:25
19 
114
37010119
สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 08:31:47
115
37010120
บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:04:31
116
37010121
บ้านคำย่านาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 10:05:23
117
37010122
อนุบาลปทุมราชวงศา
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:48:16
21 
118
37010123
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:15:19
119
37010124
บ้านห้วยงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 13:14:17
120
37010125
บ้านทวีผล
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 13:05:21
121
37010126
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:24:08
122
37010127
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 08:35:50
11 
123
37010128
ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:29:50
17 
124
37010129
หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:02:02
15 
125
37010130
บ้านชูชาติ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 17:54:01
126
37010131
บ้านลือนาคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 13:29:17
10 
127
37010132
บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:43:45
128
37010133
บ้านโสกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 14:48:28
12 
129
37010134
บ้านเกษมสุข
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 12:20:45
130
37010135
บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 13:05:30
131
37010136
บ้านสงยางนาตากล้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:50:09
10 
132
37010137
หนองข่าป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:36:22
17 
133
37010138
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 09:42:45
31 
134
37010139
บ้านตาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 22:07:22
135
37010140
บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:11:43
17 
136
37010141
บ้านหนองสะโน
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 11:26:47
137
37010142
บ้านคำน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:01:37
138
37010143
บ้านสว่างใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 14:26:56
14 
139
37010144
บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:21:57
140
37010145
บ้านดอนชาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 09:22:05
141
37010146
บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 13:29:17
142
37010147
บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:02:24
18 
143
37010148
บ้านจานลาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 14:56:36
13 
144
37010149
บ้านโนนหวางโนนกุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:07:58
145
37010150
บ้านผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:06:04
146
37010151
บ้านดอนแดงนาโนน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:48:48
147
37010152
บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 14:39:13
148
37010153
อุ่มยางหนองดั่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 15:07:03
149
37010154
บ้านนาแวงหนองหัวลิง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:38:29
150
37010156
บ้านม่วงสวาสดิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:16:56
151
37010157
อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 15:17:54
16 
152
37010159
บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 13:29:37
153
37010160
บ้านนาสะแบง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 19:45:43
154
37010161
ชุมชนบ้านเสารีก
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 10:13:44
16 
155
37010162
บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:24:26
156
37010163
ไม้กลอนดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:53:04
157
37010164
บ้านโพนเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:41:31
10 
158
37010165
บ้านโนนทุ่งดอนชาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 12:05:48
159
37010166
บ้านหัวดอนขามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 14:49:28
16 
160
37010167
โนนสูงโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:09:16
11 
161
37010168
บ้านถ่อนดอนม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 15:14:05
162
37010169
บ้านนายูง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:24:38
163
37010170
บ้านจิก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 22:49:54
164
37010171
บ้านโคกกลางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:30:08
10 
165
37010172
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 17:14:15
10 
166
37010173
บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 13:59:14
167
37010174
บ้านห่องเตย
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 11:18:50
168
37010175
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:54:28
24 
169
37010176
บ้านโป่งหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 14:44:29
170
37010177
บ้านหนองโนสวนโคก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:28:52
171
37010178
บ้านนาหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:26:09
172
37010179
บ้านศรีราชา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:03:14
173
37010180
ชุมชนไร่สีสุก
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 10:47:31
24 
174
37010181
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 12:43:23
18 
175
37010182
บ้านบก
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 09:09:17
176
37010183
ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:14:47
12 
177
37010184
บ้านคึมข่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:39:56
13 
178
37010185
บ้านนาสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 17:23:13
179
37010186
อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 10:16:57
19 
180
37010187
บ้านหนองสามสีหนองดินดำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 16:27:27
20 
181
37010188
บ้านสมสะอาดเนินกุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:41:39
182
37010189
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 08:58:49
183
37010190
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 13:53:06
25 
184
37010191
บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:53:20
12 
185
37010192
บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:27:32
11 
186
37010193
บ้านดอนหมู
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:57:11
187
37010194
บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:53:40
188
37010195
ชุมชนบ้านคำพระ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:00:24
18 
189
37010196
โคกชาดกลางท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:42:47
190
37010197
บ้านท่ายางชุม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:32:42
10 
191
37010198
บ้านโนนหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-03 10:01:38
192
37010199
บ้านโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 10:28:21
10 
193
37010200
บ้านดู่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:24:49
194
37010201
บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:39:58
195
37010202
หัวดงหนองคลอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:35:52
10 
196
37010203
เค็งใหญ่หนองงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 11:33:17
23 
197
37010204
บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:01:19
198
37010205
ชุมชนบ้านจิกดู่
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:38:40
14 
199
37010206
บ้านโพนขวาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 11:04:09
200
37010207
บ้านโนนผักหวาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 12:59:10
201
37010208
บ้านหนองเทา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:14:54
202
37010209
หนองยอดู่ในวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:55:24
203
37010210
บ้านขุมเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 14:43:03
204
37010211
คุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 13:21:21
205
37010212
บ้านชะแงะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 08:44:32
206
37010213
บ้านโนนค้อทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:02:24
207
37010214
บ้านโพนเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 15:17:18
11 
208
37010215
บ้านเหล่าขวาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 08:25:36
209
37010216
บ้านเวียงหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 13:16:05
210
37010217
อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:28:10
25 
211
37010218
ประชารัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:49:41
12 
212
37010219
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 13:19:14
213
37010220
บ้านเสียว
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:30:54
214
37010221
บ้านคำข่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 12:40:46
215
37010222
บ้านคำน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:10:39
216
37010223
บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 14:02:52
217
37010224
บ้านโนนแคน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:54:18
10 
218
37010225
หนองไหลคึมน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 22:22:33
13 
219
37010226
บ้านสร้างถ่อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 14:45:28
19 
220
37010227
บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:30:50
221
37010228
บ้านโคกเลาะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:22:27
222
37010229
บ้านหนองแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:23:02
223
37010230
บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:31:24
224
37010231
บ้านบ่อชะเนง
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 11:02:28
11 
225
37010232
บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:58:30
226
37010234
บ้านหนองขอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 09:48:18
227
37010235
บ้านโสกท่าวังหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 10:01:32
228
37010236
บ้านหัวตะพาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 15:06:40
13 
229
37010237
บ้านกุงชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 03:00:32
16 
230
37010238
บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:21:17
231
37010239
บ้านเหล่าฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:00:25
232
37010240
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:19:20
233
37010241
ดอนชีหนองมะยอด
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:30:32
11 
234
37010242
บ้านจอกพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:03:52
235
37010243
บ้านดงมะยางหนองนกหอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:07:00
12 
236
37010244
บ้านแยหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:15:46
11 
237
37010245
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 13:08:22
13 
238
37010246
บ้านกุดสิม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:57:25
10 
239
37010247
ม่วงหนองแดงหนองกะเลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 10:43:04
13 
240
37010248
อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:05:01
31 
241
37010249
บ้านน้ำท่วม
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 19:19:42
17 
242
37010250
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 10:40:43
12 
243
37010251
บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:24:27
244
37010252
บ้านน้ำซับ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:52:46
245
37010254
บ้านเหล่าเลิง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 10:50:52
246
37010255
บ้านไร่ขี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:09:51
14 
247
37010256
บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 09:46:48
248
37010257
บ้านฟ้าห่วน
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 12:51:20
249
37010258
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:14:41
250
37010259
บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 13:32:15
251
37010261
บ้านยางช้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:36:04
252
37010262
ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 16:11:14
11 
     
252 (100.00%)