ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 212 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 211 (99.53%)
ครู/บุคลากร
1
43020063
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:22:51
12 
2
43020064
บ้านหนองโดดอนเสียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:21:09
19 
3
43020065
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:54:04
12 
4
43020066
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:44:59
11 
5
43020067
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:26:48
13 
6
43020069
บ้านคำแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:04:44
7
43020070
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:39:58
8
43020071
บ้านท่าสวาทท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:08:00
15 
9
43020072
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:45:37
10
43020073
อนุบาลโซ่พิสัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:25:07
48 
11
43020074
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:02:04
16 
12
43020075
บ้านไทรงามโนนภูดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:14:50
12 
13
43020076
สังวาลย์วิทย์ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:10:51
20 
14
43020077
บ้านถ้ำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:36:18
11 
15
43020078
บ้านศรีนาวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:58:51
16
43020079
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:38:07
10 
17
43020080
บ้านโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:39:35
20 
18
43020081
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:18:20
19
43020082
ชุมชนบ้านตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:30:04
13 
20
43020083
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:13:51
21 
21
43020084
บ้านท่าคำรวม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:22:45
12 
22
43020085
บ้านสามหนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:55:37
16 
23
43020087
บ้านหนองแวงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:42:02
24
43020088
บ้านคำไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:58:59
20 
25
43020089
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:50:39
15 
26
43020090
บ้านแสงอรุณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:30:04
11 
27
43020091
บ้านศรีชมภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:38:28
13 
28
43020092
บ้านนาขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:23:14
21 
29
43020093
บ้านโนนประเสริฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:24:37
30
43020094
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:02:38
14 
31
43020095
บ้านโนนแก้วโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:39:32
13 
32
43020096
บ้านป่าไร่โนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:28:13
33
43020097
บ้านหนองพันทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:34:45
13 
34
43020098
บ้านเหล่าทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:27:36
26 
35
43020099
บ้านคลองทิพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 18:39:03
36
43020100
บ้านซำบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:55:59
37
43020101
บ้านต้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:32:07
38
43020102
บ้านนากั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:07:03
26 
39
43020103
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:51:41
40
43020104
บ้านนาดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:57:49
15 
41
43020105
บ้านโสกบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:00:44
10 
42
43020106
บ้านไร่โนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:56:01
43
43020107
บ้านดาลบังบด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:53:23
44
43020108
บ้านโนนเสถียร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:00:50
19 
45
43020109
บ้านพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:57:06
10 
46
43020111
บ้านห้วยก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:00:29
11 
47
43020112
อนุบาลปากคาด
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 14:18:43
19 
48
43020113
บ้านห้วยไม้ซอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:37:56
25 
49
43020114
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 15:53:21
17 
50
43020115
ชุมชนสมสนุก
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 14:45:28
15 
51
43020116
บ้านศรีสว่างพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:51:52
52
43020117
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:03:19
17 
53
43020118
สิริภัทรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:40:35
15 
54
43020119
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:44:22
13 
55
43030001
เลิดสิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:24:37
20 
56
43030002
บ้านชุมภูทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:27:43
12 
57
43030003
บ้านนาเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:27:48
13 
58
43030004
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:29:08
59
43030005
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:09:32
19 
60
43030006
บ้านโนนสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:13:14
61
43030007
บ้านนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:24:15
17 
62
43030008
บ้านห้วยดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:24:35
63
43030009
บ้านท่าอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:05:54
64
43030010
บ้านไร่สุขสันต์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:54:42
12 
65
43030011
บ้านโนนวังเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 00:33:20
66
43030012
บ้านห้วยเซือมเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:52:52
15 
67
43030013
บ้านไคสี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:28:26
68
43030014
บ้านคำหมื่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:20:01
69
43030015
แก่งอาฮง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:34:07
10 
70
43030016
บ้านนาต้อง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 17:09:12
18 
71
43030017
ประสานมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:42:05
30 
72
43030018
บ้านคำภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:29:22
12 
73
43030019
บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:16:41
13 
74
43030020
บ้านห้วยเชือมใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:46:39
75
43030021
บ้านหนองตอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:23:24
13 
76
43030022
บ้านนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:17:41
21 
77
43030023
บ้านโคกสวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:24:13
78
43030024
บ้านโนนจำปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:33:58
79
43030025
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:58:44
26 
80
43030026
บ้านทองสาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:14:57
15 
81
43030027
บ้านกำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:18:01
82
43030028
บ้านบึงกาฬ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:35:06
22 
83
43030029
บ้านท่าไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:27:21
84
43030030
บ้านท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:57:45
85
43030031
บ้านแสนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:45:22
10 
86
43030032
บ้านโป่งเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:15:18
37 
87
43030033
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 15:53:22
88
43030034
บ้านเหล่าถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:19:44
12 
89
43030035
บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:48:45
11 
90
43030037
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:18:15
59 
91
43030038
บ้านนาป่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:48:52
92
43030039
บ้านพันลำ''เจริญวิทยา''
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 21:32:12
14 
93
43030040
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:51:35
20 
94
43030041
บ้านดอนปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:58:11
14 
95
43030042
บ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:09:36
14 
96
43030043
บ้านนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:47:12
21 
97
43030044
บ้านคลองเค็ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:15:51
12 
98
43030045
บ้านสรรเสริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:16:09
99
43030046
บ้านสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 20:29:40
100
43030047
หอคำพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:25:40
17 
101
43030048
ธเนตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:44:06
102
43030049
บ้านสะง้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:42:57
103
43030050
บ้านหนองเข็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:35:01
104
43030051
บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:41:19
10 
105
43030052
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:52:26
19 
106
43030053
บ้านดอนหญ้านาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:11:29
23 
107
43030054
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:48:39
13 
108
43030055
สันติสุขเจริญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:03:25
10 
109
43030056
บ้านปรารถนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:10:55
10 
110
43030057
บ้านใหม่ศรีชมภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:49:27
19 
111
43030058
ชุมชนบ้านโคกอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:48:24
34 
112
43030059
อนุบาลพรเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:50:23
36 
113
43030060
บ้านโคกนิยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:41:37
12 
114
43030061
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:42:19
17 
115
43030062
บ้านสร้างคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 09:22:42
10 
116
43030063
บ้านดงเสียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:57:08
12 
117
43030064
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:25:30
10 
118
43030065
บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:37:24
18 
119
43030066
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:29:15
120
43030067
บ้านนาคำนาใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:41:54
13 
121
43030068
บ้านเหล่าใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:17:40
122
43030069
บ้านโคกหนองลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:27:55
14 
123
43030070
บ้านท่าศรีชมชื่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:08:34
14 
124
43030071
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 09:56:42
125
43030072
บ้านนาซาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:29:48
17 
126
43030073
บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:48:16
19 
127
43030074
ชุมชนบ้านซาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:17:14
26 
128
43030075
บ้านท่าสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 17:56:23
12 
129
43030076
บ้านซ่อมกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:52:50
12 
130
43030077
บ้านโคกบริการสันกำแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 05:56:07
131
43030079
บ้านห้วยผักขะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:56:36
18 
132
43030080
บ้านนางัวสายปัญญา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 18:05:06
24 
133
43030081
บ้านโนนเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:30:05
10 
134
43030082
บ้านห้วยเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:12:13
135
43030083
บ้านทรัพย์วังทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 12:15:31
136
43030084
บ้านห้วยคอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:14:30
137
43030085
อนุบาลเซกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:55:01
57 
138
43030086
บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:06:45
15 
139
43030087
บ้านท่ากกแดง
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 13:14:52
140
43030088
ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:45:14
13 
141
43030089
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:59:28
142
43030090
บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:52:01
143
43030091
บ้านท่ากกต้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:51:09
13 
144
43030092
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:29:58
145
43030093
บ้านหัวแฮต
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 10:11:32
16 
146
43030095
บ้านตาลเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:03:50
147
43030097
บ้านท่าสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:30:05
13 
148
43030098
บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 14:48:34
21 
149
43030099
บ้านดงกะพุงหนองนาแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:07:49
10 
150
43030100
บ้านเหล่าคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:51:12
13 
151
43030101
บ้านทุ่งทรายจก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:06:08
12 
152
43030102
บ้านดอนเสียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:27:52
23 
153
43030103
บ้านศิริพัฒน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:19:33
11 
154
43030105
บ้านต้องโคกกะแซ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:19:43
23 
155
43030106
บ้านโนนยางคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:16:39
12 
156
43030107
บ้านท่าเชียงเครือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 17:43:48
18 
157
43030108
บ้านหนองชัยวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:28:20
10 
158
43030110
บ้านหนองแก่งทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:30:39
25 
159
43030111
ท่าไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:51:09
13 
160
43030112
บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:35:40
24 
161
43030113
บ้านโสกก่ามนาตาไก้
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:56:01
18 
162
43030114
บ้านดงสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 05:33:51
163
43030115
บ้านบ่อพนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:22:40
10 
164
43030116
บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:04:05
14 
165
43030117
หนองทุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:32:20
17 
166
43030119
บ้านเหล่าหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:01:45
13 
167
43030120
บ้านกุดสิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:56:53
168
43030121
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:44:51
10 
169
43030122
บ้านดงโทน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:48:46
170
43030123
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 14:37:18
18 
171
43030124
บ้านท่าสีไค
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:54:10
16 
172
43030125
บ้านหนองฮูฝอยลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:30:20
17 
173
43030126
บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:30:26
19 
174
43030127
บ้านท่าดอกคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:53:49
10 
175
43030128
บ้านเหล่าหมากผาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:03:14
176
43030129
โนนสาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:02:16
10 
177
43030130
หนองแสงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:32:39
10 
178
43030131
บึงของหลงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:30:34
25 
179
43030132
บ้านโสกโพธิ์โสกพอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:42:06
180
43030133
บ้านนาขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:30:49
18 
181
43030134
บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:30:41
182
43030135
บ้านบัวโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:55:58
20 
183
43030136
บ้านดงชมภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:32:49
13 
184
43030137
อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:40:42
29 
185
43030138
บ้านนาอ่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:26:50
20 
186
43030139
หนองสิมโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:03:50
187
43030140
บ้านชุมภูพรโสกก่าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:28:42
188
43030141
บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 17:35:50
20 
189
43030142
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:27:40
22 
190
43030143
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:49:14
191
43030144
บ้านนาสะแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:44:36
26 
192
43030145
บ้านหนองบัวงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:30:55
11 
193
43030146
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:30:24
194
43030147
บ้านนาทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:58:30
22 
195
43030148
บ้านนาสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:03:36
15 
196
43030149
บ้านนาแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:41:52
21 
197
43030150
บ้านนาคำแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:04:30
15 
198
43030151
กัลยาณิวัฒนา ๒
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 15:42:40
20 
199
43030152
บ้านคำไชยวาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:43:47
200
43030154
บ้านหนองจันทน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:26:09
21 
201
43030155
อนุบาลศรีวิไล
ยังไม่ยืนยัน
32 
202
43030156
บ้านหาดแฮ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 19:50:37
10 
203
43030157
ประวิตร (หนองบ่อ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:27:28
204
43030158
ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:05:02
20 
205
43030159
บ้านท่าส้มโฮง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:36:18
14 
206
43030160
อนุบาลบุ่งคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:17:48
13 
207
43030161
บ้านขามเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:14:08
11 
208
43030162
บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 22:26:02
209
43030163
บ้านดอนแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 20:42:32
210
43030164
บ้านห้วยเล็บมือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:40:11
11 
211
43030165
บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:44:23
11 
212
43030166
บ้านหนองเดิ่นท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:21:46
     
211 (99.53%)