ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 213 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 11 (5.16%)
1
39010001
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
2
39010002
บ้านโนนอุดม
ยังไม่ยืนยัน
3
39010003
ยางหลวงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
4
39010004
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
5
39010005
บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
6
39010006
บ้านกุดจิก
ยังไม่ยืนยัน
7
39010007
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
8
39010008
บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
9
39010009
ชุมชนนาคำไฮวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10
39010010
บ้านกุดฉิม
ยังไม่ยืนยัน
11
39010011
บ้านนามะเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
12
39010012
บ้านทรายงาม
ยังไม่ยืนยัน
13
39010013
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
14
39010014
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
15
39010015
บ้านกุดเต่า
ยังไม่ยืนยัน
16
39010016
บ้านนาอ่าง
ยังไม่ยืนยัน
17
39010017
บ้านโนนขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
18
39010018
บ้านห้วยโจด
ยังไม่ยืนยัน
19
39010019
บ้านโนนคูณ
ยังไม่ยืนยัน
20
39010020
บ้านนาเลิง
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 10:17:14
21
39010021
บ้านห้วยไร่
ยังไม่ยืนยัน
22
39010022
ร่มเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
23
39010023
บ้านโนนทัน
ยังไม่ยืนยัน
24
39010024
บ้านอ่างบูรพา
ยังไม่ยืนยัน
25
39010025
บ้านภูพานคำ
ยังไม่ยืนยัน
26
39010026
บ้านหินคูณ
ยังไม่ยืนยัน
27
39010027
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
28
39010028
บ้านโคกกุง
ยังไม่ยืนยัน
29
39010029
บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 14:37:52
30
39010030
บ้านดอนนาดี
ยังไม่ยืนยัน
31
39010031
บ้านข้องโป้
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 12:22:23
32
39010032
ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33
39010033
บ้านห้วยค้อ
ยังไม่ยืนยัน
34
39010034
บ้านโคกม่วย
ยังไม่ยืนยัน
35
39010035
บ้านพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
36
39010036
บ้านบกโนนเรียง
ยังไม่ยืนยัน
37
39010037
บ้านศรีสุขนาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
38
39010039
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
ยังไม่ยืนยัน
39
39010040
บ้านบุ่งบก
ยังไม่ยืนยัน
40
39010041
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
41
39010042
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
42
39010043
บ้านโคกน้ำเกี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
43
39010044
บ้านลาด
ยังไม่ยืนยัน
44
39010045
บ้านห้วยหามต่าง
ยังไม่ยืนยัน
45
39010046
บ้านห้วยลึก
ยังไม่ยืนยัน
46
39010047
บ้านตำแย
ยังไม่ยืนยัน
47
39010048
บ้านคึมชาดห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
48
39010049
บ้านนาวังเวิน
ยังไม่ยืนยัน
49
39010050
บ้านลำภู
ยังไม่ยืนยัน
50
39010051
อนุบาลหนองบัวลำภู
ยังไม่ยืนยัน
51
39010053
พิศาลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52
39010054
หนองบัววิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
53
39010056
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
54
39010057
บ้านสุขเกษม
ยังไม่ยืนยัน
55
39010058
บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
56
39010059
บ้านภูพานทอง
ยังไม่ยืนยัน
57
39010060
บ้านเสาเล้า
ยังไม่ยืนยัน
58
39010061
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
59
39010062
ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
ยังไม่ยืนยัน
60
39010063
บ้านดอนยานาง
ยังไม่ยืนยัน
61
39010064
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
62
39010065
บ้านหินลับศิลามงคล
ยังไม่ยืนยัน
63
39010066
บ้านหนองบัวโซม
ยังไม่ยืนยัน
64
39010067
บ้านโคกกลางโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
65
39010068
บ้านหนองปลาขาว
ยังไม่ยืนยัน
66
39010069
หนองหว้าวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
67
39010070
บ้านเพ็กเฟื้อย
ยังไม่ยืนยัน
68
39010071
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
69
39010072
หัวนาศึกษาวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
70
39010073
บ้านข่าดอนเข็ม
ยังไม่ยืนยัน
71
39010074
บ้านดินทรายอ่อน
ยังไม่ยืนยัน
72
39010075
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
ยังไม่ยืนยัน
73
39010076
บ้านดอนหัน
ยังไม่ยืนยัน
74
39010077
บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
75
39010078
บ้านหนองแสงนาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
76
39010079
ชุมชนบ้านกุดดู่
ยังไม่ยืนยัน
77
39010080
บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
78
39010081
บ้านหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
79
39010082
บ้านโสกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
80
39010083
บ้านหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
81
39010084
นิคมสงเคราะห์ 2
ยังไม่ยืนยัน
82
39010085
บ้านกุดคอเมย
ยังไม่ยืนยัน
83
39010086
โคกม่วงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
84
39010087
ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-05-15 12:24:15
85
39010088
บ้านข่าน้อย
ยังไม่ยืนยัน
86
39010089
หนองปิงบุ่งบกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
87
39010090
บ้านวังมน
ยังไม่ยืนยัน
88
39010091
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
ยังไม่ยืนยัน
89
39010092
บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
90
39010095
บ้านหนองตานา
ยังไม่ยืนยัน
91
39010096
บ้านหนองสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
92
39010097
บ้านโนนปอแดง
ยังไม่ยืนยัน
93
39010098
นิคมสงเคราะห์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
94
39010099
บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
95
39010100
บ้านดงบาก
ยังไม่ยืนยัน
96
39010101
บ้านโสกแดง
ยังไม่ยืนยัน
97
39010102
นิคมสงเคราะห์ 4
ยังไม่ยืนยัน
98
39010103
บ้านโนนตาล
ยังไม่ยืนยัน
99
39010104
บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
100
39010105
บ้านโนนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
101
39010106
บ้านห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
102
39010107
บ้านโคกม่วงชุม
ยังไม่ยืนยัน
103
39010108
บ้านโนนสงเปลือย
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 11:37:56
104
39010109
โนนสังวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
105
39010110
บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
106
39010111
บ้านโสกจาน
ยังไม่ยืนยัน
107
39010112
บ้านฝายหิน
ยังไม่ยืนยัน
108
39010113
บ้านหนองแวงงิ้วตาก
ยังไม่ยืนยัน
109
39010114
บ้านท่าศิลา
ยังไม่ยืนยัน
110
39010115
บ้านกุดแห่
ยังไม่ยืนยัน
111
39010116
บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
112
39010117
บ้านหนองทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
113
39010118
บ้านหนองนกเขียน
ยังไม่ยืนยัน
114
39010119
บ้านกุดฉิม
ยังไม่ยืนยัน
115
39010120
บ้านหนองเล้าข้าว
ยืนยันแล้ว
2018-05-17 09:26:31
116
39010121
นิคมโคกม่วงศรีสมพร
ยังไม่ยืนยัน
117
39010122
บ้านหินสิ่ว
ยังไม่ยืนยัน
118
39010123
บ้านถิ่น
ยังไม่ยืนยัน
119
39010124
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 09:28:35
120
39010125
บ้านกุดกวางสร้อย
ยังไม่ยืนยัน
121
39010126
บ้านโสกก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
122
39010127
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
123
39010128
ปรางค์กู่
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 12:51:42
124
39010129
นิคมวัฒนา 6
ยังไม่ยืนยัน
125
39010130
บ้านหนองบัวเงิน
ยังไม่ยืนยัน
126
39010131
บ้านหนองแวงป่งสัง
ยังไม่ยืนยัน
127
39010132
นิคมสงเคราะห์ 3
ยังไม่ยืนยัน
128
39010133
บ้านหนองเหมือดแอ่
ยังไม่ยืนยัน
129
39010134
บ้านท่าลาด
ยังไม่ยืนยัน
130
39010135
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
131
39010136
บ้านโคกป่ากุง
ยังไม่ยืนยัน
132
39010137
บ้านหนองลุมพุก
ยังไม่ยืนยัน
133
39010138
บ้านหนองกุงคำไฮ
ยังไม่ยืนยัน
134
39010139
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
ยังไม่ยืนยัน
135
39010140
บ้านกุดแท่น
ยังไม่ยืนยัน
136
39010141
บ้านวังคูณ
ยังไม่ยืนยัน
137
39010142
บ้านนาทม
ยังไม่ยืนยัน
138
39010143
บ้านนาชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
139
39010144
บ้านโนนเสถียร
ยังไม่ยืนยัน
140
39010145
บ้านทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
141
39010146
บ้านหนองอุ
ยังไม่ยืนยัน
142
39010147
บ้านหนองขามท่างาม
ยังไม่ยืนยัน
143
39010148
บ้านดอนข่า
ยังไม่ยืนยัน
144
39010149
บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด
ยังไม่ยืนยัน
145
39010150
บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี
ยังไม่ยืนยัน
146
39010151
บ้านห้วยบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
147
39010152
ชุมชนบ้านนากอก
ยังไม่ยืนยัน
148
39010153
โคกม่วงทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
149
39010154
บ้านกุดดุกสุขเกษม
ยังไม่ยืนยัน
150
39010155
บ้านโคกล่าม
ยังไม่ยืนยัน
151
39010156
บ้านโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
152
39010157
บ้านโคกสนั่น
ยังไม่ยืนยัน
153
39010158
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
ยังไม่ยืนยัน
154
39010159
บ้านแกท่าวารี
ยังไม่ยืนยัน
155
39010160
บ้านโนนสำราญสมสนุก
ยังไม่ยืนยัน
156
39010161
บ้านวังไฮ
ยังไม่ยืนยัน
157
39010162
บ้านโนนข่า(พอง)
ยังไม่ยืนยัน
158
39010163
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
159
39010164
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
160
39010165
บ้านโนนหว้าทอง
ยังไม่ยืนยัน
161
39010166
บ้านตะเคียนทอง
ยังไม่ยืนยัน
162
39010167
ฝายหินประชารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
163
39010168
บ้านมอเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
164
39010169
บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
165
39010170
โนนคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 14:11:49
166
39010171
บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม
ยืนยันแล้ว
2018-04-28 14:47:21
167
39010172
บ้านโต่งโต้น
ยังไม่ยืนยัน
168
39010173
บ้านวังโปร่ง
ยังไม่ยืนยัน
169
39010174
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
170
39010175
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
171
39010176
หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 11:26:44
172
39010177
วังแคนวังคูณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
173
39010178
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)
ยังไม่ยืนยัน
174
39010179
หนองม่วงชมพูทอง
ยังไม่ยืนยัน
175
39010180
บ้านห้วยไผ่
ยังไม่ยืนยัน
176
39010181
บ้านมอใต้
ยังไม่ยืนยัน
177
39010182
เมืองใหม่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
178
39010183
บ้านหนองทุ่งมน
ยังไม่ยืนยัน
179
39010184
บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
180
39010185
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
181
39010186
บ้านดอนเกล็ด
ยังไม่ยืนยัน
182
39010187
บ้านป่าคา
ยังไม่ยืนยัน
183
39010188
บ้านสันป่าพลวง
ยังไม่ยืนยัน
184
39010189
โนนสมบูรณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
185
39010190
บ้านศรีบุญเรือง
ยังไม่ยืนยัน
186
39010191
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ยังไม่ยืนยัน
187
39010192
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
188
39010193
บ้านหนองบัวน้อย
ยังไม่ยืนยัน
189
39010194
บ้านหนองแตง
ยังไม่ยืนยัน
190
39010195
บ้านห้วยหว้าวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
191
39010196
บ้านนาแพง
ยังไม่ยืนยัน
192
39010197
บ้านหนองกุงแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
193
39010198
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
ยังไม่ยืนยัน
194
39010199
บ้านคอกวัว
ยังไม่ยืนยัน
195
39010200
บ้านผาสุก
ยังไม่ยืนยัน
196
39010201
บ้านหนองคังคา
ยังไม่ยืนยัน
197
39010202
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
ยังไม่ยืนยัน
198
39010203
บ้านผาเสด็จ
ยังไม่ยืนยัน
199
39010204
บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
200
39010206
หนองแกสระแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
201
39010207
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
202
39010208
บ้านสำราญสุข
ยังไม่ยืนยัน
203
39010209
กุดหานสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
204
39010210
ดอนปอวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
205
39010211
บ้านนาทับควาย
ยังไม่ยืนยัน
206
39010212
บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
ยังไม่ยืนยัน
207
39010213
บ้านหนองโน
ยังไม่ยืนยัน
208
39010214
บ้านสร้างเสี่ยน
ยังไม่ยืนยัน
209
39010215
กุดจิกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
210
39010216
โนนข่าประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
211
39010217
บ้านโปร่งแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
212
39010218
บ้านห้วยกวางทอง
ยังไม่ยืนยัน
213
39010219
บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
     
11 (5.16%)