ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 212 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 211 (99.53%)
1
39010001
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:45:47
2
39010002
บ้านโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:27:56
3
39010003
ยางหลวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:38:45
4
39010004
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:19:56
5
39010005
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:47:47
6
39010006
บ้านกุดจิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:17:11
7
39010007
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:13:48
8
39010008
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:29:42
9
39010009
ชุมชนนาคำไฮวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:36:38
10
39010010
บ้านกุดฉิม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:04:54
11
39010011
บ้านนามะเฟือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:28:43
12
39010012
บ้านทรายงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:41:14
13
39010013
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:20:04
14
39010014
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:19:09
15
39010015
บ้านกุดเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:57:10
16
39010016
บ้านนาอ่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:20:21
17
39010017
บ้านโนนขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:37:35
18
39010018
บ้านห้วยโจด
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:48:50
19
39010019
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:34:43
20
39010020
บ้านนาเลิง
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 10:17:14
21
39010021
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:28:42
22
39010022
ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:27:29
23
39010023
บ้านโนนทัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 05:59:34
24
39010024
บ้านอ่างบูรพา
ยังไม่ยืนยัน
25
39010025
บ้านภูพานคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:41:25
26
39010026
บ้านหินคูณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:53:03
27
39010027
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 17:08:39
28
39010028
บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 06:21:51
29
39010029
บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 14:37:52
30
39010030
บ้านดอนนาดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:23:16
31
39010031
บ้านข้องโป้
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 12:22:23
32
39010033
บ้านห้วยค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:17:08
33
39010034
บ้านโคกม่วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:21:26
34
39010035
บ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:58:26
35
39010036
บ้านบกโนนเรียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:36:37
36
39010037
บ้านศรีสุขนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 08:10:50
37
39010039
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:21:39
38
39010040
บ้านบุ่งบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:41:37
39
39010041
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:00:18
40
39010042
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:25:31
41
39010043
บ้านโคกน้ำเกี้ยง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:16:15
42
39010044
บ้านลาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:19:22
43
39010045
บ้านห้วยหามต่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:07:27
44
39010046
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:28:08
45
39010047
บ้านตำแย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 21:04:41
46
39010048
บ้านคึมชาดห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 20:15:32
47
39010049
บ้านนาวังเวิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:51:21
48
39010050
บ้านลำภู
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:54:20
49
39010051
อนุบาลหนองบัวลำภู
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 07:29:30
50
39010053
พิศาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:58:15
51
39010054
หนองบัววิทยายน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:51:42
52
39010056
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 18:53:41
53
39010057
บ้านสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:21:24
54
39010058
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:40:18
55
39010059
บ้านภูพานทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 21:27:28
56
39010060
บ้านเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:20:38
57
39010061
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:18:10
58
39010062
ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:29:55
59
39010063
บ้านดอนยานาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:41:12
60
39010064
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:53:34
61
39010065
บ้านหินลับศิลามงคล
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:18:19
62
39010066
บ้านหนองบัวโซม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:45:35
63
39010067
บ้านโคกกลางโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:44:17
64
39010068
บ้านหนองปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:27:28
65
39010069
หนองหว้าวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:56:06
66
39010070
บ้านเพ็กเฟื้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:27:55
67
39010071
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:25:48
68
39010072
หัวนาศึกษาวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:41:14
69
39010073
บ้านข่าดอนเข็ม
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 14:24:50
70
39010074
บ้านดินทรายอ่อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:40:56
71
39010075
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:45:37
72
39010076
บ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:39:59
73
39010077
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:14:29
74
39010078
บ้านหนองแสงนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:53:31
75
39010079
ชุมชนบ้านกุดดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:14:54
76
39010080
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:27:35
77
39010081
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:20:09
78
39010082
บ้านโสกช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:42:47
79
39010083
บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:52:09
80
39010084
นิคมสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:56:05
81
39010085
บ้านกุดคอเมย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:11:37
82
39010086
โคกม่วงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:13:42
83
39010087
ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-05-15 12:24:15
84
39010088
บ้านข่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:24:17
85
39010089
หนองปิงบุ่งบกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:18:13
86
39010090
บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 17:09:22
87
39010091
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 17:12:05
88
39010092
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:29:14
89
39010095
บ้านหนองตานา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:03:45
90
39010096
บ้านหนองสะแบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 12:04:06
91
39010097
บ้านโนนปอแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:16:50
92
39010098
นิคมสงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:46:22
93
39010099
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 11:04:25
94
39010100
บ้านดงบาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:53:35
95
39010101
บ้านโสกแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:45:04
96
39010102
นิคมสงเคราะห์ 4
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:10:55
97
39010103
บ้านโนนตาล
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:03:26
98
39010104
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:18:58
99
39010105
บ้านโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 20:11:55
100
39010106
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 12:35:52
101
39010107
บ้านโคกม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:15:42
102
39010108
บ้านโนนสงเปลือย
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 11:37:56
103
39010109
โนนสังวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 16:17:12
104
39010110
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-03 19:54:03
105
39010111
บ้านโสกจาน
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 11:00:24
106
39010112
บ้านฝายหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:28:09
107
39010113
บ้านหนองแวงงิ้วตาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 16:43:06
108
39010114
บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:57:59
109
39010115
บ้านกุดแห่
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:42:54
110
39010116
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:17:15
111
39010117
บ้านหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 19:27:08
112
39010118
บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 08:47:20
113
39010119
บ้านกุดฉิม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:10:01
114
39010120
บ้านหนองเล้าข้าว
ยืนยันแล้ว
2018-05-17 09:26:31
115
39010121
นิคมโคกม่วงศรีสมพร
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 08:23:55
116
39010122
บ้านหินสิ่ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:47:06
117
39010123
บ้านถิ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:01:51
118
39010124
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 09:28:35
119
39010125
บ้านกุดกวางสร้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:36:39
120
39010126
บ้านโสกก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:36:08
121
39010127
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:18:40
122
39010128
ปรางค์กู่
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 12:51:42
123
39010129
นิคมวัฒนา 6
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:10:02
124
39010130
บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:44:42
125
39010131
บ้านหนองแวงป่งสัง
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 08:41:36
126
39010132
นิคมสงเคราะห์ 3
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:24:18
127
39010133
บ้านหนองเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 21:28:06
128
39010134
บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:58:48
129
39010135
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:48:41
130
39010136
บ้านโคกป่ากุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 17:21:46
131
39010137
บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:53:31
132
39010138
บ้านหนองกุงคำไฮ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:54:51
133
39010139
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:13:10
134
39010140
บ้านกุดแท่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:06:18
135
39010141
บ้านวังคูณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:18:05
136
39010142
บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 20:09:23
137
39010143
บ้านนาชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:58:10
138
39010144
บ้านโนนเสถียร
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:00:54
139
39010145
บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:34:52
140
39010146
บ้านหนองอุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:35:33
141
39010147
บ้านหนองขามท่างาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:46:39
142
39010148
บ้านดอนข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:09:07
143
39010149
บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:27:23
144
39010150
บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:57:25
145
39010151
บ้านห้วยบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 15:10:33
146
39010152
ชุมชนบ้านนากอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:13:18
147
39010153
โคกม่วงทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:15:16
148
39010154
บ้านกุดดุกสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:02:00
149
39010155
บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:55:22
150
39010156
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:54:35
151
39010157
บ้านโคกสนั่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:38:15
152
39010158
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:32:29
153
39010159
บ้านแกท่าวารี
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:18:23
154
39010160
บ้านโนนสำราญสมสนุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:37:30
155
39010161
บ้านวังไฮ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:17:54
156
39010162
บ้านโนนข่า(พอง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:06:20
157
39010163
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:03:06
158
39010164
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:23:44
159
39010165
บ้านโนนหว้าทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:18:34
160
39010166
บ้านตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:51:01
161
39010167
ฝายหินประชารักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:21:08
162
39010168
บ้านมอเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:29:57
163
39010169
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 20:09:47
164
39010170
โนนคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 14:11:49
165
39010171
บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม
ยืนยันแล้ว
2018-04-28 14:47:21
166
39010172
บ้านโต่งโต้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:55:45
167
39010173
บ้านวังโปร่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:41:52
168
39010174
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:23:40
169
39010175
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:45:18
170
39010176
หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 11:26:44
171
39010177
วังแคนวังคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:30:31
172
39010178
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:49:29
173
39010179
หนองม่วงชมพูทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:49:46
174
39010180
บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:38:45
175
39010181
บ้านมอใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:07:34
176
39010182
เมืองใหม่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:46:48
177
39010183
บ้านหนองทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:56:06
178
39010184
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:22:59
179
39010185
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:08:17
180
39010186
บ้านดอนเกล็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 08:53:02
181
39010187
บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:33:33
182
39010188
บ้านสันป่าพลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:17:50
183
39010189
โนนสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 07:21:47
184
39010190
บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:30:32
185
39010191
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:10:25
186
39010192
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:33:23
187
39010193
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:02:44
188
39010194
บ้านหนองแตง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:29:20
189
39010195
บ้านห้วยหว้าวังทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:23:01
190
39010196
บ้านนาแพง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:29:54
191
39010197
บ้านหนองกุงแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 11:28:50
192
39010198
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 12:28:09
193
39010199
บ้านคอกวัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:01:40
194
39010200
บ้านผาสุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:54:34
195
39010201
บ้านหนองคังคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:20:17
196
39010202
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:50:27
197
39010203
บ้านผาเสด็จ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:07:59
198
39010204
บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:03:26
199
39010206
หนองแกสระแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:35:21
200
39010207
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:07:01
201
39010208
บ้านสำราญสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:27:03
202
39010209
กุดหานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:11:14
203
39010210
ดอนปอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:28:06
204
39010211
บ้านนาทับควาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:19:01
205
39010212
บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:13:56
206
39010213
บ้านหนองโน
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:28:54
207
39010214
บ้านสร้างเสี่ยน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:10:58
208
39010215
กุดจิกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:31:36
209
39010216
โนนข่าประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:17:59
210
39010217
บ้านโปร่งแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 09:47:27
211
39010218
บ้านห้วยกวางทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:57:31
212
39010219
บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:59:13
     
211 (99.53%)