ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 214 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 213 (99.53%)
1
39010001
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:16:49
2
39010002
บ้านโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:31:03
3
39010003
ยางหลวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:30:00
4
39010004
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 13:33:16
5
39010005
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 22:22:17
6
39010006
บ้านกุดจิก
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 22:02:52
7
39010007
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-11 09:00:03
8
39010008
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:35:11
9
39010009
ชุมชนนาคำไฮวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 17:06:23
10
39010010
บ้านกุดฉิม
ยืนยันแล้ว
2017-06-11 09:17:59
11
39010011
บ้านนามะเฟือง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:01:38
12
39010012
บ้านทรายงาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 15:39:25
13
39010013
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 20:34:07
14
39010014
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 11:47:31
15
39010015
บ้านกุดเต่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:39:23
16
39010016
บ้านนาอ่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 09:54:48
17
39010017
บ้านโนนขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:17:22
18
39010018
บ้านห้วยโจด
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:14:02
19
39010019
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:02:03
20
39010020
บ้านนาเลิง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 11:16:39
21
39010021
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:10:21
22
39010022
ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 10:48:27
23
39010023
บ้านโนนทัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 11:28:19
24
39010024
บ้านอ่างบูรพา
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 08:41:09
25
39010025
บ้านภูพานคำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 15:33:09
26
39010026
บ้านหินคูณ
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 16:15:06
27
39010027
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 20:03:34
28
39010028
บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 00:48:17
29
39010029
บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 05:39:20
30
39010030
บ้านดอนนาดี
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 12:06:52
31
39010031
บ้านข้องโป้
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 10:14:08
32
39010032
ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 11:39:10
33
39010033
บ้านห้วยค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 12:31:39
34
39010034
บ้านโคกม่วย
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 12:45:31
35
39010035
บ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 20:19:40
36
39010036
บ้านบกโนนเรียง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 16:25:57
37
39010037
บ้านศรีสุขนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 11:32:23
38
39010039
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 14:45:35
39
39010040
บ้านบุ่งบก
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:08:02
40
39010041
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 13:24:08
41
39010042
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 21:21:07
42
39010043
บ้านโคกน้ำเกี้ยง
ยืนยันแล้ว
2017-11-21 04:58:00
43
39010044
บ้านลาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:59:49
44
39010045
บ้านห้วยหามต่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 21:28:19
45
39010046
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 10:31:12
46
39010047
บ้านตำแย
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 10:38:11
47
39010048
บ้านคึมชาดห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:43:41
48
39010049
บ้านนาวังเวิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 10:01:55
49
39010050
บ้านลำภู
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:42:58
50
39010051
อนุบาลหนองบัวลำภู
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 16:05:15
51
39010053
พิศาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 20:38:48
52
39010054
หนองบัววิทยายน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 10:22:51
53
39010055
บ้านวังหมื่น
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 13:34:57
54
39010056
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-11 05:45:58
55
39010057
บ้านสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 10:26:19
56
39010058
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:08:55
57
39010059
บ้านภูพานทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 20:27:11
58
39010060
บ้านเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:26:47
59
39010061
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 15:13:11
60
39010062
ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 15:26:12
61
39010063
บ้านดอนยานาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:56:12
62
39010064
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:45:11
63
39010065
บ้านหินลับศิลามงคล
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 12:55:49
64
39010066
บ้านหนองบัวโซม
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 21:40:21
65
39010067
บ้านโคกกลางโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 11:14:02
66
39010068
บ้านหนองปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:26:52
67
39010069
หนองหว้าวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:29:32
68
39010070
บ้านเพ็กเฟื้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 20:30:58
69
39010071
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-03 17:47:11
70
39010072
หัวนาศึกษาวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:53:40
71
39010073
บ้านข่าดอนเข็ม
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 13:36:02
72
39010074
บ้านดินทรายอ่อน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 11:40:18
73
39010075
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 11:15:15
74
39010076
บ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 11:21:03
75
39010077
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 14:57:21
76
39010078
บ้านหนองแสงนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 10:23:25
77
39010079
ชุมชนบ้านกุดดู่
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:14:54
78
39010080
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 10:30:32
79
39010081
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 22:39:41
80
39010082
บ้านโสกช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 11:09:17
81
39010083
บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2018-01-14 08:47:37
82
39010084
นิคมสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 14:19:26
83
39010085
บ้านกุดคอเมย
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 11:17:33
84
39010086
โคกม่วงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 18:40:19
85
39010087
ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 11:53:01
86
39010088
บ้านข่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 19:21:33
87
39010089
หนองปิงบุ่งบกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 22:19:15
88
39010090
บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 17:23:16
89
39010091
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 14:32:59
90
39010092
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 21:49:28
91
39010095
บ้านหนองตานา
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 09:33:30
92
39010096
บ้านหนองสะแบง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 20:14:45
93
39010097
บ้านโนนปอแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 20:14:52
94
39010098
นิคมสงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 22:53:31
95
39010099
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:50:49
96
39010100
บ้านดงบาก
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 17:35:06
97
39010101
บ้านโสกแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 10:21:51
98
39010102
นิคมสงเคราะห์ 4
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 09:56:18
99
39010103
บ้านโนนตาล
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 15:17:53
100
39010104
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 20:55:45
101
39010105
บ้านโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-11-20 09:19:52
102
39010106
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 09:55:00
103
39010107
บ้านโคกม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 13:45:01
104
39010108
บ้านโนนสงเปลือย
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 10:43:30
105
39010109
โนนสังวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 16:45:28
106
39010110
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-11 04:58:52
107
39010111
บ้านโสกจาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:09:58
108
39010112
บ้านฝายหิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 10:41:47
109
39010113
บ้านหนองแวงงิ้วตาก
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 14:10:25
110
39010114
บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 08:00:03
111
39010115
บ้านกุดแห่
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 15:05:35
112
39010116
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 11:36:44
113
39010117
บ้านหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:34:45
114
39010118
บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 15:58:36
115
39010119
บ้านกุดฉิม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:27:35
116
39010120
บ้านหนองเล้าข้าว
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 05:24:41
117
39010121
นิคมโคกม่วงศรีสมพร
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 16:49:43
118
39010122
บ้านหินสิ่ว
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 13:56:51
119
39010123
บ้านถิ่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 14:24:31
120
39010124
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-05-19 10:12:20
121
39010125
บ้านกุดกวางสร้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 10:33:55
122
39010126
บ้านโสกก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 12:14:24
123
39010127
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 11:00:25
124
39010128
ปรางค์กู่
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 13:47:58
125
39010129
นิคมวัฒนา 6
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 08:12:59
126
39010130
บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 21:25:49
127
39010131
บ้านหนองแวงป่งสัง
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 09:26:47
128
39010132
นิคมสงเคราะห์ 3
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 20:21:34
129
39010133
บ้านหนองเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:24:11
130
39010134
บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 10:37:55
131
39010135
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:25:31
132
39010136
บ้านโคกป่ากุง
ยังไม่ยืนยัน
133
39010137
บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 19:02:39
134
39010138
บ้านหนองกุงคำไฮ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:11:37
135
39010139
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 10:21:00
136
39010140
บ้านกุดแท่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:50:51
137
39010141
บ้านวังคูณ
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 14:39:13
138
39010142
บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 20:01:47
139
39010143
บ้านนาชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 13:50:34
140
39010144
บ้านโนนเสถียร
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 09:35:39
141
39010145
บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 21:10:05
142
39010146
บ้านหนองอุ
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:47:24
143
39010147
บ้านหนองขามท่างาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 23:34:21
144
39010148
บ้านดอนข่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 09:07:39
145
39010149
บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:20:40
146
39010150
บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:14:39
147
39010151
บ้านห้วยบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 10:42:32
148
39010152
ชุมชนบ้านนากอก
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 10:15:39
149
39010153
โคกม่วงทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 16:52:13
150
39010154
บ้านกุดดุกสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 10:25:25
151
39010155
บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:02:53
152
39010156
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:41:53
153
39010157
บ้านโคกสนั่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 20:35:10
154
39010158
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 12:53:19
155
39010159
บ้านแกท่าวารี
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:15:34
156
39010160
บ้านโนนสำราญสมสนุก
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 21:09:00
157
39010161
บ้านวังไฮ
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 18:07:54
158
39010162
บ้านโนนข่า(พอง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 11:04:20
159
39010163
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 21:54:10
160
39010164
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 15:32:15
161
39010165
บ้านโนนหว้าทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 15:16:05
162
39010166
บ้านตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 10:39:28
163
39010167
ฝายหินประชารักษ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 11:39:39
164
39010168
บ้านมอเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 10:49:43
165
39010169
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 22:12:50
166
39010170
โนนคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 10:27:40
167
39010171
บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 20:41:36
168
39010172
บ้านโต่งโต้น
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 08:20:19
169
39010173
บ้านวังโปร่ง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 11:34:26
170
39010174
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:21:41
171
39010175
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 10:13:15
172
39010176
หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 13:03:08
173
39010177
วังแคนวังคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 16:50:13
174
39010178
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 05:31:33
175
39010179
หนองม่วงชมพูทอง
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 09:18:26
176
39010180
บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:12:35
177
39010181
บ้านมอใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 09:25:57
178
39010182
เมืองใหม่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 13:37:56
179
39010183
บ้านหนองทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
2017-05-19 09:56:31
180
39010184
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 20:26:12
181
39010185
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:14:30
182
39010186
บ้านดอนเกล็ด
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 13:01:26
183
39010187
บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:22:45
184
39010188
บ้านสันป่าพลวง
ยืนยันแล้ว
2017-06-11 10:31:03
185
39010189
โนนสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 09:30:23
186
39010190
บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 12:49:28
187
39010191
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 13:46:50
188
39010192
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 18:09:36
189
39010193
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:31:40
190
39010194
บ้านหนองแตง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:02:12
191
39010195
บ้านห้วยหว้าวังทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:57:52
192
39010196
บ้านนาแพง
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 08:38:33
193
39010197
บ้านหนองกุงแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 10:47:27
194
39010198
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:31:30
195
39010199
บ้านคอกวัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:47:13
196
39010200
บ้านผาสุก
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 13:03:01
197
39010201
บ้านหนองคังคา
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 23:25:29
198
39010202
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 10:31:42
199
39010203
บ้านผาเสด็จ
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 12:59:25
200
39010204
บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 09:19:18
201
39010206
หนองแกสระแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 16:32:09
202
39010207
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-11 10:24:45
203
39010208
บ้านสำราญสุข
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 11:11:48
204
39010209
กุดหานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:17:23
205
39010210
ดอนปอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:41:51
206
39010211
บ้านนาทับควาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:35:11
207
39010212
บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 11:25:01
208
39010213
บ้านหนองโน
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 09:40:58
209
39010214
บ้านสร้างเสี่ยน
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 20:20:11
210
39010215
กุดจิกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:34:38
211
39010216
โนนข่าประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 13:59:35
212
39010217
บ้านโปร่งแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 15:55:57
213
39010218
บ้านห้วยกวางทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 11:17:06
214
39010219
บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 13:08:00
     
213 (99.53%)