ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 203 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 198 (97.54%)
ครู/บุคลากร
1
39010001
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:10:49
19 
2
39010002
บ้านโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:04:31
3
39010003
ยางหลวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:01:13
19 
4
39010004
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:01:26
21 
5
39010006
บ้านกุดจิก
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:40:28
6
39010007
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:34:41
18 
7
39010008
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:15:45
8
39010009
ชุมชนนาคำไฮวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:04:34
22 
9
39010010
บ้านกุดฉิม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:31:57
10
39010011
บ้านนามะเฟือง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:21:36
24 
11
39010012
บ้านทรายงาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:24:51
12
39010013
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 17:36:05
13
39010014
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 20:44:01
13 
14
39010015
บ้านกุดเต่า
ยังไม่ยืนยัน
15
39010016
บ้านนาอ่าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:38:19
16
39010017
บ้านโนนขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:21:03
17
39010018
บ้านห้วยโจด
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:22:39
18
39010019
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 08:50:32
19
39010020
บ้านนาเลิง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:20:32
20 
20
39010021
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:17:30
21
39010022
ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:22:35
24 
22
39010023
บ้านโนนทัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:03:14
23
39010024
บ้านอ่างบูรพา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:51:37
24
39010025
บ้านภูพานคำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:42:04
25
39010026
บ้านหินคูณ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:34:19
26
39010027
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:49:42
27
39010028
บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:32:17
15 
28
39010030
บ้านดอนนาดี
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:05:38
29
39010031
บ้านข้องโป้
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:45:13
11 
30
39010033
บ้านห้วยค้อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:23:57
31
39010034
บ้านโคกม่วย
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:10:18
32
39010035
บ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:14:01
18 
33
39010036
บ้านบกโนนเรียง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:49:19
22 
34
39010037
บ้านศรีสุขนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:23:21
35
39010039
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 19:36:40
36
39010040
บ้านบุ่งบก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:11:27
37
39010041
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:47:08
38
39010042
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 21:14:01
18 
39
39010043
บ้านโคกน้ำเกี้ยง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:34:18
18 
40
39010044
บ้านลาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:10:07
13 
41
39010045
บ้านห้วยหามต่าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:38:46
42
39010046
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:09:52
43
39010047
บ้านตำแย
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:24:07
44
39010048
บ้านคึมชาดห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:37:12
45
39010049
บ้านนาวังเวิน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:36:15
46
39010050
บ้านลำภู
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:34:03
47
39010051
อนุบาลหนองบัวลำภู
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:56:12
28 
48
39010054
หนองบัววิทยายน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:23:31
89 
49
39010056
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:10:16
18 
50
39010057
บ้านสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:44:58
51
39010058
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:04:48
52
39010059
บ้านภูพานทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 07:59:22
53
39010060
บ้านเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:31:26
54
39010061
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 08:59:58
55
39010062
ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:38:38
18 
56
39010063
บ้านดอนยานาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:10:33
11 
57
39010064
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:11:14
58
39010065
บ้านหินลับศิลามงคล
ยืนยันแล้ว
2020-11-22 14:05:03
18 
59
39010066
บ้านหนองบัวโซม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 22:27:51
10 
60
39010067
บ้านโคกกลางโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:13:45
61
39010068
บ้านหนองปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:17:25
62
39010069
หนองหว้าวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:32:54
16 
63
39010070
บ้านเพ็กเฟื้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 18:22:46
64
39010071
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:54:27
65
39010072
หัวนาศึกษาวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:06:19
17 
66
39010073
บ้านข่าดอนเข็ม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 20:34:06
67
39010074
บ้านดินทรายอ่อน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 17:00:40
20 
68
39010075
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:17:35
69
39010076
บ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:10:21
70
39010077
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 10:44:32
71
39010078
บ้านหนองแสงนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:51:54
10 
72
39010079
ชุมชนบ้านกุดดู่
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:54:55
13 
73
39010080
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 23:19:23
18 
74
39010081
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:34:53
14 
75
39010082
บ้านโสกช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:13:38
76
39010083
บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:00:51
13 
77
39010084
นิคมสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:01:53
78
39010085
บ้านกุดคอเมย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 20:40:02
79
39010086
โคกม่วงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:55:17
20 
80
39010087
ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:41:32
13 
81
39010088
บ้านข่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 19:09:48
13 
82
39010089
หนองปิงบุ่งบกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:14:53
11 
83
39010090
บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:02:14
14 
84
39010091
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:26:19
85
39010092
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:12:13
86
39010095
บ้านหนองตานา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:58:45
87
39010096
บ้านหนองสะแบง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:13:17
88
39010097
บ้านโนนปอแดง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:30:02
89
39010098
นิคมสงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:05:38
17 
90
39010099
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:23:24
91
39010100
บ้านดงบาก
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:56:13
92
39010102
นิคมสงเคราะห์ 4
ยังไม่ยืนยัน
93
39010103
บ้านโนนตาล
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:49:59
94
39010104
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:17:40
11 
95
39010105
บ้านโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:10:35
96
39010106
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:59:31
97
39010107
บ้านโคกม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:28:55
98
39010108
บ้านโนนสงเปลือย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:48:33
16 
99
39010109
โนนสังวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:32:51
16 
100
39010110
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 17:59:57
101
39010111
บ้านโสกจาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:05:53
102
39010112
บ้านฝายหิน
ยังไม่ยืนยัน
103
39010113
บ้านหนองแวงงิ้วตาก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:07:50
14 
104
39010114
บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:31:51
105
39010115
บ้านกุดแห่
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:52:29
106
39010116
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:12:52
16 
107
39010117
บ้านหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 19:41:16
108
39010118
บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:40:29
109
39010119
บ้านกุดฉิม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:39:59
110
39010120
บ้านหนองเล้าข้าว
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:38:19
111
39010121
นิคมโคกม่วงศรีสมพร
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:43:33
112
39010122
บ้านหินสิ่ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:44:24
113
39010123
บ้านถิ่น
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:18:14
17 
114
39010124
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:16:09
14 
115
39010125
บ้านกุดกวางสร้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:01:01
116
39010126
บ้านโสกก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:56:10
117
39010127
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:57:01
118
39010128
ปรางค์กู่
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:15:31
119
39010129
นิคมวัฒนา 6
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 07:35:19
120
39010130
บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:41:52
121
39010131
บ้านหนองแวงป่งสัง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 18:37:28
122
39010132
นิคมสงเคราะห์ 3
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 17:35:17
123
39010133
บ้านหนองเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:18:45
15 
124
39010134
บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:55:56
21 
125
39010135
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:42:00
10 
126
39010136
บ้านโคกป่ากุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:56:10
17 
127
39010137
บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:25:51
128
39010138
บ้านหนองกุงคำไฮ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 08:17:19
14 
129
39010139
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:30:54
10 
130
39010140
บ้านกุดแท่น
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:41:13
13 
131
39010141
บ้านวังคูณ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 19:55:20
132
39010142
บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:39:42
133
39010143
บ้านนาชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
134
39010144
บ้านโนนเสถียร
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:13:07
135
39010145
บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:10:21
20 
136
39010146
บ้านหนองอุ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:42:16
10 
137
39010147
บ้านหนองขามท่างาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:15:54
138
39010148
บ้านดอนข่า
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:25:29
139
39010151
บ้านห้วยบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:51:43
140
39010152
ชุมชนบ้านนากอก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:12:27
141
39010153
โคกม่วงทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:25:07
142
39010154
บ้านกุดดุกสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:39:18
143
39010155
บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:43:03
144
39010156
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:37:42
17 
145
39010157
บ้านโคกสนั่น
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:31:25
146
39010158
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:38:36
147
39010159
บ้านแกท่าวารี
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:52:43
148
39010160
บ้านโนนสำราญสมสนุก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:06:39
19 
149
39010161
บ้านวังไฮ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:13:32
150
39010162
บ้านโนนข่า(พอง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:59:04
151
39010163
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:49:49
18 
152
39010164
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:35:24
20 
153
39010165
บ้านโนนหว้าทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:21:06
13 
154
39010166
บ้านตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:14:30
155
39010167
ฝายหินประชารักษ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:10:43
19 
156
39010168
บ้านมอเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:51:04
13 
157
39010169
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 23:29:07
158
39010170
โนนคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:05:46
21 
159
39010171
ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:53:18
16 
160
39010172
บ้านโต่งโต้น
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:43:58
161
39010173
บ้านวังโปร่ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:39:25
162
39010174
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:16:43
163
39010175
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:38:43
19 
164
39010176
หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:01:53
165
39010177
วังแคนวังคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:02:27
17 
166
39010178
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 19:09:20
167
39010179
หนองม่วงชมพูทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:28:15
12 
168
39010180
บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:34:23
169
39010181
บ้านมอใต้
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 17:57:56
170
39010182
เมืองใหม่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:22:15
44 
171
39010183
บ้านหนองทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:48:27
172
39010184
บ้านโนนสว่างโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:42:23
173
39010185
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 17:50:28
12 
174
39010186
บ้านดอนเกล็ด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:00:26
14 
175
39010187
บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:46:17
12 
176
39010188
บ้านสันป่าพลวง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:20:27
177
39010189
โนนสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 10:55:14
15 
178
39010190
บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:13:42
18 
179
39010191
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 20:52:41
19 
180
39010192
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 21:47:26
181
39010193
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:23:13
182
39010194
บ้านหนองแตง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:11:00
183
39010195
บ้านห้วยหว้าวังทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:29:40
184
39010196
บ้านนาแพง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 19:23:55
185
39010197
บ้านหนองกุงแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 18:36:41
18 
186
39010198
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:28:50
18 
187
39010199
บ้านคอกวัว
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:04:06
188
39010200
บ้านผาสุก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:04:15
189
39010201
บ้านหนองคังคา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:23:14
190
39010202
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:20:20
10 
191
39010206
หนองแกสระแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:33:15
21 
192
39010207
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 06:10:50
17 
193
39010208
บ้านสำราญสุข
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:13:40
10 
194
39010209
กุดหานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:52:41
13 
195
39010210
ดอนปอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 07:27:50
22 
196
39010211
บ้านนาทับควาย
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:34:32
197
39010212
บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 17:30:00
11 
198
39010213
บ้านหนองโน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:54:28
199
39010214
บ้านสร้างเสี่ยน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 16:06:20
12 
200
39010215
กุดจิกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:07:05
12 
201
39010217
บ้านโปร่งแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:30:22
202
39010218
บ้านห้วยกวางทอง
ยังไม่ยืนยัน
203
39010219
บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:10:19
44 
     
198 (97.54%)