ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 157 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 157 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
40010001
ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:33:29
12 
2
40010002
บ้านโคกแปะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:27:57
16 
3
40010003
บ้านโคกสีวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:11:57
11 
4
40010004
บ้านเลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:34:17
5
40010005
บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:11:25
14 
6
40010007
บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:47:13
7
40010008
บ้านหนองหัววัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:35:06
8
40010009
บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:35:28
9
40010010
บ้านดอนหญ้านาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:13:38
10
40010011
บ้านป่าสังข์หนองฮี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:35:52
11
40010012
บ้านป่าเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:41:22
12
40010014
บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:35:07
13 
13
40010015
บ้านดอนหันวิทยาสาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:41:06
14
40010016
บ้านโนนเขวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:34:08
15
40010017
บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:37:24
16
40010020
บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:52:46
21 
17
40010021
บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 00:38:37
18
40010022
บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:36:20
17 
19
40010024
บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:50:42
20
40010025
บ้านหนองหลุบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:51:30
19 
21
40010026
ชุมชนบ้านท่าพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:43:38
19 
22
40010027
บ้านท่าพระเนาว์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:48:25
23
40010028
บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:02:03
17 
24
40010029
บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:52:48
10 
25
40010030
บ้านหนองบัวดีหมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:50:24
26
40010031
บ้านหนองแวงบวรวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:41:50
13 
27
40010032
บ้านห้วยเตยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:50:11
28
40010033
บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:48:10
29
40010034
บ้านโนนท่อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:57:34
12 
30
40010035
บ้านบึงแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:49:07
10 
31
40010036
บ้านหนองค้ากลางฮุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:56:04
32
40010037
บ้านหนองเบ็ญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:56:39
12 
33
40010038
สนามบิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 06:26:38
170 
34
40010039
อนุบาลขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 18:10:07
216 
35
40010040
บ้านโคกสีโคกเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:16:39
11 
36
40010041
บ้านค้อท่อนน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:52:32
15 
37
40010042
บ้านโนนเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:44:50
38
40010043
บ้านโนนลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:46:24
39
40010044
บ้านหินลาดวังตอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:31:47
23 
40
40010046
บ้านหนองกุงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:05:48
41
40010047
บ้านหนองปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:59:09
42
40010048
บ้านซำจานเนินทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:37:48
10 
43
40010049
บ้านตอกแป้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:29:57
44
40010050
บ้านเหล่าเกวียนหัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:34:58
45
40010051
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:45:37
23 
46
40010052
บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:43:12
47
40010053
บ้านกุดนางทุย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:24:34
48
40010054
บ้านแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:49:58
19 
49
40010055
บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:33:47
27 
50
40010056
บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:50:27
14 
51
40010057
บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:03:13
15 
52
40010058
บ้านหนองขามประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:37:48
53
40010060
บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:20:51
54
40010061
บ้านโคกฟันโปง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:24:34
55
40010062
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:12:11
56
40010063
บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:25:28
21 
57
40010064
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:51:11
58
40010066
บ้านเหล่านาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:36:41
10 
59
40010067
บ้านเหล่านางาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:24:19
60
40010068
บ้านโคกสูงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:30:50
61
40010071
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:20:30
62
40010072
บ้านบึงฉิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:47:59
63
40010073
บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:28:02
19 
64
40010075
บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:49:05
10 
65
40010076
บ้านดงพอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:45:59
66
40010077
บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:38:15
67
40010078
บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:59:36
10 
68
40010079
บ้านเลิงเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:33:48
69
40010081
บ้านหนองแสงโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:39:11
16 
70
40010082
บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:47:06
10 
71
40010083
บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:21:23
18 
72
40010084
บ้านสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:43:09
19 
73
40010085
บ้านดอนบม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:00:20
16 
74
40010086
บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:21:21
75
40010087
บ้านโกทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 17:42:41
76
40010088
บ้านดอนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:04:27
77
40010089
บ้านเต่านอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:13:46
78
40010090
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:57:24
14 
79
40010092
บ้านศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:49:32
80
40010093
บ้านหนองกุงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 19:42:25
12 
81
40010094
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:06:39
20 
82
40010095
บ้านห้วยชัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:48:01
83
40010097
บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:55:39
84
40010098
บ้านโนนกู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:09:10
85
40010099
บ้านม่วงโป้
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 12:47:34
86
40010100
บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 21:20:20
12 
87
40010101
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:20:50
17 
88
40010102
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:06:03
12 
89
40010103
บ้านโนนรังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 20:36:28
16 
90
40010104
บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:22:08
91
40010105
บ้านลาดนาเพียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:06:59
92
40010106
บ้านหนองปิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:14:09
10 
93
40010107
บ้านหินขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:10:07
94
40010108
บ้านไก่นา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:25:34
95
40010110
บ้านนาเพียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:08:02
96
40010111
บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:18:31
11 
97
40010112
บ้านโนนแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 19:44:17
98
40010114
ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:17:22
15 
99
40010115
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:19:26
100
40010116
หนองตูมหนองงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:13:53
20 
101
40010117
บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:23:41
102
40010118
บ้านโคกท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:53:27
103
40010119
บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:55:24
104
40010120
บ้านโคกกว้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:19:35
13 
105
40010121
โคกงามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:17:22
16 
106
40010122
บ้านคำหญ้าแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:26:28
107
40010123
บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:28:06
108
40010124
โนนฆ้องวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:45:29
109
40010125
พงษ์ภิญโญ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:18:00
110
40010126
บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:43:00
111
40010127
หินฮาวคุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:42:14
112
40010128
ห้วยหว้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:15:16
18 
113
40010129
ชุมชนบ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:12:14
32 
114
40010130
บ้านแก่นเท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:41:53
115
40010132
โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:57:36
10 
116
40010133
ดอนหันประชารัฐศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:03:46
117
40010134
สระแก้วราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:26:05
118
40010135
ไตรมิตรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:01:19
11 
119
40010136
เขื่อนกระพี้ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:16:08
120
40010137
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:45:28
121
40010138
บ้านแดงราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:16:58
122
40010139
หนองชาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:18:01
16 
123
40010140
หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:52:20
124
40010141
บ้านกระเดื่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:41:53
125
40010142
แก่นเท่าพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:02:16
126
40010143
บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:02:21
127
40010144
หินกองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:01:59
128
40010145
บ้านหนองคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:17:47
10 
129
40010146
บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:29:56
130
40010148
บ้านโสกแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:32:49
20 
131
40010149
บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:01:12
20 
132
40010150
บ้านบะยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 13:26:57
133
40010151
บ้านโสกม่วงดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:49:54
11 
134
40010152
ชุมชนบ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 20:34:04
135
40010153
บ้านนาฝายนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:21:32
15 
136
40010154
บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:53:36
13 
137
40010155
บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:00:20
138
40010156
บ้านบ่อแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:31:03
139
40010158
ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:51:28
15 
140
40010159
บ้านโจดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:43:34
141
40010160
บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:32:37
142
40010161
บ้านดงเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:49:47
143
40010162
พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:18:52
17 
144
40010164
บ้านโจดศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:57:24
145
40010165
ชุมชนบ้านพระยืน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:34:03
13 
146
40010166
บ้านแก่นประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:20:05
147
40010167
บ้านนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:24:01
148
40010168
บ้านโนนบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:22:03
17 
149
40010169
บ้านป่าส่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 20:04:42
150
40010170
บ้านป่าหม้อหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:25:08
10 
151
40010171
บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:19:57
17 
152
40010172
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:48:15
153
40010173
หนองโพธิ์ประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 18:25:22
16 
154
40010174
บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 15:39:33
15 
155
40010175
พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:30:15
156
40010177
บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:29:02
157
40010178
หนองไผ่มอดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:09:10
     
157 (100.00%)