ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 156 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 156 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
40010001
ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 16:22:26
11 
2
40010002
บ้านโคกแปะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 18:37:02
19 
3
40010003
บ้านโคกสีวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:34:35
13 
4
40010004
บ้านเลิง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:19:02
5
40010005
บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:44:59
18 
6
40010007
บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 13:03:32
7
40010008
บ้านหนองหัววัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 12:41:44
8
40010009
บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:20:26
9
40010010
บ้านดอนหญ้านาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:16:49
10
40010011
บ้านป่าสังข์หนองฮี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:46:58
11
40010012
บ้านป่าเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:21:37
12
40010014
บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 12:50:00
17 
13
40010015
บ้านดอนหันวิทยาสาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:04:45
14
40010016
บ้านโนนเขวา
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:20:24
15
40010017
บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:29:59
16
40010020
บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:44:50
21 
17
40010021
บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 17:44:48
10 
18
40010022
บ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 11:16:22
19 
19
40010024
บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:03:37
20
40010025
บ้านหนองหลุบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:25:23
20 
21
40010026
ชุมชนบ้านท่าพระ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 12:47:00
25 
22
40010027
บ้านท่าพระเนาว์
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 00:30:34
23
40010028
บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:06:07
17 
24
40010029
บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 14:02:31
11 
25
40010030
บ้านหนองบัวดีหมี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:26:07
10 
26
40010031
บ้านหนองแวงบวรวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 15:12:42
16 
27
40010032
บ้านห้วยเตยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 09:39:07
28
40010033
บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:59:42
29
40010034
บ้านโนนท่อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 12:51:21
19 
30
40010035
บ้านบึงแก
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 11:04:45
11 
31
40010036
บ้านหนองค้ากลางฮุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 15:24:50
32
40010037
บ้านหนองเบ็ญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 11:30:58
10 
33
40010038
สนามบิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:57:21
175 
34
40010039
อนุบาลขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:46:56
214 
35
40010040
บ้านโคกสีโคกเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 17:46:22
36
40010041
บ้านค้อท่อนน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:44:30
14 
37
40010042
บ้านโนนเรือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:08:13
38
40010043
บ้านโนนลาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:35:00
39
40010044
บ้านหินลาดวังตอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:14:26
24 
40
40010046
บ้านหนองกุงน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:39:22
41
40010047
บ้านหนองปอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:50:30
42
40010048
บ้านซำจานเนินทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 14:10:18
11 
43
40010049
บ้านตอกแป้น
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:48:50
44
40010050
บ้านเหล่าเกวียนหัก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:48:55
45
40010051
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:02:38
21 
46
40010052
บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 14:51:11
47
40010053
บ้านกุดนางทุย
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:54:12
48
40010054
บ้านแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 18:19:01
20 
49
40010055
บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 16:45:55
32 
50
40010056
บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 20:10:36
16 
51
40010057
บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:16:55
18 
52
40010058
บ้านหนองขามประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:08:02
53
40010060
บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 11:00:53
10 
54
40010061
บ้านโคกฟันโปง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 09:33:32
55
40010062
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:53:05
56
40010063
บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 15:25:50
20 
57
40010064
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:23:18
58
40010066
บ้านเหล่านาดี
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 13:06:16
10 
59
40010067
บ้านเหล่านางาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:00:21
60
40010068
บ้านโคกสูงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:03:59
61
40010071
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 11:36:35
62
40010072
บ้านบึงฉิม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:00:40
63
40010073
บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:53:40
16 
64
40010075
บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:35:40
65
40010076
บ้านดงพอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 09:00:25
66
40010077
บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:12:11
67
40010078
บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 08:30:28
12 
68
40010079
บ้านเลิงเปือย
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 11:18:04
10 
69
40010081
บ้านหนองแสงโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:35:50
17 
70
40010082
บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:11:53
71
40010083
บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 15:31:08
19 
72
40010084
บ้านสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 10:42:02
18 
73
40010085
บ้านดอนบม
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 20:45:47
16 
74
40010086
บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:29:41
75
40010087
บ้านโกทา
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:35:40
76
40010088
บ้านดอนยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 08:51:55
77
40010089
บ้านเต่านอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:39:18
78
40010090
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 17:37:46
16 
79
40010092
บ้านศิลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 13:25:46
80
40010093
บ้านหนองกุงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:24:01
15 
81
40010094
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:29:25
18 
82
40010095
บ้านห้วยชัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 10:30:00
83
40010097
บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:32:45
84
40010098
บ้านโนนกู่
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 23:15:33
85
40010099
บ้านม่วงโป้
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 21:32:01
86
40010100
บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:31:54
12 
87
40010101
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:45:56
20 
88
40010102
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 15:20:20
11 
89
40010103
บ้านโนนรังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 15:26:21
18 
90
40010104
บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:25:25
91
40010105
บ้านลาดนาเพียง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:00:46
92
40010106
บ้านหนองปิง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 08:59:22
11 
93
40010107
บ้านหินขาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:40:26
94
40010108
บ้านไก่นา
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:14:53
95
40010110
บ้านนาเพียง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 15:14:14
96
40010111
บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:53:11
97
40010112
บ้านโนนแต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 12:19:49
98
40010114
ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:17:56
21 
99
40010115
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 11:27:47
100
40010116
หนองตูมหนองงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 11:42:37
19 
101
40010117
บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:07:25
102
40010118
บ้านโคกท่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:35:49
103
40010119
บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:32:01
104
40010120
บ้านโคกกว้าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:11:57
12 
105
40010121
โคกงามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:10:24
19 
106
40010122
บ้านคำหญ้าแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 16:36:45
107
40010123
บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:02:47
108
40010124
โนนฆ้องวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:27:51
109
40010125
พงษ์ภิญโญ 2
ยืนยันแล้ว
2020-10-24 06:36:35
110
40010126
บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 10:47:05
111
40010127
หินฮาวคุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 09:16:56
112
40010128
ห้วยหว้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:50:36
15 
113
40010129
ชุมชนบ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-17 08:27:03
31 
114
40010130
บ้านแก่นเท่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:15:56
115
40010132
โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 12:31:45
116
40010133
ดอนหันประชารัฐศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:10:08
117
40010134
สระแก้วราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:54:38
118
40010135
ไตรมิตรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 10:35:19
10 
119
40010136
เขื่อนกระพี้ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:00:05
120
40010137
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:48:41
121
40010138
บ้านแดงราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:23:04
122
40010139
หนองชาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:26:11
15 
123
40010140
หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:59:27
124
40010141
บ้านกระเดื่อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 12:55:33
125
40010142
แก่นเท่าพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 19:51:32
126
40010143
บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 11:41:35
127
40010144
หินกองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 12:38:32
128
40010145
บ้านหนองคลอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:12:58
11 
129
40010146
บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 11:27:28
130
40010148
บ้านโสกแต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 11:36:51
19 
131
40010149
บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:03:01
18 
132
40010150
บ้านบะยาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:58:10
11 
133
40010151
บ้านโสกม่วงดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 17:14:33
134
40010152
ชุมชนบ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 12:42:50
135
40010153
บ้านนาฝายนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:39:34
18 
136
40010154
บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:01:16
16 
137
40010155
บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 15:20:50
138
40010156
บ้านบ่อแก
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:16:12
10 
139
40010158
ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 16:39:33
14 
140
40010159
บ้านโจดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:27:41
141
40010160
บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:42:36
142
40010161
บ้านดงเก่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:24:23
143
40010162
พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:58:23
19 
144
40010164
บ้านโจดศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 14:02:16
145
40010165
ชุมชนบ้านพระยืน
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 09:34:23
14 
146
40010166
บ้านแก่นประดู่
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 10:41:50
147
40010167
บ้านนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:17:29
148
40010168
บ้านโนนบ่อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:31:56
16 
149
40010169
บ้านป่าส่าน
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 17:03:22
150
40010170
บ้านป่าหม้อหนองคู
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 15:05:42
10 
151
40010171
บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 11:31:55
18 
152
40010172
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:07:38
153
40010173
หนองโพธิ์ประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:47:28
16 
154
40010174
บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:42:35
18 
155
40010177
บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 10:58:55
156
40010178
หนองไผ่มอดินแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 12:31:09
     
156 (100.00%)