ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 208 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 208 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
40020001
ประเสริฐแก้วอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 10:34:59
13 
2
40020002
ไตรคามประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:54:27
22 
3
40020003
บ้านแคนเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:53:21
4
40020004
โคกโกโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:58:53
19 
5
40020005
บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:12:33
6
40020006
บ้านหนองเจ้าเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:53:16
7
40020007
บ้านไผ่ประถมศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:47:38
52 
8
40020008
บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:48:58
9
40020009
วัดจันทร์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:58:00
15 
10
40020010
บ้านศิลานาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:09:01
16 
11
40020011
บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:17:15
10 
12
40020012
บ้านทางพาดหนองแวงโอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:10:24
13
40020013
บ้านหนองแวงไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:22:13
10 
14
40020014
บ้านเก่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:58:49
15
40020015
บ้านทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 11:40:08
21 
16
40020016
เบญจมิตรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:12:24
20 
17
40020017
บ้านเป้าประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:33:57
18
40020018
บ้านหนองผือกอบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:14:15
19
40020019
บ้านเกิ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:16:23
21 
20
40020020
ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:26:46
14 
21
40020021
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:06:37
19 
22
40020022
บ้านขามเรียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:19:36
23
40020023
บ้านชีกกค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 17:08:23
24
40020024
บ้านดู่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 20:28:25
16 
25
40020025
บ้านเมืองเพีย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:35:48
17 
26
40020026
บ้านละว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:18:07
20 
27
40020027
บ้านหนองนางขวัญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:02:59
28
40020028
บ้านผักหวานโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:24:34
10 
29
40020029
บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:12:08
19 
30
40020030
บ้านกุดเชือก
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 08:27:18
12 
31
40020031
บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:57:09
20 
32
40020032
บ้านลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:58:24
10 
33
40020033
บ้านสร้างเอี่ยน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:45:36
34
40020034
บ้านหนองตับเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:44:49
14 
35
40020035
บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:25:44
36
40020036
บ้านป่าปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:28:06
15 
37
40020037
บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:48:44
38
40020038
บ้านเสือเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 20:38:49
17 
39
40020039
บ้านหนองดู่ดอนเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:07:41
40
40020040
บ้านภูเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:02:55
16 
41
40020041
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:37:42
42
40020042
บ้านหนองรูแข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:07:50
43
40020043
ไตรมิตรประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:20:07
11 
44
40020044
เก่านาโนมีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:28:46
45
40020045
จตุรมิตรบ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:48:08
46
40020046
หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:20:32
47
40020047
บ้านหนองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:39:14
10 
48
40020048
บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:12:40
49
40020049
บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:41:54
50
40020050
บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:18:59
51
40020051
บ้านหินตั้งโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:47:30
14 
52
40020052
บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:53:39
53
40020053
บ้านป่างิ้วหนองฮี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:48:01
34 
54
40020054
บ้านโกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:12:00
55
40020055
บ้านวังผือขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:19:48
18 
56
40020056
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:37:17
10 
57
40020057
บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:37:08
58
40020058
บ้านหินฮาวลำวังชู
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:00:20
59
40020059
ชุมชนบ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:13:04
27 
60
40020060
ไตรคามประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 07:47:30
16 
61
40020061
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:42:25
62
40020062
บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:39:13
18 
63
40020063
บ้านโสกนาค
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:26:44
14 
64
40020064
บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 18:49:03
65
40020065
บ้านห้วยแร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 00:01:56
23 
66
40020066
บ้านวังหินเก่าค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:44:11
10 
67
40020067
บ้านนาเสียวโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:17:44
68
40020068
บ้านสระแก้วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:16:02
69
40020069
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:19:12
28 
70
40020070
บ้านโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:02:40
16 
71
40020071
บ้านหนองขามบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:04:17
72
40020072
บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:26:20
73
40020073
บ้านหนองม่วงหลุบคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:37:49
18 
74
40020074
บ้านขุมดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:26:09
10 
75
40020075
บ้านเขวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:04:19
76
40020076
บ้านบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 22:38:01
77
40020079
กุดขอนแก่นท่าเกษม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:30:52
78
40020080
บ้านคำแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:18:43
79
40020081
บ้านคำโซ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:55:56
13 
80
40020082
บ้านคำน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:29:37
10 
81
40020083
บ้านคำปากดาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:04:17
11 
82
40020084
บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:46:11
83
40020085
บ้านป่าดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 19:25:39
84
40020086
บ้านห้วยแล้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:32:53
85
40020087
บ้านหนองขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:57:47
86
40020088
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:14:32
14 
87
40020089
บ้านท่าสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:22:06
88
40020090
บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:18:39
89
40020091
บ้านโนนเค็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:26:58
90
40020092
บ้านโนนตุ่นศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:25:03
91
40020093
บ้านไส้ไก่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:00:52
92
40020094
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:56:39
93
40020095
บ้านหนองต่อโคกหนองโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:42:08
94
40020096
หนองบัวเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:30:39
95
40020097
เหล่าใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:34:17
96
40020098
สวัสดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:44:36
16 
97
40020099
หัวห้วยหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:58:17
98
40020100
บัวเหลือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 16:38:07
99
40020101
บ้านขามป้อมดอนยูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:22:57
100
40020102
บ้านนาข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:17:08
13 
101
40020103
บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:13:08
102
40020104
บ้านโคกสูงพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:50:02
11 
103
40020105
แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:26:40
104
40020106
บ้านแจ้งทัพม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:29:24
105
40020107
บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:19:07
106
40020108
บ้านเสาเล้าหินแตก
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:23:37
107
40020109
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:22:56
17 
108
40020110
บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:30:58
10 
109
40020111
บ้านนาฮี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:03:17
110
40020112
บ้านโนนคุต
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:59:47
111
40020113
โนนสวางวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:54:36
112
40020114
โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:30:17
113
40020115
โพนเพ็กพัฒนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:37:09
114
40020116
หนองหญ้าปล้องวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:56:28
115
40020117
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:23:20
19 
116
40020118
บ้านห้วยฮวก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:29:39
117
40020119
บ้านกอกป่าผุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:23:35
19 
118
40020120
บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:29:49
119
40020121
ไตรมิตรศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:29:57
120
40020122
โนนเขวาประชารักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:12:18
121
40020123
บ้านมูลตุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 05:49:28
122
40020124
บ้านสวนหม่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:49:25
123
40020125
บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:41:13
13 
124
40020126
บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:42:18
125
40020127
บ้านแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:57:44
126
40020128
บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:59:01
20 
127
40020129
บ้านโนนสำนัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:40:37
128
40020130
บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:35:58
21 
129
40020131
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:48:57
18 
130
40020132
บ้านหนองไห
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:15:37
131
40020133
บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:19:24
132
40020134
บ้านกุดเพียขอมเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:27:38
133
40020135
บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:41:01
134
40020136
บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:50:57
11 
135
40020137
ชุมชนบ้านชนบท
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:55:39
24 
136
40020138
บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:51:32
137
40020139
โนนพะยอมพิทยไพศาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:35:15
20 
138
40020140
บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:42:41
139
40020141
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:08:09
140
40020143
ร่มเย็นประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:32:21
141
40020144
บ้านแท่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:39:12
142
40020145
บ้านโนนแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 15:28:13
143
40020146
สระแก้วโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:47:49
144
40020147
บ้านหัวนากลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:10:25
145
40020148
บ้านหันแฮด
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 23:53:29
146
40020149
มาบตากล้าร่มเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:23:14
147
40020150
บ้านหนองไฮหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 10:57:59
148
40020151
บ้านปอแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:55:38
18 
149
40020152
บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:09:31
150
40020153
บ้านโนนข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:42:04
19 
151
40020154
บ้านวังแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:30:21
152
40020155
บ้านหูลิงโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:57:29
10 
153
40020156
บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:03:35
14 
154
40020157
บ้านห้วยยางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:35:33
11 
155
40020158
ชุมชนโนนแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:20:59
19 
156
40020159
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:18:07
157
40020160
บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:06:30
12 
158
40020161
บ้านวังเวินกุดหล่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:07:19
21 
159
40020162
บ้านโซ่งเหล่านาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:50:58
13 
160
40020163
บ้านทุ่มห้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:35:05
161
40020164
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:35:56
19 
162
40020165
บ้านหนองสะแบงหนองโน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:03:36
10 
163
40020166
บ้านเหล่าเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:56:43
164
40020167
บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:48:42
165
40020168
ซับแดงซำไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:23:43
11 
166
40020169
บ้านซับบอนซับเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:29:23
167
40020170
นาจานซับสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:09:41
19 
168
40020171
บ้านนาตับเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 11:43:18
169
40020172
หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:09:32
10 
170
40020173
บ้านหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:46:46
11 
171
40020174
บ้านโสกนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:19:02
172
40020175
บ้านแก้งค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:45:25
173
40020176
บ้านนาแพงสงแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 08:34:49
174
40020177
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:01:31
175
40020178
บ้านโนนทองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:45:16
176
40020179
บ้านโนนสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:58:04
177
40020180
ดอนหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:49:12
19 
178
40020181
โนนคูณอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:08:41
179
40020182
ชุมชนบ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:15:11
13 
180
40020183
บ้านหนองทุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:01:34
181
40020184
อุดมคงคาคีรีเขต
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:39:04
182
40020185
บ้านโนนกระยอมกุดลอบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:44:47
183
40020186
บ้านโพธิ์ไชย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:38:14
184
40020187
สามหมอโนนทัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:54:45
20 
185
40020188
บ้านมูลนาค
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:35:56
20 
186
40020189
บ้านหนองหญ้ารังกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:46:19
187
40020190
บ้านโคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 13:28:48
18 
188
40020191
บ้านดงหนองเกี่ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:26:25
189
40020192
บ้านดอนปอแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:08:36
190
40020193
บ้านโนนพันชาติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:28:37
191
40020194
บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:56:50
192
40020195
บ้านป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:53:09
193
40020196
บ้านเล็บเงือก
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 19:21:04
12 
194
40020197
บ้านหนองมะเขือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:22:22
195
40020198
บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:48:35
196
40020199
บ้านโนนทัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:34:48
197
40020200
บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:44:22
198
40020201
บ้านหนองขามสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:15:34
13 
199
40020202
บ้านหนองผักตบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:22:31
12 
200
40020203
ชุมชนบ้านแฮด
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:02:56
201
40020204
ประชาพัฒนาบ้านแฮด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:40:51
11 
202
40020205
บ้านวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:26:36
18 
203
40020206
บ้านหนองไฮขามเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:49:09
20 
204
40020207
บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:35:31
12 
205
40020208
ขามป้อมประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:01:05
206
40020209
บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:37:31
10 
207
40020210
หนองแซงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:30:04
12 
208
40020211
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:12:00
     
208 (100.00%)