ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 175 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 108 (61.71%)
ครู/บุคลากร
1
40040001
บ้านกุดกว้าง
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 08:51:20
2
40040002
บ้านกุดน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
13 
3
40040003
บ้านฟากพอง
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 15:08:56
4
40040004
บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
ยังไม่ยืนยัน
5
40040006
อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
16 
6
40040007
บ้านโคกสง่านางาม
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:08:56
7
40040008
บ้านจำปาหัวบึง
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 22:01:43
8
40040009
บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2020-08-12 12:05:28
18 
9
40040011
บ้านหนองหว้าสุขใจ
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 14:12:51
10
40040012
บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
11
40040013
บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
ยังไม่ยืนยัน
12
40040014
บ้านท่ามะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
13
40040015
บ้านกุดพังเครือ
ยังไม่ยืนยัน
14
40040016
บ้านท่ากระเสริม
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 07:58:39
10 
15
40040017
น้ำพองประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 15:40:20
15 
16
40040019
บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
ยังไม่ยืนยัน
17
40040020
บ้านห้วยไผ่หนองโน
ยังไม่ยืนยัน
10 
18
40040021
โคกสูงกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 13:36:45
10 
19
40040022
บ้านคำมืด
ยังไม่ยืนยัน
20
40040023
บ้านหนองหารจาง
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 12:26:14
21
40040024
บ้านห้วยเสือเต้น
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 15:25:14
22
40040025
บ้านนาฝายเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
23
40040026
บ้านโนนแดงโคกเล้า
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 13:52:01
24
40040027
บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 13:07:59
21 
25
40040028
บ้านหนองกุงขี้ควง
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:38:57
26
40040029
บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
27
40040030
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 09:53:38
15 
28
40040031
บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
11 
29
40040032
คำบอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 09:44:48
10 
30
40040033
บ้านดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
31
40040034
กู่สว่างสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
14 
32
40040035
ชุมชนบ้านบัวใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 16:18:18
10 
33
40040036
บ้านคอกคีแสนตอ
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 16:08:30
34
40040037
บ้านคำม่วมดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:54:50
35
40040038
บ้านโนนหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
36
40040039
พระธาตุขามแก่น
ยังไม่ยืนยัน
13 
37
40040040
บ้านโนนเชือก
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 10:13:57
38
40040041
บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
20 
39
40040042
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 13:27:17
19 
40
40040043
บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
41
40040044
บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 10:51:58
42
40040045
บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
2021-03-30 23:20:19
43
40040046
บ้านหัวบึง
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 16:09:18
44
40040047
บ้านกุดพังทุย
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 14:09:49
45
40040049
บ้านนาขาม
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 19:07:00
46
40040051
บ้านสระกุด
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 14:38:10
20 
47
40040052
บ้านห้วยหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
48
40040054
บ้านคำแก่นคูณ
ยังไม่ยืนยัน
17 
49
40040055
บ้านโนนพยอม
ยังไม่ยืนยัน
50
40040056
บ้านโนนศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
51
40040057
บ้านม่วงหวาน
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 10:36:49
17 
52
40040059
บ้านวังชัย
ยังไม่ยืนยัน
22 
53
40040060
บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
ยังไม่ยืนยัน
54
40040061
บ้านเสียวโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
16 
55
40040062
บ้านหนองอ้อโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 11:31:40
56
40040063
บ้านคำบง
ยืนยันแล้ว
2020-08-12 21:42:03
32 
57
40040064
บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 12:46:36
58
40040065
บ้านนาศรีดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 13:43:27
19 
59
40040066
บ้านสะอาดหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 10:34:58
60
40040067
บ้านบึงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
61
40040069
ชุมชนหนองกุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 
62
40040070
น้ำพอง
ยังไม่ยืนยัน
50 
63
40040071
บ้านโสกแสง
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 17:18:44
64
40040072
บ้านนาคู
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 09:43:12
65
40040073
บ้านนาเรียง
ยังไม่ยืนยัน
16 
66
40040074
อนุบาลอุบลรัตน์
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 11:02:06
23 
67
40040075
บ้านโนนจิก
ยังไม่ยืนยัน
68
40040076
บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 11:46:04
69
40040077
บ้านพระบาทท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 12:58:36
29 
70
40040078
บ้านภูคำเบ้า
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 14:32:39
71
40040079
บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 14:19:34
72
40040080
โคกสูงใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 
73
40040081
บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
10 
74
40040082
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 13:00:56
10 
75
40040083
บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 23:49:13
10 
76
40040084
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 18:40:52
77
40040085
ห้วยยางวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 15:07:33
21 
78
40040086
บ้านกุดกระหนวน
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 12:41:18
79
40040087
นาคำพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
14 
80
40040088
หนองขามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21 
81
40040089
บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
82
40040090
บ้านกุดเชียงมี
ยังไม่ยืนยัน
10 
83
40040091
บ้านขุนด่าน
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 16:02:54
12 
84
40040092
บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-12 11:47:13
10 
85
40040093
บ้านบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
10 
86
40040094
บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 15:14:58
10 
87
40040095
บ้านห้วยทรายศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 16:13:35
12 
88
40040096
บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 15:09:03
12 
89
40040097
บ้านโนนศิลาราศรี
ยังไม่ยืนยัน
90
40040098
บ้านศาลาดินห้วยเตย
ยังไม่ยืนยัน
91
40040099
บ้านศรีสุขสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
18 
92
40040100
บ้านหนองแสงน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 23:00:59
93
40040101
ชุมชนดูนสาด
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 11:14:53
45 
94
40040102
นามูลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 14:41:35
10 
95
40040103
บ้านหนองซา
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 09:26:26
15 
96
40040104
ชุมชนน้ำอ้อม
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 13:59:48
19 
97
40040105
บ้านหนองแวงเป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-09-16 14:59:32
98
40040106
บ้านฝางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 
99
40040107
บ้านหนองแวงคูป่าชาติ
ยืนยันแล้ว
2020-08-12 08:35:18
100
40040109
บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
15 
101
40040110
บ้านผักหนาม
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 14:44:31
17 
102
40040111
บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 15:54:29
18 
103
40040112
บ้านเวียงแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:58:00
104
40040113
ชุมชนหนองกุงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
22 
105
40040114
บ้านหนองโอง
ยังไม่ยืนยัน
106
40040115
ชุมชนกระนวน
ยืนยันแล้ว
2020-08-29 11:50:57
19 
107
40040116
บ้านคำไฮผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
14 
108
40040117
บ้านบะแต้
ยังไม่ยืนยัน
109
40040118
ศรีสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 12:56:06
18 
110
40040119
บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 10:04:31
24 
111
40040120
บ้านห้วยเชือก
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 13:31:08
112
40040121
ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 09:27:31
14 
113
40040122
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-08-17 20:14:54
114
40040124
บ้านป่าติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
115
40040125
หนองโนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
16 
116
40040126
ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 20:53:26
117
40040127
บ้านนาฝาย
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 09:21:15
118
40040128
บ้านโนนสังป่ารัง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 08:15:36
119
40040129
บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
13 
120
40040130
ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 21:33:05
121
40040131
ศิลาโป่งคำ
ยืนยันแล้ว
2020-08-17 14:49:57
122
40040132
บ้านน้ำสามวัง
ยังไม่ยืนยัน
123
40040133
บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
10 
124
40040134
บ้านโคกกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 08:58:01
16 
125
40040135
โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-08-16 11:24:28
10 
126
40040136
บ้านท่าลาดคำตานา
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 08:16:59
13 
127
40040137
บ้านคำครึ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 14:28:30
15 
128
40040138
บ้านหัวนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
21 
129
40040139
บ้านคำนางปุ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 08:56:00
130
40040140
บ้านนาค้อ
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 15:40:14
131
40040141
บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
132
40040142
สองห้องประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 10:10:59
133
40040143
อนุบาลเขาสวนกวาง
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 07:27:35
49 
134
40040144
บ้านโนนสว่างหนองตะนา
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 13:44:10
12 
135
40040145
บ้านคำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
10 
136
40040146
บ้านดงเรืองประชาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
137
40040147
บ้านทางพาดเขาสวนกวาง
ยังไม่ยืนยัน
138
40040148
บ้านนาอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:22:31
139
40040149
บ้านโนนสง่า
ยังไม่ยืนยัน
140
40040150
บ้านโนนทองห้วยบาก
ยังไม่ยืนยัน
15 
141
40040151
บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 18:00:18
142
40040152
ทุ่งบ่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 09:41:30
20 
143
40040153
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 10:44:14
144
40040154
ศรีเมืองแอม
ยืนยันแล้ว
2020-09-09 11:27:22
145
40040155
บ้านโนนน้ำผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
146
40040156
บ้านคำแคนคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
147
40040157
บ้านโคกสูงสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 11:14:00
148
40040158
หนองแวงเรือประชาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 14:21:14
14 
149
40040159
บ้านห้วยยางสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 12:34:23
150
40040160
บ้านคำสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
151
40040161
บ้านแสงสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 13:38:53
152
40040162
บ้านนาง้อง
ยังไม่ยืนยัน
153
40040163
บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 09:50:59
154
40040164
บ้านขามป้อมดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 19:21:32
12 
155
40040165
บ้านนางิ้วนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 09:14:34
11 
156
40040166
ชุมชนโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 16:23:04
24 
157
40040167
บ้านทุ่งโพธิ์ชัย
ยังไม่ยืนยัน
158
40040168
บ้านโนนหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
159
40040169
บ้านคำป่าก่อ
ยังไม่ยืนยัน
160
40040170
บ้านหัวฝายประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
161
40040171
บ้านโคกกลางนาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
162
40040173
บ้านกระนวนซำสูง
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 11:19:07
20 
163
40040174
บ้านคำแมด
ยืนยันแล้ว
2021-05-28 01:36:51
11 
164
40040175
บ้านหนองบัวคำมูล
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 08:34:52
165
40040176
บ้านบ่อใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 02:38:20
166
40040177
บ้านหม้อ
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 11:27:11
167
40040178
คูคำพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 13:46:47
18 
168
40040179
บ้านโคกใหม่นายม
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:48:57
11 
169
40040180
บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 13:40:15
170
40040181
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 11:05:39
14 
171
40040182
บ้านแห้ว
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 16:55:00
10 
172
40040183
บ้านห้วยเตย
ยืนยันแล้ว
2020-08-12 12:38:02
10 
173
40040184
บ้านหนองกุงดิ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 10:31:25
174
40040185
บ้านหลุบเลา
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 11:26:43
175
40040186
บ้านสว่างซำโอง
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 13:41:44
     
108 (61.71%)