ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 222 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 222 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
41010001
บ้านท่าตูมดงสระพัง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 10:16:36
14 
2
41010002
มิตรภาพ 6
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:25:33
13 
3
41010003
บ้านโนนยางโนนบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:04:28
4
41010004
บ้านขมิ้นบ่อโคลน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:46:00
5
41010006
บ้านดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 14:45:50
6
41010007
บ้านยางบึง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 10:14:05
7
41010008
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:36:54
12 
8
41010009
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 13:31:19
9
41010010
บ้านนาสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:51:49
10
41010011
บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:31:45
20 
11
41010012
บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 13:35:49
10 
12
41010013
บ้านหนองโอนหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:00:34
13
41010014
บ้านจำปาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 13:25:58
14
41010015
บ้านเชียงพิณ
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 16:04:04
12 
15
41010016
นาคลองหนองศรีคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 10:17:43
16
41010017
บ้านเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 18:49:45
22 
17
41010018
บ้านอีหลุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 10:18:23
10 
18
41010019
บ้านจำปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 10:57:09
19
41010020
บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 15:00:43
20
41010021
บ้านหนองน้ำเค็ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:36:01
21
41010022
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 12:25:42
22
41010023
บ้านหนองหลอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:55:34
17 
23
41010024
บ้านหนองตอสูงแคน
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 11:42:33
16 
24
41010025
บ่อน้อยประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:36:10
13 
25
41010026
บ้านนาเยีย
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 16:35:04
26
41010028
บ้านเชียงพัง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 10:18:59
11 
27
41010029
ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 15:28:34
13 
28
41010030
บ้านนาทาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:13:19
29
41010031
บ้านหมากตูมดอนยานาง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 14:34:14
17 
30
41010032
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 10:20:02
19 
31
41010033
ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 15:26:39
32
41010034
บ้านเหล่าดอนแตง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 14:40:49
33
41010035
บ้านนาคำหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:26:57
21 
34
41010036
บ้านงอยเลิงทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 10:21:03
35
41010037
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:43:48
13 
36
41010039
บ้านศรีเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:48:13
37
41010040
บ้านกุดลิงง้อหนองแก
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:26:06
38
41010041
บ้านนาแอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 10:21:38
39
41010042
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 10:21:18
40
41010043
บ้านนิคมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 18:18:36
41
41010044
บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 14:44:34
18 
42
41010045
บ้านปากดงส่งเสริมธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 12:03:59
43
41010047
ชุมชนโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:49:14
37 
44
41010048
บ้านหนองโสกดาว
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 13:20:47
13 
45
41010049
บ้านข้าวสาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:05:37
46
41010050
บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:49:19
18 
47
41010051
บ้านเม่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:10:04
48
41010052
บ้านขาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 11:02:11
49
41010053
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 02:02:27
50
41010054
บ้านหัวบึง
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 13:33:18
16 
51
41010055
บ้านพรานเหมือน
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:47:59
19 
52
41010056
บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:50:04
53
41010057
บ้านคำกลิ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:18:04
19 
54
41010058
บ้านหนองตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:29:24
11 
55
41010059
บ้านจั่นศรีวิไล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:04:08
56
41010060
บ้านเลี่ยมพิลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 05:25:28
57
41010061
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:27:03
16 
58
41010062
บ้านตาด
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 21:58:32
21 
59
41010063
บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:38:08
60
41010064
บ้านโนนเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:59:04
10 
61
41010065
บ้านสุขสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 14:40:06
10 
62
41010066
บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:10:20
63
41010067
เจ ซี บ้านอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 14:43:45
64
41010068
ผ่านศึกสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:27:25
11 
65
41010069
บ้านหลุบหวายป่าขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:29:55
66
41010071
บ้านเลื่อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:46:24
24 
67
41010074
ชุมชนสามพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 11:08:20
32 
68
41010075
บ้านหนองบุนาหล่ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:20:10
13 
69
41010076
บ้านแมด
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:22:17
70
41010077
บ้านหนองบั่วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:42:26
71
41010078
บ้านหนองคอนแสน
ยังไม่ยืนยัน
72
41010079
บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:50:46
73
41010081
บ้านอี่เลี่ยน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 20:46:34
12 
74
41010082
บ้านเซประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 14:48:36
75
41010083
บ้านโก่ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:48:51
76
41010084
บ้านจำปาโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 18:52:46
77
41010085
บ้านหนองนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:17:26
41 
78
41010086
บ้านหนองหว้าหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 16:40:00
10 
79
41010087
บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 14:42:52
80
41010088
บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 05:08:23
81
41010090
บ้านพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:48:03
82
41010091
บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:23:50
23 
83
41010092
บ้านดงอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:56:59
16 
84
41010094
บ้านเก่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:25:51
85
41010095
บ้านแม่นนท์
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 10:23:57
86
41010096
บ้านหนองไผ่หนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:48:45
87
41010097
บ้านหนองนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:33:43
88
41010098
บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:37:27
10 
89
41010099
บ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 12:31:28
90
41010101
บ้านโสกน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:55:02
91
41010102
บ้านศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 10:15:08
92
41010103
หนองไฮวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:51:32
21 
93
41010104
บ้านโนนสะอาดผาสุข
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:27:17
16 
94
41010105
บ้านดงมะกรูดทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:40:59
16 
95
41010106
บ้านโคกลาด
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:28:20
19 
96
41010107
ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 12:11:44
97
41010109
บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:58:10
11 
98
41010110
บ้านหนองตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:06:15
15 
99
41010111
บ้านม่วงสว่างสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 14:27:37
18 
100
41010112
อนุบาลอุดรธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:39:02
238 
101
41010114
บ้านหมากแข้ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:47:52
170 
102
41010115
บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:59:26
103
41010116
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:38:40
25 
104
41010117
หนองสำโรงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 13:44:20
40 
105
41010118
ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:44:27
13 
106
41010119
ชุมชนกุดหมากไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:42:03
19 
107
41010120
บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:50:38
108
41010121
บ้านหนองแวงชุมพล
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 08:26:43
14 
109
41010122
บ้านหนองแซงสร้อย
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 15:54:44
17 
110
41010123
บ้านหนองแวงเดิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:57:19
111
41010124
บ้านน้ำพ่น
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 14:41:31
17 
112
41010125
บ้านเลา
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 14:41:27
113
41010126
รัฐประชา 509
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 15:54:42
10 
114
41010127
บ้านโนนหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:46:57
15 
115
41010128
บ้านหนองเม็กห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:54:09
10 
116
41010129
บ้านโคกหนองแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:21:04
117
41010130
บ้านเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 16:21:08
118
41010131
บ้านหนองบัวบาน
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 14:26:36
14 
119
41010132
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:35:14
120
41010134
บ้านหนองอ้อน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:35:09
121
41010135
บ้านโคกก่องหนองแวงยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 12:52:26
122
41010136
อนุบาลหนองวัวซอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:39:33
47 
123
41010137
บ้านหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 09:55:27
15 
124
41010138
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 11:54:49
125
41010139
ชุมชนหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:19:55
11 
126
41010140
บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:44:36
20 
127
41010142
บ้านหมากหญ้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:47:25
22 
128
41010143
บ้านผาสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 13:34:54
13 
129
41010144
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 11:43:50
130
41010145
บ้านโนนชัยศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:14:59
131
41010146
บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:16:30
132
41010147
บ้านอูบมุง
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 14:29:29
18 
133
41010148
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 10:37:57
134
41010149
บ้านโคกผักหอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:56:49
21 
135
41010150
บ้านนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:51:55
136
41010151
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 11:51:52
22 
137
41010152
บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 14:07:12
138
41010153
บ้านจอมศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:16:19
139
41010154
บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 04:29:12
12 
140
41010155
บ้านหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 12:18:34
141
41010156
บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:32:06
10 
142
41010157
จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:36:34
21 
143
41010158
บ้านดงยางนารายณ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 08:44:17
17 
144
41010159
บ้านเชียงหวางสร้างลาน
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 14:33:48
12 
145
41010160
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 12:25:22
146
41010161
บ้านสร้างหลวงสร้างคำ
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:36:59
16 
147
41010162
บ้านดงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:23:36
18 
148
41010163
บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:35:34
21 
149
41010164
บ้านโพนเลาโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 15:23:31
150
41010165
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 12:42:46
151
41010166
บ้านโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 21:04:49
152
41010167
บ้านคอนเลียบ
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 13:45:23
153
41010168
บ้านนาพัง
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 13:56:17
154
41010169
บ้านเตาไห
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 22:16:09
16 
155
41010170
บ้านหม้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:54:15
156
41010171
บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 13:20:35
157
41010172
บ้านนาบัวไผ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:17:44
10 
158
41010173
บ้านยางซอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:37:36
12 
159
41010174
บ้านนาทรายนาม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 12:37:03
160
41010175
บ้านดอนกลอยดอนอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 12:33:22
11 
161
41010176
บ้านท่าหนาด
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 11:51:12
162
41010177
บ้านนาพู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:48:58
22 
163
41010178
บ้านป่าก้าวดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:30:14
164
41010179
บ้านหลวงหัวสวย
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:42:50
16 
165
41010180
บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 15:23:09
166
41010181
บ้านกิ่วดงมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:02:29
12 
167
41010182
บ้านหนองนกเขียนโพนทัน
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:38:14
16 
168
41010183
ชุมชนบ้านธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:43:11
18 
169
41010184
บ้านสังซาวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:26:43
170
41010185
บ้านถิ่น สุขาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 15:57:49
13 
171
41010186
นิคมโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:31:35
172
41010187
บ้านนาคอมนาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:58:27
13 
173
41010188
บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 15:07:46
174
41010189
บ้านยามกาใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 11:36:18
175
41010190
บ้านนาพูนทรัพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:43:28
176
41010191
บ้านหมูม่นโพนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:23:08
17 
177
41010192
บ้านยามกาโนนคำ
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 14:11:12
19 
178
41010193
บ้านเหล่าดอนเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:07:02
18 
179
41010194
บ้านหนองผง
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 16:34:40
180
41010195
บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 06:05:58
181
41010196
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 14:08:58
182
41010198
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:05:31
183
41010199
บ้านดงขันทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 12:55:44
184
41010200
บ้านดงศรีสําราญ
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:44:22
185
41010201
บ้านนาส่อนโพนทัน
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 12:17:18
186
41010202
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:27:35
187
41010203
บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:41:15
188
41010204
บ้านโพนงามหนองตุ
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 13:51:22
11 
189
41010205
อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:10:18
87 
190
41010206
บ้านโนนรังหนองผือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:29:26
191
41010207
บ้านทอนดอนยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:22:40
15 
192
41010208
บ้านสร้างแป้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:22:12
11 
193
41010209
บ้านหว้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:53:48
194
41010210
สุมเส้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 12:42:15
24 
195
41010211
บ้านดงปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 13:52:35
11 
196
41010212
บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:49:35
17 
197
41010213
บ้านแพงศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:08:29
198
41010215
บ้านหนองบัวบาน
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 15:38:51
199
41010216
บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 11:41:02
13 
200
41010217
ดงยางวังโตนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 14:47:29
12 
201
41010218
บ้านเชียงดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:09:48
14 
202
41010219
บ้านแมดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:53:29
17 
203
41010220
บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:58:37
204
41010221
บ้านไชยฟอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:30:00
205
41010222
บ้านนาสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 09:52:32
206
41010223
บ้านดอนเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 12:56:00
15 
207
41010224
บ้านดอนบาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 18:00:17
208
41010225
โคกโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 11:54:33
19 
209
41010226
บ้านนาน้ำชุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:53:10
20 
210
41010227
บ้านยวด
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 15:05:34
15 
211
41010228
บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 10:31:38
212
41010229
บ้านนามั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:11:43
17 
213
41010230
บ้านน้ำเที่ยง
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 20:10:33
214
41010231
บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 12:58:13
10 
215
41010232
บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:30:55
216
41010233
บ้านหินโงม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:19:14
18 
217
41010234
บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 09:37:46
218
41010235
บ้านดงผักเทียม
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:30:27
219
41010236
อนุบาลสร้างคอม
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:30:58
20 
220
41010237
บ้านท่าเสียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 09:02:26
11 
221
41010238
บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:11:48
222
41010239
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:31:19
     
222 (100.00%)