ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 203 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 203 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
41030001
บ้านกั้งโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:13:00
22 
2
41030002
บ้านหนองกล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:30:27
3
41030003
บ้านหนองเต่าดอนหายโศก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:21:23
18 
4
41030004
บ้านบ่อคํา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:42:57
5
41030005
บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 09:42:54
6
41030006
บ้านดูนประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:25:35
7
41030007
บ้านคำอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:52:59
10 
8
41030008
บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:50:02
24 
9
41030009
บ้านปูลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:22:36
11 
10
41030011
บ้านหันน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:02:19
11 
11
41030012
ธาตุดอนตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:20:40
11 
12
41030013
บ้านยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:56:54
13
41030014
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:25:48
14
41030015
บ้านป่าก้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:58:46
16 
15
41030017
บ้านหนองกุงดอนบาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:47:07
11 
16
41030019
บ้านนาฮัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:09:11
11 
17
41030020
บ้านผักตบประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:38:34
21 
18
41030021
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:56:22
19
41030022
บ้านพังงู
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:33:13
12 
20
41030023
บ้านขาวัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:38:48
21
41030024
บ้านพังซ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:31:37
11 
22
41030025
บ้านเรืองชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:51:06
23
41030026
บ้านโคกถาวรทรายงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:22:26
24
41030027
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:06:01
25
41030028
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:53:53
26
41030029
บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:08:55
27
41030030
บ้านหนองหญ้ารังกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:20:00
28
41030031
บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:39:17
29
41030032
บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 16:02:44
30
41030033
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 02:09:55
13 
31
41030034
บ้านโคกสว่างนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:48:54
13 
32
41030035
บ้านสะคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:51:50
33
41030036
บ้านโคกทุ่งยั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:20:35
20 
34
41030037
บ้านดอนยางเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:20:13
35
41030038
บ้านนิคมหนองตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:08:45
20 
36
41030039
บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 17:06:08
10 
37
41030040
บ้านดงคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:38:14
11 
38
41030041
บ้านวังฮาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:58:01
17 
39
41030042
บ้านนาเยีย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:52:13
40
41030043
บ้านสร้อยพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:31:34
16 
41
41030044
บ้านหงษาวดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:04:24
42
41030045
บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:34:41
43
41030046
บ้านดอนนางคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:11:51
44
41030047
บ้านสะแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:54:23
22 
45
41030048
บ้านโนนนาสร้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:25:24
46
41030049
บ้านบ่อปัทม์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:00:15
47
41030050
บ้านดงวังพัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:44:22
48
41030051
บ้านหนองสะหนาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:04:01
49
41030052
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:32:32
18 
50
41030053
บ้านหนองไผ่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:47:48
18 
51
41030054
บ้านดงบากโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:48:48
19 
52
41030055
บ้านเพ็กคำบากหายโศก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:39:20
15 
53
41030056
ชุมชนบ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:30:21
23 
54
41030057
บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:17:22
17 
55
41030058
บ้านหนองนกทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:42:44
56
41030060
บ้านหนองตาใกล้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:50:46
57
41030061
บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:57:00
58
41030062
บ้านเม็กดงเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:20:24
18 
59
41030063
บ้านต้องหนองสระปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:26:06
23 
60
41030064
บ้านดงบังหนองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:39:45
61
41030065
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:47:05
62
41030066
บ้านม่วงประชาบํารุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:55:38
16 
63
41030067
บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:15:18
64
41030068
บ้านหนองงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 18:33:19
65
41030069
บ้านดงโพนยอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:15:17
66
41030070
บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:34:02
67
41030071
อนุบาลหนองหานวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:05:56
46 
68
41030072
บ้านหนองหาน (วันครู 2502)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:38:10
42 
69
41030073
บ้านเชียงงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:15:29
10 
70
41030074
บ้านโสกหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:33:39
71
41030075
อนุบาลทุ่งฝน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:18:46
25 
72
41030076
บ้านท่าช่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:12:24
73
41030077
ชุมชนกุดค้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:25:10
16 
74
41030078
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:58:03
13 
75
41030079
ธาตุน้อยก่อสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:22:23
10 
76
41030080
บ้านโพนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:32:29
11 
77
41030081
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:21:32
15 
78
41030082
ชุมชนคำตานาหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:25:20
15 
79
41030083
บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 16:57:21
80
41030084
บุญมีศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:17:18
11 
81
41030085
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:03:09
82
41030086
บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:47:04
13 
83
41030087
บ้านนาชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:42:42
20 
84
41030088
บ้านช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:29:05
13 
85
41030089
บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:48:51
16 
86
41030090
บ้านหนองแวงตาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:31:31
87
41030091
บ้านคำเลาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:51:57
21 
88
41030092
บ้านคำน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:16:36
89
41030093
บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 22:16:44
10 
90
41030094
บ้านวังชมภู
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 19:16:33
11 
91
41030095
บ้านดงพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:21:04
92
41030096
สยามกลการ 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:41:26
93
41030097
อนุบาลไชยวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:31:06
41 
94
41030098
เพียปู่หนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:28:57
16 
95
41030099
ร่มเกล้า 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:18:28
27 
96
41030100
บ้านหนองแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:13:03
10 
97
41030101
หนองแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:11:25
19 
98
41030102
บ้านคำยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:27:51
99
41030103
บ้านโพนสูงโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:42:23
14 
100
41030104
บ้านคำม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:08:19
101
41030105
บ้านห้วยยางชัยพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:54:30
14 
102
41030106
บ้านป่าก้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:28:37
11 
103
41030107
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:07:01
104
41030108
บ้านหนองอิอู
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:23:47
105
41030109
บ้านหนองหลัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:01:25
16 
106
41030110
ชุมชนสะงวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:43:38
19 
107
41030111
บ้านนาปู-นากลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:38:00
10 
108
41030112
บ้านหัวหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:48:37
109
41030113
ชุมชนดงเย็นดงเย็นพรมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:24:21
10 
110
41030114
บ้านป่าเป้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:56:25
10 
111
41030115
บ้านโนนหอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 14:21:24
22 
112
41030116
บ้านดงแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:40:31
18 
113
41030117
บ้านโนนชัยศิลป์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:57:51
11 
114
41030119
บ้านหนองลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:01:15
18 
115
41030120
บ้านโพธิ์ท่าเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 15:07:12
116
41030121
บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:13:02
13 
117
41030122
บ้านนามั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 22:52:28
118
41030123
บ้านนาคำพรสันติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 21:00:41
16 
119
41030124
บ้านหัวดงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:06:57
11 
120
41030125
บ้านดอนขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:07:47
18 
121
41030126
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:56:51
122
41030127
บ้านดงวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:22:24
12 
123
41030128
บ้านคำบอนโนนสมโภชน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:34:47
124
41030129
บ้านคำสง่าประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:43:45
125
41030130
บ้านโนนงามอุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 18:40:12
126
41030131
บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:03:51
11 
127
41030132
บ้านวังคางฮูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:01:34
19 
128
41030133
บ้านท่าบ่อยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 18:08:11
129
41030134
บ้านนาคำวัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:37:56
130
41030135
บ้านนาไหม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:24:35
13 
131
41030136
บ้านกุดดู่อุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 14:01:44
16 
132
41030137
บ้านเมืองนาซำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:08:05
133
41030138
บ้านดงหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:58:08
19 
134
41030139
บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:05:03
24 
135
41030140
บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:44:14
11 
136
41030141
บ้านเหล่าอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 14:13:38
12 
137
41030142
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:01:51
138
41030143
บ้านจันทน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:18:29
139
41030144
บ้านหนองกาโนนสิมมา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:35:34
20 
140
41030145
บ้านนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:41:11
141
41030146
ค้อเขียวโนนศรีทองประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:13:19
142
41030147
บ้านชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:41:54
143
41030148
บ้านดงไพรวัลย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:20:28
10 
144
41030149
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:42:23
145
41030150
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:34:43
13 
146
41030151
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:56:37
147
41030153
บ้านนาโฮง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:07:50
11 
148
41030154
บ้านหนองไฮโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 16:01:59
149
41030155
บ้านปอพาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:45:23
17 
150
41030156
บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:11:18
23 
151
41030157
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:20:35
18 
152
41030158
บ้านถ่อนคำหวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:40:26
153
41030160
บ้านสมวิไล
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:09:34
154
41030161
บ้านงิ้วมีชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:08:08
21 
155
41030162
บ้านตาดโนนทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 17:50:10
10 
156
41030163
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:27:14
17 
157
41030164
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:11:44
18 
158
41030165
บ้านเมืองไพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:16:02
159
41030166
บ้านศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:29:17
16 
160
41030167
บ้านหนองสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:08:01
18 
161
41030168
กมลศิลป์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:45:28
162
41030169
บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:13:48
38 
163
41030170
บ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:10:26
15 
164
41030171
บ้านดงค้าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:23:42
165
41030172
บ้านปากดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:00:34
21 
166
41030173
บ้านกำแมดคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:38:17
167
41030174
ชุมชนวังทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:00:40
23 
168
41030175
บ้านเหล่าหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:59:01
14 
169
41030176
ศรีขวัญเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:33:52
23 
170
41030177
พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:55:35
58 
171
41030178
อนุบาลศรีสุทโธ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 21:03:56
66 
172
41030179
บ้านโคกคำไหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:15:53
173
41030180
บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 18:38:10
20 
174
41030181
บ้านดงดารา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:12:19
11 
175
41030182
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:29:06
176
41030183
บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:21:50
11 
177
41030184
บ้านนายม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:22:17
15 
178
41030185
บ้านดอนกลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:30:59
17 
179
41030186
บ้านไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:05:30
180
41030187
หว้านใหญ่ประชาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:31:26
181
41030188
บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:32:44
182
41030189
บ้านดงยางน้อยโนนตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:51:18
183
41030190
บ้านดอนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:02:41
184
41030191
บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:14:55
185
41030192
บ้านนาทรายน้ำรอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 21:07:02
20 
186
41030193
นานกหงส์เสรีมีชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 07:26:10
187
41030194
บ้านถ่อนนาเพลิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:17:44
22 
188
41030195
บ้านไชยวานโนนลือชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 16:24:17
17 
189
41030196
อนุบาลพิบูลย์รักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:26:34
22 
190
41030197
บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 19:07:11
191
41030198
บ้านดงยางพรพิบูลย์
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:01:42
10 
192
41030199
บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:26:56
193
41030201
บ้านม่วงคอนสาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:12:00
18 
194
41030204
บ้านหนองช้างคาวหนองบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:37:25
10 
195
41030206
บ้านคำแคนแก่นคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:52:28
196
41030208
บ้านค้อดอนแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:58:50
25 
197
41030210
บ้านวังแข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:57:27
198
41030211
บ้านโนนทองอินทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:40:18
199
41030212
บ้านหัวหนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:43:13
11 
200
41030213
บ้านยางเหล่าสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:34:58
17 
201
41030214
อนุบาลกู่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:35:25
19 
202
41030215
บ้านซำป่าหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:55:52
203
41030216
บ้านซำป่ารัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:38:36
13 
     
203 (100.00%)