ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 144 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 144 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
41040001
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:35:39
2
41040002
บ้านดงธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 11:57:45
3
41040003
บ้านดงหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 13:47:42
4
41040004
บ้านหนองโนไชยวาน
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 13:48:00
16 
5
41040005
บ้านกุดจับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:05:02
6
41040006
บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:36:08
7
41040007
บ้านลำภู
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 09:21:36
8
41040008
บ้านขอนยูง
ยืนยันแล้ว
2019-08-31 09:59:28
15 
9
41040009
บ้านหนองฆ้องนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 11:26:15
10
41040010
บ้านหนองกุงหนองเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:17:53
12 
11
41040011
บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 13:12:14
10 
12
41040012
บ้านถิ่น
ยืนยันแล้ว
2019-08-31 13:42:29
13
41040014
ชุมชนบ้านสร้างแป้น
ยืนยันแล้ว
2019-08-18 15:57:08
22 
14
41040016
ชุมชนหนองแปนหินโงม
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:44:07
15
41040017
บ้านเชียงเพ็ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 12:12:24
16
41040018
ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:18:10
17 
17
41040019
บ้านเหล่าตำแย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:20:36
18
41040021
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 21:40:06
19
41040022
บ้านหนองสร้างไพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:39:49
20
41040023
บ้านโพธิ์โนนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 12:18:10
21
41040024
บ้านกานต์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 21:06:04
22
41040025
บ้านหันเทาผักกาดย่า
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:18:22
23
41040027
โนนสูงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:08:46
24
41040028
บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:07:46
14 
25
41040029
บ้านข่า
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 11:47:15
26
41040030
บ้านโสกแกคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:31:31
12 
27
41040031
บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 14:22:29
28
41040032
อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:18:32
35 
29
41040033
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:18:59
18 
30
41040034
โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 22:15:19
31
41040035
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:18:38
32
41040036
บ้านหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-08-31 10:41:21
13 
33
41040037
บ้านโนนฐานะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:05:33
34
41040038
บ้านสร้างก่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:39:38
25 
35
41040039
บ้านผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:54:17
17 
36
41040040
กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 14:15:51
27 
37
41040041
บ้านเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:48:08
18 
38
41040042
บ้านข้าวสาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:33:32
15 
39
41040043
บ้านหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 09:47:33
40
41040044
บ้านเขือน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 09:38:17
41
41040045
บ้านเทื่อม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 10:00:34
23 
42
41040046
บ้านหลุมข้าว
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 15:57:48
12 
43
41040047
บ้านค้อปัญญานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:18:24
44
41040048
บ้านนาสี
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:18:52
45
41040049
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:45:49
46
41040050
บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:00:12
10 
47
41040051
บ้านคำด้วง
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 15:41:04
13 
48
41040052
บ้านสระคลองพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 16:34:19
49
41040053
อุดรวัฒนานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 13:25:59
50
41040054
บ้านตาดน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:49:33
51
41040055
บ้านลาดหอคำ
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 13:19:42
52
41040056
บ้านนาหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 09:08:45
53
41040057
ราษฎร์จุฬาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:22:26
54
41040059
คำบงเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:16:29
17 
55
41040060
บ้านดงหมูชัยเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:52:21
10 
56
41040061
บ้านนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:19:03
57
41040065
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:19:10
12 
58
41040066
บ้านขัวล้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:37:25
59
41040067
บ้านแดง
ยืนยันแล้ว
2019-08-31 09:54:27
60
41040069
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:41:12
61
41040070
บ้านนาอ่าง
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 18:27:19
62
41040071
บ้านลาน
ยืนยันแล้ว
2019-08-31 13:09:55
63
41040072
บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 12:37:54
64
41040073
ดอนตาลดงบังวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:51:33
16 
65
41040074
บ้านนาเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:17:27
66
41040075
บ้านนาไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 20:58:28
67
41040076
บ้านคูดงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:53:34
20 
68
41040078
โนนทองโนนหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:00:16
17 
69
41040079
บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 10:17:04
70
41040082
บ้านนาคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:20:55
71
41040083
บ้านนารายณ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 13:50:34
72
41040084
อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:50:05
29 
73
41040085
ชุมชนบ้านแวง
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:56:20
18 
74
41040086
บริบาลภูมิเขตต์
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:22:35
54 
75
41040087
บ้านภูดิน
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 20:41:22
76
41040088
บ้านติ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 21:20:13
77
41040089
บ้านหนองกบนาแมน
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:22:47
78
41040090
เมืองพานบ้านโก่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 13:11:42
79
41040091
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:07:17
15 
80
41040092
จอมศรีโคกก่องวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:13:28
81
41040093
บ้านกาลึม
ยืนยันแล้ว
2019-08-28 16:45:09
13 
82
41040094
บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 12:44:55
83
41040095
ชุมชนสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-08-31 09:49:55
84
41040096
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 09:38:31
17 
85
41040097
บ้านแหลมทองพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:29:16
86
41040098
บ้านหนองบอนเวียงชัย
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:56:54
87
41040099
บ้านสะคุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:55:13
17 
88
41040100
ยางโกนวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 10:33:51
15 
89
41040101
บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:35:09
90
41040102
บ้านหนองหัวคู
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 13:42:10
10 
91
41040103
บ้านกุดเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:54:02
92
41040104
บ้านดงหวายดงขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:20:08
21 
93
41040105
บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 16:38:26
94
41040106
หนองกุงวังแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:10:42
16 
95
41040107
บ้านโคกสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 11:07:26
96
41040108
บ้านหายโศก
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 08:41:27
97
41040109
บ้านธาตุประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 17:22:26
19 
98
41040110
บ้านนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:55:24
99
41040111
บ้านโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-08-31 10:44:27
100
41040112
บ้านเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:36:27
101
41040113
บ้านนางัว
ยืนยันแล้ว
2019-09-12 14:47:26
17 
102
41040114
บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 10:27:59
10 
103
41040116
น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:31:03
49 
104
41040118
บ้านนาเมืองไทย
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:23:04
17 
105
41040119
บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 21:24:00
18 
106
41040120
บ้านเทพประทาน
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:23:09
107
41040121
บ้านหยวก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:54:21
18 
108
41040122
บ้านจำปาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:37:51
109
41040123
บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 11:01:08
110
41040124
บ้านทุ่งทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:11:48
12 
111
41040125
บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 16:15:26
16 
112
41040126
บ้านน้ำปู่
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:24:22
19 
113
41040127
บ้านท่าโสม
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 13:20:46
55 
114
41040128
บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 09:48:38
15 
115
41040129
บ้านน้ำทรง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 13:45:48
116
41040130
บ้านสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:26:41
11 
117
41040132
บ้านโชคเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-07-17 11:53:34
18 
118
41040133
บ้านสวัสดี
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 20:50:13
12 
119
41040134
บ้านโสมเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 10:04:33
120
41040135
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 09:20:22
19 
121
41040136
เตชะไพบูลย์ (2)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:00:16
10 
122
41040137
บ้านนาเก็น
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 21:28:40
15 
123
41040138
บ้านสาครพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:59:33
124
41040139
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:02:01
10 
125
41040140
บ้านน้ำซึม
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:10:21
14 
126
41040141
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:14:02
127
41040142
บ้านวังบง
ยืนยันแล้ว
2019-09-12 21:35:43
128
41040143
บ้านวังแข้
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:22:41
129
41040144
บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:26:55
14 
130
41040145
ชายแดนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 23:20:28
10 
131
41040146
บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:03:15
17 
132
41040147
ชุมพลนาคลัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:14:06
15 
133
41040148
บ้านนาต้องนาสมนึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:29:05
10 
134
41040149
บ้านนายูง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:11:45
135
41040150
บ้านสว่างปากราง
ยืนยันแล้ว
2019-08-31 14:13:37
12 
136
41040151
บ้านวังเลาโสมสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:49:30
137
41040152
บ้านเชียงดีกุดเชือม
ยืนยันแล้ว
2019-08-31 09:49:42
17 
138
41040153
บ้านท่าโปงทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:41:47
11 
139
41040154
บ้านปากเจียงโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:26:50
18 
140
41040155
บ้านนาตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 15:30:52
141
41040156
บ้านนาคำน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:59:54
12 
142
41040157
บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 13:58:05
143
41040158
อนุบาลบ้านก้องวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 16:05:17
20 
144
41040159
บ้านสมประสงค์
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:04:42
     
144 (100.00%)