ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 108 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 108 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
42010149
บ้านกกจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:46:59
2
42010150
บ้านน้ำหมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 11:46:34
10 
3
42010151
บ้านห้วยมุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:14:30
21 
4
42010152
เย็นศิระบ้านหมากแข้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:36:09
19 
5
42010153
บ้านตูบค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:41:41
14 
6
42010154
บ้านน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:23:52
17 
7
42010155
บ้านแก่งครก
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 21:13:23
8
42010156
บ้านนาหว้าน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:13:19
9
42010157
บ้านโคกงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:19:35
19 
10
42010158
บ้านห้วยตาด
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:26:56
11
42010159
บ้านนาเจียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:07:03
10 
12
42010160
บ้านหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:05:07
13
42010161
บ้านชั่งสี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:21:48
14
42010162
บ้านหนองสนุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:39:06
15
42010164
บ้านศาลาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:23:18
16
42010165
ด่านซ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:31:26
21 
17
42010166
อนุบาลด่านซ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 08:13:14
47 
18
42010167
บ้านนาทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:03:47
19
42010168
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:42:16
20
42010169
บ้านห้วยปลาฝา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:43:10
21
42010170
บ้านแก่งม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:01:24
22
42010171
บ้านแก่วตาว(นาดี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:28:07
23
42010172
บ้านนาหมูม่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:45:00
24
42010173
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:53:40
25
42010174
บ้านหัวนาแหลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:55:33
26
42010175
บ้านโพนหนอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:13:40
27
42010176
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:15:44
28
42010177
บ้านปากหมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:39:23
29
42010178
บ้านนาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:51:23
11 
30
42010179
บ้านนาข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:14:16
31
42010180
บ้านเครือคู้
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:55:51
32
42010181
บ้านปากโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:15:24
33
42010182
บ้านห้วยน้ำเมย
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:19:22
34
42010183
บ้านโป่งชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:19:18
14 
35
42010184
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:45:28
36
42010185
บุญลักษณ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:04:10
15 
37
42010186
บ้านทุ่งน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:24:51
38
42010187
บ้านทุ่งเทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:10:46
19 
39
42010188
บ้านน้ำพุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:02:35
40
42010189
บ้านปางคอม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:24:24
41
42010190
บ้านด่านดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:41:39
42
42010191
บ้านโพนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:10:56
10 
43
42010192
บ้านหนองอุมลัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:38:56
44
42010193
บ้านกกเหี่ยน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:11:42
45
42010194
บ้านห้วยทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:54:03
12 
46
42010195
บ้านนาลานข้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:07:43
47
42010196
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:31:28
48
42010197
บ้านกกโพธิ์วังกำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 19:14:32
49
42010198
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 18:53:29
16 
50
42010199
บ้านกกสะตี
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:20:17
51
42010200
บ้านผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 14:07:47
52
42010201
บ้านปากแดง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:07:02
10 
53
42010202
บ้านวังเวิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:19:45
54
42010203
บ้านวังบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:34:02
55
42010204
บ้านตาดเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:44:52
56
42010205
บ้านทับกี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:18:04
18 
57
42010206
บ้านหินแลบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:38:37
58
42010207
บ้านวังเป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:32:24
59
42010208
บ้านป่าสะแข
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:01:49
60
42010210
บ้านถ้ำพระ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:03:14
61
42010211
บ้านแก่วตาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:43:36
62
42010212
บ้านป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:19:54
63
42010213
บ้านห้วยลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:32:25
64
42010214
ชุมชนบ้านนาพึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:49:25
65
42010215
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:29:24
66
42010216
บ้านนามาลา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:30:28
67
42010217
บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:05:58
68
42010218
บ้านซำทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:15:56
69
42010220
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:14:27
70
42010221
บ้านหัวด่านนาปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:45:59
71
42010222
บ้านนาแห้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:10:27
10 
72
42010223
บ้านเหมืองแพร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:59:22
15 
73
42010224
บ้านแสงภา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:15:38
74
42010225
บ้านบ่อเหมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:29:24
75
42010226
บ้านห้วยน้ำผัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:09:10
76
42010227
บ้านนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:03:57
77
42010228
บ้านนาลึ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:36:30
78
42010229
บ้านนาผักก้าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 18:17:08
10 
79
42010230
บ้านเหล่ากอหก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:47:13
10 
80
42010231
บ้านแก่งม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:26:43
10 
81
42010232
บ้านท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 18:15:13
82
42010233
บ้านท่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:59:44
83
42010234
บ้านบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:54:03
84
42010235
บ้านปลาบ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:32:44
10 
85
42010236
บ้านสองคอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:22:24
86
42010237
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:24:50
12 
87
42010238
บ้านหินสอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:32:32
88
42010239
บ้านโป่งกวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:37:40
89
42010240
บ้านแก่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:52:58
11 
90
42010241
บ้านร่องจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:32:12
91
42010242
บ้านนาขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 16:46:38
92
42010243
บ้านนาคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:08:58
93
42010244
บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:48:36
13 
94
42010245
บ้านแก่งแล่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:06:47
95
42010246
บ้านไฮตาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 11:57:08
96
42010247
บ้านแก่งเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:20:15
10 
97
42010248
บ้านลาดค่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:02:40
98
42010249
บ้านห้วยติ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:22:17
99
42010250
บ้านห้วยผักเน่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:20:39
100
42010251
บ้านโคนผง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:36:48
101
42010252
บ้านห้วยลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:13:55
102
42010253
บ้านถ้ำมูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:32:20
103
42010254
บ้านหนองแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:32:53
104
42010255
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:55:22
105
42010256
บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:32:29
106
42010257
บ้านแก่งไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:02:14
107
42010258
ชุมชนภูเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 10:38:05
16 
108
42010259
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:08:10
15 
     
108 (100.00%)