ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 106 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 106 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
43020001
บ้านกุดบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:22:23
2
43020002
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:22:43
3
43020003
บ้านนิคมดงบัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:46:17
4
43020004
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:22:50
5
43020005
บ้านโนนฤาษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:40:20
13 
6
43020006
บ้านหนองกุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:08:00
10 
7
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:28:03
8
43020008
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:15:47
9
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:53:30
45 
10
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:16:46
11
43020011
หมู่บ้านตัวอย่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:07:54
13 
12
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:43:43
13
43020013
บ้านนาตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:00:36
14
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:54:47
22 
15
43020015
บ้านปักหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:25:44
16
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:50:57
17
43020017
ยูเนสโกสัมมนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:42:23
18
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:36:54
17 
19
43020019
บ้านบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:15:53
21 
20
43020020
บ้านโนนหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:31:40
21
43020021
บ้านโพนทัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:45:59
22
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:43:33
11 
23
43020023
บ้านเซิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:05:14
20 
24
43020024
บ้านท่าหนองพันทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:00:59
11 
25
43020025
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:56:04
11 
26
43020026
บ้านคำตอยูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:21:09
11 
27
43020027
บ้านหนองแคนดอนสนุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:35:31
28
43020028
บ้านหนองแหวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:23:28
29
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:08:51
30
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:26:31
31
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:29:38
32
43020032
บ้านแป้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:28:53
14 
33
43020033
บ้านกุดแกลบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:10:59
11 
34
43020035
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:04:03
12 
35
43020036
บ้านก่องขันธ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:46:01
13 
36
43020037
บ้านดงสระพัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:44:51
10 
37
43020038
บ้านต้อนเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:54:02
38
43020039
บ้านนาหนัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:59:52
15 
39
43020040
บ้านผือ สาขา คำอินแปลง
ยังไม่ยืนยัน
40
43020041
บ้านหนองแอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 20:24:32
12 
41
43020042
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:35:42
34 
42
43020044
บ้านคำจำปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:25:07
11 
43
43020045
บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:28:07
12 
44
43020046
บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:56:45
24 
45
43020047
บ้านคำปะกั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:50:55
20 
46
43020048
บ้านปัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:51:23
13 
47
43020050
บ้านดงกำพี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:06:43
19 
48
43020051
ชุมชนบ้านปากสวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:36:57
15 
49
43020052
บ้านวัดหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:21:26
13 
50
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:45:06
13 
51
43020054
บ้านสร้างนางขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:56:29
52
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:16:29
53
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:35:53
54
43020057
บ้านหนองอั้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:25:13
20 
55
43020058
บ้านเหล่าต่างคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:43:06
14 
56
43020059
บ้านเชียงอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:23:41
18 
57
43020060
บ้านนาเมย
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:14:39
58
43020061
บ้านโคกหัวภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:09:55
59
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:22:47
60
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:48:05
61
43020121
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:44:33
12 
62
43020122
เฝ้าไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:39:54
26 
63
43020123
บ้านจับไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:56:35
10 
64
43020124
รสลินคัคณางค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:45:51
20 
65
43020125
บ้านนาฮำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:52:46
24 
66
43020126
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:02:31
10 
67
43020127
อนุบาลหนองควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:42:35
30 
68
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:05:31
18 
69
43020129
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:09:48
70
43020130
บ้านท่าคำบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:36:10
12 
71
43020131
บ้านหนองวัวชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:18:03
72
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:27:57
73
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:59:38
13 
74
43020134
บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:28:42
11 
75
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:03:26
76
43020136
บ้านหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:32:38
77
43020137
บ้านแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:15:11
20 
78
43020138
เวทีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:47:19
26 
79
43020139
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:20:43
23 
80
43020140
บ้านคำโคนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:24:26
11 
81
43020141
สุทธสิริโสภา
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:54:05
18 
82
43020142
บ้านนาทับไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 14:28:50
11 
83
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:10:57
14 
84
43020144
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:36:25
85
43020145
รุจีจินตกานนท์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:32:47
19 
86
43020146
บ้านหนองเค็ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:07:19
87
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:00:21
88
43020148
บ้านดอนเหมือด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:14:49
89
43020149
บ้านต้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:26:29
13 
90
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:40:46
21 
91
43020151
บ้านนาสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:08:26
10 
92
43020152
บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:01:49
19 
93
43020153
บ้านสามัคคีชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:13:53
94
43020154
บ้านโปร่งสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:11:41
10 
95
43020155
เตชะไพบูลย์ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:06:17
96
43020156
บ้านดงดาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 19:28:32
97
43020157
อนุบาลนิคมเปงจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:59:05
13 
98
43020158
บ้านหนองคอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:51:15
99
43020159
บ้านโพนแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:47:03
100
43020160
สนธิราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:20:37
101
43020161
บ้านหนองแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 21:29:17
102
43020162
บ้านน้ำเป
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:38:05
103
43020163
บ้านตาลชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:27:41
104
43020164
นิคมเจริญชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:22:27
11 
105
43020165
บ้านนาชุมช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:46:11
106
43020166
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:18:20
17 
     
106 (100.00%)