ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 197 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 197 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
44010001
บ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:58:33
2
44010002
บ้านท่าปะทายโนนตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:50:48
11 
3
44010003
บ้านโขงกุดหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:04:32
4
44010004
ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:55:06
5
44010005
วันครู 2502
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:54:08
6
44010006
บ้านดอนตูมดอนโด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:14:19
7
44010007
บ้านเม่นใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:50:58
8
44010008
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:50:04
9
44010009
บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:43:29
11 
10
44010010
บ้านหันเชียงเหียน
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:10:52
13 
11
44010011
บ้านเอียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:06:32
12
44010012
บ้านติ้วสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:22:54
11 
13
44010013
บ้านหนองตื่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 14:04:32
10 
14
44010014
บ้านหมี่เหล่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:58:25
15
44010015
บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:08:25
16
44010016
บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:22:58
17
44010018
บ้านสมศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:54:32
18
44010019
บ้านหนองโจดสวนมอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:03:39
19
44010020
บ้านหัวช้างหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:53:23
20
44010021
บ้านโคกก่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:27:43
21
44010022
บ้านภูดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:30:25
22
44010023
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:40:15
23
44010024
บ้านดอนหว่านหัวหนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 09:09:07
16 
24
44010025
บ้านหนองหล่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:36:36
25
44010026
บ้านเหล่าหนาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:20:19
26
44010027
หลักเมืองมหาสารคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:49:36
93 
27
44010028
อนุบาลมหาสารคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 19:33:05
104 
28
44010029
บ้านท่าตูมดอนเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:39:24
16 
29
44010030
บ้านหนองข่าหนองคูโปโล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:59:32
10 
30
44010031
บ้านหนองโดนอ้อยช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:19:28
31
44010032
บ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:41:19
32
44010033
บ้านหนองกุงเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:27:29
10 
33
44010034
บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:29:26
34
44010035
บ้านท่าสองคอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:20:11
13 
35
44010036
บ้านดงเค็งดอนหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:40:17
36
44010037
บ้านหนองเขื่อนช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:55:00
37
44010038
บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:06:09
13 
38
44010039
บ้านหนองค้อสวนอ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:57:06
39
44010040
บ้านหนองบัวโนนมี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:02:35
10 
40
44010041
บ้านหนองคูณน้ำจั้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:33:35
41
44010042
บ้านโคกบัวค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 15:37:34
13 
42
44010043
ชุมชนบ้านลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:11:53
18 
43
44010044
บ้านกุดซุย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:11:11
44
44010045
บ้านเลิงบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:50:47
45
44010046
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:31:46
46
44010047
บ้านวังไผ่ป่าจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:52:48
47
44010048
บ้านม่วงโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:43:00
48
44010049
บ้านบุ่งคล้าท่างาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:42:51
49
44010050
บ้านร่วมใจ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:50:50
50
44010051
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:28:46
51
44010052
บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 16:17:06
11 
52
44010053
บ้านหนองโพด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:42:35
53
44010054
บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:55:20
10 
54
44010055
บ้านนานกเขียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:09:34
55
44010056
บ้านกุดแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:25:32
56
44010057
บ้านหนองโนอีดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 18:40:37
13 
57
44010058
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:21:07
20 
58
44010059
บ้านโคกศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:08:17
59
44010060
บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:51:31
60
44010061
บ้านจำนัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:46:46
61
44010062
บ้านนาแพงดอนไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:40:09
62
44010063
บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:09:16
63
44010064
บ้านโดท่างาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:37:01
14 
64
44010065
อนุบาลแกดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:32:04
11 
65
44010066
บ้านเหล่าจั่นนาภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 17:45:38
15 
66
44010067
บ้านหนองเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:10:01
67
44010068
บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:13:23
68
44010069
ชุมชนบ้านหมากค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:10:35
14 
69
44010070
บ้านโสกแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 07:55:13
70
44010071
บ้านโนนศรีภิบาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:48:17
71
44010072
บ้านโคกลิ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:53:54
72
44010074
บ้านเสือกินวัวโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:43:58
73
44010075
ชุมชนมิตรภาพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:14:02
74
44010076
บ้านป่าข่างโนนลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:51:05
75
44010077
บ้านหนองขุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 18:47:54
76
44010078
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:45:58
10 
77
44010079
บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:48:21
78
44010080
บ้านขอนแก่นตะคุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:08:36
79
44010081
บ้านวังแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:51:37
19 
80
44010082
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:29:33
81
44010083
บ้านโพนสวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:39:43
10 
82
44010084
บ้านโพนละออม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:23:20
83
44010085
บ้านโคกไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:50:40
84
44010160
บ้านน้ำใสม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:08:43
16 
85
44010161
บ้านลิ้นฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:40:16
86
44010162
บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 22:37:22
87
44010163
บ้านไส้จ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:28:30
88
44010164
บ้านขามเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:47:09
13 
89
44010166
บ้านยางสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:55:11
90
44010167
บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:50:32
91
44010168
บ้านปอแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:52:56
92
44010169
บ้านดอนหน่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:25:04
93
44010170
ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:14:31
14 
94
44010171
บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:52:09
14 
95
44010172
บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:46:06
96
44010173
บ้านดอนนาห้วยชัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:11:19
97
44010174
บ้านเขวาใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 17:46:46
14 
98
44010175
บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:16:54
99
44010176
บ้านเชือกคุยเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:50:41
100
44010177
บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:09:28
101
44010178
บ้านโพธิ์เงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 00:05:46
102
44010179
บ้านส้มโฮง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:19:17
103
44010180
บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:43:34
104
44010181
บ้านคันธาร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:26:23
105
44010182
บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:39:03
106
44010183
บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:20:52
107
44010184
อนุบาลกันทรวิชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:14:03
44 
108
44010185
บ้านคอกม้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 12:31:11
109
44010186
บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:32:58
110
44010187
โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:39:14
111
44010188
บ้านใคร่นุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:52:27
112
44010189
บ้านท่าขอนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:54:46
113
44010190
บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:50:41
114
44010191
บ้านนาสีนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:39:30
10 
115
44010192
บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:04:02
19 
116
44010193
บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 07:56:09
117
44010195
บ้านตำแยหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:46:03
118
44010196
บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 13:26:33
119
44010197
บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:16:11
10 
120
44010198
บ้านทัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 07:51:53
121
44010199
บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:15:54
122
44010200
ชุมชนบ้านมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:40:06
10 
123
44010201
บ้านไผ่น้ำเที่ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:12:34
124
44010202
บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:53:08
125
44010203
บ้านเปลือยน้ำสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:51:00
126
44010205
บ้านโขงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:32:05
127
44010206
บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:01:11
128
44010207
บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:50:45
10 
129
44010208
บ้านนาดีศรีสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:11:39
10 
130
44010209
บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:56:39
11 
131
44010210
ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:01:24
14 
132
44020001
บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:30:24
133
44020002
บ้านสองห้องฮ่องน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:50:37
134
44020003
บ้านเหล่ายาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:51:34
135
44020004
โรงเรียนบ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:50:42
136
44020005
โรงเรียนบ้านแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:44:34
137
44020006
บ้านฮ่องไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:15:29
138
44020007
บ้านหนองขามแสบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:11:17
17 
139
44020008
บ้านดอนงัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:13:52
13 
140
44020009
บ้านเหล่าตามาอุดมชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:44:39
16 
141
44020010
บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:13:24
142
44020011
บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:34:40
10 
143
44020012
บ้านป่ากุงหนานาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:03:19
144
44020013
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 07:54:45
145
44020014
บ้านโนนทองโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:28:49
16 
146
44020015
บ้านดอนพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:35:03
147
44020016
บ้านโนนแดงมะขามหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:33:42
148
44020017
บ้านหัวหนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:09:01
149
44020018
บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:40:07
150
44020019
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:39:01
151
44020020
บ้านหนองบัวโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:39:36
152
44020021
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:11:30
153
44020022
บ้านโคกกลางบ่อหลุบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:31:20
11 
154
44020023
บ้านแก่นเท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:22:26
155
44020024
บ้านโนนราษีฝางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:38:16
17 
156
44020025
บ้านเหล่าผักหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:53:35
157
44020026
บ้านบรบือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:32:40
57 
158
44020027
อนุบาลบรบือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:14:17
159
44020028
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:54:24
160
44020029
วัดนาดีวราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:32:27
161
44020030
บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:01:13
13 
162
44020031
บ้านเหล่าโง้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:31:06
163
44020032
บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:27:06
18 
164
44020033
บ้านหนองหว้าโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:45:49
18 
165
44020034
บ้านเก่าใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:24:24
166
44020035
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:36:11
11 
167
44020036
ชุมชนบ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:31:24
13 
168
44020037
บ้านบัวมาศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:52:07
169
44020038
บ้านหนองแวง-หนองตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:21:07
16 
170
44020039
บ้านยาง(ยางทวงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:11:48
10 
171
44020040
บ้านบกพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 21:25:15
172
44020041
บ้านแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 14:09:29
173
44020042
บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:02:17
14 
174
44020043
บ้านดอนก่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:30:45
11 
175
44020044
บ้านโนนเกษตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:08:19
12 
176
44020045
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:15:59
177
44020046
บ้านวังไฮวังทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:05:09
178
44020047
บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:54:49
179
44020048
บ้านวังปลาโด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:20:50
15 
180
44020049
บ้านเปลือยหนองตูบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:28:42
181
44020050
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:40:39
182
44020051
บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:36:27
13 
183
44020052
บ้านหนองคูขาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 20:28:07
21 
184
44020053
บ้านฝายป่าบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:36:31
185
44020054
บ้านโสกภารา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:13:48
10 
186
44020055
บ้านไพรวัลย์ปอแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:05:33
187
44020056
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:42:49
14 
188
44020057
บ้านดอนบม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:53:45
10 
189
44020058
บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:33:54
190
44020059
บ้านซองแมว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:31:49
18 
191
44020060
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:47:54
12 
192
44020061
บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:43:42
10 
193
44020062
บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:15:17
15 
194
44020063
บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 20:44:49
14 
195
44020064
บ้านหนองโดนหอกลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:07:40
196
44020065
บ้านพงโพด
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:56:17
197
44020066
บ้านหนองสิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:17:48
     
197 (100.00%)