ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 230 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 230 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
45010001
บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 08:41:19
10 
2
45010003
บ้านแคนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-08-03 14:55:51
3
45010004
ธรรมจารีนิวาส
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 12:34:12
19 
4
45010005
บ้านหนองพานแยบัวห้าว
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 09:57:56
5
45010006
บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 12:58:27
6
45010007
บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 10:35:29
7
45010008
บ้านหนองจิกโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 10:09:13
8
45010010
บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 12:31:28
9
45010011
บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 10:50:15
10
45010012
บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 14:30:51
21 
11
45010013
บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 19:32:16
18 
12
45010014
สหสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 10:04:41
13
45010015
บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 13:21:10
14
45010016
บ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-08-03 15:36:36
15
45010017
บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 09:28:25
16
45010018
บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 14:40:41
17
45010019
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 11:22:56
17 
18
45010020
อนุบาลร้อยเอ็ด
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:44:00
263 
19
45010021
เมืองร้อยเอ็ด
ยืนยันแล้ว
2020-09-09 12:45:59
144 
20
45010022
วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 13:35:00
21
45010023
บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 12:43:21
22
45010024
บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 11:54:57
16 
23
45010025
บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 09:29:58
24
45010027
บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 14:45:32
25
45010028
บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 17:56:52
26
45010030
ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 12:10:35
27
45010031
บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 11:56:21
28
45010032
บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 14:14:01
13 
29
45010033
บ้านแมตวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 19:58:03
30
45010034
โสภโณประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 16:27:45
19 
31
45010035
บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 11:11:44
32
45010036
บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 18:16:08
33
45010037
บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 10:49:25
34
45010038
ชุมชนบ้านสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 11:17:49
20 
35
45010039
บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 09:04:58
19 
36
45010040
บ้านหนองตาไก้หนองตุ
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 21:51:26
10 
37
45010041
บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 09:59:13
18 
38
45010042
บ้านดงสวอง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 10:13:39
39
45010043
บ้านเปลือยสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 11:18:03
40
45010044
บ้านซ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 14:08:58
17 
41
45010045
บ้านเล้าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 16:29:44
14 
42
45010046
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 10:25:13
10 
43
45010047
บ้านแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 10:21:41
44
45010048
บ้านหนองยูง
ยืนยันแล้ว
2020-09-02 08:04:42
45
45010049
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 13:27:45
46
45010050
บ้านโนนแท่น
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 20:55:06
47
45010051
บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 13:08:27
48
45010052
บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 14:45:22
49
45010053
บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 11:35:47
50
45010054
บ้านแดงโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 09:59:57
14 
51
45010057
ชุมชนบ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 14:26:33
10 
52
45010058
บ้านหนองคูบอน
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 11:32:41
53
45010059
บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 10:02:51
54
45010060
บ้านเหล่ายูง
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 13:57:41
13 
55
45010061
บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 15:08:40
21 
56
45010062
รัฐประชาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 15:41:19
16 
57
45010063
บ้านหัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 10:15:59
58
45010064
บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 10:15:04
15 
59
45010065
บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 10:45:53
17 
60
45010066
บ้านงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 09:55:43
10 
61
45010067
บ้านกอกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-08-03 14:48:35
62
45010068
พรหมยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 16:40:29
63
45010069
บ้านดู่น้อย
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 13:19:43
64
45010070
ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 15:51:54
17 
65
45010071
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 10:31:23
13 
66
45010072
บ้านหนองชาด
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 09:48:37
67
45010074
รัฐทวิคาม
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 08:47:53
68
45010075
บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 11:04:40
69
45010076
บ้านยางเครือ
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 09:51:09
70
45010077
บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 21:54:38
16 
71
45010078
ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 11:24:37
12 
72
45010079
ร่องคำวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 12:16:27
19 
73
45010080
บ้านโคกมอน
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 11:30:02
74
45010081
หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 09:36:51
75
45010082
บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 10:47:44
16 
76
45010083
ชุมชนบ้านเมืองหงส์
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 11:40:24
16 
77
45010084
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-08-03 15:01:35
12 
78
45010085
รัตนประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 10:31:19
79
45010086
ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 10:54:30
15 
80
45010087
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 12:56:21
81
45010088
บ้านป่าดวน
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 09:46:31
82
45010090
บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 13:06:48
83
45010091
สหคามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 13:13:51
21 
84
45010092
บ้านดอนแคน
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 12:48:12
85
45010093
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 08:49:41
86
45010094
บ้านอุ่มจาน
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 09:43:48
87
45010095
บ้านหนองแอก
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 08:51:06
19 
88
45010096
บ้านหนองแวงหนองหัวคน
ยืนยันแล้ว
2020-08-17 11:24:41
18 
89
45010097
บ้านข่า
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 13:04:02
90
45010098
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 10:30:52
91
45010099
ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 08:11:57
92
45010100
บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 10:24:13
14 
93
45010101
หนองตอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 10:30:29
94
45010102
จตุรพักตรพิมาน
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 10:54:07
36 
95
45010103
ราชสารสุธีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-16 22:03:43
96
45010104
บ้านหนองบั่ว
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 09:53:38
97
45010105
บ้านอีง่อง
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 09:38:11
11 
98
45010106
บ้านสวนมอญ
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 13:25:34
99
45010107
บ้านค้อกุดจอก
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 09:32:22
100
45010108
บ้านเขวาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 11:09:36
14 
101
45010109
บ้านหนองช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 10:15:41
102
45010110
บ้านหนองต่าย
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 08:53:34
103
45010111
บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 09:40:03
104
45010112
บ้านธวัชบุรี
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 09:52:47
11 
105
45010113
บ้านหนองดู่
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 10:13:00
10 
106
45010114
บ้านหัวโนน
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 11:21:21
10 
107
45010115
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 13:10:12
10 
108
45010116
บ้านคางฮุง
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 14:35:37
109
45010117
บ้านหนองบัวดอนไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 12:10:55
110
45010118
เมืองธวัชบุรี
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 18:37:19
37 
111
45010119
ชุมชนบ้านประตูชัย
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 10:24:14
112
45010120
บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 11:42:15
113
45010121
บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 11:13:09
10 
114
45010122
บ้านสังข์
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 12:47:25
115
45010123
บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 10:31:19
116
45010124
ไพศาลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 12:09:54
12 
117
45010126
บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 08:47:17
118
45010127
บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 12:48:43
119
45010128
ชุมชนบ้านยางกู่
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 08:59:18
12 
120
45010129
บ้านมะอึ
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 15:30:53
16 
121
45010130
บ้านหนองเบิด
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 11:23:02
122
45010131
บ้านเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 09:12:01
15 
123
45010132
บ้านมะยาง
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 12:53:25
18 
124
45010133
บ้านราชธานี
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 09:34:43
125
45010134
บ้านอีหมุน
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 09:48:46
13 
126
45010135
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 10:48:29
127
45010136
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2020-08-17 10:55:41
128
45010137
เวฬุวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 13:56:39
17 
129
45010138
บ้านตาอุด
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 09:14:04
130
45010139
บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 11:17:25
131
45010140
บ้านชาดมะเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 14:21:33
132
45010141
บ้านไก่ป่า
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 10:00:16
133
45010142
บ้านดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 10:14:47
14 
134
45010143
ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 14:47:00
19 
135
45010144
นาคำเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 10:04:47
136
45010145
บ้านฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 12:58:22
137
45010146
บ้านตรีคาม
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 10:19:34
138
45010147
บ้านป่าสุ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 14:56:54
139
45010148
บ้านจันทร์สว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 12:45:53
140
45010149
บ้านอุ่มเม้า
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 14:41:44
141
45010150
บ้านบากหนองแดง
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 11:35:51
142
45010151
บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 14:45:30
12 
143
45010152
บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 09:05:22
144
45010153
โพธิ์สัยสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 13:58:50
11 
145
45010154
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 20:02:19
146
45010155
บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 14:09:11
147
45010156
บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
ยืนยันแล้ว
2020-08-30 14:33:47
11 
148
45010157
อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 13:24:53
17 
149
45010158
บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 08:27:54
150
45010159
ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 11:24:39
15 
151
45010160
บ้านศรีสมเด็จ
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 15:32:11
152
45010161
บ้านโคกข่าหนองโก
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 12:59:04
153
45010162
บ้านป่าแหนหนองไร่
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 09:17:47
154
45010163
บ้านกล้วยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 13:29:13
17 
155
45010164
วัดบ้านเหล่ากุด
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 14:42:10
156
45010165
บ้านสวนจิก
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 12:21:13
157
45010166
บ้านหนองแวงยาว
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 13:09:59
158
45010167
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 10:43:36
11 
159
45010168
หนองคูโคกขุมดิน
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 11:02:02
13 
160
45010169
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 09:04:14
161
45010170
โนนสีดาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 10:22:18
17 
162
45010171
ทรายทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 10:39:21
163
45010172
เมืองจังหาร
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 09:58:38
164
45010173
บ้านแคน
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 11:04:15
10 
165
45010174
บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 09:28:11
166
45010175
วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 11:08:36
167
45010176
บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-08-03 09:51:48
168
45010177
บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 20:39:55
169
45010178
บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-03 14:38:33
16 
170
45010179
บ้านหนองเข็ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 11:06:56
171
45010180
บ้านป่านหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 11:20:06
15 
172
45010181
ดินดำบัวรองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 09:01:03
21 
173
45010182
บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 15:08:05
174
45010183
บ้านเลิงคา
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 11:38:36
175
45010184
บ้านขมิ้นจานทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 10:17:31
176
45010185
ดงยางสะแบง
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:21:05
177
45010186
บ้านพยอม
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 22:20:37
178
45010187
ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 12:44:26
12 
179
45010188
บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 09:12:01
180
45010189
บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 10:39:03
181
45010190
บ้านเหล่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 10:45:00
10 
182
45010191
โนนเชียงบังหาดหนองแค
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 13:25:34
183
45010192
บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 10:53:02
13 
184
45010193
บ้านดงเครือวัลย์
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 10:23:24
185
45010194
คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 13:55:02
10 
186
45010195
บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 13:43:57
19 
187
45010196
บ้านม่วงท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 15:14:52
11 
188
45010197
หัวนางามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 13:40:13
20 
189
45010198
ไตรคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 10:14:53
190
45010199
แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 13:00:58
191
45010200
บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 22:49:21
192
45010201
เขวาชีรัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 13:11:19
10 
193
45010202
บ้านโนนข่า
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 10:37:45
194
45010203
บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 13:46:31
195
45010204
บ้านเขือง
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 12:49:55
16 
196
45010205
บ้านดอนพยอมน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 11:07:57
197
45010206
บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 13:41:07
198
45010207
บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 14:04:59
199
45010208
บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 13:32:50
18 
200
45010209
บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 10:40:32
201
45010210
เมืองเชียงขวัญ
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 09:26:01
12 
202
45010211
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 10:12:50
10 
203
45010213
บ้านวังปากบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 09:51:00
204
45010214
บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 10:42:42
205
45010215
บ้านดอนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 10:33:22
206
45010216
วังยาวเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 21:35:08
207
45010217
บ้านหนองแก่ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 17:11:27
208
45010218
บ้านเกษมสุข
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 14:34:42
209
45010219
บ้านพลับพลา
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 11:12:08
13 
210
45010220
บ้านมีชัย
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 11:09:26
211
45010221
บ้านหมูม้น
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 10:56:37
19 
212
45010222
บ้านธาตุประทับ
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 11:12:36
213
45010223
ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 14:51:55
11 
214
45010224
บ้านหวายน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 08:36:47
215
45010225
บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 12:30:05
15 
216
45010226
บ้านหนาด
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 15:31:13
217
45010227
บ้านยางใต้
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 10:40:35
218
45010228
บ้านอีโก่ม
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 14:49:39
219
45010229
บ้านเทอดไทย
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 13:06:40
16 
220
45010230
บึงงามพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 09:14:28
221
45010231
ประชาราษฏร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 10:04:09
222
45010232
บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 15:14:13
223
45010233
บ้านโนนราษี
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 15:49:56
224
45010235
บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 10:06:09
225
45010236
บ้านขว้างใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 10:21:45
226
45010237
บ้านขว้างท่าสะแบง
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 10:05:40
227
45010238
บ้านหวายหลึม
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 14:18:42
228
45010239
บ้านซองแมว
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 20:18:28
229
45010240
บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 11:18:49
14 
230
45010241
บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 09:50:24
     
230 (100.00%)