ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 168 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 168 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
46020001
นากุงวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 12:15:08
10 
2
46020002
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 13:06:07
3
46020003
หนองกุงราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 17:01:06
15 
4
46020004
หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 19:36:05
5
46020005
บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 12:07:12
6
46020006
บ้านขามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 16:37:09
7
46020007
บ้านหนองแวงฮี
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 11:45:10
14 
8
46020008
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 19:33:56
9
46020009
บ้านโคกศรี
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 15:15:25
10
46020010
บ้านสาวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 19:54:26
19 
11
46020011
ชุมชนบ้านป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 19:23:15
15 
12
46020012
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 13:53:50
10 
13
46020013
ดอนยานางศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 12:40:53
17 
14
46020014
นาเชือกวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 11:48:43
21 
15
46020017
นาแกราษฎร์อำนวย
ยืนยันแล้ว
2019-10-20 06:28:31
13 
16
46020018
หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 15:34:44
17
46020019
ปอแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 11:44:00
17 
18
46020020
นาดีหลุมข้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 14:09:06
11 
19
46020021
ขมิ้นพัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 12:24:37
20
46020022
นางามแก่นลำดวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 18:51:57
13 
21
46020023
หนองไผ่รัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 08:44:20
22
46020024
สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
ยืนยันแล้ว
2019-10-20 09:03:08
23
46020025
โนนสูงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 20:26:15
14 
24
46020027
บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 16:37:16
25
46020028
เชียงสาศิลปสถาน
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 19:20:38
17 
26
46020029
ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 13:09:05
14 
27
46020030
เชียงงามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 13:56:05
28
46020031
โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 14:33:22
29
46020032
โคกก่องราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 10:31:23
30
46020033
บ้านเว่อวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 13:30:59
31
46020034
โคกคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 13:20:52
21 
32
46020035
ฮ่องฮีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 18:21:28
17 
33
46020036
พินิจราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 19:09:09
51 
34
46020037
ผดุงราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 18:45:17
12 
35
46020038
ชุมชนดอนยูงวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 00:19:51
36
46020039
หัวงัววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 10:56:21
37
46020040
บ้านหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 11:58:17
38
46020041
ห้วยเตยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 13:17:36
20 
39
46020042
บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 10:13:08
17 
40
46020043
คำไฮวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 18:56:41
16 
41
46020044
หนองอิเฒ่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-20 10:46:26
10 
42
46020045
หลักด่านวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 13:51:58
43
46020046
ดงน้อยโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 20:59:09
44
46020047
ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 09:42:36
45
46020048
วัดบ้านกุดสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 12:30:26
46
46020049
บ้านเสียววิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 21:43:39
11 
47
46020050
หนองไม้พลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 10:05:22
11 
48
46020051
ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 11:13:11
10 
49
46020052
โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 08:47:05
50
46020053
หัวนาคำจรูญศิลป์
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 11:02:38
18 
51
46020054
ดงบังวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 19:51:50
15 
52
46020055
โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 10:21:22
16 
53
46020056
บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 09:59:41
54
46020057
โพนสิมอนุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 10:17:26
18 
55
46020058
วัดบ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 11:09:30
56
46020060
ยางคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 12:04:54
14 
57
46020061
บ้านแกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:58:19
19 
58
46020062
บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 19:44:47
16 
59
46020063
ดอนขีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 14:01:00
10 
60
46020064
อุ่มเม่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 13:11:13
61
46020065
โคกศรีวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 09:06:14
62
46020066
ชุมชนดอนม่วงงาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 14:34:59
12 
63
46020067
ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 10:23:47
19 
64
46020068
หนองแวงประชาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 19:45:52
18 
65
46020069
หนองแวงม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 14:00:30
66
46020070
นาค้อวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 11:36:42
17 
67
46020071
หนองปะโอประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 15:12:48
13 
68
46020072
คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 11:21:56
69
46020073
คำมันปลาผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-20 19:15:50
70
46020074
คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 10:07:36
22 
71
46020075
ป่าหวายศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-10-20 16:35:16
72
46020076
คำใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 12:16:04
12 
73
46020077
ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 12:30:55
74
46020078
บ้านชัยศรี
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 08:19:12
75
46020079
โนนเตาไหหนองแก
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 21:14:24
76
46020080
บ้านทรายทองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 13:04:11
17 
77
46020081
หนองกุงไทยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 11:59:01
78
46020082
โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 09:29:56
18 
79
46020083
หนองแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 12:49:01
80
46020085
หนองบัววิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
2019-10-20 16:40:38
81
46020086
นาสีนวลอุดมเวศม์
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 11:18:51
82
46020087
เดชอุดมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 16:07:14
83
46020088
พิมูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-20 21:03:06
84
46020089
บ้านหาดทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:05:23
85
46020090
หน่อคำประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 14:20:04
10 
86
46020091
เนินลาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 12:22:34
87
46020092
ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 09:54:20
11 
88
46020093
บ้านกุดท่าลือ
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 15:05:10
10 
89
46020094
หัวดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 22:09:58
90
46020095
โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 16:06:21
12 
91
46020096
ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 14:15:59
10 
92
46020097
หนองโนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 11:42:27
93
46020098
หัวหินราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 20:53:50
94
46020099
ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 11:21:05
19 
95
46020100
สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 18:41:55
96
46020102
ขอนแก่นวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 12:00:23
20 
97
46020103
บ้านคำแคน
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 20:59:30
98
46020105
กุดจิกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:29:14
21 
99
46020106
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 18:27:26
10 
100
46020107
บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 10:03:04
101
46020108
ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 11:54:59
102
46020109
ดงบังอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 16:44:12
16 
103
46020110
ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 12:03:23
18 
104
46020111
ดงสวรรค์อุดมมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 11:53:54
10 
105
46020113
นาตาลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 11:43:09
13 
106
46020114
ท่าคันโทวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 11:32:26
27 
107
46020115
ท่าเมืองสำราญวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 16:37:25
108
46020116
บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 16:20:48
109
46020117
บ้านหนองแซง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 08:59:42
27 
110
46020118
บ้านโนนอำนวย
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 11:24:01
13 
111
46020119
ยางอู้มวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 08:10:34
25 
112
46020120
คำบอนวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 18:40:10
113
46020121
บ้านชัยศรีสุข
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 10:59:58
114
46020122
ประชารัฐศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 10:59:57
115
46020123
โคกเครือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 12:13:40
16 
116
46020124
หนองโนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 17:05:33
117
46020126
ห้วยยางดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-20 07:28:03
11 
118
46020127
สายปัญญาสมาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 20:32:27
24 
119
46020128
ภูฮังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 12:15:57
11 
120
46020129
สำราญ - ประภาศรี
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 10:50:30
121
46020130
ไทรทองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 11:34:54
122
46020131
คำขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 13:34:17
123
46020132
สว่างกิจวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 13:43:41
10 
124
46020133
คำถาวรเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 10:37:24
125
46020134
เสริมเสาเล้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 09:08:48
126
46020135
หนองมันปลาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 12:12:46
13 
127
46020136
หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 12:29:43
10 
128
46020137
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 09:40:04
129
46020138
บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 13:36:27
130
46020140
โคกเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:46:08
10 
131
46020141
หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 10:21:52
132
46020142
หนองกุงศรีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 09:48:53
23 
133
46020143
ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 15:37:33
17 
134
46020144
สะอาดนาดีศิลาวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 15:10:22
135
46020145
คำไฮวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 12:36:04
136
46020146
สระแก้ววิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 13:52:18
137
46020147
ไชยวารวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 22:32:23
138
46020148
พรมลีศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 10:58:43
139
46020149
หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 12:45:49
16 
140
46020150
ท่อนสังข์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 12:20:40
141
46020151
ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 10:36:47
142
46020153
นาบงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 13:46:59
12 
143
46020154
หนองสวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 11:01:12
18 
144
46020155
คำโองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 20:20:57
10 
145
46020156
นาอวนวิทยาสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 11:29:32
146
46020157
หนองแข้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 10:03:27
17 
147
46020159
หนองบัวชุม
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 11:44:57
148
46020160
ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 16:50:45
25 
149
46020161
หนองใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 17:18:57
150
46020163
จินดาสินธวานนท์
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 08:58:46
22 
151
46020164
นามูลสมบูรณ์วิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 10:05:34
10 
152
46020165
บ้านหนองชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 16:09:48
18 
153
46020166
เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 14:19:32
11 
154
46020167
กุดฆ้องชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 12:04:07
155
46020168
น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 15:03:48
156
46020169
โคกประสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 14:20:02
17 
157
46020170
โนนชัยประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 12:04:00
158
46020171
หนองเม็กวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 14:14:19
159
46020172
บัวสะอาดส่งเสริม
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 14:46:54
160
46020173
บ้านชาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 20:02:00
161
46020174
ท่าแห่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 10:49:26
12 
162
46020175
ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 09:59:41
12 
163
46020176
โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 12:30:48
164
46020178
โนนศิลาสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 14:37:39
13 
165
46020179
หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:24:42
166
46020180
วังยางวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 21:59:56
18 
167
46020181
ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 22:09:55
168
46020182
โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 21:47:41
10 
     
168 (100.00%)