ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 258 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 256 (99.22%)
ครู/บุคลากร
1
47020016
บ้านดอนม่วย
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 15:59:51
2
47020017
บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:31:18
3
47020018
บ้านช้างมิ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:54:43
4
47020019
บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:10:35
17 
5
47020020
บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 17:31:35
10 
6
47020021
บ้านตาลเลียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:24:25
18 
7
47020022
บ้านเชิงชุม
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 13:59:53
12 
8
47020023
บ้านโนนพอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:22:23
9
47020024
บ้านกุดน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:13:28
10
47020025
บ้านนาขามผดุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:13:00
11
47020026
บ้านถ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:40:37
13 
12
47020027
บ้านห้วยบุ่นนาทัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:58:43
11 
13
47020028
บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:09:23
11 
14
47020029
บ้านนาเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:28:07
15
47020030
บ้านอูนดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:16:44
19 
16
47020031
บ้านนาใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:02:28
17
47020032
บ้านผักคำภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:00:34
16 
18
47020033
บ้านโนนเรือตอเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 09:00:03
11 
19
47020034
ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:36:28
16 
20
47020035
บ้านกลางหนองดินดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:08:52
21
47020036
บ้านนาสาวนาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:52:34
22
47020037
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:56:24
19 
23
47020038
บ้านภูเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:48:00
24
47020039
บ้านบะฮี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:05:06
11 
25
47020040
บ้านท่าสองคอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 01:08:02
26
47020041
บ้านนาตากาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:17:50
10 
27
47020042
บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:11:38
28
47020043
บ้านบะหัวเมย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:12:56
29
47020044
อนุบาลพรรณานิคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:11:09
39 
30
47020045
วัดสุทธิมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:21:14
12 
31
47020046
บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:18:54
32
47020047
บ้านบะทองนาหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:48:35
33
47020048
พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:21:35
34
47020049
ชุมชนบดมาดพอกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:43:20
19 
35
47020050
บ้านคางฮุงเจริญศิลป์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:29:00
36
47020051
บ้านสมสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:22:21
37
47020052
บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:40:29
14 
38
47020053
บ้านสูงเนินสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 17:22:33
24 
39
47020054
บ้านทิดไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:53:55
40
47020055
บ้านคำแหว
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 02:52:22
17 
41
47020056
บ้านไร่บ้านไฮ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:00:23
19 
42
47020057
บ้านคำข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:57:09
16 
43
47020058
บ้านโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:31:28
44
47020059
บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:54:31
15 
45
47020060
บ้านเสาขวัญกุดก้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:16:22
46
47020061
บ้านหินแตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:00:32
47
47020062
บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 08:21:22
23 
48
47020063
บ้านบึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:11:14
17 
49
47020064
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:13:00
50
47020065
บ้านเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 07:24:29
51
47020066
บ้านขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:43:24
52
47020067
บ้านบัว (สระพังวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:24:30
19 
53
47020068
บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 08:01:37
54
47020069
บ้านดอนกอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:06:37
10 
55
47020070
บ้านโนนทรายคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:06:36
20 
56
47020071
บ้านนาถ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:13:59
15 
57
47020072
บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:40:36
17 
58
47020073
บ้านโพนสวางกลางเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-25 11:31:49
10 
59
47020074
บ้านนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:15:57
10 
60
47020075
บ้านขัวขอนแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:20:00
61
47020076
บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:01:00
62
47020077
บ้านโนนขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:15:05
63
47020078
บ้านโคกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:34:36
64
47020079
บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:21:08
37 
65
47020080
บ้านนาเหมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:47:57
11 
66
47020081
บ้านดอนตาลโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:38:10
10 
67
47020082
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:08:50
68
47020083
บ้านสร้างขุ่ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:29:07
69
47020084
ชุมชนดงม่วงไข่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:34:55
17 
70
47020085
บ้านผ้าขาวโพนแพง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:53:05
14 
71
47020086
บ้านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:47:43
11 
72
47020087
บ้านดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:53:15
73
47020088
บ้านนาแยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:14:54
74
47020089
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:13:47
22 
75
47020090
บ้านแร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:39:27
19 
76
47020091
บ้านสมสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:18:27
77
47020092
บ้านหนองแคนโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 23:06:46
78
47020093
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:15:51
79
47020094
บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 07:48:09
80
47020095
ชุมชนบ้านฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:06:38
11 
81
47020096
บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 14:00:13
82
47020097
บ้านสงเปลือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:27:34
83
47020098
บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:44:14
27 
84
47020099
บ้านอุ่มเหม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:54:25
85
47020100
บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:02:02
86
47020102
บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:21:47
18 
87
47020103
บ้านดงบังป่าโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:07:23
10 
88
47020104
บ้านโคกตาดทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:00:22
89
47020105
บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:18:31
90
47020106
บ้านทุ่งเชือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:32:26
12 
91
47020107
บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:58:28
14 
92
47020108
บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:36:46
93
47020109
บ้านคำบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 08:06:15
11 
94
47020110
บ้านคำบิดโคกโพนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:26:19
14 
95
47020111
บ้านตาดภูวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:29:38
22 
96
47020112
บ้านดงคำโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:48:58
14 
97
47020113
บ้านดอนยานาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:01:47
98
47020114
บ้านโคกศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:54:35
99
47020115
บ้านผักตบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:40:11
100
47020116
บ้านไฮ่ปลาโหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:40:24
16 
101
47020117
บ้านนาบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:24:02
102
47020118
บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:37:35
12 
103
47020119
บ้านโพนไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:16:16
104
47020120
บ้านห้วยบาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:52:38
13 
105
47020121
บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:31:05
11 
106
47020122
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:24:51
107
47020123
วาริชภูมิพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:10:30
108
47020124
บ้านธาตุกุดพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:26:45
10 
109
47020125
บ้านกุดตะกาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:41:48
17 
110
47020126
บ้านจำปาศิริราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:36:56
12 
111
47020127
บ้านหนองลาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:44:19
13 
112
47020128
บ้านดอนยาวประชากรอุปการ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:23:26
11 
113
47020129
บ้านห้วยเหล็กไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:52:22
12 
114
47020130
บ้านดงสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:48:23
13 
115
47020131
บ้านหนองเบญจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:46:56
15 
116
47020132
บ้านสุวรรณคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:34:28
16 
117
47020133
บ้านอูนโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:22:25
16 
118
47020134
บ้านหนองบัวบาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:17:05
10 
119
47020135
บ้านโคกมะนาวทันสมัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:13:27
13 
120
47020136
บ้านหนองผักเทียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:17:36
121
47020137
ชุมชนบ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:40:44
11 
122
47020138
บ้านค้อใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:17:22
123
47020139
บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:13:10
17 
124
47020140
บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:32:51
10 
125
47020141
ชุมพลศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:45:08
126
47020142
คำเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:56:03
127
47020143
กุดจิกนาสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:16:56
128
47020144
บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:25:09
129
47020145
บ้านยางคำ
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 13:59:33
130
47020146
บ้านคำสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:28:19
19 
131
47020147
บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:23:18
11 
132
47020148
บ้านหนองหมากแซว
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:00:38
11 
133
47020149
บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:29:29
134
47020150
บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:16:59
10 
135
47020151
บ้านโคกคอนดอนม่วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:24:35
136
47020152
บ้านบึงโน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:25:36
25 
137
47020153
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:15:44
12 
138
47020154
บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 14:01:46
139
47020155
บ้านตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:12:57
12 
140
47020156
บ้านตาลโกน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:36:54
13 
141
47020157
บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
142
47020158
บ้านหนองดินดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:12:09
10 
143
47020159
บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:31:10
17 
144
47020160
บ้านหนองหลักช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:56:54
145
47020161
บ้านนาเตียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:29:36
146
47020162
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:50:39
147
47020163
ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:46:22
27 
148
47020164
บ้านเตาไหสร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:18:21
11 
149
47020165
บ้านม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:00:40
150
47020166
บ้านดอนยานาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:54:46
151
47020167
บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:30:35
152
47020168
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:49:39
153
47020169
บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:20:20
154
47020170
บ้านโคกหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:55:49
10 
155
47020171
บ้านคันชา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:26:08
156
47020172
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:48:45
157
47020173
บ้านธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:41:48
158
47020174
บงใต้โนนรังพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:20:23
12 
159
47020175
บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:01:32
160
47020176
บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 14:00:30
161
47020177
บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:24:56
15 
162
47020178
บ้านโคกหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:28:36
163
47020179
บ้านคำนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:55:44
164
47020180
ชุมชนบงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:02:53
17 
165
47020181
บ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:28:14
11 
166
47020182
บ้านขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:05:54
167
47020183
บ้านบาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:59:00
168
47020184
บ้านจำปานาถ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:47:29
12 
169
47020185
บ้านโคกสวัสดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:42:08
11 
170
47020186
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:13:37
171
47020187
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:28:16
172
47020188
บ้านต้ายนาคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:47:51
10 
173
47020189
บ้านดอนม่วงไข่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:27:35
174
47020190
บ้านคำไชยวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 17:13:50
175
47020191
บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:41:57
176
47020192
บ้านคำสะแนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:11:58
12 
177
47020193
บ้านหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:43:42
11 
178
47020194
บ้านถ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:20:45
20 
179
47020195
บ้านหนองบัวแพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:27:02
180
47020196
บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:02:38
181
47020197
บ้านหนองตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:00:30
182
47020198
บ้านทุ่งปลากัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:11:11
11 
183
47020199
บ้านหนองหอยคัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:26:44
184
47020200
บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:07:04
19 
185
47020201
บ้านพันนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 21:44:51
186
47020202
บ้านถ่อน ต.พันนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:40:37
187
47020203
บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:27:59
188
47020204
บ้านโพนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:34:19
189
47020205
บ้านค้อโพนสวางยางชุม
ยังไม่ยืนยัน
190
47020206
บ้านดอนเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:08:18
12 
191
47020207
บ้านคำชนดงต้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:55:35
13 
192
47020208
บ้านนางัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:32:37
193
47020209
บ้านโคกสีไค
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 14:00:22
194
47020210
ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:55:22
13 
195
47020211
บ้านแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:09:31
11 
196
47020212
บ้านโนนเสาขวัญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:13:51
11 
197
47020213
บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:57:35
198
47020214
บ้านสร้างแป้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:24:55
199
47020215
บ้านหนองชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:39:48
13 
200
47020216
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 14:02:02
65 
201
47020217
บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:35:25
14 
202
47020218
อนุบาลสว่างแดนดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:32:34
46 
203
47020219
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:47:27
27 
204
47020220
บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:19:01
22 
205
47020221
บ้านหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 21:59:21
206
47020222
หนองหลวงวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:57:16
20 
207
47020223
บ้านโคกดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:40:11
13 
208
47020224
บ้านโคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:57:38
209
47020225
ชุมชัยหนองย่างชิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:50:58
210
47020226
บ้านชัยชนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:57:21
13 
211
47020227
ชุมชนบ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 14:03:31
18 
212
47020228
บ้านภูตะคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:50:43
18 
213
47020229
บ้านสีสุกห้วยโมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:27:16
20 
214
47020230
บ้านคำก้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:53:13
215
47020231
บ้านท่าวารี
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 14:03:07
216
47020232
บ้านปทุมวาปี
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 15:28:34
11 
217
47020233
บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 14:03:03
12 
218
47020234
บ้านโพนสวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:56:32
219
47020235
บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:01:09
220
47020236
อภัยดำรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:09:43
221
47020237
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:12:41
15 
222
47020238
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:07:48
223
47020239
จงกลกิตติขจรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:35:24
15 
224
47020240
บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:07:46
22 
225
47020241
บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:15:33
10 
226
47020242
บ้านไทยเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:50:51
227
47020243
อุดมสังวรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:35:54
20 
228
47020244
ชุมชนส่องดาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:13:06
229
47020245
หนองใสพรเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:48:11
15 
230
47020246
บ้านทันสมัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:15:05
231
47020247
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:58:27
232
47030184
บ้านโคกศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:42:55
17 
233
47030185
บ้านหนองทุ่มหนองโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:04:59
19 
234
47030186
บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:59:05
235
47030187
อนุบาลเจริญศิลป์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:56:48
45 
236
47030188
บ้านทุ่งคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 07:24:26
237
47030189
บ้านสร้างฟาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:06:18
238
47030190
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:55:47
239
47030191
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 14:02:57
14 
240
47030192
บ้านแกดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:48:14
241
47030193
บ้านหนองฮังแหลว
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:01:19
242
47030194
บ้านทุ่งแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:41:03
243
47030195
บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:03:36
244
47030196
บ้านดอนชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 09:21:29
19 
245
47030197
บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:36:21
246
47030198
หนองจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:18:17
247
47030199
บ้านหนองน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:24:57
10 
248
47030200
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:50:35
249
47030201
บ้านเหล่าบ้านถ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:05:26
23 
250
47030202
บ้านหนองแวงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:24:32
20 
251
47030203
บ้านดงบาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:53:31
19 
252
47030204
บ้านโพนบกหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:47:39
22 
253
47030205
บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:53:48
17 
254
47030206
บ้านคำเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 14:02:33
255
47030207
บ้านนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:43:52
35 
256
47030208
ทุ่งเจริญพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:46:51
257
47030209
บ้านดงสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:36:45
17 
258
47030210
บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 18:28:14
15 
     
256 (99.22%)