ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 93 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 93 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
50040004
วัดช่างกระดาษ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:10:02
2
50040007
บ้านแม่กุ้งหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:47:56
3
50040008
วัดรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 16:11:28
4
50040013
บ้านหัวริน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:41:52
14 
5
50040014
วัดน้ำบ่อหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:41:35
11 
6
50040015
วัดศรีอุดม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:27:58
7
50040019
บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:23:30
20 
8
50040020
วัดท่ากาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:13:07
9
50040022
วัดสามหลัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:00:03
10
50040026
กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:32:00
11 
11
50040028
บ้านเปียง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:17:50
12
50040031
บ้านร่องน้ำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:21:43
13
50040032
วัดดงป่างิ้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:31:21
14
50040034
บ้านม่วงพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:08:25
11 
15
50040036
วัดโรงวัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:23:10
16 
16
50040041
วัดกู่คำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:58:26
21 
17
50040043
ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:30:46
18
50040045
สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:51:50
59 
19
50040048
วัดอุเม็ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:45:42
20
50040049
บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:04:52
11 
21
50040053
วัดขุนคง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:28:35
22
50040054
บ้านท่าขุนคง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:29:19
23
50040055
บ้านแสนตอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:01:21
10 
24
50040056
บ้านน้ำแพร่
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:31:05
20 
25
50040058
บ้านปง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:53:02
20 
26
50040059
วัดคีรีเขต
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:00:07
27
50040060
วัดประชาเกษม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:57:31
11 
28
50040063
วัดช่างคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:41:46
13 
29
50040064
วัดจอมทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 12:29:21
30
50040065
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:33:21
31
50040066
บ้านท้าวบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:45:44
14 
32
50040068
บ้านวังศรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:59:50
33
50040069
บ้านป่าตาล
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:37:51
14 
34
50040070
บ้านสันผักหวาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 16:03:01
14 
35
50040074
บ้านสันทราย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:25:48
11 
36
50040076
บ้านสันป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 12:32:27
50 
37
50040077
บ้านตองกาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:43:28
15 
38
50040078
บ้านฟ่อน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 08:48:09
13 
39
50040081
วัดพระเจ้าเหลื้อม
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 19:29:54
40
50040085
บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:07:57
16 
41
50040086
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:15:02
12 
42
50040087
วัดศรีล้อม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:14:55
13 
43
50040089
วัดศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 16:02:24
19 
44
50040090
บ้านปากเหมือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 16:17:57
20 
45
50040093
วัดพญาชมภู
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:51:18
10 
46
50040094
วัดท่าต้นกวาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:48:44
18 
47
50040096
วัดแม่สะลาบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:54:06
13 
48
50040098
วัดนันทาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 15:36:31
20 
49
50040105
วัดบวกครกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:13:18
19 
50
50040106
ชุมชนวัดศรีคำชมภู
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:38:23
18 
51
50040107
วัดเทพาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 16:00:21
11 
52
50040108
วัดเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:40:02
69 
53
50040109
วัดศรีโพธาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:42:53
11 
54
50040112
บ้านสันทราย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:59:28
10 
55
50040113
วัดศรีดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:15:32
56
50040115
ชุมชนวัดปากกอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:11:01
57
50040117
วัดสันดอนมูล
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 07:42:30
58
50040119
วัดพระนอนหนองผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:40:43
17 
59
50040121
วัดกองทราย
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:21:27
16 
60
50040123
เวียงเศรษฐีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 09:19:38
61
50040126
บ้านเหล่าป่าฝาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:21:32
62
50040127
บ้านใหม่สวรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:42:06
63
50040128
วัดทุ่งศาลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 21:55:01
64
50040129
วัดห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 13:01:02
65
50040131
บ้านพันตน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:43:03
10 
66
50040132
วัดมะกับตองหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 17:22:53
67
50040133
ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:28:39
68
50040136
บ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:19:20
19 
69
50040137
บ้านใหม่ปางเติม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:30:31
70
50040138
วัดศิริชัยนิมิตร
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:32:50
71
50040139
บ้านทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 12:40:49
72
50040140
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:58:56
11 
73
50040141
แม่วินสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:10:23
35 
74
50040143
บ้านห้วยตอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:41:09
19 
75
50040145
หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 10:22:58
16 
76
50040146
พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:55:46
12 
77
50040147
แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:24:38
78
50040148
บ้านห้วยข้าวลีบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 11:24:15
11 
79
50040149
บ้านเหล่าเป้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:05:52
19 
80
50040150
บ้านเจริญสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:31:18
81
50040152
บ้านดอยหล่อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:36:05
82
50040153
วัดวังขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 19:21:55
83
50040154
บ้านดงป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:54:10
84
50040155
กรป.กลางอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:29:52
16 
85
50040157
วัดดอนชื่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:20:56
86
50040159
วัดหนองหลั้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:41:28
87
50040160
วัดศรีดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:11:51
88
50040162
บ้านห้วยน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 22:34:45
89
50040164
บ้านสามหลัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:45:44
18 
90
50040166
บ้านหัวข่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:59:11
91
50040167
บ้านแม่ขาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:40:39
92
50040169
บ้านใหม่หนองหอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:11:30
13 
93
50040170
สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 12:04:25
     
93 (100.00%)