ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 100 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
50050123
บ้านนาคอเรือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 08:31:12
14 
2
50050124
บ้านเด่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:46:54
3
50050126
บ้านแม่งูด
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:14:49
18 
4
50050127
บ้านตีนตก
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:56:16
5
50050128
แม่โถวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:52:36
37 
6
50050129
บ้านแม่อมลอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-17 13:05:31
7
50050130
บ้านดอกแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:31:50
8
50050131
บ้านกองลอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:56:47
18 
9
50050132
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:10:03
10
50050133
โรงเรียนบ้านบ่อสลี
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:01:10
11
50050135
บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:01:28
12
50050136
บ้านบ่อหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:07:29
21 
13
50050137
บ้านวังกอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:23:58
14
50050138
บ้านขุน
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 15:00:28
15
50050139
บ้านนาฟ่อน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:29:28
20 
16
50050140
บ้านแม่ลาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:54:20
19 
17
50050141
บ้านกิ่วลม
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:18:11
18
50050142
บ้านแม่สะนาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:55:47
19
50050143
บ้านแม่ลายเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:03:09
13 
20
50050144
บ้านพุย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 17:02:51
17 
21
50050145
บ้านเตียนอาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:45:49
17 
22
50050147
บ้านตาลใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 14:24:20
23
50050148
บ้านตาลเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:09:43
20 
24
50050149
บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:05:07
16 
25
50050150
บ้านผาแตน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:25:13
26
50050151
บ้านโค้งงาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 15:27:46
27
50050152
บ้านดอยคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:36:31
10 
28
50050153
บ้านแม่ลอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:54:48
29
50050154
ชุมชนบ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 05:51:04
33 
30
50050155
บ้านหางดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:08:24
31
50050156
ชุมชนบ้านแม่ทัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:33:26
32
50050157
บ้านกองหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 13:42:38
11 
33
50050158
บ้านวังลุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 10:05:21
15 
34
50050159
บ้านแควมะกอก
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:37:13
18 
35
50050161
บ้านดงดำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 13:27:16
36
50050162
บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:00:29
37
50050163
บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:02:03
38
50050164
บ้านถิ่นสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:37:29
39
50050165
บ้านผาจุก
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 14:41:05
40
50050166
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:46:39
10 
41
50050167
ชุมชนบ้านดอยเต่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:27:31
15 
42
50050168
บ้านฉิมพลี
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 12:14:28
43
50050169
บ้านวังหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:57:41
44
50050170
บ้านแปลง 5
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 08:15:18
12 
45
50050171
ศูนย์อพยพแปลง 8
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:25:23
46
50050172
บ้านหนองบัวคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:02:33
47
50050173
บ้านน้อยห้วยรินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:24:17
20 
48
50050174
บ้านโท้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:21:57
14 
49
50050175
บ้านหนองผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:21:20
50
50050176
บ้านบงตัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:13:31
20 
51
50050177
บ้านแอ่นใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 09:09:22
52
50050178
บ้านแอ่นจัดสรร
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:04:46
15 
53
50050179
บ้านวังหม้อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 10:16:04
54
50050180
บ้านเกาะหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:37:49
12 
55
50050181
บ้านโปง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:59:26
15 
56
50050182
บ้านงิ้วสูง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 07:58:38
57
50050183
บ้านโปงทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 07:55:53
58
50050184
บ้านกองวะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:56:47
59
50050185
บ้านแม่บวน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:25:20
60
50050186
บ้านแม่ตูบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:15:40
16 
61
50050188
บ้านแปลง 2
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:34:54
11 
62
50050189
ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 11:58:38
13 
63
50050190
บ้านนาเกียน
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 20:55:18
16 
64
50050191
บ้านห่างหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:04:20
65
50050192
บ้านใบหนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:53:54
13 
66
50050193
บ้านอูตูม
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 13:59:02
19 
67
50050194
บ้านผีปานเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:13:07
12 
68
50050195
บ้านแม่สะเต
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 16:52:47
69
50050196
บ้านแม่โขง
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 15:11:52
70
50050197
บ้านมูเซอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:26:51
21 
71
50050198
บ้านห้วยปูลิง
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:53:50
14 
72
50050199
บ้านห้วยไม้หก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:19:48
18 
73
50050200
ตรีมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 13:27:10
11 
74
50050201
บ้านห้วยน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:56:40
33 
75
50050202
บ้านแม่ตื่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 20:39:06
76
50050203
บ้านขุนแม่ตื่นน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 21:17:50
16 
77
50050204
บ้านห้วยหล่อดูก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:48:10
13 
78
50050206
บ้านซิแบร
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:10:40
12 
79
50050207
ชุมชนบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 14:21:58
15 
80
50050208
ทุ่งต้นงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:17:28
15 
81
50050209
บ้านยางเปียง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:03:02
16 
82
50050210
บ้านยางครก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:52:30
17 
83
50050211
บ้านนาไคร้
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:49:44
84
50050212
บ้านสบลาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:33:56
15 
85
50050213
บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:16:56
17 
86
50050214
บ้านแม่ลานหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 16:21:43
87
50050215
บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:35:18
88
50050216
บ้านห้วยโค้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:56:28
17 
89
50050217
บ้านขุนตื่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:21:07
90
50050218
บ้านแม่หลองน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 21:02:05
13 
91
50050219
บ้านผาปูน
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:55:56
14 
92
50050220
ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:08:49
93
50050221
บ้านทุ่งจำเริง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 11:16:49
94
50050222
บ้านยางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:25:20
15 
95
50050223
บ้านตุงลอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 11:03:38
24 
96
50050224
บ้านตุงติง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:20:17
15 
97
50050225
บ้านแม่ต๋อม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:53:10
25 
98
50050226
บ้านแม่อ่างขาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:43:32
16 
99
50050227
ชุมชนบ้านอมก๋อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:37:55
24 
100
50050228
บ้านยางเปา
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:09:18
29 
     
100 (100.00%)