ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 135 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
52020005
บ้านท่าผา
ยืนยันแล้ว
2019-10-03 13:01:37
14 
2
52020006
บ้านศาลาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-10-03 10:21:40
10 
3
52020007
บ้านจอมปิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 21:34:52
4
52020008
สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:27:52
14 
5
52020011
บ้านนาแก้วประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 14:03:42
17 
6
52020012
บ้านสองแควใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:55:26
7
52020014
วัดหาดปู่ด้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:22:53
8
52020016
วัดนาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:55:09
12 
9
52020019
ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 13:09:37
15 
10
52020024
บ้านแม่หลง-สบจาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-14 12:17:12
11
52020025
วังพร้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:38:15
18 
12
52020026
บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:19:02
10 
13
52020028
ศาลาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:33:15
18 
14
52020029
อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 14:55:58
41 
15
52020030
บ้านดอนธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:39:22
10 
16
52020031
บ้านทุ่งขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:58:14
17
52020034
บ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:51:37
18
52020035
วัดมะกอก-นาบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:52:30
19
52020039
ไหล่หินราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 13:08:39
11 
20
52020040
บ้านแม่ฮวก
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:54:26
21
52020042
วัดสาแล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 20:25:56
10 
22
52020044
ชุมชนบ้านมั่ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:52:02
11 
23
52020045
บ้านแม่กึ๊ด
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 12:47:51
24
52020046
อนุบาลเสริมงาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 15:43:48
33 
25
52020047
บ้านกิ่วห้วยเบิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:47:41
26
52020048
บ้านโป่งน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2019-10-20 08:28:23
27
52020049
บ้านทุ่งต๋ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:12:39
28
52020050
วัดนาเอี้ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:56:52
29
52020051
ศรีลังกาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:09:01
21 
30
52020052
บ้านเหล่ายาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:42:32
31
52020053
สันโป่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:55:16
19 
32
52020054
บ้านปงหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:58:04
33
52020055
บ้านปงแพ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 15:54:00
14 
34
52020057
เสริมขวาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:19:38
25 
35
52020059
บ้านแม่ผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:59:29
36
52020060
บ้านแม่เลียง
ยืนยันแล้ว
2019-10-03 15:27:58
37
52020061
บ้านแม่เลียงพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:59:06
38
52020062
บ้านแม่ต๋ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:10:19
39
52020063
เสริมซ้ายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:13:48
11 
40
52020064
วัดสบแม่ทำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:58:48
41
52020065
ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:08:01
42
52020066
บ้านท่าโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:57:06
43
52020067
บ้านนาจะลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:57:38
44
52020068
บ้านท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:37:45
45
52020069
วังหินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 16:31:25
15 
46
52020070
บ้านป่าตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:28:01
12 
47
52020071
บ้านสองแคว
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 20:11:34
48
52020073
ห้วยแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 08:06:09
19 
49
52020075
บ้านสันหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:58:08
50
52020076
บ้านนาโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:14:24
51
52020077
บ้านนาเบี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:05:29
52
52020079
นาบ้านไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:26:31
11 
53
52020082
แม่ถอดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-03 13:26:59
21 
54
52020083
บ้านแม่เติน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:50:31
55
52020086
เถิน-ท่าผา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:42:38
56
52020087
บ้านท่ามะเกว๋น
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:54:33
11 
57
52020088
ปางกุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:13:39
13 
58
52020089
บ้านหัวน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:46:58
59
52020090
แม่มอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 08:47:56
18 
60
52020091
บ้านกุ่มเนิ้งใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:55:13
61
52020093
บ้านสะพานหิน
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 13:57:38
10 
62
52020094
บ้านน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 10:18:37
11 
63
52020095
บ้านแม่วะเด่นชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:22:42
11 
64
52020096
แม่วะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:57:00
14 
65
52020097
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 13:32:00
66
52020098
อุมลองรักขิตานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:56:33
10 
67
52020099
บ้านเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-10-03 10:41:40
16 
68
52020100
อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:38:27
37 
69
52020101
ล้อมแรดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:28:33
23 
70
52020102
บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:42:51
11 
71
52020103
บ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:08:08
13 
72
52020104
บ้านหนองเตา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:24:48
73
52020105
แสลมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:30:52
18 
74
52020106
บ้านสะเลียมหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:53:15
10 
75
52020107
บ้านปางอ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:09:25
76
52020108
บ้านท่าเกวียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 08:16:14
12 
77
52020109
แม่พุหอรบวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:49:33
18 
78
52020110
บ้านท่าเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 14:54:32
11 
79
52020112
ผาปังวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:36:38
14 
80
52020113
บ้านแม่ตั๋ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 20:25:13
10 
81
52020114
แม่เชียงรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:52:00
17 
82
52020116
ชุมชนบ้านแม่ปุ
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:27:12
83
52020118
ต้นธงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-11 17:14:49
18 
84
52020121
ห้วยขี้นกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 21:21:31
13 
85
52020122
อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:55:44
10 
86
52020123
บ้านแม่พริกบน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:20:17
10 
87
52020124
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:03:41
88
52020127
บ้านนาบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:39:07
89
52020128
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:10:29
90
52020130
บ้านนากวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:47:26
91
52020131
อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 13:36:59
17 
92
52020132
บ้านหนองถ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:24:45
93
52020133
บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:10:11
94
52020134
บ้านหลุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:20:02
95
52020135
นาครัวประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:47:02
13 
96
52020136
บ้านน้ำโจ้
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:44:48
97
52020137
บ้านป่าจ้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:54:29
98
52020138
บ้านแม่ปุง
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 14:03:50
99
52020140
บ้านฮ่องห้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:35:46
100
52020141
ทองทิพย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 14:49:35
17 
101
52020142
บ้านหนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:12:02
102
52020143
กิ่วประชาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:04:12
103
52020144
บ้านนาต๋ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 16:24:12
104
52020147
บ้านบอม
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 15:02:14
13 
105
52020151
ป่าตันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:04:54
18 
106
52020152
บ้านนาคต
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:58:43
10 
107
52020153
บ้านแม่ทะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:02:43
16 
108
52020154
ชุมชนบ้านท่าแหน
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 15:09:25
10 
109
52020155
บ้านน้ำโทก-หัวดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:04:45
110
52020159
บ้านทุ่งตอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:12:45
111
52020160
บ้านนาดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:28:18
112
52020161
บ้านนาดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:44:31
113
52020162
บ้านสันป่าเปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:35:09
114
52020163
บ้านอ้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 14:56:16
19 
115
52020165
บ้านแม่ทาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:51:35
116
52020166
บ้านแม่วะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:12:37
117
52020167
บ้านก้อมหนองมุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:13:12
118
52020169
ห้วยมะเกลือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 15:28:39
119
52020172
บ้านสามขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:25:46
11 
120
52020174
บ้านผาแมว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:11:26
121
52020175
บ้านแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:09:11
122
52020176
นายางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:21:13
13 
123
52020180
ไตรมิตรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:47:48
124
52020181
บ้านปงกา
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 09:45:15
125
52020182
ชุมชนตำบลแม่กัวะ
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 09:57:02
16 
126
52020183
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 09:55:32
127
52020184
บ้านอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 13:30:12
128
52020186
อนุบาลสบปราบ
ยืนยันแล้ว
2019-10-02 15:05:09
22 
129
52020188
ชุมชนบ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 15:28:13
15 
130
52020190
บ้านวังพร้าว-สบเรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:51:31
131
52020191
ชุมชนบ้านจัววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-03 10:31:35
20 
132
52020192
บ้านเด่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:54:19
133
52020193
บ้านสมัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:35:34
10 
134
52020194
บ้านน้ำหลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:53:35
135
52020195
บ้านอุมลอง
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 15:15:06
     
135 (100.00%)