ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 186 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 185 (99.46%)
ครู/บุคลากร
1
55010001
บ้านนาผา
ยืนยันแล้ว
2020-09-04 15:23:23
2
55010002
บ้านน้ำครกใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:01:20
19 
3
55010004
บ้านธงหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 17:13:40
4
55010006
บ้านไชยสถาน
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:44:50
15 
5
55010007
บ้านศรีเกิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:45:23
6
55010009
ชุมชนบ้านดู่ใต้
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:29:41
7
55010011
บ้านถืมตอง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:03:19
17 
8
55010013
บ้านซาวหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 10:21:30
9
55010014
บ้านนวราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 22:29:02
10
55010015
บ้านนาซาว
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 21:44:01
11
55010016
ดอนสะไมย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 22:40:00
12
55010017
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:02:39
94 
13
55010018
ราชานุบาล
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 16:10:30
97 
14
55010019
บ้านวังหมอ
ยืนยันแล้ว
2020-08-17 13:55:18
15
55010020
บ้านสะละภูเวียง
ยืนยันแล้ว
2020-08-17 14:55:12
16
55010022
บ้านสันติภาพ
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:58:20
17
55010023
บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2020-09-04 13:28:27
18
55010024
บ้านน้ำงาว
ยืนยันแล้ว
2020-09-04 14:45:23
18 
19
55010025
บ้านผาขวาง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:34:10
10 
20
55010026
บ้านผาตูบ
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 08:56:20
10 
21
55010027
บ้านผาสิงห์
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 17:42:50
22
55010028
บ้านศรีนาป่าน
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:36:08
23
55010029
บ้านห้วยมอญ
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:21:42
11 
24
55010030
บ้านเรือง
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 10:44:25
25
55010031
บ้านดอนเฟือง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:01:37
26
55010032
บ้านม่วงเจริญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:48:53
27
55010033
บ้านบ่อสวก
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:36:28
28
55010034
บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 21:25:33
29
55010035
บ้านต้าม
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 10:50:00
30
55010036
บ้านเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:27:11
31
55010037
บ้านน้ำโค้ง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:30:02
21 
32
55010038
บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:24:26
33
55010039
บ้านสะเนียน
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:36:42
34
55010040
บ้านสองแคว
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:19:59
27 
35
55010041
บ้านปางเป๋ย
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 14:18:44
23 
36
55010042
บ้านกาใส
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:02:29
37
55010043
บ้านวังตาว
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 15:13:01
10 
38
55010044
บ้านห้วยปุก
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 17:01:42
39
55010045
บ้านห้วยเฮือ
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 15:24:49
40
55010046
บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:36:59
41
55010047
บ้านห้วยละเบ้ายา
ยืนยันแล้ว
2020-09-05 20:51:00
17 
42
55010048
บ้านน้ำปาย
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:24:33
11 
43
55010049
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 14:01:11
11 
44
55010051
บ้านน้ำปูน
ยืนยันแล้ว
2020-09-05 12:21:40
45
55010052
บ้านน้ำพาง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 15:39:46
12 
46
55010056
มิตรมวลชน 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:45:44
47
55010057
บ้านร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:27:15
19 
48
55010058
บ้านน้ำตวง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:48:59
22 
49
55010059
บ้านตอง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:25:48
18 
50
55010060
บ้านก้อ
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:30:14
51
55010061
บ้านแคว้ง
ยืนยันแล้ว
2021-04-27 05:53:33
52
55010063
บ้านพรหม
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:55:35
53
55010064
ชุมชนบ้านนาคา
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:33:25
13 
54
55010065
บ้านกิ่วน้ำ
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:46:13
55
55010068
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:27:51
10 
56
55010071
บ้านพี้ใต้
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:20:14
12 
57
55010072
บ้านพี้เหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:06:28
58
55010073
บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:45:17
12 
59
55010076
บ้านฟ้า
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 10:27:34
17 
60
55010077
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:40:10
18 
61
55010078
รัฐราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:45:59
62
55010079
บ้านดอนหล่ายทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 10:58:07
11 
63
55010080
ชุมชนบ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 14:32:01
17 
64
55010082
บ้านน้ำหิน
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:09:26
65
55010083
บ้านเชียงของ
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:22:58
66
55010084
บ้านห้วยเลา
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:18:05
67
55010085
บ้านนาหล่าย
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:30:18
68
55010086
บ้านบุ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 09:16:37
69
55010087
บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-09-06 13:01:46
29 
70
55010088
ชุมชนบ้านนาหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:50:28
71
55010089
บ้านพืชเจริญ
ยืนยันแล้ว
2021-05-25 14:07:07
72
55010090
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:38:44
73
55010092
บ้านเปา
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 15:20:33
20 
74
55010093
ชุมชนบ้านอ้อย
ยืนยันแล้ว
2020-09-04 11:27:31
23 
75
55010094
บ้านนาไค้
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:55:07
19 
76
55010095
บ้านทัพม่าน
ยืนยันแล้ว
2020-09-04 17:00:45
77
55010096
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-10-18 17:09:57
12 
78
55010097
บ้านหัวเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:50:28
11 
79
55010099
บ้านน้ำหก
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:54:31
80
55010100
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:52:23
12 
81
55010101
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:14:47
82
55010103
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:33:49
83
55010104
บ้านสถาน
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 18:40:27
84
55010105
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:39:35
20 
85
55010106
บ้านน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 15:49:14
10 
86
55010108
บ้านสันทะ
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 14:01:03
19 
87
55010109
บ้านเชตวัน
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 15:18:43
88
55010110
บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
2020-09-05 08:49:53
10 
89
55010111
บ้านห้วยจอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:18:32
90
55010112
บ้านส้าน
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 15:10:25
91
55010113
ประกิตเวชศักดิ์
ยืนยันแล้ว
2020-09-04 16:45:16
24 
92
55010114
ศรีเวียงสาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 15:06:54
39 
93
55010115
ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:21:31
10 
94
55010116
บ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 13:01:20
95
55010119
บ้านขึ่งงามมงคล
ยืนยันแล้ว
2020-09-05 11:06:32
13 
96
55010120
บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 14:04:16
97
55010121
บ้านหลับมืนพรวน
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 10:46:53
98
55010122
จอมจันทร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-09-18 16:03:49
18 
99
55010123
บ้านปางสา
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:02:36
100
55010124
บ้านนาเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 12:36:23
101
55010125
บ้านครกคำ
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:40:26
102
55010126
บ้านนากอก
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:50:16
103
55010127
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:38:13
104
55010128
ตาลชุมศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:49:45
105
55010129
ทุ่งศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:49:12
106
55010130
ศรีนาชื่น
ยืนยันแล้ว
2020-09-18 12:57:44
107
55010131
บ้านนาเหลืองไชยราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 11:17:33
108
55010132
ริมฝั่งน่านวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:37:13
109
55010133
บ้านนาเหลืองใน
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:57:32
110
55010134
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:55:49
111
55010135
บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51
ยังไม่ยืนยัน
112
55010137
บ้านสาลี่
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:50:27
113
55010138
บ้านน้ำมวบ
ยืนยันแล้ว
2020-08-26 15:20:15
17 
114
55010140
บ้านแม่ขะนิง
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 15:08:54
19 
115
55010141
ภูเค็งพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-09-04 17:12:58
12 
116
55010143
ไตรธารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 14:28:05
11 
117
55010144
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:31:40
118
55010146
บ้านวัวแดง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:30:09
119
55010147
บ้านสาคร
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:27:21
120
55010148
บ้านท่ามงคล
ยืนยันแล้ว
2020-09-04 15:06:36
18 
121
55010149
บ้านจะเข้ภูหอม
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:56:49
122
55010150
บ้านไพรอุดม
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 15:01:40
123
55010151
บ้านฮากฮาน
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 07:04:09
124
55010152
บ้านบ่อหอย
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:14:43
19 
125
55010153
บ้านสะเลียม
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:53:40
126
55010154
บ้านห้วยหลอด
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:42:44
127
55010155
บ้านป่าหุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:34:48
128
55010156
บ้านนาก้า
ยืนยันแล้ว
2021-05-27 16:03:02
129
55010158
บ้านสาลีก
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:19:55
130
55010159
ชุมชนบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 12:18:18
16 
131
55010160
หาดทรายทองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:40:18
132
55010161
บ้านส้านนาหนองใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:04:26
133
55010162
วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 14:45:30
134
55010163
บ้านนาสา
ยืนยันแล้ว
2020-09-17 10:52:49
135
55010164
บ้านไหล่น่าน
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 15:10:11
11 
136
55010166
ริมฝั่งว้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:35:07
137
55010167
บ้านชมพู
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:41:10
10 
138
55010168
บ้านม่วงเนิ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:52:40
139
55010169
บ้านฝั่งหมิ่น
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:42:26
140
55010170
บ้านห้วยน้ำอุ่น
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:44:51
11 
141
55010171
บ้านพะเยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:48:52
142
55010172
บ้านอ่ายนาผา
ยืนยันแล้ว
2020-09-04 14:24:47
143
55010173
บ้านนาไลย
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:16:33
144
55010174
บ้านปงสนุก
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:32:10
10 
145
55010175
ชุมชนบ้านนาทะนุง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 14:55:25
17 
146
55010176
บ้านค้างอ้อย
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:44:08
12 
147
55010177
บ้านน้ำเลา
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:48:13
148
55010178
บ้านห้วยนาย
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 15:27:17
149
55010180
บ้านคำเรือง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:30:30
150
55010181
บ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:54:53
151
55010182
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 09:53:47
15 
152
55010183
บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:21:38
12 
153
55010184
บ้านปิงใน
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 14:39:52
154
55010185
บ้านปิงหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-08-15 09:16:32
155
55010186
บ้านน้ำแพะ
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 17:01:06
156
55010187
บ้านน้ำลี
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:20:27
157
55010188
บ้านน้ำเคิม
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:19:24
158
55010189
บ้านนาคา
ยืนยันแล้ว
2020-09-04 15:59:56
159
55010190
อนุบาลเมืองลี
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 11:03:02
160
55010191
บ้านน้ำอูน
ยืนยันแล้ว
2020-10-18 17:05:30
161
55010192
บ้านโป่งคำ
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:39:02
162
55010194
บ้านดู่พงษ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 14:54:22
11 
163
55010195
บ้านสบยาง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 14:06:34
164
55010197
ป่าแลวหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 19:34:14
21 
165
55010198
บ้านป่าแดด
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:31:21
166
55010199
บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2020-09-05 12:13:35
10 
167
55010200
บ้านห้วยแฮ้ว
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 09:51:12
17 
168
55010201
บ้านศรีนาม่าน
ยืนยันแล้ว
2020-09-18 13:40:40
19 
169
55010202
ราษฎร์รัฐพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-09-07 09:50:44
19 
170
55010203
บ้านดอนไพรวัลย์
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 11:01:08
10 
171
55010204
บ้านปางช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:37:30
172
55010206
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:09:02
173
55010207
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 14:46:47
16 
174
55010208
บ้านม่วงใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 09:15:07
11 
175
55010209
บ้านน้ำลัดสบแก่น
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 14:45:31
176
55010211
บ้านน้ำเกี๋ยน
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 15:42:30
19 
177
55010213
บ้านน้ำแก่นกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:21:24
178
55010214
บ้านน้ำแก่นเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 09:06:03
10 
179
55010216
บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:27:47
24 
180
55010217
บ้านฝายแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:29:24
181
55010219
บ้านห้วยไฮ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:24:17
182
55010221
บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:42:03
183
55010223
บ้านหัวเวียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 15:27:31
184
55010224
บ้านม่วงตึ๊ด
ยืนยันแล้ว
2020-09-04 15:12:24
10 
185
55010226
บ้านเมืองจัง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 13:10:35
10 
186
55010228
บ้านหาดเค็ด
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 14:21:21
12 
     
185 (99.46%)