ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 147 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 108 (73.47%)
ครู/บุคลากร
1
57020001
เจริญเมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:51:49
2
57020002
บ้านเจริญเมือง
ยังไม่ยืนยัน
3
57020003
บ้านป่าตึง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:52:43
4
57020004
บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:23:59
15 
5
57020005
บ้านสิบสอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:00:37
6
57020006
บ้านจำคาวตอง
ยังไม่ยืนยัน
7
57020007
สันหนองควาย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:38:32
8
57020010
ร่องธารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:02:15
17 
9
57020013
บ้านโป่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
13 
10
57020017
ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:33:30
11
57020021
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:04:16
18 
12
57020023
ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:59:56
13
57020027
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2021-01-06 09:37:37
14
57020028
บ้านปางเกาะทราย
ยังไม่ยืนยัน
15
57020029
ริมวัง ๑
ยังไม่ยืนยัน
16
57020030
ริมวัง ๒
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:24:26
17
57020034
บ้านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:49:19
12 
18
57020036
บ้านฝั่งตื้น
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:34:56
21 
19
57020038
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
20
57020039
บ้านป่าส้าน
ยังไม่ยืนยัน
21
57020042
อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:40:44
13 
22
57020043
พานพสกสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:13:52
44 
23
57020044
ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:19:10
20 
24
57020050
โป่งทะลายใหม่เจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:20:33
25
57020053
แม่อ้อประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:12:05
13 
26
57020056
บ้านแม่อ้อนอก
ยืนยันแล้ว
2020-01-31 18:22:32
14 
27
57020058
เวียงห้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:55:23
12 
28
57020062
สันกลางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21 
29
57020063
บ้านถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:13:00
10 
30
57020065
บ้านป่าต้าก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:49:06
15 
31
57020066
บ้านเหมืองง่า
ยืนยันแล้ว
2021-04-02 14:31:51
32
57020068
บ้านสันติวัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:02:06
10 
33
57020071
บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
ยังไม่ยืนยัน
17 
34
57020074
บ้านสันต้นดู่
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 10:45:41
11 
35
57020075
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:12:57
12 
36
57020077
บ้านป่าแดงงาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:24:08
37
57020080
ป่าแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:05:37
18 
38
57020082
ป่าแงะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 
39
57020089
บ้านสักพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:03:15
10 
40
57020090
บ้านแม่พุง
ยังไม่ยืนยัน
10 
41
57020091
โรงช้างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:22:15
18 
42
57020092
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-12-23 11:21:37
13 
43
57020094
ศรีโพธิ์เงินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:58:24
18 
44
57020095
บ้านวังวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 
45
57020096
ชุมชนบ้านสันมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
46
57020097
บ้านป่าตึงงาม
ยังไม่ยืนยัน
47
57020098
บ้านร้องบง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:59:50
13 
48
57020099
เจดีย์หลวงพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:21:34
18 
49
57020100
บ้านห้วยหมอเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
14 
50
57020101
บ้านสันก้างปลา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:37:57
51
57020102
บ้านแม่ตาแมว
ยังไม่ยืนยัน
52
57020103
บ้านดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
10 
53
57020104
บ้านแม่ผักแหละ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:35:25
15 
54
57020105
บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:43:49
55
57020106
บ้านแม่ต๋ำ
ยังไม่ยืนยัน
24 
56
57020107
ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:46:30
22 
57
57020108
บ้านปางหลวง
ยืนยันแล้ว
2021-01-10 21:50:36
58
57020109
บ้านปางหก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:00:32
59
57020110
ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-12-12 16:19:04
37 
60
57020112
บ้านห้วยมะแกง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:28:56
15 
61
57020113
บ้านห้วยสะลักวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:24:26
13 
62
57020114
บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-26 21:06:25
28 
63
57020115
ชุมชนบ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:09:57
17 
64
57020116
บ้านดอนสลี
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:48:00
15 
65
57020117
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2021-02-03 09:22:12
12 
66
57020118
บ้านห้วยหญ้าไซ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:55:43
14 
67
57020119
บ้านแม่ตาช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-08-17 14:32:54
10 
68
57020120
บ้านปางอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
69
57020121
บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
ยังไม่ยืนยัน
70
57020122
บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
ยืนยันแล้ว
2021-02-10 15:18:41
13 
71
57020123
ชุมชนบ้านสันจำปา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:14:31
27 
72
57020126
บ้านโป่งปูเฟือง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:13:32
73
57020128
บ้านหนองผำ
ยังไม่ยืนยัน
74
57020129
บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
11 
75
57020130
อนุบาลแม่สรวย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:18:14
41 
76
57020131
บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:48:47
14 
77
57020132
บ้านวาวี
ยังไม่ยืนยัน
13 
78
57020133
บ้านมังกาล่า
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:29:32
10 
79
57020134
บ้านเลาลี
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:51:07
12 
80
57020135
บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
ยังไม่ยืนยัน
81
57020136
บ้านแม่โมงเย้า
ยังไม่ยืนยัน
82
57020138
ดอยเวียงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-09-25 16:03:52
83
57020139
โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:28:54
19 
84
57020140
บ้านขุนสรวย
ยืนยันแล้ว
2020-01-31 11:36:09
85
57020141
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:07:56
26 
86
57020142
บ้านห้วยน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
14 
87
57020143
บ้านห้วยกล้า
ยืนยันแล้ว
2020-01-21 13:29:33
88
57020144
บ้านผาแดงหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-01-27 16:31:18
89
57020145
บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:28:06
18 
90
57020146
บ้านแสนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:55:57
91
57020147
บ้านดอยช้าง
ยังไม่ยืนยัน
30 
92
57020148
บ้านห้วยมะซาง
ยืนยันแล้ว
2020-01-31 16:13:44
18 
93
57020150
ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:33:04
13 
94
57020151
บ้านห้วยเฮี้ย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:59:26
13 
95
57020152
บ้านใหม่แม่ยางมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
10 
96
57020153
เวียงผาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:20:40
19 
97
57020154
บ้านสัน
ยืนยันแล้ว
2020-12-23 13:34:15
98
57020155
บ้านลังกา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:48:04
10 
99
57020156
บ้านโป่งเทวี
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:39:34
25 
100
57020157
บ้านป่าตึง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:57:55
101
57020158
บ้านห้วยหินลาดใน
ยืนยันแล้ว
2020-01-21 16:18:52
102
57020160
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:34:58
103
57020161
บ้านฮ่างต่ำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:54:33
20 
104
57020164
ป่างิ้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-01-21 13:42:11
18 
105
57020167
ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:19:30
22 
106
57020168
อนุบาลแม่ขะจาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:26:04
12 
107
57020169
บ้านป่าแงะ
ยืนยันแล้ว
2020-06-09 13:52:04
108
57020170
บ้านทุ่งยาว
ยังไม่ยืนยัน
109
57020171
ปางมะกาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-06-01 12:11:39
10 
110
57020172
บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:59:36
111
57020173
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:50:43
10 
112
57020174
บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
ยังไม่ยืนยัน
16 
113
57020175
โป่งน้ำร้อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:06:58
18 
114
57020176
บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:54:48
115
57020177
บ้านขุนลาว
ยังไม่ยืนยัน
116
57020179
บ้านโฮ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:15:28
16 
117
57020180
อนุบาลเวียงป่าเป้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:27:58
31 
118
57020181
ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
11 
119
57020182
บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
11 
120
57020183
ดอยเวียงผาพิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-04-04 01:48:00
18 
121
57020184
บ้านแม่ปูนหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:35:28
22 
122
57020186
เวียงกาหลงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-01-21 15:55:01
15 
123
57020187
บ้านป่าจั่น
ยืนยันแล้ว
2020-01-31 22:56:29
11 
124
57020188
บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-12-23 15:44:09
125
57020189
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:02:38
19 
126
57020190
บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-01-15 14:19:27
127
57020191
บ้านเด่นศาลา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:54:39
11 
128
57020192
แม่ตะละวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-12-23 14:14:41
13 
129
57020193
บ้านปางมะขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:15:04
130
57020194
บ้านโป่งนก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:26:33
18 
131
57020195
บ้านโป่งเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
17 
132
57020196
ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:36:54
16 
133
57020197
บ้านสันสลี
ยังไม่ยืนยัน
134
57020198
อนุบาลจอมหมอกแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:39:32
14 
135
57020200
บ้านท่ามะโอ
ยังไม่ยืนยัน
136
57020203
บ้านดงมะดะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:51:51
137
57020204
อนุบาลแม่ลาว
ยังไม่ยืนยัน
138
57020205
บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:52:34
13 
139
57020206
ห้วยส้านยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:27:38
18 
140
57020207
บ้านหนองเก้าห้อง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:20:11
141
57020209
บ้านต้นง้าว
ยังไม่ยืนยัน
142
57020210
บัวสลีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:39:15
11 
143
57020211
บ้านต้นยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:18:13
144
57020212
บ้านโป่งมอญ
ยังไม่ยืนยัน
145
57020214
ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:41:19
17 
146
57020215
บ้านห้วยส้านพลับพลา
ยังไม่ยืนยัน
11 
147
57020216
โป่งแพร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-03-20 23:10:06
18 
     
108 (73.47%)