ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 135 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
57040001
บ้านศรีลานนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:12:45
2
57040002
บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:00:10
10 
3
57040003
บ้านครึ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 12:51:43
4
57040004
บ้านครึ่งใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 11:10:52
5
57040005
บ้านส้าน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:59:52
6
57040006
บ้านตองม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:07:56
7
57040008
บ้านบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:24:41
8
57040009
บ้านต้นปล้องแดนเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:49:46
11 
9
57040010
บ้านเมืองกาญจน์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:29:19
28 
10
57040011
บ้านสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:22:33
14 
11
57040012
ริมโขงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:20:15
17 
12
57040013
บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:59:30
16 
13
57040014
อนุบาลเชียงของ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 17:19:45
71 
14
57040015
อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:18:05
15 
15
57040016
บ้านทุ่งนาน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 22:37:45
22 
16
57040017
บ้านดอนมหาวัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:57:32
17
57040018
บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:54:04
18
57040019
บ้านปากอิง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 08:52:15
19
57040020
บ้านหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:52:07
13 
20
57040022
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:05:14
16 
21
57040023
บ้านลุงท่าเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:14:25
22
57040024
บ้านทุ่งซางดงหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 08:49:26
23
57040025
บ้านเขียะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:01:52
24
57040026
บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:38:41
25
57040027
บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 08:16:35
26
57040028
บ้านทุ่งอ่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:54:34
27
57040029
บ้านน้ำม้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:30:57
10 
28
57040030
ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:39:50
19 
29
57040031
บ้านแก่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:41:33
12 
30
57040032
บ้านเกี๋ยง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 18:54:27
13 
31
57040034
บ้านห้วยซ้อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:23:05
13 
32
57040035
บ้านเวียงหมอก
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:53:45
19 
33
57040037
ศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 09:56:53
34
57040038
สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:04:45
20 
35
57040039
บ้านงิ้วใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:24:32
36
57040040
บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:46:19
10 
37
57040041
บ้านตุ้มเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:46:33
13 
38
57040042
บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:06:12
39
57040043
บ้านขอนซุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 11:32:27
40
57040044
บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:25:15
11 
41
57040045
บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:57:51
10 
42
57040046
บ้านก๊อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:16:18
43
57040048
บ้านขุนห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 09:09:08
44
57040049
เพียงหลวง 16
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:18:56
20 
45
57040050
เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:31:09
46
57040051
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:58:59
47
57040052
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:27:51
48
57040053
บ้านรักแผ่นดิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:43:47
20 
49
57040054
บ้านแผ่นดินทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:43:45
22 
50
57040055
บ้านราษฏร์ภักดี
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:12:48
23 
51
57040056
อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:52:09
11 
52
57040057
บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:23:37
10 
53
57040058
บ้านตีนเป็ด
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:27:54
14 
54
57040061
บ้านดอนดินแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:54:52
55
57040063
บ้านปล้องตลาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:18:28
56
57040064
จำไฮบ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 09:25:37
10 
57
57040065
บ้านปล้องใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:34:15
11 
58
57040066
บ้านปล้องส้าน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:32:23
59
57040067
บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:49:24
15 
60
57040068
บ้านแม่ลอยไร่
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:25:15
61
57040069
บ้านเกี๋ยงใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:10:26
12 
62
57040070
วัดพระเกิดคงคาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:19:48
18 
63
57040071
เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 16:31:37
49 
64
57040072
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 12:40:23
65
57040073
บ้านร่องแช่
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:33:54
17 
66
57040074
บ้านทุ่งโห้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:04:55
10 
67
57040075
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:15:25
20 
68
57040076
บ้านป่าตึงงาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:35:48
69
57040077
บ้านป่ารวก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:38:03
70
57040078
ศรีดอนไชยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 15:27:49
18 
71
57040079
บ้านสันทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:18:41
72
57040080
สันทรายงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:15:17
19 
73
57040081
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:00:53
74
57040085
บ้านบุญนาค
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:11:59
18 
75
57040086
บ้านดอนแยง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 12:30:27
12 
76
57040089
บ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:31:00
77
57040091
หนองแรดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 10:24:38
18 
78
57040092
บ้านม่อนป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:56:02
11 
79
57040093
อนุบาลตาดควัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 12:46:39
12 
80
57040094
บ้านใหม่สุขสันต์
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:14:05
11 
81
57040096
บ้านใหม่โชคชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:23:33
10 
82
57040098
บ้านเวียงหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:04:31
10 
83
57040099
บ้านหนองบัวคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:09:16
12 
84
57040100
บ้านหนองเสา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 08:31:05
85
57040102
สันสะลีกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 09:27:24
14 
86
57040103
บ้านป่าซาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:02:38
87
57040105
บ้านป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:37:47
88
57040106
บ้านแม่ต๋ำกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:26:59
89
57040107
บ้านบ่อแสง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:17:53
12 
90
57040108
บ้านทุ่งเจ้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 11:51:52
91
57040109
บ้านแม่เปา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:46:56
10 
92
57040110
ชุมชนบ้านสบเปา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:00:17
18 
93
57040111
แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:24:15
30 
94
57040112
บ้านกระแล
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 09:26:17
11 
95
57040113
บ้านสันหลวงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:30:06
96
57040114
ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:01:38
13 
97
57040116
บ้านไม้ยามิตรภาพที่168
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:42:16
15 
98
57040119
บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:36:50
10 
99
57040120
ขุนขวากพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 08:19:44
29 
100
57040121
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 12:00:01
14 
101
57040122
ปางหัดสหศาสตร์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:35:15
34 
102
57040123
บ้านโล๊ะวังผา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:38:01
103
57040124
บ้านผาแล
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 19:01:20
104
57040125
บ้านห้วยหาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 05:18:06
23 
105
57040127
บ้านห้วยคุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:14:28
26 
106
57040128
ปอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:23:09
20 
107
57040129
บ้านหนองเตา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:54:00
10 
108
57040132
ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:44:48
19 
109
57040133
บรรพตวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:40:11
25 
110
57040134
บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:22:59
15 
111
57040135
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:33:15
19 
112
57040136
บ้านหลู้
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 08:33:17
13 
113
57040137
บ้านไทยสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:43:27
11 
114
57040138
บ้านม่วงยาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:48:33
13 
115
57040139
บ้านแจมป๋อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:59:28
116
57040140
อนุบาลเวียงแก่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:31:07
24 
117
57040141
บ้านทุ่งคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:17:26
118
57040142
บ้านห้วยเอียน
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 08:51:21
119
57040143
บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 11:12:34
10 
120
57040144
อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:10:25
23 
121
57040146
ชุมชนบ้านต้าตลาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 18:02:17
22 
122
57040147
บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 19:20:41
13 
123
57040148
บ้านต้านาล้อม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:18:59
124
57040149
บ้านร่องขุ่นป่าข่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:49:51
125
57040150
บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 10:45:56
126
57040151
อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:26:50
12 
127
57040153
บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:48:00
128
57040154
อนุบาลยางฮอม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:41:06
11 
129
57040155
บ้านพญาพิภักดิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:04:44
17 
130
57040156
บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:25:16
131
57040157
บ้านชมภู
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:10:50
11 
132
57040158
บ้านป่าแดงห้วยหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:10:30
12 
133
57040159
เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:04:22
134
57040160
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:22:45
135
57040161
สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:27:49
10 
     
135 (100.00%)