ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 134 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 111 (82.84%)
ครู/บุคลากร
1
58010001
ชุมชนบ้านปางหมู
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:41:52
10 
2
58010002
บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
ยืนยันแล้ว
2021-02-11 11:23:17
3
58010003
บ้านทุ่งกองมู
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:02:49
12 
4
58010004
บ้านสบสอย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:30:50
5
58010005
บ้านในสอย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:19:27
22 
6
58010006
บ้านไม้สะเป่
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:12:52
7
58010007
บ้านสบป่อง
ยังไม่ยืนยัน
8
58010008
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:55:44
12 
9
58010009
บ้านท่าโป่งแดง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:11:13
11 
10
58010012
บ้านห้วยเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
11
58010013
อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:10:03
12
58010014
บ้านห้วยโป่งกาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:17:50
13
58010015
บ้านน้ำเพียงดิน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:49:56
14
58010016
บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:28:09
10 
15
58010017
บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:09:35
16
58010018
ชุมชนบ้านผาบ่อง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 09:32:58
20 
17
58010019
อนุบาลแม่ฮ่องสอน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:52:09
45 
18
58010020
บ้านน้ำส่อม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:43:35
11 
19
58010021
บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:07:40
20
58010023
ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:14:14
17 
21
58010024
บ้านห้วยมะเขือส้ม
ยังไม่ยืนยัน
12 
22
58010025
บ้านห้วยขาน
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 15:04:07
23
58010026
บ้านนาป่าแปก
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:52:23
16 
24
58010027
บ้านรักไทย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:32:05
14 
25
58010028
บ้านห้วยโป่งอ่อน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:51:57
26
58010029
ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
ยังไม่ยืนยัน
23 
27
58010030
บ้านแม่สะงา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:42:52
28
58010033
บ้านหนองขาวกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:19:49
29
58010034
บ้านห้วยปมฝาด
ยืนยันแล้ว
2021-01-21 15:05:28
30
58010035
บ้านห้วยปูลิง
ยังไม่ยืนยัน
19 
31
58010037
บ้านห้วยปูเลย
ยังไม่ยืนยัน
32
58010038
บ้านห้วยตอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:59:46
10 
33
58010039
บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:50:24
34
58010040
บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:59:14
35
58010041
บ้านยอดดอยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:49:21
12 
36
58010042
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:29:01
37
58010043
บ้านแก่นฟ้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 18:49:18
38
58010044
บ้านป่าลาน
ยังไม่ยืนยัน
17 
39
58010045
บ้านห้วยช่างคำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:51:10
40
58010046
เสรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:45:11
18 
41
58010047
บ้านไม้ซางหนาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:29:25
42
58010048
บ้านแม่จ๋า
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:22:01
43
58010049
บ้านหนองเขียว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:07:56
10 
44
58010050
บ้านห้วยผา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:23:46
20 
45
58010051
ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ)
ยังไม่ยืนยัน
19 
46
58010052
บ้านนาปลาจาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:48:04
47
58010053
บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:23:41
48
58010054
บ้านคาหาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:45:45
10 
49
58010057
ขุนยวม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:02:30
28 
50
58010058
อนุบาลขุนยวม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:14:49
16 
51
58010059
บ้านแม่สุริน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 16:06:04
52
58010061
บ้านแม่สะเป่ใต้
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:31:10
10 
53
58010063
ชุมชนบ้านเมืองปอน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:29:23
23 
54
58010065
บ้านท่าหินส้ม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 16:33:33
55
58010066
บ้านหนองแห้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:31:48
19 
56
58010067
บ้านแม่ลาก๊ะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:42:11
57
58010068
บ้านแม่โข่จู
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 19:40:10
58
58010069
บ้านมะหินหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:32:08
59
58010070
บ้านแม่กิ๊
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:07:00
60
58010071
บ้านห้วยส้าน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:17:35
61
58010072
ห้วยต้นนุ่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:19:00
62
58010073
บ้านห้วยนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:12:27
10 
63
58010074
ตชด.บำรุงที่ 60
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:27:31
64
58010076
ชุมชนต่อแพวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:20:21
22 
65
58010078
บ้านหัวปอน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:19:57
66
58010079
บ้านแม่หาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:47:35
67
58010080
บ้านแม่ออ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:31:14
68
58010081
บ้านหว่าโน
ยืนยันแล้ว
2020-11-21 19:48:05
69
58010082
บ้านแม่แจ๊ะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 19:47:14
70
58010083
บ้านแม่โกปี่
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:07:10
71
58010084
บ้านปางตอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:06:39
20 
72
58010085
บ้านแม่อูคอ
ยังไม่ยืนยัน
73
58010086
บ้านแม่อูคอหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:19:35
74
58010087
บ้านหัวแม่สุริน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:44:50
75
58010088
บ้านพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:53:47
76
58010089
บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:17:35
77
58010090
บ้านคำสุข
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:19:15
78
58010091
บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:01:45
22 
79
58010092
บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
ยังไม่ยืนยัน
17 
80
58010094
บ้านแพมบก
ยังไม่ยืนยัน
81
58010096
บ้านสบแพม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 16:30:53
82
58010097
บ้านแม่อีแลบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:05:22
83
58010099
บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
84
58010101
บ้านแม่เหมืองหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:51:27
14 
85
58010102
บ้านโป่งสา
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 14:45:49
19 
86
58010104
ปางตองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:49:16
11 
87
58010105
บ้านขุนสาใน
ยังไม่ยืนยัน
10 
88
58010106
บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:09:25
11 
89
58010109
บ้านสบสา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:57:37
90
58010110
บ้านเมืองแปง
ยังไม่ยืนยัน
18 
91
58010111
บ้านผาสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:31:47
92
58010112
บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:16:06
93
58010113
บ้านแกงหอม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:13:39
94
58010114
บ้านแม่นาเติง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:45:55
14 
95
58010117
บ้านปางแปก
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:42:03
12 
96
58010118
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:44:05
97
58010119
บ้านดอยผีลู
ยังไม่ยืนยัน
11 
98
58010120
บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
ยังไม่ยืนยัน
99
58010122
บ้านหมอแปง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:39:40
13 
100
58010123
บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 16:24:41
101
58010125
บ้านน้ำปลามุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 16:30:54
102
58010127
ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:31:32
22 
103
58010128
บ้านแม่ปิง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:26:43
20 
104
58010129
อนุบาลปาย (เวียงใต้)
ยังไม่ยืนยัน
26 
105
58010130
บ้านน้ำฮู
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:08:06
20 
106
58010131
บ้านใหม่สหสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:51:13
107
58010132
บ้านเวียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:50:17
16 
108
58010133
สังวาลย์วิทย์ ๓
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:26:20
20 
109
58010135
บ้านเมืองแพม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:43:06
110
58010136
บ้านถ้ำลอด
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:50:22
23 
111
58010137
บ้านผามอน
ยังไม่ยืนยัน
112
58010138
บ้านห้วยแห้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:10:56
113
58010139
บ้านวนาหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:40:37
16 
114
58010140
บ้านนาปู่ป้อม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:41:55
17 
115
58010141
บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล
ยืนยันแล้ว
2020-11-21 12:36:29
116
58010142
บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ยังไม่ยืนยัน
117
58010143
บ้านซอแบะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 09:51:01
118
58010144
บ้านปางบอนวัฒนาคาร
ยังไม่ยืนยัน
119
58010145
บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:47:23
11 
120
58010146
บ้านแม่ละนา
ยังไม่ยืนยัน
17 
121
58010147
บ้านจ่าโบ่
ยังไม่ยืนยัน
122
58010148
บ้านปางคาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:56:44
19 
123
58010149
บ้านยาป่าแหน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:48:40
124
58010151
บ้านห้วยเฮี๊ยะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:52:34
125
58010152
อนุบาลปางมะผ้า
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 15:21:16
47 
126
58010153
บ้านน้ำริน
ยังไม่ยืนยัน
127
58010154
ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
ยืนยันแล้ว
2021-05-02 17:58:09
14 
128
58010155
บ้านลุกป่าก๊อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:47:09
129
58010156
บ้านกึ้ดสามสิบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:53:01
11 
130
58010158
บ้านใหม่ห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:02:23
131
58010159
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:25:15
14 
132
58010160
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:06:52
29 
133
58010161
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 10:47:30
22 
134
58010162
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:00:05
22 
     
111 (82.84%)