ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 104 (59.09%)
1
58020001
ดอนชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 15:17:14
2
58020002
บ้านสบหาร
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 11:40:59
3
58020003
บ้านแพะพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 09:54:06
4
58020005
บ้านแม่หาร
ยืนยันแล้ว
2017-07-29 19:50:54
5
58020006
บ้านแม่ต้อบใต้
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 14:06:30
6
58020007
บ้านแม่ต้อบเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 10:35:03
7
58020008
บ้านป่าหมาก
ยืนยันแล้ว
2017-07-24 13:25:59
8
58020009
บ้านแม่เกาะ
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 10:20:40
9
58020010
บ้านขุนแม่ต้อบ
ยังไม่ยืนยัน
10
58020011
อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 10:08:47
11
58020012
อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 10:22:19
12
58020013
บ้านพะมอลอ
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 14:43:16
13
58020014
รัตนประทีปวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 23:05:09
14
58020015
บ้านแม่อุมลอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 09:30:13
15
58020016
บ้านแม่อุมป๊อก
ยืนยันแล้ว
2017-07-30 09:46:27
16
58020017
บ้านแม่อุมลองหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 09:28:16
17
58020018
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 20:48:28
18
58020019
บ้านห้วยฮากไม้ใต้
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 13:40:19
19
58020020
บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 10:56:13
20
58020021
บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 12:47:26
21
58020022
บ้านแม่ปุ๋น
ยืนยันแล้ว
2017-06-18 18:35:44
22
58020024
บ้านแม่ละ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 22:10:18
23
58020025
บ้านอมพาย
ยังไม่ยืนยัน
24
58020026
บ้านช่างหม้อ
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 08:52:23
25
58020027
บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 09:28:41
26
58020028
บ้านแม่สะลาบ
ยังไม่ยืนยัน
27
58020029
บ้านจอซิเดอเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 18:26:25
28
58020030
บ้านห้วยแห้ง
ยังไม่ยืนยัน
29
58020031
บ้านห้วยหมูพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:57:14
30
58020032
บ้านแม่ก๋อน
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 17:35:58
31
58020033
บ้านศรีมูลเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 10:19:29
32
58020034
บ้านห้วยห้อม
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 13:57:30
33
58020035
บ้านท่าตาฝั่ง
ยังไม่ยืนยัน
34
58020036
บ้านห้วยโผ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:08:24
35
58020037
บ้านแม่กองคา
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 14:20:59
36
58020038
บ้านทุ่งแพม
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 00:07:51
37
58020039
บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
38
58020040
บ้านห้วยสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
39
58020041
บ้านแม่กองแป
ยืนยันแล้ว
2017-07-28 17:54:43
40
58020042
ชุมชนบ้านน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 08:54:29
41
58020043
บ้านคะปวง
ยังไม่ยืนยัน
42
58020044
ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
ยังไม่ยืนยัน
43
58020045
บ้านแม่สะเรียง
ยังไม่ยืนยัน
44
58020046
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
45
58020047
บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ยังไม่ยืนยัน
46
58020048
บ้านไร่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47
58020049
สังวาลย์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48
58020051
บ้านแม่ลิด
ยังไม่ยืนยัน
49
58020052
บ้านดอยเลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
50
58020053
บ้านแม่สวรรค์น้อย
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 13:39:56
51
58020054
บ้านสุดห้วยนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 12:20:55
52
58020055
บ้านแม่สวรรค์หลวง
ยังไม่ยืนยัน
53
58020056
บ้านห้วยปางผาง
ยังไม่ยืนยัน
54
58020057
บ้านแม่กะไน
ยังไม่ยืนยัน
55
58020058
บ้านแม่จ๊าง
ยังไม่ยืนยัน
56
58020059
บ้านห้วยปลากั้ง
ยังไม่ยืนยัน
57
58020060
บ้านขุนวง
ยังไม่ยืนยัน
58
58020061
บ้านดงกู่
ยังไม่ยืนยัน
59
58020062
บ้านขุนวงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:32:32
60
58020063
บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-28 04:00:16
61
58020064
บ้านโพซอ
ยังไม่ยืนยัน
62
58020065
บ้านเสาหิน
ยังไม่ยืนยัน
63
58020066
เพียงหลวง ๑๑ ฯ
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 11:33:08
64
58020067
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 16:48:26
65
58020068
บ้านแม่อมลาน
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 13:30:40
66
58020069
บ้านฟักทอง
ยืนยันแล้ว
2017-05-19 13:24:57
67
58020070
บ้านป่าแก่
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 17:48:12
68
58020071
บ้านแม่ลาผาไหว
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 09:36:52
69
58020072
บ้านขุนแม่ลา
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 21:11:27
70
58020073
บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 20:55:45
71
58020074
บ้านแม่กวางใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-04 00:48:49
72
58020075
บ้านท่าผาปุ้ม
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 13:47:38
73
58020076
บ้านแม่เตี๋ย
ยืนยันแล้ว
2017-07-24 15:02:52
74
58020077
บ้านห้วยหมากหนุน
ยังไม่ยืนยัน
75
58020078
บ้านแม่สะกั๊วะ
ยังไม่ยืนยัน
76
58020080
บ้านแม่กวางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-04 00:36:22
77
58020081
บ้านแม่สะกึ๊ด
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 20:16:42
78
58020082
บ้านแม่ปอถ่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 20:34:09
79
58020083
บ้านแม่โถ
ยังไม่ยืนยัน
80
58020084
บ้านแม่โถใต้
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 13:39:31
81
58020085
บ้านห้วยไม้ซาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 13:54:52
82
58020086
บ้านหัวแม่โถ
ยังไม่ยืนยัน
83
58020087
บ้านแม่อุมพาย
ยืนยันแล้ว
2017-07-23 14:44:10
84
58020088
บ้านแม่จอ
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 14:03:44
85
58020089
บ้านห้วยผึ้งใหม่
ยังไม่ยืนยัน
86
58020090
บ้านผาแดงหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 22:28:11
87
58020091
บ้านแม่นาจางเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
88
58020092
บ้านแม่ขีด
ยังไม่ยืนยัน
89
58020093
บ้านแม่นาจาง
ยังไม่ยืนยัน
90
58020094
บ้านหนองม่วน
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 16:43:40
91
58020095
บ้านแม่สะแมง
ยืนยันแล้ว
2017-07-28 12:54:23
92
58020096
บ้านกอกหลวง
ยังไม่ยืนยัน
93
58020097
บ้านแม่ฮุ
ยังไม่ยืนยัน
94
58020098
บ้านพระบาทห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-11 20:22:12
95
58020099
บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:47:06
96
58020100
บ้านแม่แลบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 10:30:49
97
58020101
ลุ่มน้ำวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
98
58020103
บ้านป่าหมากวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 12:41:02
99
58020104
บ้านแม่งะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 17:46:16
100
58020105
บ้านแม่สะปึ๋งใต้
ยังไม่ยืนยัน
101
58020106
บ้านแม่สะปึ๋ง
ยืนยันแล้ว
2017-07-16 08:36:37
102
58020107
อนุบาลแม่ลาน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 15:29:55
103
58020108
บ้านท่าสองแคว
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 14:37:02
104
58020109
บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-24 13:50:07
105
58020110
ชุมชนแม่ลาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
106
58020111
บ้านแม่สุ
ยังไม่ยืนยัน
107
58020112
บ้านห้วยกองเป๊าะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:14:05
108
58020113
บ้านห้วยกู่ป๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
109
58020114
บ้านหัวลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 18:24:29
110
58020115
บ้านแม่ปาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 15:33:21
111
58020116
บ้านห้วยมะกอก
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 12:05:38
112
58020117
บ้านกะริคี
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 14:33:02
113
58020118
บ้านดูลาเปอร์
ยังไม่ยืนยัน
114
58020119
บ้านแม่และ
ยังไม่ยืนยัน
115
58020120
บ้านดงใหม่
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 09:10:58
116
58020121
บ้านละอูบ
ยังไม่ยืนยัน
117
58020122
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
118
58020123
บ้านห้วยห้า
ยังไม่ยืนยัน
119
58020125
บ้านสาม
ยังไม่ยืนยัน
120
58020126
บ้านกองก๋อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 14:09:41
121
58020127
บ้านแม่แพ
ยืนยันแล้ว
2017-07-27 09:08:28
122
58020128
บ้านแม่แพน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 10:13:17
123
58020129
บ้านผาเยอ
ยืนยันแล้ว
2017-07-22 13:48:27
124
58020130
บ้านทะโลงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
125
58020131
บ้านห้วยวอก
ยังไม่ยืนยัน
126
58020132
บ้านห้วยไก่ป่า
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 09:54:02
127
58020133
บ้านแม่ลาย
ยืนยันแล้ว
2017-07-24 12:57:47
128
58020134
บ้านห้วยกุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
129
58020135
บ้านกองแปใต้
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 13:28:11
130
58020136
บ้านป่าโปง
ยังไม่ยืนยัน
131
58020137
บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 22:04:47
132
58020138
บ้านต้นงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
133
58020139
บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ
ยังไม่ยืนยัน
134
58020140
บ้านอุมดาใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 21:20:55
135
58020141
บ้านแม่ออกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 21:38:49
136
58020142
บ้านอุมดาเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
137
58020143
ชุมชนบ้านผาผ่า
ยังไม่ยืนยัน
138
58020144
อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
ยังไม่ยืนยัน
139
58020146
บ้านแม่เกาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 09:06:51
140
58020147
บ้านแม่ออก
ยืนยันแล้ว
2017-07-30 22:34:12
141
58020148
บ้านแม่สวด
ยังไม่ยืนยัน
142
58020149
บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
143
58020151
บ้านแม่หลุย
ยังไม่ยืนยัน
144
58020152
บ้านนาดอย
ยังไม่ยืนยัน
145
58020153
บ้านแม่หาด
ยังไม่ยืนยัน
146
58020154
บ้านแม่แพหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-08-04 20:22:33
147
58020155
ล่องแพวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
148
58020157
บ้านอุมโละเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
149
58020158
บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม
ยังไม่ยืนยัน
150
58020159
บ้านแม่เงา
ยังไม่ยืนยัน
151
58020160
บ้านแม่สามแลบ
ยืนยันแล้ว
2017-07-27 08:54:01
152
58020161
บ้านห้วยกองก้าด
ยังไม่ยืนยัน
153
58020162
บ้านซิวาเดอ
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 12:39:10
154
58020163
บ้านกอมูเดอ
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 14:12:40
155
58020164
บ้านกลอเซโล
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 13:36:34
156
58020165
บ้านแม่แคะ
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 22:04:12
157
58020166
บ้านแม่ตอละ
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 18:43:57
158
58020167
บ้านสบเมย
ยืนยันแล้ว
2017-07-24 11:41:22
159
58020168
บ้านห้วยกระต่าย
ยังไม่ยืนยัน
160
58020169
บ้านบุญเลอ
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 09:35:06
161
58020170
บ้านเครอะบอ
ยังไม่ยืนยัน
162
58020171
บ้านห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2017-07-22 13:23:04
163
58020172
บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 09:54:36
164
58020173
บ้านทิยาเพอ
ยืนยันแล้ว
2017-06-03 09:43:49
165
58020174
บ้านทีฮือลือ
ยังไม่ยืนยัน
166
58020175
บ้านแม่คะตวน
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 09:58:25
167
58020176
บ้านห้วยกองมูล
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 13:56:19
168
58020177
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน
ยังไม่ยืนยัน
169
58020178
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ
ยังไม่ยืนยัน
170
58020179
บ้านแม่ทะลุ
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 10:54:39
171
58020180
บ้านปู่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-04 22:46:36
172
58020181
บ้านดอยงาม
ยังไม่ยืนยัน
173
58020182
บ้านเลโคะ
ยังไม่ยืนยัน
174
58020183
บ้านแม่ลามา
ยืนยันแล้ว
2017-07-24 12:56:20
175
58020184
บ้านเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:38:14
176
58020185
ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 22:13:19
     
104 (59.09%)