ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 176 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
58020001
ดอนชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:18:19
13 
2
58020002
บ้านสบหาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:55:23
3
58020003
บ้านแพะพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:23:34
20 
4
58020005
บ้านแม่หาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:09:47
5
58020006
บ้านแม่ต้อบใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:39:03
6
58020007
บ้านแม่ต้อบเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:09:52
7
58020008
บ้านป่าหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:09:42
10 
8
58020009
บ้านแม่เกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 22:03:02
9
58020010
บ้านขุนแม่ต้อบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:34:09
10
58020011
อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:00:01
11 
11
58020012
อนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(สาขาบ้านท่าข้าม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:52:08
12
58020013
บ้านพะมอลอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:20:35
13
58020014
รัตนประทีปวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:05:36
14
58020015
บ้านแม่อุมลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:44:57
15
58020016
บ้านแม่อุมป๊อก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:38:27
16
58020017
บ้านแม่อุมลองหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:19:20
17
58020018
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:01:33
18
58020019
บ้านห้วยฮากไม้ใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:41:49
13 
19
58020020
บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:12:02
20
58020021
บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:43:33
21
58020022
บ้านแม่ปุ๋น
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:08:12
22
58020024
บ้านแม่ละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:17:49
23
58020025
บ้านอมพาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:44:43
23 
24
58020026
บ้านช่างหม้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 16:25:59
25
58020027
บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:15:06
26
58020028
บ้านแม่สะลาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:01:57
27
58020029
บ้านจอซิเดอเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:55:00
16 
28
58020030
บ้านห้วยแห้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:09:46
29
58020031
บ้านห้วยหมูพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 19:38:44
30
58020032
บ้านแม่ก๋อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 07:21:53
11 
31
58020033
บ้านศรีมูลเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:04:27
32
58020034
บ้านห้วยห้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:09:38
33
58020035
บ้านท่าตาฝั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 19:16:43
13 
34
58020036
บ้านห้วยโผ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:51:52
17 
35
58020037
บ้านแม่กองคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:46:26
36
58020038
บ้านทุ่งแพม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:02:07
37
58020039
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:40:45
15 
38
58020040
บ้านห้วยสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:05:27
24 
39
58020041
บ้านแม่กองแป
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:51:11
10 
40
58020042
ชุมชนบ้านน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:48:37
19 
41
58020043
บ้านคะปวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:48:42
10 
42
58020044
ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:02:41
37 
43
58020045
บ้านแม่สะเรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:37:06
44
58020046
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:38:07
46 
45
58020047
บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:20:58
30 
46
58020048
บ้านไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:52:02
20 
47
58020049
สังวาลย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:44:50
35 
48
58020051
บ้านแม่ลิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:22:52
20 
49
58020052
บ้านดอยเลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:50:19
50
58020053
บ้านแม่สวรรค์น้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:42:19
51
58020054
บ้านสุดห้วยนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:27:23
52
58020055
บ้านแม่สวรรค์หลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:27:11
53
58020056
บ้านห้วยปางผาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:24:32
54
58020057
บ้านแม่กะไน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:48:06
55
58020058
บ้านแม่จ๊าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:53:12
15 
56
58020059
บ้านห้วยปลากั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:31:33
57
58020060
บ้านขุนวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:46:11
58
58020061
บ้านดงกู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:01:27
59
58020062
บ้านขุนวงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:39:29
60
58020063
บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:47:10
61
58020064
บ้านโพซอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:28:15
29 
62
58020065
บ้านเสาหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 06:46:52
63
58020066
เพียงหลวง ๑๑ ฯ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:29:04
20 
64
58020067
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:02:32
19 
65
58020068
บ้านแม่อมลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:13:10
66
58020069
บ้านฟักทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:01:48
67
58020070
บ้านป่าแก่
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:59:28
68
58020071
บ้านแม่ลาผาไหว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:58:14
69
58020072
บ้านขุนแม่ลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:44:44
70
58020073
บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 03:40:33
13 
71
58020074
บ้านแม่กวางใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 03:46:01
72
58020075
บ้านท่าผาปุ้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:55:59
73
58020076
บ้านแม่เตี๋ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:10:25
74
58020077
บ้านห้วยหมากหนุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:54:13
75
58020078
บ้านแม่สะกั๊วะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:59:34
76
58020080
บ้านแม่กวางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 03:48:00
77
58020081
บ้านแม่สะกึ๊ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 03:44:41
78
58020082
บ้านแม่ปอถ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 03:47:09
79
58020083
บ้านแม่โถ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:54:31
21 
80
58020084
บ้านแม่โถใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:46:05
81
58020085
บ้านห้วยไม้ซาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:55:03
82
58020086
บ้านหัวแม่โถ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:03:28
83
58020087
บ้านแม่อุมพาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:03:48
84
58020088
บ้านแม่จอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:11:30
85
58020089
บ้านห้วยผึ้งใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:48:39
20 
86
58020090
บ้านผาแดงหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:26:38
87
58020091
บ้านแม่นาจางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:23:58
88
58020092
บ้านแม่ขีด
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:27:33
19 
89
58020093
บ้านแม่นาจาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:54:59
90
58020094
บ้านหนองม่วน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:05:54
91
58020095
บ้านแม่สะแมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 02:03:05
92
58020096
บ้านกอกหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:37:17
93
58020097
บ้านแม่ฮุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:36:22
94
58020098
บ้านพระบาทห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:25:09
95
58020099
บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:34:26
12 
96
58020100
บ้านแม่แลบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:34:45
19 
97
58020101
ลุ่มน้ำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:44:59
98
58020103
บ้านป่าหมากวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:46:50
99
58020104
บ้านแม่งะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:29:32
100
58020105
บ้านแม่สะปึ๋งใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:46:09
101
58020106
บ้านแม่สะปึ๋ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:11:57
10 
102
58020107
อนุบาลแม่ลาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:35:23
16 
103
58020108
บ้านท่าสองแคว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:47:10
104
58020109
บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:24:52
11 
105
58020110
ชุมชนแม่ลาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:24:58
22 
106
58020111
บ้านแม่สุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:01:54
107
58020112
บ้านห้วยกองเป๊าะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:11:15
108
58020113
บ้านห้วยกู่ป๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:11:56
109
58020114
บ้านหัวลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:56:09
110
58020115
บ้านแม่ปาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:30:00
111
58020116
บ้านห้วยมะกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:17:43
112
58020117
บ้านกะริคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:52:04
113
58020118
บ้านดูลาเปอร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:39:40
114
58020119
บ้านแม่และ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:13:06
115
58020120
บ้านดงใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:00:33
116
58020121
บ้านละอูบ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 11:32:34
17 
117
58020122
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:05:36
12 
118
58020123
บ้านห้วยห้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:21:12
21 
119
58020125
บ้านสาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:31:37
120
58020126
บ้านกองก๋อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:04:01
121
58020127
บ้านแม่แพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:56:00
11 
122
58020128
บ้านแม่แพน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 21:26:04
123
58020129
บ้านผาเยอ
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 15:12:02
14 
124
58020130
บ้านทะโลงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:53:28
125
58020131
บ้านห้วยวอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:14:06
23 
126
58020132
บ้านห้วยไก่ป่า
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:23:28
127
58020133
บ้านแม่ลาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:51:45
128
58020134
บ้านห้วยกุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 15:50:36
17 
129
58020135
บ้านกองแปใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:55:38
130
58020136
บ้านป่าโปง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:39:25
131
58020137
บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:08:20
132
58020138
บ้านต้นงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:53:20
12 
133
58020139
บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:05:37
134
58020140
บ้านอุมดาใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:20:51
135
58020141
บ้านแม่ออกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:17:03
11 
136
58020142
บ้านอุมดาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:27:26
17 
137
58020143
ชุมชนบ้านผาผ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:11:51
15 
138
58020144
อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:09:28
14 
139
58020146
บ้านแม่เกาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:00:42
140
58020147
บ้านแม่ออก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:40:30
141
58020148
บ้านแม่สวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:40:16
20 
142
58020149
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:55:37
11 
143
58020151
บ้านแม่หลุย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:00:47
24 
144
58020152
บ้านนาดอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:49:18
19 
145
58020153
บ้านแม่หาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:03:14
13 
146
58020154
บ้านแม่แพหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:18:43
147
58020155
ล่องแพวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:27:31
36 
148
58020157
บ้านอุมโละเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:12:52
149
58020158
บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:38:57
150
58020159
บ้านแม่เงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:24:18
13 
151
58020160
บ้านแม่สามแลบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:12:24
14 
152
58020161
บ้านห้วยกองก้าด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:17:29
153
58020162
บ้านซิวาเดอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:27:20
15 
154
58020163
บ้านกอมูเดอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:54:33
155
58020164
บ้านกลอเซโล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:02:21
156
58020165
บ้านแม่แคะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:36:45
157
58020166
บ้านแม่ตอละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:31:49
158
58020167
บ้านสบเมย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:35:12
17 
159
58020168
บ้านห้วยกระต่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:54:27
160
58020169
บ้านบุญเลอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 00:59:52
16 
161
58020170
บ้านเครอะบอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:10:20
162
58020171
บ้านห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:53:24
163
58020172
บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:24:40
164
58020173
บ้านทิยาเพอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:14:50
165
58020174
บ้านทีฮือลือ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:13:06
166
58020175
บ้านแม่คะตวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:40:59
167
58020176
บ้านห้วยกองมูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:24:36
168
58020177
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:07:30
169
58020178
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:23:51
170
58020179
บ้านแม่ทะลุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:00:49
171
58020180
บ้านปู่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 17:06:44
172
58020181
บ้านดอยงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 17:47:57
10 
173
58020182
บ้านเลโคะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:49:35
18 
174
58020183
บ้านแม่ลามา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 07:24:13
175
58020184
บ้านเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 08:23:54
176
58020185
ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:10:43
     
176 (100.00%)