ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 176 (100.00%)
1
58020001
ดอนชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:49:23
2
58020002
บ้านสบหาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:37:49
3
58020003
บ้านแพะพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:33:15
4
58020005
บ้านแม่หาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:15:38
5
58020006
บ้านแม่ต้อบใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:21:43
6
58020007
บ้านแม่ต้อบเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:13:00
7
58020008
บ้านป่าหมาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 11:04:12
8
58020009
บ้านแม่เกาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 16:39:57
9
58020010
บ้านขุนแม่ต้อบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:16:08
10
58020011
อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 21:55:03
11
58020012
อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 21:29:28
12
58020013
บ้านพะมอลอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:45:58
13
58020014
รัตนประทีปวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:03:14
14
58020015
บ้านแม่อุมลอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:53:49
15
58020016
บ้านแม่อุมป๊อก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:10:33
16
58020017
บ้านแม่อุมลองหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:08:53
17
58020018
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:23:12
18
58020019
บ้านห้วยฮากไม้ใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:19:44
19
58020020
บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:09:58
20
58020021
บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 12:59:29
21
58020022
บ้านแม่ปุ๋น
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:31:14
22
58020024
บ้านแม่ละ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 12:59:40
23
58020025
บ้านอมพาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:47:32
24
58020026
บ้านช่างหม้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:04:12
25
58020027
บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 16:38:25
26
58020028
บ้านแม่สะลาบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 19:32:35
27
58020029
บ้านจอซิเดอเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:10:57
28
58020030
บ้านห้วยแห้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:11:05
29
58020031
บ้านห้วยหมูพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:22:07
30
58020032
บ้านแม่ก๋อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:19:05
31
58020033
บ้านศรีมูลเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 12:53:25
32
58020034
บ้านห้วยห้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 19:17:17
33
58020035
บ้านท่าตาฝั่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 21:21:59
34
58020036
บ้านห้วยโผ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:38:08
35
58020037
บ้านแม่กองคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:09:34
36
58020038
บ้านทุ่งแพม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:26:18
37
58020039
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 19:43:24
38
58020040
บ้านห้วยสิงห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:11:39
39
58020041
บ้านแม่กองแป
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:50:39
40
58020042
ชุมชนบ้านน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:56:14
41
58020043
บ้านคะปวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:40:32
42
58020044
ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 22:34:47
43
58020045
บ้านแม่สะเรียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 12:10:44
44
58020046
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:11:49
45
58020047
บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:53:15
46
58020048
บ้านไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:17:44
47
58020049
สังวาลย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:08:45
48
58020051
บ้านแม่ลิด
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:41:24
49
58020052
บ้านดอยเลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:56:18
50
58020053
บ้านแม่สวรรค์น้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:14:30
51
58020054
บ้านสุดห้วยนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 22:37:36
52
58020055
บ้านแม่สวรรค์หลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:51:34
53
58020056
บ้านห้วยปางผาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:39:25
54
58020057
บ้านแม่กะไน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 19:36:21
55
58020058
บ้านแม่จ๊าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:05:28
56
58020059
บ้านห้วยปลากั้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:56:21
57
58020060
บ้านขุนวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:00:59
58
58020061
บ้านดงกู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 08:30:35
59
58020062
บ้านขุนวงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:05:51
60
58020063
บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:59:49
61
58020064
บ้านโพซอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:03:13
62
58020065
บ้านเสาหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:59:23
63
58020066
เพียงหลวง ๑๑ ฯ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:04:31
64
58020067
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 16:36:46
65
58020068
บ้านแม่อมลาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:39:48
66
58020069
บ้านฟักทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:45:02
67
58020070
บ้านป่าแก่
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 16:28:30
68
58020071
บ้านแม่ลาผาไหว
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:36:54
69
58020072
บ้านขุนแม่ลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:25:21
70
58020073
บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 21:28:43
71
58020074
บ้านแม่กวางใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 21:35:51
72
58020075
บ้านท่าผาปุ้ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:49:20
73
58020076
บ้านแม่เตี๋ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:38:50
74
58020077
บ้านห้วยหมากหนุน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:40:06
75
58020078
บ้านแม่สะกั๊วะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:29:20
76
58020080
บ้านแม่กวางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 21:44:26
77
58020081
บ้านแม่สะกึ๊ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 21:33:09
78
58020082
บ้านแม่ปอถ่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 21:38:21
79
58020083
บ้านแม่โถ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 07:35:06
80
58020084
บ้านแม่โถใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:25:24
81
58020085
บ้านห้วยไม้ซาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:10:01
82
58020086
บ้านหัวแม่โถ
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 21:14:22
83
58020087
บ้านแม่อุมพาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:30:02
84
58020088
บ้านแม่จอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:22:16
85
58020089
บ้านห้วยผึ้งใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:54:28
86
58020090
บ้านผาแดงหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:50:17
87
58020091
บ้านแม่นาจางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:54:07
88
58020092
บ้านแม่ขีด
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:28:01
89
58020093
บ้านแม่นาจาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:06:29
90
58020094
บ้านหนองม่วน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 21:03:15
91
58020095
บ้านแม่สะแมง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 18:55:47
92
58020096
บ้านกอกหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:46:44
93
58020097
บ้านแม่ฮุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:58:18
94
58020098
บ้านพระบาทห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 23:02:10
95
58020099
บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:02:05
96
58020100
บ้านแม่แลบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:58:36
97
58020101
ลุ่มน้ำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:48:19
98
58020103
บ้านป่าหมากวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:59:21
99
58020104
บ้านแม่งะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:36:43
100
58020105
บ้านแม่สะปึ๋งใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 08:33:27
101
58020106
บ้านแม่สะปึ๋ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 16:00:57
102
58020107
อนุบาลแม่ลาน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:14:00
103
58020108
บ้านท่าสองแคว
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:30:32
104
58020109
บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:43:48
105
58020110
ชุมชนแม่ลาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:05:55
106
58020111
บ้านแม่สุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:56:50
107
58020112
บ้านห้วยกองเป๊าะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:17:29
108
58020113
บ้านห้วยกู่ป๊ะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:07:46
109
58020114
บ้านหัวลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:13:32
110
58020115
บ้านแม่ปาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:13:38
111
58020116
บ้านห้วยมะกอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:56:25
112
58020117
บ้านกะริคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:09:16
113
58020118
บ้านดูลาเปอร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 07:39:47
114
58020119
บ้านแม่และ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 18:29:05
115
58020120
บ้านดงใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:41:07
116
58020121
บ้านละอูบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 11:18:04
117
58020122
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:31:16
118
58020123
บ้านห้วยห้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 07:41:49
119
58020125
บ้านสาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 16:02:10
120
58020126
บ้านกองก๋อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 06:00:40
121
58020127
บ้านแม่แพ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:27:55
122
58020128
บ้านแม่แพน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:47:08
123
58020129
บ้านผาเยอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 20:35:50
124
58020130
บ้านทะโลงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:11:29
125
58020131
บ้านห้วยวอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 08:39:51
126
58020132
บ้านห้วยไก่ป่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:32:10
127
58020133
บ้านแม่ลาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:14:15
128
58020134
บ้านห้วยกุ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:30:49
129
58020135
บ้านกองแปใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:48:42
130
58020136
บ้านป่าโปง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:23:44
131
58020137
บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:17:42
132
58020138
บ้านต้นงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:42:37
133
58020139
บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:21:03
134
58020140
บ้านอุมดาใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:19:10
135
58020141
บ้านแม่ออกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 17:32:01
136
58020142
บ้านอุมดาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:12:34
137
58020143
ชุมชนบ้านผาผ่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:04:43
138
58020144
อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:15:01
139
58020146
บ้านแม่เกาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:09:09
140
58020147
บ้านแม่ออก
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:51:49
141
58020148
บ้านแม่สวด
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 18:53:08
142
58020149
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:30:43
143
58020151
บ้านแม่หลุย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:13:07
144
58020152
บ้านนาดอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:50:24
145
58020153
บ้านแม่หาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 09:44:45
146
58020154
บ้านแม่แพหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 10:43:30
147
58020155
ล่องแพวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:21:30
148
58020157
บ้านอุมโละเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:14:56
149
58020158
บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 14:30:55
150
58020159
บ้านแม่เงา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:43:36
151
58020160
บ้านแม่สามแลบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:56:27
152
58020161
บ้านห้วยกองก้าด
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:01:37
153
58020162
บ้านซิวาเดอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:58:11
154
58020163
บ้านกอมูเดอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 15:16:01
155
58020164
บ้านกลอเซโล
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 13:03:42
156
58020165
บ้านแม่แคะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:27:25
157
58020166
บ้านแม่ตอละ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:55:24
158
58020167
บ้านสบเมย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:13:15
159
58020168
บ้านห้วยกระต่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:09:28
160
58020169
บ้านบุญเลอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:27:36
161
58020170
บ้านเครอะบอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:37:56
162
58020171
บ้านห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:14:57
163
58020172
บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 21:06:17
164
58020173
บ้านทิยาเพอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 21:13:26
165
58020174
บ้านทีฮือลือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:27:38
166
58020175
บ้านแม่คะตวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:56:11
167
58020176
บ้านห้วยกองมูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:42:26
168
58020177
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:43:05
169
58020178
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:36:29
170
58020179
บ้านแม่ทะลุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 17:21:56
171
58020180
บ้านปู่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 18:35:12
172
58020181
บ้านดอยงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:14:40
173
58020182
บ้านเลโคะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:57:35
174
58020183
บ้านแม่ลามา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:16:26
175
58020184
บ้านเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:14:09
176
58020185
ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:25:47
     
176 (100.00%)