ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 121 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 120 (99.17%)
ครู/บุคลากร
1
63020001
บ้านป่าไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 18:06:46
15 
2
63020002
บ้านแม่ระมาดน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:24:19
30 
3
63020003
บ้านจกปก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:39:35
4
63020005
บ้านพะละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:45:05
5
63020007
บ้านขะเนจื้อ
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 14:49:37
41 
6
63020008
กลาโหมราชเสนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:28:26
13 
7
63020009
บ้านป่าไร่เหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:50:01
10 
8
63020010
บ้านขุนห้วยนกแล
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:52:18
10 
9
63020011
บ้านทุ่งมะขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 08:25:29
11 
10
63020012
บ้านสันป่าไร่
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 09:01:47
19 
11
63020014
บ้านวังผา
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 14:57:02
14 
12
63020016
ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:36:07
16 
13
63020017
บ้านแม่จะเราสองแคว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:38:28
22 
14
63020018
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 20:29:09
18 
15
63020019
บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 18:56:20
16
63020020
บ้านน้ำหอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:39:02
23 
17
63020021
บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:20:20
14 
18
63020022
บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:38:38
27 
19
63020023
บ้านห้วยนกแล
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 14:22:03
21 
20
63020024
บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:39:10
18 
21
63020025
บ้านสามหมื่น
ยืนยันแล้ว
2019-10-11 18:52:13
17 
22
63020026
ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
ยืนยันแล้ว
2019-10-10 12:51:11
28 
23
63020027
ชุมชนบ้านท่าสองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:51:15
58 
24
63020028
บ้านแม่ตื่น
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 11:39:21
23 
25
63020029
บ้านทุ่งถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:46:34
18 
26
63020030
บ้านแม่โพ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:10:53
27
63020031
โรงเรียนบ้านอู่หู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 17:14:09
22 
28
63020032
ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:44:43
34 
29
63020033
บ้านขุนห้วยแม่ต้าน
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 21:45:07
14 
30
63020034
บ้านแม่วะหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 12:53:41
21 
31
63020035
บ้านแม่อมกิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 16:09:09
68 
32
63020036
บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
101 
33
63020037
บ้านแม่ระเมิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 15:34:25
65 
34
63020038
บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:46:18
35
63020039
บ้านแม่สละเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:35:01
16 
36
63020040
บ้านแม่ออกผารู
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 17:24:36
10 
37
63020041
บ้านแม่สละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:33:07
20 
38
63020042
บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 20:35:59
39
63020043
บ้านห้วยนกกก
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 16:49:27
37 
40
63020044
บ้านแม่อุสุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 16:27:44
73 
41
63020045
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 14:00:07
59 
42
63020046
บ้านแม่พลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:17:56
32 
43
63020047
บ้านปางส้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:18:47
20 
44
63020048
ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:39:39
12 
45
63020049
บ้านห้วยปลาหลด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 18:17:22
21 
46
63020050
บ้านธงชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:05:18
15 
47
63020051
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:39:58
18 
48
63020052
บ้านท่าอาจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 21:34:50
32 
49
63020053
บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:40:03
21 
50
63020054
บ้านแม่ตาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:13:15
30 
51
63020055
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:00:56
22 
52
63020056
บ้านค้างภิบาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 08:55:42
13 
53
63020057
บ้านแม่ตาวใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:56:10
13 
54
63020058
บ้านพะเด๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:40:09
21 
55
63020059
บ้านปูแป้
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 19:10:35
56
63020060
ญาณวิศิษฎ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:19:18
23 
57
63020061
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:46:30
10 
58
63020062
บ้านแม่ละเมา
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 18:08:41
13 
59
63020063
บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 17:22:00
14 
60
63020064
บ้านเจดีย์โคะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:29:56
59 
61
63020065
บ้านห้วยไม้แป้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:04:05
12 
62
63020066
บ้านแม่โกนเกน
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 22:06:01
22 
63
63020067
บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:40:16
20 
64
63020068
บ้านแม่กื้ดสามท่า
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 08:48:56
17 
65
63020069
บ้านแม่กาษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:08:39
23 
66
63020070
บ้านน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 13:44:16
11 
67
63020071
ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:33:51
15 
68
63020072
บ้านแม่กุเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 17:24:18
14 
69
63020073
บ้านแม่กุหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:02:12
11 
70
63020075
บ้านปูเต้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:01:07
20 
71
63020076
โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:57:18
13 
72
63020077
บ้านแม่ตาวใต้
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 12:15:15
18 
73
63020078
ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:16:16
20 
74
63020079
บ้านแม่ปะ
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 15:00:15
13 
75
63020080
บ้านแม่ปะเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 14:52:03
15 
76
63020081
บ้านแม่ปะใต้
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 16:35:35
15 
77
63020082
บ้านห้วยกะโหลก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:13:33
34 
78
63020083
บ้านห้วยหินฝน
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 10:17:19
13 
79
63020084
แม่สอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 18:21:30
52 
80
63020085
ป่าไม้อุทิศ 4
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:46:09
91 
81
63020086
บ้านร่มเกล้า 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:28:53
46 
82
63020087
บ้านร่มเกล้า 3
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 12:34:30
16 
83
63020088
บ้านร่มเกล้า 4
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 03:36:28
24 
84
63020089
บ้านป่าคาใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 16:36:54
29 
85
63020090
รวมไทยพัฒนา 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:29:30
38 
86
63020091
ไทยราษฎร์คีรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:40:30
33 
87
63020092
รวมไทยพัฒนา 6
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 21:33:35
20 
88
63020093
อรุณเมธา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:29:14
31 
89
63020094
บ้านช่องแคบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:07:59
17 
90
63020095
บ้านขุนห้วยช่องแคบ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:18:00
91
63020096
บ้านทีกะเป่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 03:37:26
12 
92
63020097
ชุมชนบ้านพบพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:40:39
68 
93
63020098
บ้านหมื่นฤาชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 18:49:16
21 
94
63020099
ห้วยน้ำนักวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:29:48
37 
95
63020100
รวมไทยพัฒนา 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:09:50
38 
96
63020101
รวมไทยพัฒนา 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:16:09
49 
97
63020102
รวมไทยพัฒนา 4
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 19:47:49
26 
98
63020103
รวมไทยพัฒนา 5
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:37:52
29 
99
63020104
บ้านวาเล่ย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:40:43
19 
100
63020105
บ้านมอเกอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:39:03
15 
101
63020106
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:44:31
25 
102
63020107
บ้านยะพอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:29:52
25 
103
63020108
บ้านแม่กลองใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:43:40
11 
104
63020109
บ้านแม่กลองเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:44:51
10 
105
63020110
บ้านกล้อทอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 03:39:22
63 
106
63020111
บ้านนุเซะโปล้
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:00:36
32 
107
63020112
ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:41:43
34 
108
63020113
บ้านแม่ละมุ้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:19:08
14 
109
63020114
บ้านปรอผาโด้
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:13:29
21 
110
63020115
บ้านไม้กะพง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:06:46
15 
111
63020116
บ้านแม่กลองน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:09:46
10 
112
63020117
ขุนห้วยบ้านรุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:39:25
11 
113
63020118
บ้านหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 21:01:25
19 
114
63020119
บ้านเซอทะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:41:02
16 
115
63020121
ชุมชนบ้านอุ้มผาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 19:18:25
30 
116
63020122
สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:17:09
17 
117
63020124
รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:41:21
118
63020126
ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:41:26
10 
119
63020127
บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:23:47
120
63020128
บ้านถ้ำผาโด้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:41:30
10 
121
63020129
บ้านแม่จวาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 08:31:31
16 
     
120 (99.17%)