ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 152 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 152 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
67020001
บ้านห้วยสวิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:27:27
18 
2
67020002
บ้านห้วยสวิงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:38:14
3
67020003
บ้านดงน้ำเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:51:18
31 
4
67020004
บ้านช้างตะลูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:59:15
19 
5
67020005
บ้านซำภู
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 08:36:09
14 
6
67020006
อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:38:41
15 
7
67020007
บ้านท่ากกแก
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 11:37:58
8
67020008
บ้านท่าโก
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:28:03
9
67020009
บ้านใหม่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:42:33
10
67020010
บ้านปากห้วยขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:17:40
11
67020011
บ้านวังมล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:44:29
16 
12
67020012
บ้านท่าอิบุญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:26:02
13
67020013
บ้านดงทิพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:22:29
14
67020014
บ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:27:25
10 
15
67020015
บ้านท่าดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:16:13
16
67020016
บ้านน้ำก้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:05:16
20 
17
67020017
บ้านฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:20:35
21 
18
67020019
บ้านดงขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:42:12
17 
19
67020020
บ้านห้วยลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:56:33
16 
20
67020021
บ้านน้ำชุน
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:21:54
14 
21
67020022
บ้านโสกเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:16:00
22
67020023
พ่อขุนผาเมืองรำลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:37:25
23
67020024
บ้านน้ำอ้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:35:19
24
67020025
บ้านกกโอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:35:49
25
67020026
บ้านฝายวังบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:58:19
26
67020027
บ้านหนองปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:51:01
27
67020028
บ้านน้ำเฮี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:43:12
28
67020030
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:01:51
13 
29
67020031
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 21:31:48
17 
30
67020032
บ้านร่องกะถิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:01:54
31
67020033
บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:13:13
19 
32
67020034
ชุมชนบ้านติ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:11:12
15 
33
67020035
บ้านหัวนาเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:49:05
12 
34
67020036
บ้านป่าแกเครือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:16:54
35
67020037
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:08:27
36
67020039
บ้านไร่นางาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 12:19:34
37
67020041
บ้านโสก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:50:01
38
67020042
บ้านส้มเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:36:35
13 
39
67020043
พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:07:02
12 
40
67020044
บ้านหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:47:31
41
67020045
บ้านร่องบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:50:41
42
67020046
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:02:26
43
67020047
บ้านบุ่งคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:25:30
25 
44
67020048
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:04:38
45
67020049
บ้านปากห้วยด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:30:49
46
67020050
บ้านหนองคัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 14:07:12
47
67020051
ไทยรัฐวิทยา 25
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:06:38
48
67020052
บ้านห้วยคนทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 14:47:08
49
67020053
บ้านธารทิพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:37:38
18 
50
67020055
บ้านห้วยระหงส์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:37:14
23 
51
67020056
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 13:23:55
14 
52
67020058
บ้านน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:16:42
53
67020059
บ้านหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:06:30
54
67020060
วัดศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:24:57
55
67020061
หน้าศูนย์เครื่องมือกล
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:59:23
30 
56
67020062
บ้านน้ำดุกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:52:17
12 
57
67020063
วัดศรีจันดาธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:54:30
58
67020064
บ้านปากออก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:14:49
10 
59
67020065
บ้านปากดุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:51:40
15 
60
67020066
บ้านฝายนาแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:31:58
61
67020067
บ้านบึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:24:36
62
67020068
บ้านห้วยกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:16:23
63
67020069
บ้านท่าขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:49:28
17 
64
67020070
บ้านลานบ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:19:15
65
67020071
บ้านจางวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:51:35
66
67020072
บ้านคลองสีฟัน
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:52:37
67
67020073
บ้านวังโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:12:54
68
67020074
บ้านนครเดิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:47:07
69
67020075
บ้านร่องดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:44:02
70
67020077
บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:05:32
10 
71
67020078
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 10:22:36
10 
72
67020079
บ้านสักหลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:03:38
73
67020080
บ้านดอนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:02:23
74
67020081
วัดหนองปลาซิว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:54:28
75
67020084
บ้านหนองไขว่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:51:50
19 
76
67020085
บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 11:25:55
77
67020086
บ้านหนองสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:25:22
78
67020087
บ้านโป่งช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:32:21
79
67020088
บ้านแก่งยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:26:58
80
67020089
บ้านวังขอนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:06:51
81
67020090
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:01:53
82
67020091
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:55:57
18 
83
67020092
บ้านวังร่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:18:31
15 
84
67020093
บ้านวังเวินพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 08:59:38
85
67020094
บ้านห้วยอีจีน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:10:42
20 
86
67020095
บ้านวังขอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:56:03
87
67020096
บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:22:01
88
67020097
บ้านตาดกลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:11:45
18 
89
67020098
บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:48:26
90
67020099
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:49:43
11 
91
67020100
บ้านน้ำอ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 07:43:11
92
67020101
บ้านนาเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:33:23
93
67020102
บ้านนาซำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:41:28
94
67020103
บ้านอีเลิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:24:03
95
67020104
บ้านแก่งโตน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:17:21
17 
96
67020106
บ้านน้ำสร้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:23:32
10 
97
67020109
บ้านนาแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:58:43
98
67020110
บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:13:19
99
67020111
บ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:04:58
100
67020112
บ้านโจะโหวะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:33:31
18 
101
67020113
บ้านภูปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:15:11
102
67020114
บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 02:24:50
22 
103
67020116
บ้านวังบาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:17:47
17 
104
67020117
บ้านขี้นาค
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:51:44
105
67020120
บ้านเหมืองแบ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:31:13
106
67020121
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:01:30
107
67020122
บ้านทับเบิกร่วมใจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:08:35
31 
108
67020123
บ้านศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:46:41
18 
109
67020124
บ้านสงเปลือย
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 14:13:21
29 
110
67020125
บ้านห้วยข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:47:22
111
67020126
บ้านโป่งสามขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:48:00
112
67020127
บ้านหนองเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:46:51
113
67020129
บ้านหินโง่น
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 13:37:47
16 
114
67020130
บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:05:50
115
67020132
บ้านอุ่มกะทาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:03:57
116
67020133
บ้านห้วยผักกูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:48:48
13 
117
67020134
บ้านวังก้นหวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:05:32
11 
118
67020135
อนุบาลหล่มเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:39:56
51 
119
67020136
บ้านวังเวิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:04:54
120
67020138
บ้านหนองบัวแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:29:54
121
67020139
บ้านหินกลิ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:28:14
122
67020140
วัดทุ่งธงไชย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:42:59
123
67020141
บ้านหินฮาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:35:00
12 
124
67020142
บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:58:22
11 
125
67020143
บ้านท่าผู
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:44:06
126
67020144
บ้านภูผักไซ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:41:27
127
67020145
บ้านหนองเล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:30:58
128
67020147
บ้านห้วยสนามทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:09:00
19 
129
67020148
บ้านโคกมน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:50:40
24 
130
67020149
บ้านกกกะบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:29:44
131
67020150
บ้านทรัพย์สว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:41:34
12 
132
67020151
บ้านห้วยหญ้าเครือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:12:56
17 
133
67020153
อนุบาลน้ำหนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:40:51
12 
134
67020154
บ้านซำม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 16:49:57
135
67020155
บ้านดงคล้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:34:52
136
67020156
บ้านวังกวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:18:43
27 
137
67020157
บ้านฟองใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:13:52
138
67020160
บ้านห้วยหินลับ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:58:50
14 
139
67020161
บ้านหลักด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:50:42
18 
140
67020162
บ้านห้วยลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:45:25
25 
141
67020163
บ้านห้วยกะโปะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:49:07
11 
142
67020164
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:25:53
64 
143
67020165
บ้านห้วยน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:56:30
18 
144
67020166
อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:03:07
27 
145
67020167
บ้านป่าแดง(เขาค้อ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:01:57
146
67020169
บ้านเหล่าหญ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 18:50:54
39 
147
67020170
บ้านห้วยขอนหาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:16:35
13 
148
67020171
บ้านนายาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:34:45
19 
149
67020172
บ้านทุ่งสมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:26:13
17 
150
67020173
ธรรมนูญกองช่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 22:06:16
15 
151
67020174
บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:04:55
19 
152
67020175
บ้านหนองแม่นา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:19:18
18 
     
152 (100.00%)