ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 147 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 147 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
70020001
บ้านดอนฟักทอง
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 20:04:29
2
70020004
อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 08:41:21
22 
3
70020005
วัดสนามไชย
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 21:26:20
10 
4
70020006
บ้านหนองสลิด
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 21:42:34
5
70020007
ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 14:41:11
11 
6
70020008
บ้านดอนไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 06:26:21
16 
7
70020009
วัดเวฬุวนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 13:39:29
8
70020010
ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:37:08
9
70020011
วัดโชติทายการาม
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 13:13:47
10
70020012
วัดปรกเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 12:19:39
11
70020013
บ้านรางสีหมอก
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 22:30:41
11 
12
70020014
วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:57:18
47 
13
70020015
วัดบัวงาม
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 15:07:44
18 
14
70020016
วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 22:04:56
11 
15
70020017
วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:07:29
22 
16
70020018
วัดชาวเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 15:06:39
31 
17
70020019
ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 15:57:48
24 
18
70020020
วัดท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 22:35:58
19 
19
70020021
บ้านหนองไก่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 09:40:54
20
70020022
วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-17 10:33:33
11 
21
70020023
วัดเนกขัมมาราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 13:29:44
10 
22
70020024
วัดอุบลวรรณา
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 16:29:45
20 
23
70020025
วัดหลักหกรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 09:34:16
10 
24
70020026
วัดใหม่สี่หมื่น
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 18:02:54
25
70020027
วัดคูหาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 13:42:39
26
70020028
วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์๑)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 15:13:06
14 
27
70020029
วัดหนองประทุน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:38:08
13 
28
70020030
ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 14:36:44
16 
29
70020031
วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 22:27:00
29 
30
70020032
วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 12:17:44
31
70020033
วัดหนองกลางด่าน
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 19:10:41
32
70020034
วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 10:41:47
17 
33
70020035
วัดสัมมาราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 21:59:53
14 
34
70020036
วัดเขาขลุง
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 08:57:57
35
70020037
บ้านดอนไม้ลาย
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 14:04:37
36
70020038
บ้านหนองไก่ขัน
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 22:14:59
13 
37
70020039
วัดสระสี่มุม
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 09:37:07
38
70020041
บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 08:38:44
39
70020042
วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-09-01 15:29:59
14 
40
70020043
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2020-08-12 09:59:06
10 
41
70020044
วัดตาล
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 15:01:57
42
70020046
วัดโพธิ์บัลลังก์
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 11:54:05
18 
43
70020047
วัดลำพยอม
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 13:41:58
44
70020048
วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 12:18:13
13 
45
70020049
ชุมชนวัดท่าผา
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 12:39:13
46
70020050
วัดโกสินารายน์
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 09:25:22
17 
47
70020051
วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 09:13:32
20 
48
70020052
วัดยางหัก
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 21:46:22
49
70020053
วัดบ้านฆ้องน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:28:16
18 
50
70020055
วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 11:51:21
51
70020056
วัดตาผา
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 13:08:16
52
70020057
วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 11:04:44
10 
53
70020058
บ้านหนองคา
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 15:17:47
54
70020059
วัดม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 12:53:08
15 
55
70020061
อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 15:08:58
12 
56
70020062
วัดหุบกระทิง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 08:46:24
22 
57
70020064
วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:41:41
11 
58
70020065
วัดโพธิ์รัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:20:51
18 
59
70020067
วัดลาดบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 13:07:30
10 
60
70020068
วัดหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 22:12:08
61
70020069
ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 10:36:35
62
70020070
วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 11:57:14
20 
63
70020071
วัดหนองปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 21:54:20
64
70020072
วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 14:04:52
11 
65
70020073
วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 21:03:26
66
70020074
โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 11:43:41
67
70020075
ชุมชนวัดหนองปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 21:55:34
14 
68
70020076
วัดมาบแค
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 10:25:08
12 
69
70020077
วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 09:22:33
30 
70
70020078
วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 11:43:17
16 
71
70020079
วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224
ยืนยันแล้ว
2020-08-16 16:15:30
72
70020080
บ้านลาดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 13:09:03
73
70020081
วัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 21:48:49
74
70020082
วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 09:24:56
75
70020083
วัดดอนพรม
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 08:28:45
76
70020084
วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 10:39:36
10 
77
70020085
วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 14:27:46
78
70020086
วัดตาลเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 08:57:55
79
70020087
วัดดอนสาลี(สาลีประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 08:27:45
80
70020088
อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 13:11:28
21 
81
70020089
วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 12:48:18
82
70020090
วัดเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 08:10:13
83
70020091
วัดดอนเซ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:10:45
84
70020092
บ้านกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:08:53
85
70020093
วัดสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 08:18:09
86
70020094
ชุมชนวัดใหญ่โพหัก
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:30:46
26 
87
70020095
ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 07:42:48
12 
88
70020096
วัดหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 10:19:51
89
70020097
วัดหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 09:00:10
10 
90
70020098
วัดหนองเอี่ยน
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 12:55:21
91
70020099
วัดทำนบ
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 14:59:10
10 
92
70020100
วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 10:47:41
15 
93
70020101
วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 10:50:22
10 
94
70020102
วัดแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 07:27:25
95
70020103
วัดหัวโพ
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 22:35:34
19 
96
70020104
วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:38:20
97
70020105
วัดเขาชะงุ้ม
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 07:48:22
98
70020106
วัดเขาส้ม
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 23:06:59
13 
99
70020107
วัดหนองมะค่า
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 01:00:37
20 
100
70020108
บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 08:27:18
101
70020109
วัดระฆังทอง
ยืนยันแล้ว
2020-08-28 10:06:58
10 
102
70020110
บ้านเขาแหลม
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 12:14:14
103
70020111
วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:34:12
104
70020112
วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:43:54
12 
105
70020113
วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 15:58:51
106
70020114
ธรรมาธิปไตย
ยืนยันแล้ว
2020-09-01 11:04:58
10 
107
70020115
วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 22:09:50
12 
108
70020116
บ้านเกาะโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 07:21:51
109
70020117
บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 22:59:08
110
70020118
ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 09:54:51
111
70020119
วัดสนามชัย
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 10:29:03
11 
112
70020121
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 13:55:40
12 
113
70020122
วัดหนองกลางดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 13:08:42
13 
114
70020123
วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 22:02:37
12 
115
70020124
วัดดอนทราย
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 18:47:46
22 
116
70020125
วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 10:36:53
17 
117
70020126
วัดบางลาน
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 08:43:19
12 
118
70020127
วัดช่องพราน
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 06:24:26
15 
119
70020128
วัดโคกทอง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 17:50:42
120
70020130
วัดเขาพระ
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 21:58:01
11 
121
70020131
วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 11:13:56
14 
122
70020132
วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 12:06:50
123
70020133
ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 14:27:10
124
70020134
บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:06:22
11 
125
70020135
บ้านหนองตาพุด
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 21:47:34
14 
126
70020136
วัดแก้วฟ้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 08:53:59
18 
127
70020138
วัดนางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:49:37
27 
128
70020139
วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:23:53
16 
129
70020140
วัดศรีประชุมชน
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 21:19:13
130
70020142
วัดบ่อมะกรูด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:33:49
131
70020143
วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 14:52:55
132
70020144
วัดดีบอน
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 14:03:40
10 
133
70020145
วัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 20:45:50
19 
134
70020146
วัดหุบมะกล่ำ
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 06:31:56
12 
135
70020147
วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 19:27:39
136
70020148
ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 06:49:04
13 
137
70020149
ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 10:59:53
11 
138
70020150
วัดหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 10:46:48
14 
139
70020151
อนุบาลโพธาราม ฯ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 08:54:05
38 
140
70020152
วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 14:34:20
11 
141
70020153
ชุมชนวัดหนองโพ
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 22:35:20
19 
142
70020155
วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 11:50:54
143
70020156
วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 14:42:39
144
70020157
บ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 12:23:22
14 
145
70020158
บ้านหนองใยบัว
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:25:34
18 
146
70020159
บ้านหนองครึม
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 12:12:43
147
70020160
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 12:43:34
     
147 (100.00%)