ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 81 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
71030001
บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:12:15
13 
2
71030002
บ้านพุม่วง-พุพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:16:20
13 
3
71030003
บ้านหาดงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:17:36
13 
4
71030004
บ้านพุเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:54:51
5
71030005
อนุบาลไทรโยค
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 18:21:15
29 
6
71030006
บ้านพุองกะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:51:37
13 
7
71030007
พุทธวิมุติวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:01:00
21 
8
71030008
บ้านช่องแคบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:33:38
9
71030009
บ้านทุ่งก้างย่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:53:56
13 
10
71030010
บ้านแก่งประลอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:59:44
11
71030011
ไทรโยคใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:14:18
30 
12
71030012
วัดใหม่ดงสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:01:41
15 
13
71030013
บ้านท่าทุ่งนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:49:26
14 
14
71030014
บ้านแก่งจอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:58:40
15 
15
71030015
บ้านถ้ำดาวดึงส์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:26:48
13 
16
71030016
บ้านบ้องตี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 06:37:45
47 
17
71030017
ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:51:18
14 
18
71030018
บ้านเขาสามชั้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:48:14
12 
19
71030019
หลุงกัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:21:12
12 
20
71030020
สามัคคีธรรมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:09:06
10 
21
71030021
บ้านหนองขอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:53:27
22
71030022
บ้านวังโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:38:36
22 
23
71030023
บ้านลุ่มผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:18:54
11 
24
71030024
บ้านแก่งระเบิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:53:15
14 
25
71030025
บ้านเขาช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:29:47
18 
26
71030026
บ้านเขาพัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:29:19
27
71030027
บ้านสารวัตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:12:30
14 
28
71030028
บ้านวังกระแจะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:51:03
29
71030029
สมาคมไทย-ออสเตรเลียน
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 19:19:48
23 
30
71030030
บ้านท่ามะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:13:40
31
71030031
บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:36:26
32
71030032
บ้านยางโทน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:20:55
33
71030033
บ้านทุ่งเรือโกลน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:46:22
34
71030034
บ้านหนองปลาซิว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:56:50
21 
35
71030035
บ้านห้วยกะทะทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:51:58
13 
36
71030036
บ้านพุปลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:45:15
37
71030037
บ้านท่าตาเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:20:51
38
71030038
บ้านวังสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:56:56
25 
39
71030039
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:39:29
40
71030040
วัดปากกิเลน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:44:19
12 
41
71030063
บ้านห้วยเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:11:05
36 
42
71030064
วัดป่าถ้ำภูเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:39:06
27 
43
71030065
บ้านเกริงกระเวีย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:03:43
35 
44
71030066
บ้านทุ่งเสือโทน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:50:19
20 
45
71030067
บ้านเหมืองสองท่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:47:21
21 
46
71030068
อนุบาลทองผาภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:16:18
29 
47
71030069
วัดปรังกาสี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:59:15
41 
48
71030070
บ้านจันเดย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:03:29
15 
49
71030071
บ้านเสาหงษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:31:52
12 
50
71030072
บ้านอูล่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 00:41:45
24 
51
71030073
บ้านหินแหลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 16:22:34
14 
52
71030075
เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:39:54
25 
53
71030076
บ้านกุยแหย่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:27:59
47 
54
71030077
บ้านลิ่นถิ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:23:30
21 
55
71030078
บ้านนามกุย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:00:41
13 
56
71030079
บ้านหนองเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:45:13
11 
57
71030080
บ้านดินโส
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:49:17
28 
58
71030081
บ้านป่าไม้สะพานลาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:36:47
15 
59
71030082
บ้านท่ามะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:13:15
13 
60
71030083
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:57:31
48 
61
71030084
บ้านไร่ป้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:51:11
14 
62
71030085
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:50:15
25 
63
71030086
บ้านประจําไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:06:26
13 
64
71030087
บ้านห้วยเขย่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:30:55
65
71030088
บ้านปากลําปิล็อก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:38:19
15 
66
71030089
คุรุสภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:55:50
15 
67
71030090
บ้านวังผาตาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:27:41
13 
68
71030091
บ้านดงโคร่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:16:14
15 
69
71030092
วัดหินดาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:49:53
17 
70
71030093
บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:40:41
13 
71
71030094
บ้านท่าดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:28:36
46 
72
71030095
บ้านยางขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:05:16
13 
73
71030096
บ้านหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:11:24
25 
74
71030097
บ้านกองม่องทะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:12:50
38 
75
71030098
บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:27:35
76
71030099
บ้านซองกาเรีย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:45:13
24 
77
71030100
อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:16:43
78 
78
71030101
วัดวังก์วิเวการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:06:23
43 
79
71030102
บ้านห้วยมาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:45:47
40 
80
71030103
บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:48:28
11 
81
71030104
บ้านห้วยกบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:29:22
19 
     
81 (100.00%)