ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 92 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 92 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
71020001
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:34:24
2
71020002
บ้านช่องด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:06:28
13 
3
71020003
บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:06:59
10 
4
71020004
บ้านหนองเข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:43:51
5
71020005
บ้านเขาแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:38:07
6
71020006
บ้านสามยอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:16:05
19 
7
71020007
บ้านหนองเตียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:55:14
20 
8
71020008
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:32:27
9
71020009
บ้านบึงหัวแหวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:23:58
10
71020010
อนุบาลบ่อพลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:06:57
43 
11
71020011
บ้านหนองย่างช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:12:13
13 
12
71020012
บ้านท่าว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:11:28
13
71020013
บ้านหนองกร่าง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:47:24
16 
14
71020014
บ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:24:11
19 
15
71020016
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:03:37
16
71020017
บ้านเสาหงส์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:21:17
12 
17
71020019
บ้านวังด้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:03:31
16 
18
71020020
บ้านพุพรหม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:01:34
15 
19
71020021
วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-06-16 10:55:36
20
71020022
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:14:50
18 
21
71020023
บ้านหนองกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:13:16
22
71020024
วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:55:02
23 
23
71020025
บ้านรางขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:41:17
24
71020026
บ้านหนองรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:42:19
26 
25
71020027
บ้านหนองแกใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:06:42
12 
26
71020028
บ้านลําอีซู
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:36:31
18 
27
71020029
บ้านหนองสําโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:52:49
28
71020030
ชุมชนบ้านหลุมรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 19:36:31
33 
29
71020031
บ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:09:35
30
71020032
ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:33:41
21 
31
71020033
บ้านยางสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:04:58
17 
32
71020034
บ้านไร่เจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:28:33
11 
33
71020119
บ้านน้ำลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:57:28
11 
34
71020120
บ้านทุ่งกระบ่ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:41:32
35
71020121
หมู่บ้านป่าไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 14:45:59
36
71020122
ราษฎร์บํารุงธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 07:37:53
17 
37
71020123
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 16:17:50
38
71020125
อนุบาลวัดเลาขวัญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 05:48:32
19 
39
71020126
บ้านหนองแสลบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:30:06
20 
40
71020127
บ้านพุบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:09:45
11 
41
71020128
บ้านเขานางสางหัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:59:58
42
71020129
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 23:47:49
10 
43
71020130
บ้านรางพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:18:22
44
71020132
บ้านหนองนกแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:43:05
14 
45
71020133
บ้านช่องกลิ้งช่องกรด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:54:56
46
71020134
บ้านหนองเค็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:12:03
24 
47
71020136
บ้านหนองจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:26:20
12 
48
71020137
บ้านหนองไก่เหลือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:40:09
49
71020138
บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:15:10
19 
50
71020139
บ้านน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:02:22
13 
51
71020140
บ้านตลุงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:46:28
18 
52
71020141
บ้านโป่งไหม
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 15:44:08
14 
53
71020142
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:51:28
16 
54
71020143
บ้านหนองตาก้าย
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 15:19:40
55
71020144
บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:02:37
17 
56
71020145
บ้านพรหมณี
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 21:28:36
57
71020146
ประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:24:43
58
71020147
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:10:42
59
71020148
บ้านบะลังกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:42:29
60
71020149
บ้านหนองกะหนาก
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:34:11
12 
61
71020150
บ้านตรอกสะเดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:58:23
23 
62
71020151
บ้านหนองมะสัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 20:28:04
18 
63
71020153
บ้านกรับใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:10:21
13 
64
71020154
บ้านชุมนุมพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:44:15
10 
65
71020155
ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:12:59
30 
66
71020156
เขาวงพระจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:37:18
14 
67
71020157
บ้านหนองงูเห่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:18:13
68
71020158
บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:04:44
69
71020159
วัดใหม่ภูมิเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:41:00
15 
70
71020160
บ้านสระเตยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:54:04
71
71020161
บ้านหนองไก่ต่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:42:00
13 
72
71020162
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:26:38
73
71020163
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:10:54
14 
74
71020164
บ้านน้ำคลุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:24:56
75
71020165
บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:06:21
12 
76
71020166
บ้านเขาหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:14:17
18 
77
71020167
ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
ยืนยันแล้ว
2020-06-16 10:56:01
57 
78
71020168
บ้านเขาแหลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:22:02
18 
79
71020169
อนุบาลหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:34:42
31 
80
71020170
บ้านหนองขอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:55:44
19 
81
71020171
บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 15:52:59
82
71020172
เสรี-สมใจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:14:21
11 
83
71020173
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 16:52:33
10 
84
71020174
วัดหนองไม้เอื้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:21:03
15 
85
71020175
บ้านเขามุสิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:33:33
86
71020176
บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:43:22
10 
87
71020177
บ้านหนองตาเดช
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:47:23
12 
88
71020178
บ้านพยอมงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:44:58
89
71020179
บ้านหนองขอนเทพพนม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:33:45
15 
90
71020180
บ้านห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:53:23
12 
91
71020181
บ้านหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:37:45
17 
92
71020182
บ้านหนองแกประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:52:19
12 
     
92 (100.00%)