ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 93 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 93 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
76010001
อนุบาลเพชรบุรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 08:49:35
96 
2
76010003
บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 11:27:00
3
76010004
วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:14:12
4
76010005
วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:34:30
5
76010006
วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 14:42:06
6
76010007
บ้านดอนยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:30:25
7
76010008
บ้านหนองมะขาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:44:01
8
76010011
วัดอินทาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 12:42:14
9
76010012
วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 09:31:08
15 
10
76010013
บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 09:54:08
10 
11
76010015
วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:02:04
12
76010017
วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 11:05:42
10 
13
76010018
วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:12:37
14
76010020
วัดดอนไก่เตี้ย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:55:51
122 
15
76010021
วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 08:53:34
16
76010023
วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 13:15:47
11 
17
76010024
บ้านบ่อหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 11:44:09
18
76010025
บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 11:12:02
19
76010026
วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 10:24:00
10 
20
76010027
วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 14:47:56
21
76010028
วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 14:42:44
10 
22
76010030
วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 11:21:30
23
76010031
วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 15:15:22
24
76010032
บ้านบ่อโพง
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 09:25:17
25
76010033
บ้านดอนนาลุ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 08:46:15
13 
26
76010034
บ้านโตนดน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 15:39:24
27
76010035
บ้านบ่อขม
ยืนยันแล้ว
2020-10-17 00:22:15
10 
28
76010036
บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:57:09
29
76010037
บ้านดอนยี่กรอก
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 09:12:03
30
76010038
วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 08:33:04
31
76010039
วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 20:14:26
32
76010040
บ้านบางกุฬา
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 14:02:24
33
76010041
หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 09:32:05
34
76010042
วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 11:04:16
35
76010043
บ้านเขาย้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 11:04:55
15 
36
76010044
วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 13:56:20
14 
37
76010045
วัดยาง (เย็นประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:46:44
15 
38
76010047
วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:30:25
39
76010048
วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 09:43:28
10 
40
76010049
วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 13:43:12
41
76010050
วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:51:57
19 
42
76010051
วัดหนองส้ม
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 15:35:44
43
76010052
บ้านสระพัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:45:41
44
76010053
บ้านหนองชุมพล
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:41:59
21 
45
76010054
บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 11:53:03
46
76010055
ไทยรัฐวิทยา ๑๓ (บ้านพุม่วง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:28:53
47
76010056
วัดทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 11:44:00
48
76010057
บ้านเนินรัก
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 13:38:30
12 
49
76010058
วัดมณีเลื่อน
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:37:31
50
76010060
วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:57:43
19 
51
76010061
วัดเขาสมอระบัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:57:38
12 
52
76010064
วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:35:55
53
76010065
วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:32:12
18 
54
76010066
บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 15:37:02
19 
55
76010067
บ้านหนองรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-13 14:18:23
56
76010068
บ้านสามเรือน
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 13:16:52
57
76010069
บ้านพุพลู
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 07:47:07
12 
58
76010070
บ้านยางน้ำกลัดใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 09:36:03
18 
59
76010071
บ้านปากรัตน์
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 10:35:15
10 
60
76010073
บ้านท่าเสลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:21:53
10 
61
76010074
บ้านลิ้นช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 23:09:48
62
76010075
บ้านยางน้ำกลัดเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 15:21:08
13 
63
76010076
บ้านจะโปรง
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 09:05:43
11 
64
76010077
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 10:24:19
65
76010078
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 13:04:33
66
76010079
บ้านอ่างศิลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 13:04:36
11 
67
76010080
บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:39:48
15 
68
76010081
บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 09:30:00
15 
69
76010082
บ้านคลองมอญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:58:47
70
76010083
วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 08:53:15
16 
71
76010084
วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:56:43
10 
72
76010085
บ้านเหมืองไทร
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 11:17:28
13 
73
76010086
บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 14:50:59
22 
74
76010087
วัดราษฎร์ศรัทธา
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 12:33:15
10 
75
76010089
วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 10:55:01
21 
76
76010090
วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 13:55:02
10 
77
76010091
วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:03:42
13 
78
76010092
วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 14:18:50
14 
79
76010093
บ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย)
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 19:47:39
80
76010094
วัดบางลำภู
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:09:30
10 
81
76010095
บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 12:21:58
82
76010098
บ้านสามแพรก
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:34:22
83
76010099
วัดลัด(บางตะบูนวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 15:19:46
84
76010100
วัดเกาะแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:08:10
10 
85
76010101
วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 13:35:33
13 
86
76010102
อนุบาลวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 11:55:56
15 
87
76010103
บ้านแหลม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:00:23
34 
88
76010104
วัดในกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:29:56
13 
89
76010107
มิตรภาพที่ 34
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:08:45
90
76010108
วัดนอกปากทะเล
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:25:45
91
76010109
บ้านดอนมะขาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 13:06:29
92
76010110
วัดสมุทรโคดม
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 15:33:15
10 
93
76010111
วัดสมุทรธาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:36:58
12 
     
93 (100.00%)