ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 123 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 124 (100.81%)
ครู/บุคลากร
1
76020001
นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:16:34
18 
2
76020002
บ้านหุบกะพง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:16:49
18 
3
76020003
บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:17:05
27 
4
76020004
ชาวไร่
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:17:45
12 
5
76020005
บ้านร่องระกำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:17:53
10 
6
76020006
บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:18:01
12 
7
76020007
บ้านดอนขุนห้วย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:18:20
20 
8
76020008
บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:18:32
14 
9
76020009
บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:18:39
10
76020010
บ้านเนินทราย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:18:46
11
76020011
บ้านบางเกตุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:22:15
12
76020012
บ้านบางเก่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:57:38
13
76020013
วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:23:34
15 
14
76020014
บ้านทุ่งขาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:23:50
15
76020015
บ้านโป่งแย้
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:23:55
16
76020016
บ้านไร่ใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:24:04
11 
17
76020017
บ้านรางจิก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:24:09
18
76020018
บ้านหนองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:24:17
19
76020019
วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:24:26
12 
20
76020020
บ้านดอนมะกอก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:24:30
21
76020021
บ้านอ่างหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:52:59
10 
22
76020022
บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:58:37
23
76020023
โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:27:45
14 
24
76020024
บ้านบ่อหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:27:52
25
76020025
บ้านพุหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:48:11
11 
26
76020026
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:29:24
27
76020027
บ้านท่ามะริด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:29:31
10 
28
76020028
บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:29:36
29
76020030
บ้านโพรงเข้
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:29:42
30
76020031
บ้านยางชุม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:29:47
13 
31
76020032
บ้านสารเห็ด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:32:40
16 
32
76020033
บ้านหนองเขาอ่อน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:32:44
33
76020034
บ้านเขากระปุก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:47:15
12 
34
76020035
บ้านโป่งเกตุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:35:31
20 
35
76020036
หนองคอไก่
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:35:36
36
76020037
บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:35:40
37
76020038
บ้านเขาอ่างแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:35:45
15 
38
76020039
บ้านหนองโรง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:35:49
21 
39
76020040
บ้านสระพระ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:35:53
15 
40
76020041
บ้านหนองขานาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:35:59
12 
41
76020042
เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:36:21
12 
42
76020043
วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:36:25
14 
43
76020044
วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:36:31
10 
44
76020045
วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:36:35
13 
45
76020046
บ้านท่าไม้รวก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:36:40
10 
46
76020047
บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:10:04
13 
47
76020048
บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:40:21
24 
48
76020049
บ้านหนองเตียน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:40:25
49
76020050
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:40:29
22 
50
76020051
บ้านท่ากระเทียม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:40:33
51
76020052
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:40:47
84 
52
76020053
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:40:50
53
76020054
วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:40:55
13 
54
76020055
บ้านหนองบ้วย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:40:59
14 
55
76020057
สหกรณ์บำรุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:41:02
56
76020058
บ้านหนองน้ำถ่าย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:41:06
10 
57
76020060
วัดเขาปากช่อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:41:11
10 
58
76020061
วัดท่าเหว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:41:15
17 
59
76020062
บ้านในดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:41:19
17 
60
76020063
บ้านดอนเตาอิฐ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:01:15
61
76020065
วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:43:46
20 
62
76020066
วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:43:49
63
76020067
บ้านท่าโล้
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:43:53
18 
64
76020068
วัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:44:01
24 
65
76020069
บ้านท่าหัวลบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:44:09
11 
66
76020070
บ้านแม่ประจันต์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:44:12
19 
67
76020071
บ้านหนองเกตุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:44:16
10 
68
76020072
บ้านหันตะเภา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:44:21
69
76020073
วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:44:24
70
76020074
วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:44:28
12 
71
76020075
วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:46:26
10 
72
76020076
วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:45:06
73
76020078
วัดม่วงงาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:46:31
74
76020079
วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:45:29
21 
75
76020080
วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:46:35
15 
76
76020081
วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:45:36
77
76020083
วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:47:06
11 
78
76020084
วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:47:12
13 
79
76020085
บ้านดงห้วยหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:47:17
80
76020087
วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:45:51
12 
81
76020088
วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:53:44
12 
82
76020089
วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:53:48
83
76020090
วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:53:52
84
76020091
บ้านแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:53:57
11 
85
76020092
บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:54:01
86
76020093
บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:54:06
87
76020094
บ้านหนองไก่เถื่อน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:54:10
88
76020095
วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:54:14
14 
89
76020097
บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:54:17
90
76020098
วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:54:26
91
76020100
วัดหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:54:55
11 
92
76020101
วัดช่อม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:54:59
12 
93
76020102
บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:55:03
20 
94
76020103
บ้านโป่งสลอด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:55:07
12 
95
76020104
วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:55:11
19 
96
76020105
บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:55:15
97
76020106
บ้านพุตุม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:55:18
98
76020107
บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:55:30
15 
99
76020108
วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:55:34
22 
100
76020109
ชลประทานแก่งกระจาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:55:38
12 
101
76020110
บ้านวังนางนวล
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:55:46
102
76020111
บ้านตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:55:51
103
76020112
บ้านน้ำทรัพย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:55:55
104
76020113
บ้านต้นเกด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:55:59
105
76020114
บ้านแม่คะเมย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:56:03
14 
106
76020115
บ้านพุเข็ม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:56:07
107
76020116
บ้านเขากลิ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:56:15
108
76020117
บ้านหนองหงษ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:56:19
11 
109
76020118
บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:56:23
110
76020119
บ้านป่าเด็ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:56:28
41 
111
76020120
บ้านมะขามโพรง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:56:45
14 
112
76020121
บ้านห้วยกวางจริง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:56:50
19 
113
76020123
บ้านหนองมะกอก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:56:53
114
76020124
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:56:57
115
76020125
บ้านซ่อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:57:00
20 
116
76020126
บ้านทุ่งเคล็ด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:57:04
117
76020128
บ้านห้วยปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:32:30
118
76020129
อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:57:11
18 
119
76020130
บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:57:15
120
76020131
บ้านหนองปืนแตก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:30:31
19 
121
76020132
บ้านด่านโง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:57:26
18 
122
76020133
บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:57:30
10 
123
76020134
บ้านพุสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:57:34
     
124 (100.81%)