ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 110 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 110 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
80010001
วัดชัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:04:38
12 
2
80010002
บ้านย่านซื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:17:54
3
80010003
วัดสวนพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:39:30
4
80010004
วัดบ้านตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:18:26
10 
5
80010005
อนุบาลนครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:02:24
141 
6
80010006
วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 09:11:04
7
80010007
วัดน้ำรอบ
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 14:06:22
8
80010010
วัดเทพธิดาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 13:44:31
9
80010011
วัดมหาชัยวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:17:06
18 
10
80010013
วัดท่างาม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:31:14
10 
11
80010014
บ้านปากพญา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:33:52
21 
12
80010015
บ้านปากน้ำปากพญา
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:14:46
13
80010017
วัดนาวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:05:41
14
80010018
ชุมชนวัดหมน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:24:33
11 
15
80010019
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:19:14
16
80010020
วัดจังหูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:20:53
17
80010021
วัดพังสิงห์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:12:20
18
80010023
บ้านหนองหนอน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:18:23
19
80010024
บ้านบางเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:11:59
20
80010025
วัดโดน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:09:15
21
80010026
วัดนารีประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:08:13
22
80010027
บ้านบางหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 15:44:41
11 
23
80010029
บ้านบางกระบือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:00:56
16 
24
80010030
วัดราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:58:39
25
80010031
วัดพระมงกุฎ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:31:17
26
80010032
บ้านนาเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:27:41
24 
27
80010033
บ้านคลองดิน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:05:26
27 
28
80010034
บ้านทวดเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:49:05
29
80010036
วัดดอนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:52:13
10 
30
80010037
วัดหญ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:01:58
31
80010038
วัดพระมหาธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 11:03:37
108 
32
80010039
บ้านเนิน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:41:12
33
80010040
วัดบางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 08:25:04
17 
34
80010044
วัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:15:20
13 
35
80010047
วัดบางตะพาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:40:43
16 
36
80010049
ราชประชานุเคราะห์ 5
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:42:40
18 
37
80010050
บ้านคันธง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:22:17
12 
38
80010051
วัดนางพระยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:11:29
39
80010053
วัดท่านคร
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:43:37
40
80010054
วัดมุขธารา
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 15:56:53
23 
41
80010055
วัดท่าแพ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:52:36
11 
42
80010056
ราชประชานุเคราะห์ 4
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 09:46:32
43
80010057
วัดไพศาลสถิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:20:35
20 
44
80010058
บ้านห้วยไทร
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:30:49
11 
45
80010059
บ้านปากน้ำเก่า
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:29:41
46
80010060
วัดวิสุทธิยาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:45:36
47
80010061
วัดศรีมงคล
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:12:56
16 
48
80010062
บ้านชะเอียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:06:24
49
80010064
วัดท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:37:47
50
80010065
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:19:46
19 
51
80010066
วัดมะม่วงทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:50:27
52
80010067
วัดหัวอิฐ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:53:16
53
80010068
บ้านทวดทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 16:00:24
68 
54
80010069
วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:48:32
55
80010070
วัดวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:43:08
56
80010071
วัดโพธิ์เสด็จ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:04:20
23 
57
80010072
วัดทุ่งแย้
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:28:41
21 
58
80010073
วัดมะม่วงสองต้น
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:02:07
59
80010075
ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:45:45
17 
60
80010076
วัดสมอ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:29:28
16 
61
80010077
วัดวังไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:24:41
62
80010078
วัดโคกโพธิ์สถิตย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:16:33
17 
63
80010079
วัดจันทร์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:12:07
64
80010080
ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 14:24:49
14 
65
80010081
บ้านสำนักใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:07:14
18 
66
80010082
วัดสอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:35:04
67
80010083
บ้านคดศอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:54:14
68
80010084
วัดใหม่ทอน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:46:21
69
80010085
บ้านตลาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:55:22
24 
70
80010086
วัดไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:35:13
71
80010087
วัดคีรีกันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 14:45:20
19 
72
80010088
บ้านร่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:54:49
11 
73
80010089
บ้านสันยูง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 14:10:34
13 
74
80010090
ชุมชนลานสกา
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:34:52
75
80010092
บ้านมะม่วงทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:41:11
76
80010093
วัดดินดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:23:20
11 
77
80010094
วัดน้ำรอบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 16:02:10
13 
78
80010095
วัดวังหงส์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:47:12
14 
79
80010096
วัดเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:32:26
80
80010097
วัดแพร่
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:16:28
16 
81
80010098
วัดไสมะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:35:25
14 
82
80010099
บ้านห้วยยูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:26:35
13 
83
80010100
วัดท้ายสำเภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:51:56
17 
84
80010101
บ้านไสใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:00:07
18 
85
80010102
วัดเชิงแตระ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:55:50
14 
86
80010103
วัดราษฏร์เจริญวราราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 08:36:01
87
80010104
วัดพระพรหม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:29:13
22 
88
80010105
บ้านห้วยระย้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:16:02
13 
89
80010106
วัดห้วยพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:24:09
90
80010107
วัดท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:18:01
91
80010108
วัดมะม่วงตลอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:10:06
19 
92
80010109
วัดกัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:01:43
12 
93
80010110
วัดคันนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:00:17
94
80010111
วัดหนองแตน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:53:39
95
80010112
วัดพระเพรง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:21:06
96
80010113
วัดสระไคร
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 08:53:24
13 
97
80010114
วัดป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:30:17
98
80010115
บ้านอ่าวตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:31:37
99
80010116
บ้านปลายคลอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 08:25:07
100
80010117
วัดบางหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 07:36:15
101
80010118
วัดโคกกะถิน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:28:20
102
80010120
วัดดอนตรอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:01:32
14 
103
80010121
วัดสระเพลง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:12:57
104
80010122
บ้านปากช่อง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:13:19
105
80010123
ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:20:31
106
80010124
วัดทางพูน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:41:50
12 
107
80010126
วัดพังยอม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:45:54
14 
108
80010127
วัดทุ่งเฟื้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:22:39
109
80010128
บ้านบางไทร
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:54:26
110
80010129
บ้านบางนกวัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:11:54
     
110 (100.00%)