ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 133 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 49 (36.84%)
ครู/บุคลากร
1
80040001
ชุมชนวัดทอนหงส์
ยังไม่ยืนยัน
2
80040002
บ้านในเขียว 1
ยืนยันแล้ว
2021-01-06 17:20:47
3
80040003
บ้านในเขียว 2
ยังไม่ยืนยัน
4
80040004
บ้านวังลุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:01:55
21 
5
80040005
วัดใหม่
ยังไม่ยืนยัน
6
80040006
บ้านชุมขลิง
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 12:03:27
7
80040007
วัดหลวงครู
ยังไม่ยืนยัน
8
80040008
วัดกำแพงถม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:57:33
9
80040009
วัดโยธาธรรม
ยังไม่ยืนยัน
10
80040010
วัดนากัน
ยังไม่ยืนยัน
11
80040011
วัดท้าวโทะ
ยังไม่ยืนยัน
12
80040012
ชุมชนวัดอินทคีรี
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:13:51
11 
13
80040013
วัดเขาขุนพนม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:15:44
32 
14
80040014
วัดพรหมโลก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:37:09
18 
15
80040015
วัดเขาปูน
ยังไม่ยืนยัน
16
80040016
บ้านคลองแคว
ยังไม่ยืนยัน
18 
17
80040017
วัดโทเอก
ยังไม่ยืนยัน
11 
18
80040019
วัดสากเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:01:48
19
80040020
วัดดอนใคร
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:37:41
20 
20
80040021
บ้านบ่อกรูด
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 16:30:54
21
80040022
บ้านพังปริง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:49:51
13 
22
80040024
บ้านปากดวด
ยังไม่ยืนยัน
23
80040025
วัดจันพอ
ยังไม่ยืนยัน
24
80040026
วัดหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
19 
25
80040027
บ้านฉาง
ยังไม่ยืนยัน
26
80040029
บ้านหน้าเขาวัด
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:41:27
27
80040030
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 22:13:37
28
80040031
บ้านปากเจา
ยังไม่ยืนยัน
13 
29
80040032
วัดปลักปลา
ยังไม่ยืนยัน
11 
30
80040033
วัดจันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
10 
31
80040034
บ้านสำนักม่วง
ยังไม่ยืนยัน
11 
32
80040035
วัดป่า(ท่าขึ้น)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:42:42
33
80040036
วัดหมาย
ยืนยันแล้ว
2020-12-28 16:06:37
34
80040037
วัดเทวดาราม
ยังไม่ยืนยัน
15 
35
80040038
วัดยางงาม
ยังไม่ยืนยัน
11 
36
80040039
วัดทางขึ้น
ยังไม่ยืนยัน
13 
37
80040040
วัดพระเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
13 
38
80040041
วัดประดู่หอม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 10:09:20
39
80040043
ปทุมานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:28:55
51 
40
80040044
วัดชลธาราม
ยังไม่ยืนยัน
13 
41
80040045
ราชประชานุเคราะห์ 8
ยังไม่ยืนยัน
49 
42
80040046
บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:39:35
16 
43
80040047
บ้านท่าสูง
ยังไม่ยืนยัน
16 
44
80040048
บ้านในถุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
23 
45
80040049
ท่าศาลา
ยังไม่ยืนยัน
63 
46
80040050
ชุมชนใหม่
ยังไม่ยืนยัน
20 
47
80040051
บ้านสะพานหัน
ยังไม่ยืนยัน
48
80040052
วัดพระอาสน์
ยังไม่ยืนยัน
49
80040053
วัดโคกเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
50
80040054
วัดสระประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
18 
51
80040055
บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 12:54:40
14 
52
80040056
วัดสโมสร
ยังไม่ยืนยัน
53
80040057
วัดโมคลาน
ยังไม่ยืนยัน
14 
54
80040058
วัดยางทอง
ยังไม่ยืนยัน
13 
55
80040059
บ้านทุ่งเกราะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 17:07:01
39 
56
80040061
บ้านประชาอารี
ยังไม่ยืนยัน
12 
57
80040062
วัดชัยธารามประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2020-12-15 10:51:28
10 
58
80040064
วัดน้ำตก
ยังไม่ยืนยัน
59
80040065
ชุมชนวัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:46:13
60
80040066
บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 16:05:39
61
80040068
บ้านอินทนิน
ยังไม่ยืนยัน
11 
62
80040069
บ้านหนับเภา
ยังไม่ยืนยัน
63
80040070
วัดนากุน
ยังไม่ยืนยัน
12 
64
80040071
บ้านทุ่งชน
ยังไม่ยืนยัน
19 
65
80040072
วัดเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:07:16
13 
66
80040073
บ้านทุ่งขันหมาก
ยังไม่ยืนยัน
67
80040075
บ้านเขาใหญ่
ยืนยันแล้ว
2021-01-12 10:17:34
12 
68
80040076
วัดสุธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:10:57
13 
69
80040077
วัดคงคาเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
70
80040078
วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
2021-01-05 11:30:23
19 
71
80040079
บ้านน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
72
80040080
วัดชนาราม
ยังไม่ยืนยัน
73
80040081
บ้านต้นจันทน์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:19:50
74
80040082
บ้านปลายทอน
ยังไม่ยืนยัน
14 
75
80040083
วัดถ้ำเทียนถวาย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:47:06
13 
76
80040084
ชุมชนวัดปัณณาราม
ยังไม่ยืนยัน
77
80040085
บ้านเขาฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 11:48:44
19 
78
80040087
บ้านคลองตีนเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
79
80040088
วัดสุชน
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 15:01:34
11 
80
80040089
บ้านสุวรรณเขต
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:09:55
81
80040090
บ้านห้วยทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
82
80040091
วัดธารน้ำฉา
ยังไม่ยืนยัน
83
80040092
ชุมชนวัดเทพราช
ยังไม่ยืนยัน
15 
84
80040093
บ้านเขายวนเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:50:10
17 
85
80040094
บ้านเผียน
ยังไม่ยืนยัน
86
80040095
บ้านน้ำฉา
ยังไม่ยืนยัน
87
80040096
วัดชนสังขรณพิจิตร
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:33:43
18 
88
80040097
วัดศิลาชลเขต
ยังไม่ยืนยัน
10 
89
80040098
บ้านเขาทราย
ยังไม่ยืนยัน
90
80040099
บ้านไสพลู
ยังไม่ยืนยัน
12 
91
80040100
บ้านไสเหรียง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:55:04
92
80040101
วัดประทุมทายการาม
ยังไม่ยืนยัน
76 
93
80040102
บ้านบางฉาง
ยังไม่ยืนยัน
23 
94
80040103
วัดจอมทอง
ยังไม่ยืนยัน
12 
95
80040105
บ้านช่องเขาหมาก
ยังไม่ยืนยัน
19 
96
80040107
บ้านน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
97
80040108
บ้านทุ่งหัวนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:28:41
14 
98
80040109
บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
99
80040110
วัดสโมสรสันนิบาต
ยังไม่ยืนยัน
22 
100
80040111
บ้านทุ่งครั้ง
ยังไม่ยืนยัน
11 
101
80040112
วัดขรัวช่วย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:29:25
21 
102
80040113
วัดปากด่าน
ยังไม่ยืนยัน
103
80040114
วัดคงคาวดี
ยังไม่ยืนยัน
104
80040115
วัดสวนศิขรบรรพต
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:40:22
105
80040116
ชุมชนบ้านบางโหนด
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:05:23
26 
106
80040117
วัดเขา (วันครู2501)
ยังไม่ยืนยัน
23 
107
80040119
วัดกระดังงา
ยังไม่ยืนยัน
108
80040120
บ้านเปร็ต
ยังไม่ยืนยัน
10 
109
80040121
บ้านในเพลา
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 09:37:49
10 
110
80040122
บ้านวัดใน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 22:12:01
111
80040123
บ้านท่าน้อย
ยังไม่ยืนยัน
13 
112
80040124
ชุมชนวัดบางคู
ยังไม่ยืนยัน
18 
113
80040126
วัดเจดีย์หลวง
ยังไม่ยืนยัน
11 
114
80040127
บ้านเขาหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 16:09:54
19 
115
80040128
บ้านคลองเหลง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 23:46:43
116
80040129
บ้านคลองวัง
ยังไม่ยืนยัน
16 
117
80040130
บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
118
80040131
บ้านแขวงเภา
ยืนยันแล้ว
2020-12-25 13:39:05
119
80040132
วัดคีรีวง
ยังไม่ยืนยัน
120
80040133
บ้านท่าจันทน์
ยืนยันแล้ว
2020-11-29 19:41:48
121
80040135
บ้านท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
21 
122
80040136
บ้านปากลง
ยืนยันแล้ว
2020-11-21 10:59:38
18 
123
80040137
วัดเปียน
ยังไม่ยืนยัน
124
80040138
บ้านพิตำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 17:37:30
12 
125
80040139
บ้านนบ
ยังไม่ยืนยัน
126
80040141
วัดคงคา
ยังไม่ยืนยัน
16 
127
80040142
บ้านขุนทะเล
ยังไม่ยืนยัน
128
80040143
วัดโรงเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
129
80040144
บ้านโรงเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
26 
130
80040145
บ้านพังหรัน
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 10:08:43
131
80040147
วัดนาเหรง
ยังไม่ยืนยัน
132
80040148
บ้านในตูล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:04:13
10 
133
80040149
เคียงศิริ
ยังไม่ยืนยัน
22 
     
49 (36.84%)