ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 210 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 211 (100.48%)
ครู/บุคลากร
1
81010002
บ้านเขาตั้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:45:08
13 
2
81010003
ทุ่งพะยอม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:34:25
3
81010004
บ้านนานอก
ยืนยันแล้ว
2020-07-11 15:23:46
14 
4
81010005
บ้านน้ำจาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:57:36
11 
5
81010006
วัดโพธิ์เรียง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:40:49
22 
6
81010007
บ้านหว่างคลอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:50:02
7
81010008
บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:45:05
8
81010009
ชุมชนบ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-07-28 20:33:20
18 
9
81010010
ทุ่งต้นปีก
ยืนยันแล้ว
2020-07-03 09:25:11
15 
10
81010011
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2020-07-12 12:57:19
10 
11
81010012
บ้านไหนหนัง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:47:30
19 
12
81010013
บ้านเขาเทียมป่า
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:46:11
12 
13
81010014
บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2020-07-12 13:17:53
14
81010015
บ้านเขาทอง
ยืนยันแล้ว
2020-07-01 14:21:06
15
81010016
บ้านบางขนุน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:30:33
16
81010017
บ้านเกาะกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:59:53
18 
17
81010018
บ้านคลองกำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:37:29
22 
18
81010019
บ้านคลองประสงค์
ยืนยันแล้ว
2020-08-02 12:03:52
19
81010020
วัดห้วยโต้
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:49:19
20
81010021
บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
ยืนยันแล้ว
2020-07-11 15:26:12
21
81010022
บ้านทับปริก
ยืนยันแล้ว
2020-07-09 09:38:27
20 
22
81010023
บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:10:47
14 
23
81010024
อนุบาลกระบี่
ยืนยันแล้ว
2020-07-18 08:30:54
88 
24
81010025
อุตรกิจ
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 12:32:19
37 
25
81010026
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:08:11
14 
26
81010027
บ้านอ่าวน้ำเมา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:00:02
27
81010028
บ้านแหลมโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:08:14
20 
28
81010030
บ้านหนองทะเล
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:52:01
12 
29
81010031
บ้านคลองม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:48:24
15 
30
81010032
บ้านดินแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:21:29
31
81010033
ชุมชนบ้านเขากลม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:12:09
23 
32
81010034
บ้านคลองแห้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:15:11
21 
33
81010036
บ้านอ่าวนาง
ยืนยันแล้ว
2020-07-17 14:52:17
14 
34
81010037
บ้านแหลมตง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:15:09
35
81010038
พระราชทานบ้านเกาะพีพี
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:19:28
14 
36
81010040
บ้านกอตง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:55:48
15 
37
81010041
บ้านควนม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:14:46
19 
38
81010042
วัดภูมิบรรพต
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:41:23
11 
39
81010044
บ้านหนองน้ำแดง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:41:41
40
81010045
บ้านทับพล
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:49:55
41
81010047
บ้านห้วยเสียด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:26:52
42 
42
81010049
บ้านเขาพนม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:25:33
43
81010050
บ้านโคกหาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:04:08
16 
44
81010051
บ้านหินลูกช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:29:04
12 
45
81010052
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-07-01 16:55:11
10 
46
81010053
วัดพรุเตียว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:29:16
47
81010054
บ้านบางเหรียง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:00:32
17 
48
81010055
บ้านทุ่งปรือ
ยืนยันแล้ว
2020-07-02 14:38:48
18 
49
81010056
บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:55:25
50
81010057
บ้านมะม่วงเอน
ยืนยันแล้ว
2020-07-18 00:31:26
13 
51
81010058
บ้านห้วยสาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:05:59
12 
52
81010059
บ้านควนกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 14:51:17
12 
53
81010060
บ้านโคกคา
ยืนยันแล้ว
2020-07-10 11:49:37
16 
54
81010061
บ้านถ้ำโกบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:38:44
37 
55
81010062
บ้านห้วยน้ำแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:52:06
13 
56
81010063
บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:09:05
24 
57
81010065
บ้านร่าหมาด
ยืนยันแล้ว
2020-07-12 08:52:15
10 
58
81010066
บ้านร่าปู
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:20:47
17 
59
81010067
บ้านคลองย่าหนัด
ยืนยันแล้ว
2020-07-03 12:01:23
12 
60
81010068
บ้านลิกี
ยืนยันแล้ว
2020-07-16 19:31:45
13 
61
81010069
บ้านปากคลอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:10:47
62
81010070
บ้านนาทุ่งกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-07-14 09:44:10
16 
63
81010071
บ้านโละใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:11:14
10 
64
81010072
บ้านทุ่งวิทยพัฒน์
ยืนยันแล้ว
2020-07-10 15:27:15
65
81010073
บ้านคลองโตนด
ยืนยันแล้ว
2020-07-16 15:46:56
17 
66
81010074
บ้านหลังสอด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:01:26
18 
67
81010075
บ้านคลองหิน
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 10:22:59
68
81010076
วัดเกาะลันตา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:14:19
16 
69
81010077
บ้านเจ๊ะหลี
ยืนยันแล้ว
2020-07-17 13:59:28
11 
70
81010078
บ้านคลองนิน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:38:40
17 
71
81010079
บ้านเกาะปอ
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 13:34:52
72
81010080
บ้านสังกาอู้
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:12:19
73
81010081
บ้านเขาฝาก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:53:57
17 
74
81010082
บ้านหลังโสด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:06:18
11 
75
81010083
บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:29:07
12 
76
81010084
บ้านโคกยูง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:55:54
15 
77
81010085
บ้านทุ่งหยีเพ็ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:14:53
10 
78
81010086
ชุมชนบ้านศาลาด่าน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:33:08
28 
79
81010087
บ้านพระแอะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:47:05
22 
80
81010088
คลองท่อมมิตรภาพที่160
ยืนยันแล้ว
2020-07-03 08:52:34
13 
81
81010089
อนุบาลคลองท่อม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:15:09
41 
82
81010090
ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:18:46
16 
83
81010091
บ้านเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 08:51:12
84
81010092
บ้านแชงเปิง
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 15:15:48
85
81010093
บ้านคลองท่อมเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:37:53
86
81010094
บ้านบางคราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 15:34:43
20 
87
81010095
บ้านบางเตียว
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 15:09:05
88
81010096
บ้านท่ามะพร้าว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:37:04
10 
89
81010097
บ้านหินเพิง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:08:09
11 
90
81010098
บ้านคลองปิ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:29:34
13 
91
81010099
บ้านดินนา
ยืนยันแล้ว
2020-07-14 16:27:39
12 
92
81010100
บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 10:25:38
93
81010101
คลองพน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:36:58
31 
94
81010102
บ้านทุ่งครก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:13:08
18 
95
81010103
บ้านคลองไคร
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:54:25
30 
96
81010104
บ้านคลองแรด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:59:01
14 
97
81010105
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:00:58
19 
98
81010106
บ้านห้วยพลูหนัง
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 08:17:30
14 
99
81010107
บ้านพรุพี
ยืนยันแล้ว
2020-07-02 15:45:38
12 
100
81010108
บ้านบ่อมะม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:23:17
15 
101
81010109
บ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:20:38
20 
102
81010110
บ้านทุ่งคา
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 08:33:32
10 
103
81010111
บ้านนางรอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:37:22
104
81010113
บ้านทุ่งนุ้ย
ยืนยันแล้ว
2020-07-18 11:41:32
105
81010114
บ้านเขาสามหน่วย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:23:55
106
81010115
บ้านพรุดินนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:40:26
17 
107
81010116
บ้านทับไทร
ยืนยันแล้ว
2020-07-03 08:47:28
108
81010118
บ้านคลองชะมวง
ยืนยันแล้ว
2020-07-12 09:09:31
109
81010120
บ้านพรุเตย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:09:26
21 
110
81010123
บ้านท่าประดู่
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:50:09
12 
111
81010124
บ้านควนใต้
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:20:14
10 
112
81010125
บ้านน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2020-07-09 15:48:52
16 
113
81010126
บ้านห้วยน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2020-07-17 20:40:58
14 
114
81010127
บ้านทุ่งเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2020-07-01 15:47:05
19 
115
81010128
บ้านทุ่งสูง
ยืนยันแล้ว
2020-07-09 16:32:49
116
81010129
บ้านเขาล่อม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:49:18
117
81010130
วัดไพรสณฑ์
ยืนยันแล้ว
2020-07-17 08:54:17
118
81010131
บ้านเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:02:12
12 
119
81010132
บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-07-10 09:24:35
12 
120
81010133
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:13:32
13 
121
81010134
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3
ยืนยันแล้ว
2020-07-01 12:26:00
122
81010135
บ้านช่องไม้ดำ
ยืนยันแล้ว
2020-07-01 14:17:13
10 
123
81010137
บ้านศาลาพระม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:42:25
124
81010138
บ้านคลองหิน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:39:29
23 
125
81010139
วัดบางโทง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:39:39
126
81010140
ชุมชนวัดนาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:49:11
127
81010141
บ้านบางเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:50:24
15 
128
81010142
บ้านหนองหลุมพอ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:57:36
14 
129
81010143
บ้านกลางมิตรภาพที่44
ยืนยันแล้ว
2020-07-14 09:04:29
16 
130
81010144
บ้านเขางาม
ยืนยันแล้ว
2020-07-21 08:48:28
11 
131
81010146
บ้านคลองแรด
ยืนยันแล้ว
2020-07-01 14:51:38
11 
132
81010147
วัดสถิตโพธาราม
ยืนยันแล้ว
2020-07-09 15:47:01
133
81010148
บ้านแหลมสัก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:17:15
17 
134
81010149
บ้านอ่าวน้ำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:35:19
135
81010150
อนุบาลอ่าวลึก
ยืนยันแล้ว
2020-07-03 06:56:59
32 
136
81010152
บ้านถ้ำเสือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:15:10
11 
137
81010153
บ้านห้วยปริศนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:16:33
138
81010154
บ้านอ่าวลึกน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:07:32
13 
139
81010155
บ้านควนโอ
ยืนยันแล้ว
2020-07-17 16:07:27
140
81010156
บ้านบากัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:51:26
17 
141
81010157
ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-07-10 11:04:35
23 
142
81010158
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-07-02 13:48:24
143
81010161
บ้านในยวน
ยืนยันแล้ว
2020-07-09 10:22:52
144
81010162
บ้านคลองปัญญา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:28:23
145
81010163
บ้านนาเทา
ยืนยันแล้ว
2020-07-01 13:02:47
146
81010164
วัดช่องแบก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:54:43
147
81010165
วิทยาประชาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-01 13:02:40
17 
148
81010166
วัดเขาต่อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:44:49
14 
149
81010167
บ้านโคกยอ
ยืนยันแล้ว
2020-07-13 12:31:46
150
81010168
วัดบ้านนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:59:38
151
81010169
บ้านบางโสก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:13:12
152
81010170
บ้านบางหอย
ยืนยันแล้ว
2020-07-08 09:40:32
153
81010171
สหกรณ์ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2020-08-02 10:58:41
154
81010172
วัดบางเหลียว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:41:11
155
81010173
บ้านบกเก้าห้อง
ยืนยันแล้ว
2020-07-17 10:51:36
10 
156
81010174
ชุมชนวัดหาดถั่ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:35:03
16 
157
81010175
วัดนทีมุขาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:32:16
10 
158
81010176
บ้านบางเหียน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:11:38
37 
159
81010177
บ้านปากหยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-10 15:22:15
160
81010178
บ้านคลองพระยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-03 16:19:16
11 
161
81010179
บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:16:53
10 
162
81010180
บ้านคลองพวนประทีปบำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-07-11 15:09:11
11 
163
81010181
บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:41:40
14 
164
81010182
บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 19:27:49
165
81010183
บ้านดินแดง
ยืนยันแล้ว
2020-07-03 13:49:21
17 
166
81010184
บ้านควนแดง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:19:43
17 
167
81010185
บ้านเขาดินประชาพัฒน์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:52:17
12 
168
81010186
บ้านเสม็ดจวน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:54:53
10 
169
81010187
บ้านหนองจูด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:03:17
21 
170
81010188
บ้านสะพานพน
ยืนยันแล้ว
2020-07-10 15:21:39
171
81010189
บ้านเกาะไทร
ยืนยันแล้ว
2020-07-13 08:28:11
172
81010190
บ้านย่านอุดม
ยืนยันแล้ว
2020-07-01 19:43:23
17 
173
81010191
บ้านลำทับ
ยืนยันแล้ว
2020-08-01 14:45:46
61 
174
81010192
บ้านนาพรุ
ยืนยันแล้ว
2020-07-16 13:36:47
175
81010193
บ้านไร่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:54:19
13 
176
81010194
บ้านเกาะจำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:14:54
16 
177
81010195
บ้านเกาะปู
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:44:33
178
81010196
บ้านเกาะศรีบอยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-07 15:05:35
10 
179
81010197
บ้านเกาะฮั่ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:48:41
180
81010198
บ้านคลองเตาะ
ยืนยันแล้ว
2020-07-11 15:24:13
181
81010199
บ้านติงไหร
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:10:36
10 
182
81010200
บ้านควน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:01:48
13 
183
81010202
บ้านคลองหมาก
ยืนยันแล้ว
2020-07-01 19:56:33
16 
184
81010203
บ้านคลองหวายเล็ก
ยืนยันแล้ว
2020-07-01 15:35:16
185
81010204
บ้านแหลมกรวด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:54:15
17 
186
81010205
บ้านท่ายาง
ยืนยันแล้ว
2020-07-21 10:36:43
187
81010206
บ้านควนต่อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:27:51
16 
188
81010207
บ้านคลองเขม้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:24:36
189
81010208
บ้านนาวง
ยืนยันแล้ว
2020-07-17 19:32:19
10 
190
81010209
ราชประชานุเคราะห์2
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:39:29
32 
191
81010210
บ้านควนเกาะจันทร์
ยืนยันแล้ว
2020-07-11 10:06:34
14 
192
81010211
บ้านควนนกหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:53:14
193
81010212
วัดโคกยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:18:33
10 
194
81010213
บ้านคลองรั้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:08:45
10 
195
81010214
บ้านคลองยวน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:33:13
17 
196
81010215
บ้านตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
2020-07-20 15:40:22
16 
197
81010216
บ้านปากหรา
ยืนยันแล้ว
2020-07-11 09:29:43
198
81010217
บ้านหาดยาว
ยืนยันแล้ว
2020-07-12 13:38:51
199
81010218
บ้านทุ่งสาคร
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:45:11
200
81010219
บ้านเกาะไทร
ยืนยันแล้ว
2020-07-11 15:11:27
201
81010220
บ้านทุ่งประสาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:10:41
202
81010221
วัดธรรมาวุธสรณาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:10:57
12 
203
81010222
บ้านห้วยยูง
ยืนยันแล้ว
2020-07-13 12:48:23
204
81010225
บ้านนาปง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:53:52
17 
205
81010227
บ้านบกห้อง
ยืนยันแล้ว
2020-07-17 16:29:01
206
81010228
บ้านท่านุ่น
ยืนยันแล้ว
2020-07-05 18:09:17
207
81010229
บ้านนาออก
ยืนยันแล้ว
2020-07-01 11:17:32
208
81010230
ราชประชานุเคราะห์ ๑
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:09:55
61 
209
81010231
บ้านไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-07-01 13:49:09
210
81010232
บ้านไสโป๊ะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:23:45
11 
     
211 (100.48%)