ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 13 (9.63%)
ครู/บุคลากร
1
82010001
เกาะปันหยี
ยังไม่ยืนยัน
15 
2
82010002
เกาะหมากน้อย
ยังไม่ยืนยัน
12 
3
82010003
เกาะไม้ไผ่
ยังไม่ยืนยัน
4
82010004
บ้านตากแดด
ยังไม่ยืนยัน
5
82010005
อนุบาลพังงา
ยังไม่ยืนยัน
75 
6
82010006
บ้านทุ่งเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2021-06-08 16:51:09
42 
7
82010007
บ้านบางกัน
ยังไม่ยืนยัน
8
82010008
วัดปัจจันตคาม
ยังไม่ยืนยัน
17 
9
82010012
เมืองพังงา
ยังไม่ยืนยัน
16 
10
82010013
วัดชนาธิการาม
ยังไม่ยืนยัน
11
82010014
บ้านเขาเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
21 
12
82010016
เกาะเคี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
13
82010018
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2021-06-10 13:07:02
18 
14
82010021
วัดสองแพรก
ยังไม่ยืนยัน
15
82010022
เกาะยาว
ยังไม่ยืนยัน
12 
16
82010023
บ้านน้ำจืด
ยังไม่ยืนยัน
17
82010024
บ้านริมทะเล
ยังไม่ยืนยัน
18
82010025
บ้านท่าเขา
ยังไม่ยืนยัน
19
82010026
บ้านช่องหลาด
ยังไม่ยืนยัน
21 
20
82010027
บ้านคลองเหีย
ยังไม่ยืนยัน
21
82010028
บ้านคลองบอน
ยังไม่ยืนยัน
10 
22
82010029
บ้านย่าหมี
ยังไม่ยืนยัน
23
82010030
อ่าวมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
24
82010031
บ้านท่าเรือ
ยังไม่ยืนยัน
16 
25
82010032
บ้านพรุใน
ยังไม่ยืนยัน
21 
26
82010033
อ่าวกะพ้อ
ยังไม่ยืนยัน
31 
27
82010034
บ้านคลองดินเหนียว
ยังไม่ยืนยัน
28
82010035
บ้านกะปง
ยังไม่ยืนยัน
29
82010037
กะปง
ยังไม่ยืนยัน
30
82010038
บ้านปากถัก
ยังไม่ยืนยัน
10 
31
82010039
บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
17 
32
82010040
บ้านรมณีย์
ยืนยันแล้ว
2021-06-07 11:07:06
33
82010041
บ้านท่าหัน
ยังไม่ยืนยัน
34
82010042
บ้านปากคลอง
ยังไม่ยืนยัน
35
82010044
บ้านบางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
11 
36
82010046
บ้านช้างเชื่อ
ยังไม่ยืนยัน
37
82010047
วัดนารายณิการาม
ยังไม่ยืนยัน
16 
38
82010048
บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
14 
39
82010049
วัดสุวรรณคูหา
ยังไม่ยืนยัน
14 
40
82010051
บ้านเขาเปาะ
ยังไม่ยืนยัน
11 
41
82010052
บ้านกะไหล
ยังไม่ยืนยัน
10 
42
82010053
วัดศรีรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
43
82010054
บ้านป่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
44
82010057
บ้านเกาะกลาง
ยังไม่ยืนยัน
45
82010058
บ้านคลองเคียน
ยังไม่ยืนยัน
12 
46
82010059
บ้านคลองไส
ยังไม่ยืนยัน
47
82010060
บ้านอ่าวมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
48
82010061
บ้านหินร่ม
ยังไม่ยืนยัน
11 
49
82010062
บ้านติเตะ
ยังไม่ยืนยัน
50
82010063
บ้านเจ้าขรัว
ยังไม่ยืนยัน
51
82010064
บ้านย่านสะบ้า
ยังไม่ยืนยัน
52
82010065
วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ
ยังไม่ยืนยัน
31 
53
82010066
บ้านดอน
ยังไม่ยืนยัน
54
82010068
บ้านเขาปิหลาย
ยังไม่ยืนยัน
55
82010069
บ้านท่านุ่น
ยังไม่ยืนยัน
24 
56
82010070
บ้านท่าปากแหว่ง
ยังไม่ยืนยัน
10 
57
82010071
วัดราษฎร์สโมสร
ยังไม่ยืนยัน
58
82010072
บ้านลำวะ
ยังไม่ยืนยัน
59
82010073
วัดตรัยรัตนากร
ยังไม่ยืนยัน
60
82010074
วัดดิตถาราม
ยังไม่ยืนยัน
12 
61
82010075
บ้านบางหลาม
ยังไม่ยืนยัน
16 
62
82010076
บ้านบากัน
ยังไม่ยืนยัน
63
82010077
บ้านบางจัน
ยังไม่ยืนยัน
64
82010078
บ้านควน
ยังไม่ยืนยัน
65
82010079
บ้านทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
66
82010080
บ้านแหลมหิน
ยังไม่ยืนยัน
11 
67
82010081
บ้านในหยง
ยังไม่ยืนยัน
10 
68
82010082
วัดนากลางมิตรภาพที่ 163
ยังไม่ยืนยัน
13 
69
82010083
บุญสูงอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
70
82010084
บ้านนอกนา
ยังไม่ยืนยัน
71
82010085
บ้านบางเนียง
ยังไม่ยืนยัน
14 
72
82010086
วัดคมนียเขต
ยังไม่ยืนยัน
23 
73
82010089
บ้านบางกรัก
ยังไม่ยืนยัน
22 
74
82010094
บ้านบางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2021-06-04 11:39:43
20 
75
82010095
บ้านบางด้ง
ยังไม่ยืนยัน
76
82010096
บ้านบางนายสี
ยืนยันแล้ว
2021-06-08 10:20:29
77
82010097
บ้านท่าจูด
ยังไม่ยืนยัน
78
82010098
บ้านโคกยาง
ยังไม่ยืนยัน
15 
79
82010099
บ้านบางม่วง
ยืนยันแล้ว
2021-06-04 10:42:46
34 
80
82010100
บ้านบางมรวน
ยังไม่ยืนยัน
81
82010101
บ้านน้ำเค็ม
ยังไม่ยืนยัน
21 
82
82010103
เกียรติประชา
ยังไม่ยืนยัน
83
82010106
บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61
ยังไม่ยืนยัน
13 
84
82010107
บ้านสวนใหม่
ยังไม่ยืนยัน
85
82010108
บ้านเตรียม
ยังไม่ยืนยัน
18 
86
82010109
บ้านบางหว้า
ยืนยันแล้ว
2021-06-08 10:16:25
14 
87
82010110
บ้านหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
19 
88
82010112
คุระบุรี
ยังไม่ยืนยัน
50 
89
82010113
บ้านบางติบ
ยังไม่ยืนยัน
90
82010114
บ้านทุ่งละออง
ยังไม่ยืนยัน
91
82010115
บ้านบางวัน
ยังไม่ยืนยัน
92
82010116
บ้านตำหนัง
ยังไม่ยืนยัน
11 
93
82010117
บ้านบางครั่ง
ยังไม่ยืนยัน
94
82010118
บ้านคุรอด
ยังไม่ยืนยัน
18 
95
82010119
บ้านทับช้าง
ยังไม่ยืนยัน
96
82010120
บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
17 
97
82010121
บ้านคุระ
ยังไม่ยืนยัน
10 
98
82010124
วัดโคกสวย
ยังไม่ยืนยัน
23 
99
82010126
บ้านถ้ำทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
100
82010127
บ้านในวัง
ยังไม่ยืนยัน
101
82010129
บ้านทุ่งไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
102
82010131
วัดนิโครธาราม
ยังไม่ยืนยัน
19 
103
82010132
อนุบาลทับปุด
ยังไม่ยืนยัน
47 
104
82010133
บ้านคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
2021-06-09 14:30:40
12 
105
82010134
วัดราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2021-06-10 10:54:46
106
82010135
ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
ยังไม่ยืนยัน
13 
107
82010136
บ้านบ่อแสน
ยังไม่ยืนยัน
25 
108
82010137
บ้านท่าสนุก
ยังไม่ยืนยัน
20 
109
82010138
วัดนิโครธคุณากร
ยังไม่ยืนยัน
14 
110
82010141
บ้านพอแดง
ยังไม่ยืนยัน
111
82010142
วัดเหมืองประชาราม
ยังไม่ยืนยัน
14 
112
82010143
วัดปัตติการาม
ยังไม่ยืนยัน
113
82010145
บ้านเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
114
82010146
ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
19 
115
82010147
วัดประชุมศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
12 
116
82010148
วัดอินทนิน
ยังไม่ยืนยัน
117
82010149
บ้านฝ่ายท่า
ยังไม่ยืนยัน
13 
118
82010151
บ้านเกาะนก
ยืนยันแล้ว
2021-06-08 10:09:45
119
82010152
บ้านควนแรด
ยืนยันแล้ว
2021-06-08 15:43:46
120
82010153
นิคมสร้างตนเอง 1
ยืนยันแล้ว
2021-06-04 10:39:15
121
82010155
วัดประชาธิการาม
ยังไม่ยืนยัน
14 
122
82010156
บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
123
82010158
บ้านบางคลี
ยังไม่ยืนยัน
12 
124
82010159
บ้านนาแฝก
ยังไม่ยืนยัน
125
82010160
บ้านบ่อดาน
ยังไม่ยืนยัน
126
82010161
บ้านในไร่
ยังไม่ยืนยัน
127
82010162
วัดสุวรรณาวาส
ยังไม่ยืนยัน
20 
128
82010163
บ้านทุ่งดอน
ยังไม่ยืนยัน
129
82010164
บ้านใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
130
82010165
บ้านบางทอง
ยังไม่ยืนยัน
131
82010166
บ้านท่าดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
132
82010167
พระราชทานทับละมุ
ยังไม่ยืนยัน
15 
133
82010168
บ้านลำแก่น
ยังไม่ยืนยัน
27 
134
82010169
นิคมสร้างตนเอง 2
ยืนยันแล้ว
2021-06-08 12:17:58
17 
135
82010171
วัดช้างนอน
ยังไม่ยืนยัน
17 
     
13 (9.63%)