ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 121 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 64 (52.89%)
ครู/บุคลากร
1
84010001
นิคมสร้างตนเอง
ยืนยันแล้ว
2019-11-28 15:10:56
34 
2
84010002
บ้านควนยูง
ยังไม่ยืนยัน
14 
3
84010003
บ้านซอย 2
ยืนยันแล้ว
2021-03-06 13:53:13
13 
4
84010004
บ้านซอย 10
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 13:41:45
5
84010008
วัดนทีคมเขต
ยังไม่ยืนยัน
6
84010009
วัดแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
2021-02-04 08:47:15
7
84010012
วัดบุญบันเทิง
ยืนยันแล้ว
2019-11-08 13:51:53
8
84010013
บ้านทอนหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2020-03-12 10:11:43
11 
9
84010014
วัดโพธิ์นิมิต
ยืนยันแล้ว
2020-07-09 10:15:50
35 
10
84010015
วัดท่าทอง
ยืนยันแล้ว
2021-02-04 21:22:00
15 
11
84010016
บ้านโพหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-11-10 14:37:02
32 
12
84010017
บ้านสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
12 
13
84010018
วัดประสิทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
14
84010019
บ้านคลองสุข
ยังไม่ยืนยัน
15
84010020
วัดชลธาร
ยังไม่ยืนยัน
16
84010022
วัดบางใบไม้
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 14:39:03
20 
17
84010025
บ้านสุชน
ยังไม่ยืนยัน
18
84010026
วัดกลางใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 08:34:40
19 
19
84010027
บ้านบางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
28 
20
84010028
บ้านท่าเพชร
ยืนยันแล้ว
2020-07-14 14:26:38
13 
21
84010029
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
ยังไม่ยืนยัน
75 
22
84010030
ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
ยืนยันแล้ว
2020-07-03 13:40:59
11 
23
84010031
วัดสมหวัง
ยังไม่ยืนยัน
25 
24
84010033
บ้านบ่อน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2019-11-14 15:44:47
10 
25
84010034
บ้านแม่โมกข์
ยืนยันแล้ว
2021-01-09 18:21:43
17 
26
84010035
บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-11-08 13:51:15
15 
27
84010036
วัดเขานางเภา
ยืนยันแล้ว
2019-11-09 15:18:36
28
84010037
บ้านไสใน
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 12:33:43
29
84010038
วัดกาญจนาราม
ยังไม่ยืนยัน
30 
30
84010039
บ้านคลองสระ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:53:22
25 
31
84010040
บ้านม่วงลีบ
ยืนยันแล้ว
2020-07-11 15:30:14
32
84010041
วัดคงคาล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-11-13 09:20:22
10 
33
84010042
บ้านมะม่วงหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 15:43:25
34
84010043
บ้านไสตอ
ยังไม่ยืนยัน
16 
35
84010044
วัดพุฒ
ยืนยันแล้ว
2020-06-17 13:38:38
36
84010046
บ้านหัวหมากล่าง
ยังไม่ยืนยัน
12 
37
84010047
บ้านห้วยโศก
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 18:01:09
17 
38
84010048
บ้านควนราชา
ยืนยันแล้ว
2019-11-08 13:04:52
39
84010049
บ้านหัวหมากบน
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 12:42:41
14 
40
84010050
บ้านห้วยด่าน
ยืนยันแล้ว
2020-05-25 07:19:11
14 
41
84010051
วัดกงตาก
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 13:43:59
28 
42
84010052
บ้านไสขาม
ยังไม่ยืนยัน
10 
43
84010053
วัดปากคู
ยังไม่ยืนยัน
15 
44
84010054
วัดวชิรประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
14 
45
84010055
วัดแสงประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-11-13 10:43:58
17 
46
84010056
วัดนิกรประสาท
ยังไม่ยืนยัน
12 
47
84010057
บ้านดอนสน
ยังไม่ยืนยัน
48
84010058
วัดเขาพระนิ่ม
ยังไม่ยืนยัน
19 
49
84010059
บ้านท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-12-04 19:50:50
50
84010060
วัดดอนยาง
ยังไม่ยืนยัน
51
84010061
วัดประสพ
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 14:48:12
11 
52
84010062
บ้านบางสำโรง
ยืนยันแล้ว
2020-07-17 11:03:33
39 
53
84010063
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 14:58:30
47 
54
84010064
บ้านศิลางาม
ยังไม่ยืนยัน
15 
55
84010065
วัดบ้านใน
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 12:47:43
16 
56
84010066
วัดอุทยาราม
ยังไม่ยืนยัน
57
84010067
ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
ยืนยันแล้ว
2020-07-17 09:17:07
58
84010068
บ้านกงหนิง
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 15:52:27
59
84010069
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
ยืนยันแล้ว
2020-07-09 14:29:27
23 
60
84010070
บ้านดอนหลวง
ยังไม่ยืนยัน
61
84010071
บ้านวังทองสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
62
84010072
บ้านทับท้อน
ยืนยันแล้ว
2019-11-08 13:43:51
63
84010073
บ้านบ่อโฉลก
ยังไม่ยืนยัน
64
84010074
วัดเขาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
12 
65
84010075
บ้านวังหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-11-13 14:18:03
66
84010076
บ้านควนนิมิต
ยืนยันแล้ว
2019-11-10 14:58:17
14 
67
84010077
บ้านคลองกรูด
ยังไม่ยืนยัน
68
84010078
วัดวังไทร
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 13:25:16
24 
69
84010079
บ้านคีรีรอบ
ยังไม่ยืนยัน
13 
70
84010080
บ้านกำสนประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
71
84010081
บ้านท่าเสาเภา
ยังไม่ยืนยัน
72
84010082
บ้านหนองเปล
ยังไม่ยืนยัน
73
84010083
บ้านปากกะแดะ
ยังไม่ยืนยัน
12 
74
84010084
วัดพ่วง
ยืนยันแล้ว
2019-11-14 13:19:56
75
84010085
วัดชลคราม
ยังไม่ยืนยัน
11 
76
84010086
วัดนทีวัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-01-02 20:43:08
77
84010087
วัดนอก
ยืนยันแล้ว
2020-07-11 11:18:53
10 
78
84010088
บ้านศรีชัยคราม
ยืนยันแล้ว
2019-12-02 14:12:11
10 
79
84010090
ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
ยังไม่ยืนยัน
18 
80
84010092
บ้านปากดอนสัก
ยังไม่ยืนยัน
12 
81
84010093
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
29 
82
84010095
บ้านน้ำฉา
ยังไม่ยืนยัน
83
84010096
บ้านห้วยเสียด
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 11:49:01
84
84010097
วัดสิงขร
ยังไม่ยืนยัน
11 
85
84010098
บ้านเกาะนกเภา
ยืนยันแล้ว
2021-04-27 13:37:20
86
84010099
ชุมชนบ้านนางกำ
ยังไม่ยืนยัน
12 
87
84010100
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 14:06:06
88
84010101
วัดคีรีวง
ยังไม่ยืนยัน
16 
89
84010102
บ้านคอกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
10 
90
84010103
บ้านดอนเสาธง
ยืนยันแล้ว
2019-11-08 16:20:04
91
84010105
บ้านคลองคราม
ยืนยันแล้ว
2020-07-16 20:57:34
18 
92
84010106
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
ยังไม่ยืนยัน
10 
93
84010107
บ้านดินแดงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:17:54
13 
94
84010112
วัดคีรีวงการาม
ยังไม่ยืนยัน
95
84010113
วัดสันติวราราม
ยังไม่ยืนยัน
96
84010114
วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
47 
97
84010115
บ้านหาดงาม
ยังไม่ยืนยัน
23 
98
84010116
วัดบุณฑริการาม
ยังไม่ยืนยัน
10 
99
84010117
บ้านบ่อผุด
ยืนยันแล้ว
2019-12-03 09:44:46
33 
100
84010118
บ้านบางรักษ์
ยังไม่ยืนยัน
17 
101
84010119
บ้านปลายแหลม
ยืนยันแล้ว
2019-11-11 21:47:22
21 
102
84010120
บ้านหน้าค่าย
ยืนยันแล้ว
2019-12-04 21:56:22
18 
103
84010122
วัดภูเขาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-11-27 13:52:33
30 
104
84010123
บ้านแหลมหอย
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 15:21:10
16 
105
84010124
บ้านดอนธูป
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 13:54:01
15 
106
84010125
วัดนาราเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
12 
107
84010127
วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
2021-01-30 15:41:11
21 
108
84010128
วัดคุณาราม
ยืนยันแล้ว
2019-11-08 17:59:56
13 
109
84010129
วัดประเดิม
ยังไม่ยืนยัน
12 
110
84010130
วัดแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
25 
111
84010131
บ้านเกาะพลวย
ยังไม่ยืนยัน
11 
112
84010132
บ้านอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2020-07-15 08:35:24
29 
113
84010133
บ้านเกาะเต่า
ยังไม่ยืนยัน
23 
114
84010134
บ้านโฉลกหลำ
ยังไม่ยืนยัน
14 
115
84010135
บ้านมะเดื่อหวาน
ยังไม่ยืนยัน
14 
116
84010136
บ้านศรีธนู
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:03:28
117
84010137
วัดสมัยคงคา
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 00:21:56
11 
118
84010138
วัดราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 21:54:50
17 
119
84010139
บ้านท้องนายปาน
ยืนยันแล้ว
2021-01-14 13:27:40
120
84010140
บ้านหาดริ้น
ยังไม่ยืนยัน
10 
121
84010141
ชุมชนบ้านใต้
ยังไม่ยืนยัน
10 
     
64 (52.89%)