ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 182 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 182 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
84020001
วัดชยาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:52:30
30 
2
84020002
สารภีอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:16:59
3
84020003
บ้านตะกรบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:13:01
4
84020004
บ้านห้วยพุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:27:18
18 
5
84020005
วัดวิชิตธาราราม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:49:43
10 
6
84020006
วัดไตรรัตนากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:45:24
7
84020008
บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:39:11
8
84020009
บ้านหนองมน
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:51:12
10 
9
84020010
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:20:25
10
84020011
บ้านห้วยตาหมิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:04:42
16 
11
84020012
บ้านพรุยายชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:13:30
23 
12
84020013
วัดวิโรจนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:44:28
18 
13
84020014
บ้านคลองไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:13:57
21 
14
84020015
บ้านลุ่มชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:05:29
12 
15
84020016
บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:01:04
16
84020017
วัดเขาพนมแบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:48:43
11 
17
84020018
วัดเดิมเจ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:12:28
11 
18
84020020
บ้านเหนือน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:45:55
19
84020022
วัดพุมเรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:06:59
26 
20
84020023
วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:28:15
13 
21
84020025
บ้านทุ่งนางเภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:01:30
22
84020026
วัดสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:56:32
19 
23
84020027
วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:13:35
24
84020028
วัดธารน้ำไหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:15:12
25
84020029
วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:07:31
37 
26
84020030
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:14:40
27
84020031
บ้านสามสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:37:05
13 
28
84020032
วัดพระบรมธาตุไชยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:48:36
15 
29
84020033
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 14:54:29
22 
30
84020034
บ้านคลองพา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:49:23
13 
31
84020035
บ้านชายท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:53:04
13 
32
84020036
บ้านมะม่วงงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:48:32
33
84020037
บ้านท่าไท
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:12:55
11 
34
84020038
บ้านขวัญพัฒน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:11:34
11 
35
84020039
บ้านควนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:54:40
10 
36
84020040
บ้านคันธุลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:29:37
13 
37
84020041
วัดสังขประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:42:09
13 
38
84020044
ตลาดหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:18:02
32 
39
84020045
บ้านปากน้ำท่ากระจาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:53:51
40
84020046
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:46:16
12 
41
84020047
วัดชัยธาราวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:31:06
42
84020048
วัดสุมังคลาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 07:55:00
43
84020049
บ้านเกาะมุกด์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:44:09
17 
44
84020050
บ้านดอนมะกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:54:46
10 
45
84020051
บ้านศรีพนม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:18:21
12 
46
84020054
บ้านอู่ตะเภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:24:04
15 
47
84020055
วัดกาฬสินธุ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:59:01
19 
48
84020056
บ้านคลองรอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:41:51
24 
49
84020057
บ้านคลองสงค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:25:44
36 
50
84020058
ตชด.ราษฎร์พิทักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:44:07
51
84020059
วัดอัมพาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:42:57
52
84020060
วัดขจรบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:35:06
12 
53
84020061
บ้านดินก้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:48:17
54
84020062
บ้านทุ่งพลับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 16:04:36
55
84020063
บ้านทุ่งเสียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 07:58:39
18 
56
84020064
บ้านหนองเหรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:24:36
57
84020065
วัดศรีสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:53:34
25 
58
84020066
บ้านตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:59:02
59
84020067
บ้านปากทำเรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:53:25
60
84020068
วัดโกศาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:50:44
16 
61
84020069
วัดอินทราวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:49:17
17 
62
84020070
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:48:12
16 
63
84020071
บ้านบ่อน้ำผุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:54:25
11 
64
84020072
วัดถ้ำสิงขร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:26:55
14 
65
84020073
บ้านดอนสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:45:28
19 
66
84020074
บ้านย่านยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:28:41
67
84020076
บ้านหินดาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:36:58
11 
68
84020077
บ้านปากโตน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:26:45
69
84020078
บ้านโตนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:58:19
16 
70
84020079
บ้านทรายแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:58:46
10 
71
84020080
บ้านท่าขนอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:05:45
24 
72
84020081
คีรีรัฐนิคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:32:54
13 
73
84020082
วัดน้ำหัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:15:18
11 
74
84020083
บ้านบางขนุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:27:01
13 
75
84020084
มหาราชบ้านแสงอรุณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 00:32:28
21 
76
84020085
บ้านน้ำราด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:58:05
14 
77
84020086
บ้านทำเนียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:41:37
19 
78
84020087
วัดนิลาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:05:15
79
84020088
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:54:17
80
84020090
บ้านปากหาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:31:10
81
84020091
บ้านเชี่ยวหมวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:10:50
82
84020092
บ้านวังพลาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:50:50
83
84020094
บ้านท่าไคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:07:44
10 
84
84020095
บ้านบางพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:06:51
10 
85
84020096
บ้านมะเลาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:15:41
14 
86
84020098
บ้านเขาเทพพิทักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:51:56
87
84020100
บ้านพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:33:21
13 
88
84020101
บ้านพัฒนา 2
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:53:16
11 
89
84020102
บ้านวังขุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:04:29
90
84020103
ตาขุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:23:44
25 
91
84020104
บ้านช่องไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:14:27
13 
92
84020107
บ้านเชี่ยวขวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:57:02
11 
93
84020108
วัดพรุศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:38:08
15 
94
84020109
วัดพะแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:39:28
10 
95
84020110
บ้านตาขุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:44:44
13 
96
84020112
บ้านบางปรุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:37:38
12 
97
84020113
บ้านหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:38:12
14 
98
84020114
วัดถ้ำวราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:45:05
17 
99
84020115
วัดสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:36:50
14 
100
84020116
บ้านเขานาใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:09:26
30 
101
84020117
บ้านจำปาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:13:47
102
84020118
บ้านถ้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:53:47
18 
103
84020119
บ้านป่าตง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:27:54
10 
104
84020120
ชุมชนวัดปากตรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:22:09
17 
105
84020121
บ้านคลองชะอุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:07:54
106
84020122
บ้านต้นยวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:03:46
16 
107
84020123
บ้านบางหิน
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 08:53:13
11 
108
84020124
บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:35:18
109
84020125
บ้านอรุโณทัย
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:05:10
21 
110
84020126
บ้านบางสาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:13:20
16 
111
84020127
บ้านลูกเดือน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:57:03
112
84020128
วัดพนม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:37:02
14 
113
84020129
บ้านใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:33:16
11 
114
84020130
วัดธัญญาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:25:18
13 
115
84020131
บ้านเบญจา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:31:08
116
84020133
ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:30:47
29 
117
84020134
บ้านพังกาญจน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:20:41
17 
118
84020135
บ้านควนรา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:21:26
10 
119
84020136
วัดน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 11:55:21
120
84020137
วัดบางน้ำจืด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:05:34
121
84020138
บ้านควนสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:56:31
122
84020140
บ้านท่าแซะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:59:52
21 
123
84020141
วัดนันทาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:57:02
124
84020142
วัดอัมพาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:04:45
12 
125
84020143
วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:16:23
10 
126
84020144
วัดบางปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:50:21
10 
127
84020145
บ้านคลองวัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:11:52
128
84020146
วัดบ่อมะปริง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:34:54
13 
129
84020148
ชุมชนวัดจันทาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:35:16
21 
130
84020149
บ้านคชาธาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:22:17
10 
131
84020150
บ้านหน้าซึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:47:20
132
84020151
วัดบางคราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 20:03:22
26 
133
84020152
วัดประตูใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:11:09
19 
134
84020154
บ้านแม่แขก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:25:32
135
84020155
บ้านสหกรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 21:05:33
10 
136
84020156
วัดประชาวงศาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:55:22
18 
137
84020158
วัดสันติคีรีรมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:17:47
23 
138
84020159
วัดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:14:11
139
84020160
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:43:01
140
84020161
บ้านปลายคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:05:20
19 
141
84020162
บ้านบนไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:13:10
16 
142
84020163
บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:38:06
18 
143
84020165
วัดท่าตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:26:39
12 
144
84020169
วัดตรณาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:03:13
27 
145
84020170
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:41:34
146
84020171
บ้านนาใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:09:02
19 
147
84020172
วัดทุ่งเซียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:10:47
16 
148
84020173
วัดนาคาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:44:02
149
84020175
บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:21:57
150
84020176
บ้านนาค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:35:09
151
84020177
บ้านบ่อกรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:47:50
12 
152
84020178
วัดน้ำรอบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:49:59
153
84020181
บ้านราษฎร์ประสานจิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:28:04
17 
154
84020182
วัดเกษมบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 21:58:13
12 
155
84020184
วัดรัษฎาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:02:45
13 
156
84020186
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:20:51
11 
157
84020188
บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:30:02
16 
158
84020189
บ้านบางประชาภิบาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:49:15
11 
159
84020190
บ้านศรีปทุมวัลย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 23:45:36
12 
160
84020191
วัดสระพัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:56:56
161
84020192
บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:03:39
162
84020193
วัดแหลมไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:23:39
13 
163
84020195
วัดห้วยกรวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:19:42
18 
164
84020196
บ้านคลองราง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:20:50
165
84020197
วัดตรีธาราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:55:41
14 
166
84020198
วัดบางพลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:14:12
12 
167
84020199
วัดเขาศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:47:56
31 
168
84020200
วัดสามัคคีธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:38:48
11 
169
84020201
บ้านอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:57:49
170
84020202
วัดหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:02:53
171
84020203
บ้านยางงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:40:34
19 
172
84020205
วัดหัวเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:43:12
173
84020206
บ้านเชี่ยวมะปราง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:06:36
174
84020207
บ้านโพธิ์พนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:14:18
14 
175
84020208
บ้านวังผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:12:43
13 
176
84020209
วัดโพธิ์น้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:55:31
20 
177
84020210
บ้านเชี่ยวเฟือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:56:54
178
84020211
บ้านท่านหญิงวิภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:13:21
28 
179
84020212
วัดอรัญญาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:16:43
180
84020213
สหกรณ์นิคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:00:13
14 
181
84020214
บ้านท่าใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:56:01
13 
182
84020215
บ้านเคี่ยมเพาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:50:12
     
182 (100.00%)