ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 138 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 37 (26.81%)
ครู/บุคลากร
1
90010001
วัดสามกอง
ยังไม่ยืนยัน
2
90010002
ชุมชนบ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
15 
3
90010003
บ้านบ่ออิฐ
ยังไม่ยืนยัน
10 
4
90010004
วัดท้ายยอ
ยังไม่ยืนยัน
5
90010006
วัดแหลมพ้อ
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 14:27:39
6
90010008
วัดเกาะถํ้า
ยังไม่ยืนยัน
18 
7
90010009
วัดแช่มอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
8
90010010
วัดทุ่งหวังใน
ยังไม่ยืนยัน
16 
9
90010011
บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)
ยังไม่ยืนยัน
10
90010012
วัดอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 09:13:30
11
90010013
วัดทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
12
90010014
วิเชียรชม
ยังไม่ยืนยัน
153 
13
90010015
อนุบาลสงขลา
ยังไม่ยืนยัน
156 
14
90010016
บ้านบางดาน
ยังไม่ยืนยัน
15
90010017
อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
ยังไม่ยืนยัน
16 
16
90010018
บ้านน้ำกระจาย
ยังไม่ยืนยัน
24 
17
90010019
บ้านดอนขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
20 
18
90010020
บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
16 
19
90010021
วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 11:21:02
14 
20
90010022
วัดกระดังงา
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 10:35:42
21
90010023
บ้านท่าคุระ
ยังไม่ยืนยัน
22
90010024
วัดโคกโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
23
90010025
ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 15:31:44
16 
24
90010026
วัดประดู่หอม
ยังไม่ยืนยัน
25
90010027
วัดธรรมประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
26
90010028
วัดศรีไชย
ยังไม่ยืนยัน
27
90010029
วัดคูขุด
ยังไม่ยืนยัน
10 
28
90010030
วัดแหลมวัง
ยังไม่ยืนยัน
29
90010031
ในเมือง
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 15:04:53
15 
30
90010032
บ้านจะทิ้งพระ
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 15:29:20
11 
31
90010034
วัดนางเหล้า
ยังไม่ยืนยัน
11 
32
90010035
สมเด็จเจ้าพะโคะ
ยังไม่ยืนยัน
18 
33
90010036
วัดดีหลวง
ยังไม่ยืนยัน
15 
34
90010037
บ้านชะแม
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 13:30:26
35
90010038
วัดโพธิ์กลาง
ยังไม่ยืนยัน
12 
36
90010039
วัดท่าหิน
ยังไม่ยืนยัน
18 
37
90010040
วัดห้วยลาด
ยังไม่ยืนยัน
38
90010041
วัดผาสุกาวาส
ยังไม่ยืนยัน
14 
39
90010042
บ้านวัดใหม่
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 13:26:19
12 
40
90010043
วัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
20 
41
90010044
ชุมชนบ้านบ่อประดู่
ยังไม่ยืนยัน
12 
42
90010045
วัดจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
43
90010046
วัดพังกก
ยังไม่ยืนยัน
44
90010047
วัดประเจียก
ยืนยันแล้ว
2021-01-23 11:14:08
45
90010048
วัดสนามไชย
ยังไม่ยืนยัน
10 
46
90010049
ราชประชานุเคราะห์ 11
ยังไม่ยืนยัน
11 
47
90010050
วัดหัวคุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
48
90010051
บ้านมาบหัวทีง
ยังไม่ยืนยัน
12 
49
90010052
วัดทุ่งสงวน
ยังไม่ยืนยัน
50
90010054
บ้านแม่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
51
90010055
วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
52
90010056
บ้านดอนแบก
ยังไม่ยืนยัน
53
90010058
บ้านมาบบัว
ยังไม่ยืนยัน
11 
54
90010059
วัดศาลาหลวงบน
ยังไม่ยืนยัน
55
90010060
ท่าบอนมิตรภาพที่ 90
ยังไม่ยืนยัน
11 
56
90010061
บ้านรับแพรก
ยังไม่ยืนยัน
10 
57
90010062
วัดคลองเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
58
90010063
วัดศาลาหลวงล่าง
ยังไม่ยืนยัน
59
90010064
บ้านบ่อตรุ
ยังไม่ยืนยัน
15 
60
90010065
วัดเจดีย์งาม
ยังไม่ยืนยัน
19 
61
90010066
วัดสีหยัง
ยังไม่ยืนยัน
62
90010067
วัดประดู่
ยังไม่ยืนยัน
63
90010068
วัดคูวา
ยังไม่ยืนยัน
64
90010069
ชุมชนวัดบ้านขาว
ยังไม่ยืนยัน
10 
65
90010070
วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)
ยังไม่ยืนยัน
18 
66
90010071
วัดหัววัง
ยังไม่ยืนยัน
67
90010073
วัดผักกูด
ยังไม่ยืนยัน
68
90010074
บ้านขี้นาก
ยังไม่ยืนยัน
69
90010075
วัดปากแตระ
ยังไม่ยืนยัน
11 
70
90010076
วัดตะพังหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
12 
71
90010077
วัดหน้าเมือง
ยังไม่ยืนยัน
11 
72
90010078
วัดพังยาง
ยืนยันแล้ว
2021-01-23 13:18:37
73
90010079
วัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 10:18:44
10 
74
90010080
ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)
ยังไม่ยืนยัน
10 
75
90010082
วัดหัวเค็ด
ยังไม่ยืนยัน
76
90010083
วัดบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
77
90010084
วัดมหาการ
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 14:01:29
78
90010085
บ้านระโนต (ธัญเจริญ)
ยังไม่ยืนยัน
34 
79
90010087
วัดจาก
ยังไม่ยืนยัน
80
90010088
วัดเถรแก้ว
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 15:09:33
10 
81
90010089
วัดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
82
90010090
วัดแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
10 
83
90010091
บ้านหน้าทอง
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 13:11:15
84
90010092
วัดพังตรี
ยืนยันแล้ว
2021-01-23 15:02:22
85
90010093
ชุมชนวัดสามบ่อ
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 15:37:39
14 
86
90010094
วัดสน
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 12:14:55
87
90010095
วัดโตนดด้วน
ยังไม่ยืนยัน
10 
88
90010096
วัดทุ่งบัว
ยังไม่ยืนยัน
10 
89
90010097
วัดแหลมบ่อท่อ
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 13:04:41
90
90010098
วัดอ่าวบัว
ยังไม่ยืนยัน
15 
91
90010099
บ้านแหลมหาด
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 19:40:31
12 
92
90010100
ชุมชนวัดเชิงแส
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 17:12:57
10 
93
90010101
บ้านรัดปูน
ยังไม่ยืนยัน
94
90010103
วัดกาหรํา
ยังไม่ยืนยัน
95
90010104
วัดโรง (ขาวประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
11 
96
90010105
วัดแม่เปียะ
ยังไม่ยืนยัน
27 
97
90010106
บ้านต้นปริง
ยังไม่ยืนยัน
98
90010107
บ้านนาทองสุก
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 12:06:39
99
90010108
วัดโพธาราม
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 14:15:43
17 
100
90010109
บ้านควนจง
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 14:39:38
101
90010111
วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
ยังไม่ยืนยัน
10 
102
90010112
วัดนาหม่อม
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 14:20:47
103
90010113
วัดพรหมประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
104
90010114
วัดเนินพิจิตร
ยังไม่ยืนยัน
105
90010115
วัดชะแล้
ยังไม่ยืนยัน
15 
106
90010116
วัดตาหลวงคง
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 15:40:58
107
90010117
วัดเปรมศรัทธา
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 15:13:03
108
90010118
วัดเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
109
90010119
วัดบ่อสระวิทยาทาน
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 11:39:16
110
90010120
วัดดีหลวงนอก
ยังไม่ยืนยัน
111
90010121
วัดประตูไชย
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 15:12:51
112
90010122
วัดบ้านพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
113
90010123
วัดทํานบตางหน
ยังไม่ยืนยัน
16 
114
90010124
บ้านคลองท่าแตง
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 15:32:16
115
90010125
บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
116
90010126
วัดบางเขียด
ยังไม่ยืนยัน
10 
117
90010128
วัดบ่อทรายเจริญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
10 
118
90010129
บ้านบางไหน
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 13:47:41
119
90010130
วัดป่าขาด
ยังไม่ยืนยัน
120
90010131
วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
121
90010132
บ้านม่วงงาม
ยังไม่ยืนยัน
31 
122
90010133
วัดมะขามคลาน
ยังไม่ยืนยัน
123
90010134
วัดปะโอ
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 09:34:27
17 
124
90010135
บ้านม่วงพุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
14 
125
90010136
วัดประตูเขียน
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 13:17:22
126
90010137
วัดป่าขวาง
ยังไม่ยืนยัน
127
90010138
วัดห้วยพุด
ยังไม่ยืนยัน
128
90010139
วัดหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
129
90010140
วัดขนุน
ยังไม่ยืนยัน
130
90010141
บ้านขนุน
ยังไม่ยืนยัน
20 
131
90010142
วัดวาส
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 13:26:21
132
90010143
วัดสถิตย์ชลธาร
ยืนยันแล้ว
2021-01-25 13:58:48
41 
133
90010144
วัดธรรมโฆษณ์
ยังไม่ยืนยัน
13 
134
90010145
วัดโลกา
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 11:46:23
11 
135
90010146
วัดบ่อปาบ
ยังไม่ยืนยัน
136
90010147
บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-23 10:48:20
23 
137
90010148
วัดบ่อทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
16 
138
90010149
บ้านหัวเขา
ยังไม่ยืนยัน
24 
     
37 (26.81%)