ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 127 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 127 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
90020001
บ้านเขารักเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:19:50
2
90020002
บ้านห้วยโอน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:33:15
13 
3
90020003
บ้านควนนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:03:38
10 
4
90020004
บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:28:35
15 
5
90020005
บ้านห้วยสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 09:38:47
11 
6
90020006
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:54:44
12 
7
90020007
วัดทุ่งคา
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:52:31
21 
8
90020008
บ้านชายคลอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:50:41
11 
9
90020009
บ้านปลายละหาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:38:50
12 
10
90020010
บ้านทุ่งคมบาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:05:36
11
90020011
ชุมชนบ้านนาสีทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:51:45
22 
12
90020012
บ้านคลองกั่ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:57:17
13 
13
90020013
บ้านเขาพระ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:48:56
38 
14
90020014
บ้านคลองเขาล้อน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:29:14
15
90020015
บ้านควนดินแดง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:25:24
11 
16
90020016
บ้านนาลึก
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:31:29
17
90020017
วัดไทรใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:15:13
12 
18
90020018
ชุมชนบ้านโคกค่าย
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:26:29
23 
19
90020019
บ้านไสท้อน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:58:39
20
90020020
วัดจังโหลน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:14:41
21
90020021
บ้านควนขัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:13:15
22
90020023
สํานักสงฆ์ศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:06:21
25 
23
90020024
วัดเจริญภูผา
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:26:29
13 
24
90020025
วัดคูหาใน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:49:24
15 
25
90020026
บ้านทุ่งมะขาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:03:41
26
90020027
บ้านกําแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:13:02
45 
27
90020028
บ้านลานควาย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:24:01
15 
28
90020029
บ้านท่ามะปราง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:34:16
26 
29
90020030
บ้านเนินนิมิต
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:48:27
22 
30
90020031
บ้านพรุพ้อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:02:29
13 
31
90020032
บ้านควนสะตอ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:23:22
32
90020033
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:42:18
19 
33
90020034
วัดรัตนวราราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:09:00
14 
34
90020036
บ้านทุ่งนํ้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:48:49
35
90020037
บ้านหนองนายขุ้ย
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:31:54
10 
36
90020038
บ้านเกาะหมี
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:16:21
22 
37
90020039
บ้านท่าไทร
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:20:29
10 
38
90020040
วัดคลองแห
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:08:46
15 
39
90020041
วัดท่าแซ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:31:04
15 
40
90020042
วัดควนลังมิตรภาพที่ 11
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:03:42
17 
41
90020043
บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:44:11
10 
42
90020044
บ้านบางแฟบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:48:42
20 
43
90020045
บ้านบึงพิชัย (ทับทองอุทิศจิตโต)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:39:05
13 
44
90020046
บ้านหน้าควนลัง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:51:31
40 
45
90020047
วัดม่วงค่อม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:45:17
16 
46
90020048
เสนาณรงค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:14:38
17 
47
90020049
บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:01:25
24 
48
90020051
บ้านใต้
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:25:41
15 
49
90020052
วัดชลธารประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:20:03
50
90020053
วัดดอน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:32:37
10 
51
90020054
บ้านเกาะนก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:03:32
10 
52
90020055
บ้านควน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 17:56:03
12 
53
90020056
วัดบางลึก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:33:36
54
90020057
บ้านฉลุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:28:52
25 
55
90020058
วัดเจริญราษฏร์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:15:37
14 
56
90020059
วัดเขากลอย
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:46:37
17 
57
90020060
วัดแม่เตย
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:42:58
11 
58
90020061
วัดท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:41:45
59
90020062
วัดหินเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:38:43
12 
60
90020063
บ้านวังพา
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:53:42
16 
61
90020064
วัดหูแร่
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:23:19
30 
62
90020065
บ้านทุ่งตําเสา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:08:59
63
90020066
รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:21:29
11 
64
90020067
บ้านนาแสน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:47:59
65
90020068
บ้านทุ่งเลียบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 08:25:11
66
90020069
บ้านท่าหมอไชย
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:20:48
67
90020070
บ้านหินผุด
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:36:13
13 
68
90020071
วัดพรุเตาะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:52:48
69
90020072
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:19:10
11 
70
90020073
บ้านทุ่งงาย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:15:41
71
90020074
วัดศีรษะคีรี
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:05:37
72
90020075
ท่าจีนอุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:45:16
19 
73
90020076
วัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:41:32
74
90020077
ชุมชนบ้านน้ำน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:55:16
20 
75
90020078
วัดเทพชุมนุม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 07:09:21
40 
76
90020079
บ้านโปะหมอ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:53:33
31 
77
90020080
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:48:34
17 
78
90020081
บ้านคลองปอม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:49:58
11 
79
90020082
ทุ่งปรือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:10:36
21 
80
90020083
วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:56:24
10 
81
90020085
วัดควนเนียง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:50:46
15 
82
90020086
วัดโคกสมานคุณ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:16:35
26 
83
90020087
วัดโพธิธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:37:54
84
90020088
บ้านควนโส
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:40:10
11 
85
90020089
บ้านบ่อหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:52:25
86
90020090
บ้านกรอบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:09:46
15 
87
90020091
วัดปากจ่า
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:16:08
88
90020092
วัดบางทีง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:43:17
13 
89
90020093
บ้านบางเหรียง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:38:55
18 
90
90020094
บ้านคลองคล้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:20:27
10 
91
90020095
บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:58:35
92
90020096
บ้านเกาะใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:23:51
93
90020097
บ้านคลองช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:03:14
94
90020099
บ้านหน้าควน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:52:57
10 
95
90020100
วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:07:00
14 
96
90020101
บ้านควนเนียง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:21:42
53 
97
90020103
บ้านยางงาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:32:09
98
90020104
บ้านควนเนียงใน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:58:13
99
90020105
บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:19:06
11 
100
90020106
บ้านหัวไทร
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:21:35
101
90020107
วัดท่าหยี
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:09:32
102
90020108
บ้านหัวปาบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:49:19
19 
103
90020109
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:06:38
104
90020110
บ้านโคกเมา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:28:21
36 
105
90020111
บ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ 2)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 19:15:08
26 
106
90020112
วัดเนินพิชัย
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:49:43
23 
107
90020113
บ้านดินลาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:26:52
13 
108
90020114
บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:11:04
12 
109
90020115
บ้านยางงาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:46:32
13 
110
90020116
วัดท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:43:55
111
90020117
บ้านบางกลํ่า
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:57:44
11 
112
90020120
บ้านยวนยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:12:27
11 
113
90020121
บ้านหาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:05:16
22 
114
90020122
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:54:44
12 
115
90020123
วัดนารังนก
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:35:31
13 
116
90020125
วัดเลียบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:30:50
117
90020126
บ้านต้นส้าน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:53:11
12 
118
90020127
บ้านควนกบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:31:35
119
90020128
บ้านคลองหอยโข่ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:04:07
14 
120
90020129
บ้านหน้าวัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:20:58
22 
121
90020130
บ้านเก่าร้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:24:20
10 
122
90020131
วัดโคกม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:46:28
15 
123
90020132
บ้านปลักคล้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 17:29:49
10 
124
90020133
วัดโคกเหรียง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:51:53
11 
125
90020134
บ้านโคกพยอม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:44:53
10 
126
90020135
วัดบางศาลา
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:22:01
21 
127
90020136
วัดปรางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:50:51
12 
     
127 (100.00%)