ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 132 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 77 (58.33%)
ครู/บุคลากร
1
92010001
บ้านควนปริง
ยังไม่ยืนยัน
21 
2
92010002
บ้านนาป้อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:49:03
12 
3
92010004
วัดนิคมประทีป
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:00:43
15 
4
92010005
วัดสาริการาม
ยังไม่ยืนยัน
5
92010006
มิตรภาพที่ 31
ยังไม่ยืนยัน
15 
6
92010007
วัดควนวิเศษ
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 16:10:20
75 
7
92010008
อนุบาลตรัง
ยังไม่ยืนยัน
100 
8
92010009
วัดไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
17 
9
92010010
วัดไพรสนฑ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:52:10
12 
10
92010011
ไทยรัฐวิทยา ๓๙
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:50:45
17 
11
92010015
บ้านควนสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:58:22
12
92010016
วัดศรีสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 13:28:34
13 
13
92010017
วัดนานอน
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 11:17:42
19 
14
92010023
บ้านบางยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:25:38
13 
15
92010025
บ้านคลองเต็ง
ยังไม่ยืนยัน
20 
16
92010028
วัดทุ่งหินผุด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:40:07
17
92010029
บ้านโคกชะแง้
ยังไม่ยืนยัน
14 
18
92010031
บ้านหนองเรี้ย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:37:32
19
92010032
ต้นบากราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
20
92010033
วัดขุนสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
20 
21
92010034
เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 15:21:36
15 
22
92010037
วัดน้ำผุด
ยังไม่ยืนยัน
13 
23
92010038
บ้านห้วยเร็จ
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 09:44:52
11 
24
92010039
บ้านปากห้วย
ยังไม่ยืนยัน
25
92010040
บ้านไร่พรุ
ยังไม่ยืนยัน
20 
26
92010041
บ้านทุ่งนา
ยังไม่ยืนยัน
27
92010042
บ้านเขาหลัก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:53:20
28
92010043
บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
10 
29
92010044
วัดแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
30
92010045
วัดเกาะมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
11 
31
92010047
บ้านห้วยไทร
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:40:09
12 
32
92010048
วัดโพธาราม
ยังไม่ยืนยัน
10 
33
92010050
วัดเชี่ยวชาญกิจ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:22:12
16 
34
92010051
บ้านปากไพ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:22:36
35
92010052
บ้านกลางนา
ยังไม่ยืนยัน
36
92010053
บ้านโพรงจระเข้
ยังไม่ยืนยัน
12 
37
92010054
วัดโหละคล้า
ยังไม่ยืนยัน
38
92010056
วัดอัมพวัน
ยังไม่ยืนยัน
12 
39
92010057
บ้านคลองทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:05:17
40
92010058
บ้านทุ่งนา
ยังไม่ยืนยัน
41
92010059
บ้านหนองชวด
ยังไม่ยืนยัน
42
92010061
บ้านนาโตง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:22:54
12 
43
92010062
บ้านนานิน
ยังไม่ยืนยัน
11 
44
92010063
บ้านคลองปะเหลียน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:24:04
45
92010064
บ้านท่าบันได
ยังไม่ยืนยัน
46
92010065
บ้านควนอินทนินงาม
ยังไม่ยืนยัน
14 
47
92010066
บ้านควนเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:50:50
48
92010067
บ้านควนยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:02:09
14 
49
92010068
บ้านควนยวน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:19:25
50
92010070
บ้านทุ่งค่าย
ยังไม่ยืนยัน
15 
51
92010071
บ้านเขาไม้แก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:22:25
52
92010072
บ้านยูงงาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:16:13
53
92010073
วัดหนองเป็ด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:37:44
13 
54
92010074
บ้านหนองชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:39:48
55
92010075
วัดควนนิมิตศิลา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:06:38
10 
56
92010076
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:14:43
17 
57
92010077
บ้านลำพิกุล
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:31:41
15 
58
92010078
บ้านทอนพลา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:27:30
10 
59
92010079
บ้านทุ่งศาลา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:26:08
10 
60
92010080
บ้านห้วยด้วน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:43:33
61
92010081
บ้านในควน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:29:59
12 
62
92010082
บ้านทุ่งหนองแห้ง
ยังไม่ยืนยัน
10 
63
92010086
บ้านโคกทราย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:39:23
11 
64
92010087
บ้านย่านตาขาว
ยังไม่ยืนยัน
46 
65
92010088
บ้านนายายหม่อม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:26:13
66
92010089
บ้านควนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
16 
67
92010091
วัดชลวาปีวิหาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:39:37
13 
68
92010094
บ้านทุ่งเกาะญวน
ยังไม่ยืนยัน
11 
69
92010095
หาดทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:07:21
17 
70
92010096
บ้านแหลม
ยังไม่ยืนยัน
71
92010098
บ้านสามแยก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:31:56
12 
72
92010099
บ้านทอนหาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:13:07
10 
73
92010100
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2021-01-06 13:51:44
10 
74
92010101
บ้านหยงสตาร์
ยังไม่ยืนยัน
11 
75
92010102
ทุ่งรวงทอง
ยังไม่ยืนยัน
11 
76
92010103
วัดท่าพญา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:57:57
77
92010104
บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:59:42
20 
78
92010105
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2021-01-22 15:57:42
10 
79
92010107
บ้านทุ่งมะขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2021-01-06 15:35:33
12 
80
92010108
บ้านยวนโปะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:43:19
10 
81
92010109
บ้านป่าแก่
ยังไม่ยืนยัน
82
92010110
บ้านบางด้วน
ยืนยันแล้ว
2021-01-20 12:54:50
15 
83
92010111
วัดควนวิไล
ยังไม่ยืนยัน
84
92010113
บ้านหนองยายแม็ม
ยังไม่ยืนยัน
13 
85
92010114
บ้านหนองโต๊ะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:28:59
86
92010115
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2021-01-19 10:50:53
13 
87
92010116
บ้านหินคอกควาย
ยังไม่ยืนยัน
15 
88
92010117
บ้านหัวควน
ยังไม่ยืนยัน
10 
89
92010118
บ้านวังศิลา
ยืนยันแล้ว
2020-12-21 14:01:16
10 
90
92010119
บ้านควนไม้ดำ
ยังไม่ยืนยัน
11 
91
92010121
บ้านลำปลอกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:23:53
10 
92
92010122
บ้านหาดเลา
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 11:14:55
12 
93
92010123
บ้านปะเหลียน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:23:59
24 
94
92010124
บ้านลำแคลง
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 10:36:38
16 
95
92010125
บ้านเขาติง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:39:25
11 
96
92010126
บ้านลิพัง
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 14:51:02
18 
97
92010127
บ้านทุ่งปาหนัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-18 11:59:00
11 
98
92010128
บ้านสุโสะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:35:16
99
92010129
บ้านท่าคลอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:43:35
100
92010130
ทุ่งไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
101
92010131
บ้านท่าเทศ
ยังไม่ยืนยัน
102
92010132
หนองผักฉีด
ยังไม่ยืนยัน
10 
103
92010133
บ้านหนองเจ็ดบาท
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 14:58:46
11 
104
92010134
บ้านแหลมสอม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:20:49
12 
105
92010135
บ้านนาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:18:52
13 
106
92010136
วัดไทรทอง
ยืนยันแล้ว
2021-01-18 09:25:05
17 
107
92010137
วัดนางประหลาด
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 12:51:26
12 
108
92010138
บ้านไร่หลวง
ยังไม่ยืนยัน
12 
109
92010139
บ้านช่อง
ยังไม่ยืนยัน
110
92010140
วัดช่องเปี่ยมราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2021-01-05 09:37:01
17 
111
92010141
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2020-11-19 09:57:21
12 
112
92010142
วัดธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:46:49
17 
113
92010143
บ้านเกาะปุด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:37:09
13 
114
92010144
วัดควนสีนวล
ยังไม่ยืนยัน
29 
115
92010147
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:17:08
22 
116
92010148
วัดจอมไตร
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:19:44
12 
117
92010149
ไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
10 
118
92010150
บ้านควนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
19 
119
92010151
บ้านคลองลำปริง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:27:53
10 
120
92010152
บ้านหนองยวน
ยังไม่ยืนยัน
12 
121
92010153
บ้านทุ่งส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2020-12-21 13:32:17
122
92010154
วัดมงคลสถาน
ยังไม่ยืนยัน
12 
123
92010155
บ้านตะเสะ
ยังไม่ยืนยัน
11 
124
92010156
บ้านนาทะเล
ยังไม่ยืนยัน
20 
125
92010157
บ้านโคกรัก
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 14:28:42
13 
126
92010158
บ้านทุ่งกอ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:01:05
10 
127
92010159
บ้านบ้าหวี
ยังไม่ยืนยัน
10 
128
92010160
บ้านบกหัก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:40:34
129
92010161
หาดสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:03:17
11 
130
92010162
วัดหนองสมาน
ยังไม่ยืนยัน
18 
131
92010163
บ้านปากปรน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:36:03
12 
132
92010164
วัดปากปรน
ยังไม่ยืนยัน
13 
     
77 (58.33%)